Instructiuni proprii ssm comert

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

1

1. PREVEDERI GENERALE 

Continut 

A l. (1)Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii în muncã a personalului care desfãsoarã diverse activitãti comerciale, cu exceptia personalului din domeniul alimentatiei publice si al activitãtii de prestãri servicii. 

(2)Activitãtile desfãsurate de personalul exceptat la alineatul 1 sunt reglementate de Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publicã si transportul persoanelor cu instalatii pe cablu, precum si de normele specifice pentru activitãti de prestãri servicii, conform ANEXEI 2 la Legea Protectiei Muncii. 

Scop 

A 2. Prevederile prezentelor norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitãti si desfãsurarea proceselor de munca în conditii de securitate si sãnãtate. 

Domeniu de aplicare 

A 3. Prevederile prezentelor norme specifice se aplica persoanelor juridice sau fizice care desfãsoarã activitãti comerciale, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitãti. 

Conexiunea cu alte acte normative 

A 4. Prezentele norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii. 

A 5. Pentru activitãtile nespecifice sau complementare activitãtilor comerciale, la nivelul persoanelor juridice sau fizice, se vor aplica normele specifice de protectie a muncii pentru respectivele activitãti prezentate în ANEXA 1. 

A 6. Organizarea si desfãsurarea activitãtii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr.381/4.03.1994 si M.L.P.A.T. nr.1219/MC/3.03.1994. 

Revizuirea prezentelor norme 

A 7. Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificãrilor de natura legislativã survenite la nivel national, a schimbãrilor intervenite în tehnologia de lucru si particularitãtilor metodelor de lucru care urmeazã a fi reglementate din punctul de vedere al protectiei muncii. 

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE 

2.1. Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca 

A 8. La locurile de munca în care se desfãsoarã activitãti comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesarã si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii. 

A 9. (1)La efectuarea activitãtilor comerciale vor fi repartizati numai lucrãtori care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementãrilor Ministerului Sanatatii. 

(2)În functie de specificul activitãtii comerciale, se interzice lucrul în cadrul acestei activitãti al persoanelor care prezintã diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfãsurarea activitãtii în conditii de protectie. 

(3)Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfãsura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii. 

(4)La repartizarea în munca a tinerilor, a femeilor precum si a persoanelor cu diverse infirmitãti vor fi respectate reglementãrile în vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal.  

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

2

(5)Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase de lucru (pozitie ghemuitã, în genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau temperaturi extreme (cãldurã excesivã, frig). 

(6)Dacã sarcina survine în perioada desfãsurãrii unei activitãti cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei juridice sau fizice va lua mãsuri în vederea asigurãrii unui loc de munca corespunzãtor. 

2.2. Instruirea personalului 

A l0. Organizarea si desfãsurarea activitãtii de instruire a salariatilor în domeniul protectiei muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii. 

A 11. Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau în colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, în functie de specificul activitãtii comerciale desfãsurate, instructiuni ce vor fi supervizate de specialisti în domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil.  

A 12. În cadrul procesului de instruire în domeniul protectiei muncii a salariatilor care desfãsoarã activitãti comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare, referitoare la :  

-riscurile la care sunt expusi;  

-pãrtile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în functie de specificul activitãtii; -dispozitivele de protectie existente;  

-mijloacele de protectie si autoprotectie;  

-modul de interventie în caz de avarii sau accidente; 

-sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare;  

-semnificatia marcajelor diferitelor încãrcãturi, colete etc., conform standardelor. 

A l3. Mãsurile de prim ajutor se vor stabili, în functie de specificul activitãtii comerciale desfãsurate, cu avizul medicului de medicinã a muncii sau cu competentã de medicina a muncii, prin instructiuni proprii.  

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 

A l4. Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor în functie de riscurile specifice fiecãrui tip de activitate sau operatie comercialã, se vor face conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul nr. 225 din 21 Iulie 1995 al ministrului muncii si protectiei sociale. 

