U Lista documentelor necesare

P.S.I.-S.U. 

Lista documentelor necesare : 

 1. Decizie de numire cadru tehnic 

 2. Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin 

 3. Decizie privind instruirea personalului 

 4. Plan de instruire testare 

 5. Tematici pentru toate tipurile de instructaj 

 6. Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor  7. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor 

 8. Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal de executie a interventiei in caz de incendiu .Pentru celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc instruirea) 

 9. Test instructaj introductiv general 

 10. Testare obligatorie anuala lucratori 

 11. Testari periodice 

 12. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean 

 13. Semnalizare cu panouri avertizoare,de interdictie sau de informare conform legii 

 14. Marcare cai de acces si evacuare 

 15. Plan controale interne 

 16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor 

 17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru 

meserii,spatii,utilaje dupa caz 

 18. Reglementare fumat 

 19. Reglementare temperaturi extreme 

 20. Reglementare cai de acces si evacuare 

 21. Reglementare substante inflamabile 

 22. Reglementare lucru cu foc deschis 

 23. Permise de lucru cu foc arhivate 

 24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc 

 25. Plan de actiune in caz de incendiu 

 26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu 

 27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu 

 28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de munca 

 29. Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM 

 30. Lista mijloace de stingere a incendiilor 

 31. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,alertare ,limitare stingere a incendiilor 

 32. Verificarea anuala a instinctoarelor 

 33. Scenariu siguranta la foc(copie) 

 34. Procedura tratare deseuri 

 35. Documente si materiale de instruire vezi rubrica Legislatie de pe site 

Aceasta lista e posibil sa nu fie completa pentru ca se adreseaza unei firme mici.

 

SERVICII IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR:  Intocmirea Actelor de autoritate pe linia apararii impotriva incendiilor: 

 Actele de autoritate ale angajatorului privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:  * dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor; 

 * instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca; 

 * dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;  

* dispozitie privind organizarea instruirii personalului;  

* dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta (daca este cazul); 

 * dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/ amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu; 

 * reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice;  * conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza; 

 * dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de desemnat cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;  

* masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. 

 2. Intocmirea fisei obiectivului; 

 3. Intocmirea Instructiunilor proprii conform specificului activitatii;  

4. Efectuarea instructajului general si periodic la sediul beneficiarului, daca spatiul acesta corespunde cerintelor legale; 

 5. Asigurarea tematicilor de pregatire pe linia apararii impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta conform profilului societatii dumneavoastra pe categoriile de salariati; 

 6. Stabilirea obligatiilor si drepturilor angajatilor; 

 7. Informarea si instruirea angajatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor si a situatiilor de urgent (instructajul general, periodic, salariatilor la data stabilita in grafic cnf. Legislatiei in vigoare), precum si verificarea cunostintelor; 

 8. Indrumarea salariatilor cu raspunderi privind completarea registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor; 

 9. Desemnarea conducatorului locului de munca si instruirea acestuia privind completarea registrului pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;  10. Efectuarea exercitiilor de evacuare si ulterior completarea evidentei exercitiilor de evacuare a personalului; 

 11. Intocmirea de programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii, in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu; 

 12. Acordare asistenta pentru intocmirea programului anual pentru situatii de urgenta si finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor;

 13. Efectuarea trimestriala a controlului intern de prevenire privind modul de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. 

SERVICII IN DOMENIUL PROTECTIEI CIVILE 

 1. Intocmirea urmatoarelor acte de autoritate in conformitate cu prevederile Legea nr. 481/2004 privind Protectia civila, republicata in 2008 O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu Legea nr. 15/2005: 

 * decizia (dispozitia) pentru: numire a inspectorului de protectie civila, constituire a comitetului pentru situatii de urgenta (celula de urgenta) si a regulamentului de organizare si functionare al acestuia; 

 * decizia (dispozitia) de aprobare a organigramei de protectie civila si a constituirii echipelor de interventie in caz de situatii de urgenta;  

* decizia (dispozitia) de instruire a salariatilor in domeniul protectiei civile; 

 * intocmirea planului de alarmare al comitetului pentru situatii de urgenta, sinopticul cu activitatile si planul pazei de aparare a punctului de conducere. 

 2. Clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice; 

 3. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta; 

 4. Intocmirea schemei de instiintare persoanelor si organismelor competente la producerea unei situatii de protectie civila; 

 5. Programul sedintelor semestriale ale comitetului pentru situatii de urgenta (celula de urgenta); 

 6. Pregatirea inspectorului de protective civila a conducatorilor locurilor de munca cu modul de desfasurare a instruirii salariatilor din subordine. 

PLANURI DE INTERVENTIE SPECIFICE TIPURILOR DE RISCURI (fiecare plan se negociaza in functie de natura, amploarea si specificul activitatii desfasurate pe baza de contract incheiat) 

 1. Planul de interventie la incendiu, intocmit in conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 din O.M.A.I. 163/2007 privind normele generale de aparare impotriva incendiilor. 

 2. Planul de analiza si acoperire a riscurilor, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.  

3. Planul de evacuare in situatii de urgenta intocmit in conformitate cu prevederile O.M.A.I. Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta.  4. Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice generata de cutremur, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului comun

OMAI nr. 1160/2006 si OMTCT nr. 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice la cutremure si/sau alunecari de teren. 

 5. Identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protectia civila, republicata in 2008.  

6. Plan de asigurare a bazei tehnico-materiale necesare pregatirii, protectiei si interventiei in situatii de protectie civila. 

 7. Planul de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, intocmit in conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale. 

 8. Planul de protectie si interventie in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.A.I. Nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica.  

9. Planul de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.A.I. Nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase.