Structura scenariului de securitate la incendiu

Structura scenariului de securitate la incendiu 

  valabil la 25 Iulie 2023 

Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu un model de STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU. 

Raspuns: STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU 

1.Caracteristicile constructiei sau amenajarii 

1.1.Datele de identificare 

(A)Se inscriu datele necesare identificarii constructiei/amenajarii: denumire, proprietar/beneficiar, adresa, nr. de telefon, fax, e-mail etc. 

(B)Se fac referiri privind profilul de activitate si, dupa caz, privind programul de lucru al obiectivului, in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de securitate la incendiu. 

1.2.Destinatia 

Se mentioneaza functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei/amenajarii, potrivit situatiei pentru care se intocmeste scenariul de securitate la incendiu. 

1.3.Categoria si clasa de importanta 

(A)Se precizeaza categoria de importanta a constructiei, stabilita conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu metodologia specifica. 

(B)Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice, corelata cu categoria de importanta. 

1.4.Particularitati specifice constructiei/amenajarii 

(A)Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/amenajarii privind: 

a)tipul cladirii: civila, inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindata, cu functiuni mixte etc., precum si regimul de inaltime si volumul constructiei; b)aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale spatiilor aferente constructiei; 

c)numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora; 

d)precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.; e)prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora; f)capacitati de depozitare sau adapostire; 

g)caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase, potrivit clasificarii din Hotararea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

 

I, nr. 120 din 25 februarie 2003; 

h)numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor. 

(B)Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii: de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care sa rezulte ca acestea nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau obiectele din incaperi ori adiacente acestora, iar in cazul unui incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoanelor. 

2.Riscul de incendiu 

(A)Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementarilor tehnice specifice, luandu-se in considerare: 

a)densitatea sarcinii termice; 

b)clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementarile tehnice specifice, precum si din caracteristicile si proprietatile fizico chimice ale materialelor si substantelor utilizate; 

c)sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul minim de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat. (B)Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice, in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, incaperilor, respectiv de natura activitatilor desfasurate, de comportarea la foc a elementelor de constructii si de caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, si se precizeaza in scenariul de securitate la incendiu intocmit pentru cladirea in ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu. 

(C)Pentru situatiile prevazute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, dupa caz, masuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru incadrarea in nivelul prevazut in reglementarile tehnice. 

3.Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu 

3.1.Stabilitatea la foc 

Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor si reglementarilor tehnice, in functie de: 

a)rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilita potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, reglementarilor tehnice si standardelor europene de referinta; 

b)gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementarilor tehnice. 

3.2.Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaza: 

a)compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale din elementele de

 

compartimentare; 

b)masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii; c)sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti; 

d)instalarea de bariere contra fumului, de exemplu usi etanse la fum; 

e)sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului; 

f)masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.; 

g)masurile constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri. 

3.3.Limitarea propagarii incendiului la vecinatati Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza: 

a)distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate; b)masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis, de exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis; 

c)dupa caz, masuri de protectie activa. 

3.4.Evacuarea utilizatorilor 

(A)Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza: 

a)alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza; 

b)masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului; 

c)tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.; 

d)geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.; 

e)timpii/lungimile de evacuare; 

f)numarul fluxurilor de evacuare; 

g)existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva; h)prevederea de dispozitive de siguranta la usi; i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor; 

j)marcarea cailor de evacuare. 

(B)Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu. 

(C)Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei. 

3.5.Securitatea fortelor de interventie 

(A)Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu. 

(B)Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, regulamentului general de urbanism si reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la: 

a)numarul de accese; 

b)dimensiuni/gabarite; 

c)trasee; 

d)realizare si marcare. 

(C)Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza: 

a)tipul, numarul si caracteristicile acestora; 

b)amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva; c)timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri. 

(D)Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei. 

4.Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor 

(A)Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice specifice. 

(B)Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se specifica: 

a)tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective; 

b)timpul de alarmare prevazut; 

c)zonele protejate/de detectare la incendiu. 

(C)Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica: a)tipul si parametrii functionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare manuala sau manuala si automata; debite, intensitati de stingere si stropire, cantitati calculate de substanta de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni, rezerve de substanta de stingere, surse de alimentare etc.; 

b)timpul normat de functionare; 

c)zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva incendiilor. 

(D)Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie se specifica: 

a)tipul si caracteristicile de stingere asigurate; 

b)numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc.; 

5.Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea constructiei sau a amenajarii, se specifica: 

a)sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate; b)pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupa caz, alte utilitati; c)date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta; d)zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se precizeaza inclusiv cantitatile respective si starea in care se afla), precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.
6.Masuri tehnico-organizatorice 

(A)Se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice, in functie de situatia existenta. 

(B)Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz. (C)Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajarii respective.