A l5. În zonele cu pericol potential de aparitie a electricitãtii statice în mediul de munca, îmbrãcãmintea si încãltãmintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea îmbrãcãmintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a încãltãmintei cu accesorii metalice. De asemenea, salariatii vor fi dotati cu echipament individual de protectie fãrã buzunare, mansete sau cute în care s-ar putea acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii. 

A l6. Pe lângã echipamentul individual de protectie corespunzãtor, salariatii care desfãsoarã activitãti de comercializare a substantelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotati, dupã caz, cu unguente de protectie si solutii de neutralizare a nocivitãtilor 

A l7. Personalului salariat care lucreazã în medii cu temperaturi ridicate, i se va administra, dupã caz, alimentatia necesarã, în conformitate cu criteriile de acordare a alimentatiei de protectie mentionate în Tabelul 2 din Normele generale de protectie a muncii. 

A l8. Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzãtoare, salariatii care manipuleazã si comercializeazã diverse materii si materiale nocive, înainte de servirea mesei îsi vor spãla mâinile si fata. 

A l9. (1)La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus în vestiare special amenajate. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

3

(2)Persoanele juridice sau fizice vor lua mãsuri, dupã caz, de curãtare, denocivizare, reparare si întretinere a echipamentului individual de protectie. 

A 20. Echipamentul individual de protectie va asigura protectia împotriva tuturor riscurilor existente la locul de munca. 

2.4.Organizarea locului de munca si a activitãtilor 

A 2l. Toate cãile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute în stare de curãtenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente. Cãile de acces vor fi nivelate podite sau pavate, si amenajate în vederea scurgerii apei. Iarna, cãile de acces vor fi curãtate de zãpadã si presãrate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus etc.). 

A 22. Pentru autovehicule vor fi prevãzute drumuri sau spatii de întoarcere cu o raza de curburã care sa permitã manevre nepericuloase. Atunci când nu exista spatii de întoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe cãile de circulatie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, plãcute cu semnele de circulatie. 

A 23. Acolo unde este cazul (diferente de nivel) se vor amenaja rampe de încãrcare - descãrcare, la cote de nivel corespunzãtoare platformei mijloacelor de transport si prevãzute cu dispozitive de egalizare sau podete de trecere cu înãltime variabilã. 

A 24. Diversele mãrfuri vor fi depozitate în spatii distincte, special amenajate, în functie de natura mãrfii. 

A 25. În spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzãtor (natural, artificial sau mixt) conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. 

A 26. Se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare dublã de la surse diferite de sursa iluminatului general de lucru. Tipul de constructie al corpurilor de iluminat se va alege în functie de caracteristicile mediului în care acestea vor fi utilizate (umiditate mare, pericol de explozie, de incendiu etc.). 

A 27. Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzãtor al cãilor de acces din spatiile de lucru: rampe de încãrcare-descãrcare a mãrfurilor, depozite etc. 

A 28. În cazul în care, în spatiile de lucru, temperatura aerului depãseste valoarea de 25 °C, se va asigura o vitezã de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic. 

A 29. Temperatura aerului în zonele în care se introduce mâna pentru scurt timp (ex.: la rampa caldã din linia de autoservire) nu trebuie sã depãseascã 55°C.  

A 30. Temperatura unor pãrti ale utilajelor cu care se poate veni în contact accidental în timpul lucrului (ex.: bordurile masinilor termice de gãtit) nu trebuie sa depãseascã 40°C. 

A 3l. În încãperile sau în apropierea echipamentelor tehnice, unde au loc degajãri de cãldurã, se vor prevedea mijloace pentru controlul temperaturii, fiind interzisã scoaterea din functiune a acestora. 

A 32. În spatiile de lucru cu degajãri mari de cãldurã, vor fi adoptate mãsuri speciale de protectie, privind : 

-organizarea întreruperilor periodice ale activitãtii sau reducerea timpului de munca, în functie de conditiile concrete de munca; 

-amenajarea de spatii speciale pentru repaus, care sã permitã restabilirea echilibrului termic; -utilizarea dusurilor de aer, perdelelor de apa, perdelelor de aer, ecranelor; 

-pulverizarea cu apa pe suprafetele radiante. 

A 33. În cazul muncii în aer liber se vor lua mãsuri care sa previnã rãcirea sau suprâncãlzirea salariatilor, prin întreruperi periodice ale activitãtii, a cãror durata si frecventã vor fi conform propunerilor conducerii unitãtii. De asemenea, se vor amenaja spatii fixe sau mobile pentru protejarea salariatilor împotriva conditiilor meteorologice nefavorabile. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

4

A 34. Pentru evitarea curentilor de aer din zona usilor, portilor sau golurilor tehnologice dinspre exterior, se vor prevedea separat sau combinat : 

-perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc; 

-paravane longitudinale sau exterioare;  

-camere tampon (sasuri) interioare sau exterioare; 

-perdele de aer cald. 

A 35. La depozitele si halele la care usile au dimensiuni mai mari de 3x3 m, se vor prevedea obligatoriu usi de acces pentru salariati. 

A 36. Umiditatea excesivã din încãperile în care se lucreazã cu lichide calde (laboratoarele de cofetãrii, patiserii, brutãrii cu vânzare etc.) va fi înlãturatã cu instalatii de combatere a cetii. 

A 37. Instalatiile care degajã aburi vor fi etanseizate sau prevãzute cu instalatii de ventilare pentru evacuarea aburilor captati.  

A.38. Aparatele de casa vor fi amplasate în asa fel încât salariatii care le deservesc sã fie feriti de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor. 

A 39. Pentru asezarea si manipularea mãrfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu scãri simple sau duble care vor fi prevãzute cu dispozitive de prindere în partea superioarã si plãci de cauciuc în partea inferioarã (pentru scãrile simple), iar cele duble cu lant de siguranta si plãci de cauciuc pe partea inferioarã. 

A 40. Mobilierul comercial va fi amplasat astfel încât sa se obtinã o stabilitate corespunzãtoare. Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor. 

A 4l. Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi întregi, fãrã spãrturi, crãpãturi sau bucãti lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fãrã portiuni tãioase sau zgrunturoase. 

A 42. Orice element de mobilier va fi finisat corespunzãtor, pentru a nu provoca accidente la manipularea mãrfii. 

A.43. Periodic va fi verificatã stabilitatea pieselor de mobilier. 

A 44. La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmãtoarele mãsuri :  -spatiul de amplasare sa fie în afara spatiilor de circulatie a personalului; 

-personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe etc. A 45. Masinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pâslã, plãci de cauciuc etc.). 

A 46. Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, apãrãtori, carcase etc. care sã împiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora. 

A 47. Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinând seama de gabaritul acestora, de deschiderea usilor si de destinatia fiecãruia, în asa fel încât sa se asigure conditiile corespunzãtoare de lucru. La exploatarea instalatiilor frigorifice vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C14-85. 

A 48. Camerele frigorifice înzidite vor fi prevãzute în exterior cu butoane de alarmã cu inscriptia "OM INCHIS" care vor trimite semnale, atât optice, cât si acustice în sala masinilor. Pentru camerele frigorifice din magazine si restaurante, semnalul de alarmã va fi amplasat în bucãtãrie. 

A 49. Verificarea instalatiilor de alarmare se va efectua zilnic, de cãtre mecanicul de întretinere. 

A 50. Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate în reteaua de canalizare, numai dupã ce acestea au fost supuse unor procese de epurare si denocivizare. Lichidele ce contin hidrocarburi vor fi colectate în bazinele separatoare de grãsimi. 

2.5. Protectia împotriva electrocutãrii 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

5

A 5l. Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, apãrãtori etc., astfel încât elementele aflate normal sub tensiune sa nu poatã fi atinse. 

A 52. Cablurile electrice vor fi potejate corespunzãtor protejate împotriva deteriorãrilor mecanice, termice, chimice etc.  

A 53. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor apãrãtorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune. 

A 54. Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai dupã întreruperea alimentãrii cu energie electricã si numai de cãtre electricienii de întretinere, instruiti corespunzãtor si autorizati. În zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil tãblite avertizoare de interdictie. 

A 55. Pentru evitarea electrocutãrii prin atingere directã sau indirectã se vor lua mãsuri tehnice organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice. 

A 56. Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare. 

A 57. În dreptul utilajelor cu actionare electricã se va prevedea grãtar din lemn sau covor de cauciuc. 

A 58. Spãlarea si curãtarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se vor efectua numai dupã întreruperea alimentãrii cu energie electricã a acestora.  

A 59. La masinile de casa, zilnic, înainte de începerea programului de lucru, va fi verificatã legãtura la conductorul de nul. 

A 60. În zona liniilor ferate electrificate, orice operatii si activitãti comerciale se vor efectua cu respectarea prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea feratã, precum si a prevederilor normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. 

A 61. În cazul în care, mijloacele de transport utilizate în activitãtile comerciale, functioneazã la tensiuni mai mari de 42 V sau 60 V, platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare electroizolante. 

A 62. Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si legãturi la prizele de pãmânt si la conductorul de nul al instalatiei electrice. 

A 63. Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si electrocontabile) vor fi prevãzute cu legãtura de protectie la priza de pãmânt.  

A 64. Se interzice lucrul la masinile de birou când acestea au capacele demontate. A 65. Dupã terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune. A 66. Prizele de alimentare vor fi tip "Schuco" cu legãtura de protectie la priza de pãmânt. 

A 67. Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mâinile umede sau murdare de grãsime. 

A 68. Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru interventie, va fi solicitat mecanicul de întretinere. 

A 69. Pentru firmele de reclamã comercialã, capacele de protectie de la instalatia electricã, a cãror îndepãrtare scoate instalatia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu scule speciale. Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor întâmplãtoare, în cazul producerii trepidatiilor, socurilor, conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau umiditate). 

A 70. Toate pãrtile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub tensiune în mod accidental, vor fi legate la o instalatie de protectie, legatã la pãmânt sau la conductorul de nul. 

A 71. Este interzisã montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate în interiorul vitrinelor. 

A 72. La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie electroizolant, 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

6

corespunzãtoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi alcãtuitã din cel putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc. 

A 73. Pentru prevenirea electrocutãrii la lucrul cu echipamentele si utilajele comerciale vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice, precum si standardele de electroprotectie în vigoare.  

2.6. Protectia împotriva incendiilor si exploziilor 

A 74. La amenajarea spatiilor de lucru destinate depozitãrii, manipulãrii si comercializãrii propriu-zise a materialelor explozive, inflamabile, a celor care formeazã amestecuri explozive, a gazelor combustibile si toxice comprimate, lichefiate etc. se vor respecta prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 

A 75. Se interzice salariatilor accesul cu flacãrã deschisã în spatiile de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, în locuri vizibile, tãblite avertizoare pentru interzicerea fumatului în spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii. 

A 76. Încãrcarea si descãrcarea cisternelor si autocisternelor cu produse inflamabile se vor face prin mijloace de transport mecanizate (electropompe motopompe etc.) de la si la locurile destinate depozitãrii acestor produse. 

A 77. Operatiile de încãrcare-descãrcare, depozitare si comercializare a produselor explozive si inflamabile se vor efectua numai în spatii special amenajate în acest scop. 

A 78. În spatiile de lucru unde se manipuleazã materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor purta îmbrãcãminte din fibre sintetice sau încãltãminte cu accesorii metalice. 

A 79. În timpul încãrcãrii sau descãrcãrii produselor explozive si inflamabile din vagoane cisternã sau din autocisterne în rezervoarele depozitului sau în butoaie, se va stinge orice foc deschis pe o raza de cel putin 50 m. Conducatorul operatiilor de încãrcare - descãrcare va fi dotat cu o lampã electricã portativã în constructie antiexplozivã. 

A 80. Transportul si depozitarea produselor explozive si inflamabile se vor face numai în cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse în alte recipiente (bidoane, gãleti, sticle sau vase din material plastic). 

A 81. Se interzice efectuarea operatiilor de încãrcare descãrcare cu produse inflamabile si explozive a autovehiculelor cu motoarele în functiune. 

A 82. Înainte de începerea operatiilor de încãrcare descãrcare a produselor inflamabile lichide sau a gazelor sub presiune din vagoane cisternã sau autocisterne respectivele vagoane vor fi legate la pãmânt. 

A 83. Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. În acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert. 

A 84. În timpul transportului cu autovehicule recipientele ce contin produse inflamabile si explozive vor fi asigurate împotriva rãsturnãrii, iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra deschiderii. 

A 85. Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj: 

-denumirea chimicã uzualã a substantei;  

-densitatea sau concentratia substantei;  

-gradul de pericol pe care îl reprezintã;  

-reprezentarea graficã a semnului de avertizare standardizat. 

A 86. În timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse în cosuri împletite sau cutii de lemn prevãzute cu mânere de prindere, iar în vederea amortizãrii eventualelor socuri, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vatã de sticla. 

A 87. La manipularea recipientilor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C2-82; C3-89; C5-84 si C27-85. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

7

A 88. În spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozie se vor utiliza mijloace de transport manuale sau electrice, cu motoare electrice sau electromagnetice si aparatura electricã de constructie antiexplozivã. 

A 89. Stivuitoarele cu motoare cu ardere internã vor fi prevãzute cu parascântei la toba de esapament. Functionarea acestor stivuitoare este permisã numai în depozitele deschise, neacoperite sau în halele prevãzute cu instalatii de ventilare.  

A 90. (1)Pentru efectuarea unor interventii în spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, salariatii vor utiliza scule antiscântei. 

(2)Efectuarea unor operatii care necesitã utilizarea focului deschis va fi posibilã numai dupã obtinerea "PERMISULUI DE LUCRU CU FOC" 

A 91. Instalatiile electrice, în spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi de constructii antiex.  

A 92. Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanicã de introducere si de evacuare a aerului. 

A 93. Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul, în cazul în care acesta nu este de constructie antiexplozivã. 

A 94. Încãperile destinate depozitãrii materiilor explozive si inflamabile vor fi realizate din materiale rezistente la foc, care nu produc scântei prin frecare sau lovire. 

A 95. (1)Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare de avarie, independente de instalatia de ventilare generalã. 

(2)În spatiile prevãzute la pct.(1) instalatia de ventilare va fi construitã în asa fel încât sã poatã fi actionatã, atât din interiorul, cât si din exteriorul încãperii. 

A 96. Instalatiile de ventilare care deservesc încãperi în care se depoziteazã sau se manipuleazã materiale care, in stare gazoasã sau de vapori, formeazã cu aerul amestecuri explozive, vor fi dotate cu dispozitive pentru împiedicarea transmiterii flãcãrilor prin elementele instalatiilor de ventilare (conducte. canale, camere de conditionare etc.).  

A 97. (1)Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, în caz de incendiu, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.  

(2) Spatiile de evacuare vor fi mentinute în stare de curãtenie si vor fi semnalizate corespunzãtor. Se va prevedea un iluminat de siguranta de evacuare care va asigura o iluminare de cel putin 0,3 lx la nivelul pardoselii. 

A 98. Pentru prevenirea exploziilor si incendiilor vor fi respectate, pe lângã prevederile prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii la : 

-transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive; 

-fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului; 

-desfacerea produselor petroliere;  

-manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice; 

-producerea aerului comprimat;  

-fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului; 

-fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei;  

-fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice  

-fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice); 

-activitãti de vopsire, conform ANEXEI 1 a prezentelor norme. 

A 99. La comercializarea armelor vor fi respectate prevederile Legii 56 / 1992 privind regimul armelor de vânãtoare, de tir si munitii si regimul trecerii frontierei. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

8

A l00. La comercializarea diverselor produse pirotehnice (pocnitori, rachete, artificii etc.) vor fi respectate prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 

2.7. Transportul, depozitarea, manipularea, sortarea si receptionarea mãrfurilor 

A l0l. La operatiile de transport, depozitare si manipulare (încãrcare-descãrcare) a mãrfurilor vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR R1-87; R2-88; R10-84; R13-83 CR5-82, ale Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de protectie a muncii referitoare la : 

-transportul intern;  

-transporturi rutiere; 

-transporturi pe calea feratã;  

-transporturi aeriene; 

-manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor; -exploatarea si întretinerea transportoarelor cu banda, precum si prevederile prezentelor norme. 

A 102. Se interzice descãrcarea manualã a tiglelor din vagoane; acestea vor fi descãrcate cu mijloace adecvate. 

A 103. Stivuirea tiglei se va face în rânduri suprapuse e maximum 4-5 rânduri. La capetele rândului se vor construi "picioare" de tigle asezate pe lãtime, pe toatã înãltimea stivei, pentru asigurarea stabilitãtii acesteia. 

A 104. Cãrãmizile vor fi depozitate pe teren neted si situat la o distantã de cel putin 2,5 m de cãile de acces, în stive regulate conform subcap. 2.4.4. - Depozitarea materialelor, din Normele generale de protectie a muncii. Aceleasi prevederi vor fi respectate si la asezarea si depozitarea sacilor cu ciment. 

A 105. Cartonul asfaltat va fi depozitat în magazii sau soproane, ferit de soare, umezealã sau cãldurã. A l06. (1)Varul va fi descãrcat si manipulat numai cu, mijloace adecvate. 

(2)Gropile pentru stingerea varului vor fi cãptusite cu scânduri sau cãrãmizi. Groapa va avea acoperis, iar spatiul din jurul acesteia va fi îngrãdit cu panouri avertizoare. 

A l07. Se interzice manipularea materialelor de constructii pulverulente (var, ciment, ipsos etc.) prin aruncare. Gramezile de materiale de constructii pulverulente vor fi amplasate la o distanta de cel putin 2 m de calea feratã sau de cãile de acces ale autovehiculelor. 

A l08. La transportul, manipularea si depozitarea mãrfurilor cu ajutorul translatoarelor, vor fi folosite numai utilajele autorizate ISCIR. 

A l09. Deservirea translatoarelor va fi asiguratã numai de personal calificat si autorizat în acest scop. 

A 110. Se interzice functionarea translatorului dacã dispozitivele de siguranta si interblocajele electrice nu sunt în stare de functiune sau nu îndeplinesc conditiile tehnice; prescrise.  

A 11l. Se interzice orice modificare sau blocare a dispozitivelor de comanda si siguranta ale translatorului, ceea ce ar împiedica supravegherea automata a comenzilor. 

A l12. Înaintea oricãror comenzi sau deplasãri ale elevatorului, personalul de deservire este obligat sa avertizeze sonor (sonerie, claxon) pentru a împiedica producerea unor accidente. 

A 113. În timpul deplasãrii cabinei translatorului pe verticalã si pe orizontalã, conducãtorul utilajului nu are voie sã scoatã capul în afara peretilor laterali ai cabinei. 

A 114. Se interzice manipularea cu translatorul a paletelor sau containerelor ale cãror dimensiuni de gabarit depãsesc pe cele prevãzute în standardele în vigoare. 

A 115. Se interzice manevrarea sarcinilor cu forme neregulate care nu au o pozitie stabilã pe platforma translatorului. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

9

A 116. Se interzice accesul persoanelor pe culoarul de lucru al translatorului în timpul functionarii acestuia.  

A ll7. Zona de lucru a translatorului trebuie sa ofere vizibilitate corespunzãtoare (fãrã fum, vapori, obiecte cãzute pe calea de rulare sau pe calea de ghidare). 

A 118. Manevrele de ridicare-coborâre a sarcinilor se vor efectua în asa fel încât sa fie prevenitã lovirea sau agãtarea rafturilor pentru mãrfuri. 

A 119. Translatoarele vor fi dotate obligatoriu cu stingãtor de incendiu portabil si frânghii pentru evacuarea personalului de deservire din cabina utilajului, în caz de pericol. 

A l20. Reviziile si reparatiile vor fi efectuate numai de personal instruit si autorizat în acest scop si numai pe baza graficului de revizii si reparatii întocmit, fiind interzisã orice abatere de la programarea prevãzutã în grafic. 

A l2l. Cabina translatorului va fi dotatã cu dispozitiv de oprire, în cazul ruperii sau desprinderii cablului de sustinere. În cabina vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de manevrare a translatorului, obligatiile personalului care deserveste utilajul precum si modul de actiune în caz de pericol.  

A 122. Exploatarea transpaletelor electrice si manuale va fi efectuatã numai de personal calificat, autorizat si instruit în acest scop. 

A 123. La circulatia transpaletelor electrice vor fi respectate urmãtoarele prevederi : -transportul persoanelor pe utilaj este interzis;  

-adaptarea vitezei utilajului se va face în functie de starea cãilor de acces; 

-pozitia încãrcãturii va fi urmãritã pe toatã durata transportului; 

-deplasarea utilajului cu furcile îndreptate spre spatele sensului de miscare, sa se facã numai atunci când vizibilitatea este redusã datoritã volumului mare al încãrcãturii sau în cazul circulatiei utilajului pe pante cu o înclinatie mai mare de 3°; 

-semnalizarea schimbãrii directiei de miscare;  

-conducerea transpaletei se va face numai de la sol; 

-la trecerea pe lângã obstacole, conducãtorul utilajului este obligat sa asigure o distanta de cel putin 0,5 m fata de acestea; 

-respectarea regulilor de circulatie;  

-folosirea utilajului în aer liber este interzisã, atunci când conditiile meteorologice sunt nefavorabile.  

A l24. La depozitarea ambalajelor, transportul acestora se va efectua cu cãrucioare cu platforma. 

A l25. Sticlele sparte, cioburile etc. vor fi depozitate într-un spatiu special amenajat, din incinta depozitului. Manipularea acestora se va face numai sub supravegherea conducãtorului locului de munca sau a înlocuitorului acestuia. 

A l26. La utilizarea masinilor electrice de cusut saci, personalul de deservire a masinii va respecta instructiunile de protectie a muncii prevãzute în cartea tehnicã a utilajului, pentru a evita producerea unor accidente de munca ce se pot solda cu înteparea sau strivirea degetelor, precum si a electrocutãrii.  

A 127. Masinile de scuturat saci vor fi amplasate într-un spatiu separat de restul depozitului, special amenajat. 

A l28. Salariatii care deservesc aceste utilaje vor fi dotati cu echipament individual de protectie corespunzãtor si vor respecta urmãtoarele prevederi: 

-scoaterea din masina a produselor pulverulente (fãinã, tãrâte etc.) si scuturarea sãculetilor de retinere se vor efectua numai; dupã oprirea masinii;  

-introducerea sacului în masina în vederea scuturãrii, se va face în asa fel încât, mâna sa nu fie introdusã în spatiul bãtãtorului:  

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

10

-punerea în functiune a masinii se va face numai dupã montarea apãrãtorilor de la motorul electric si de la cureaua care actioneazã ventilatorul. 

A 129. La utilizarea masinilor de capsat cartonaje vor fi respectate urmãtoarele prevederi : -motorul electric si transmisiile de actionare a masinii vor fi protejate corespunzãtor; 

-orice interventie la masina, inclusiv introducerea sârmei de capsare, se vor efectua numai dupã oprirea motorului 

-pârghia de declansare a mecanismului de capsare va fi permanent degajatã de alte obiecte; în jurul pârghiei nu vor fi manipulate alte obiecte; 

-introducerea cutiilor pentru capsare în masina se va face în asa fel încât sa nu se producã strivirea degetelor. 

A 130. Pentru repararea si întretinerea ambalajelor din lemn (lãzi, butoaie etc.), depozitele de ambalaje vor fi dotate cu atelier de tâmplãrie, amenajat într-un spatiu separat de restul depozitului. La efectuarea operatiilor mentionate vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si diverselor. 

A l3l. (1)Pentru prevenirea accidentelor de munca la sortarea mãrfurilor în vrac (fãinã, mãlai, orez, zahãr etc.) unitãtile producãtoare vor ambala mãrfurile mentionate în saci a cãror greutate sa nu depãseascã maximum 35 kg. 

(2)De asemenea, în vederea sortãrii anumitor mãrfuri (încãltãminte, îmbrãcãminte etc.) în conditii de protectie, producãtorul le va ambala (pe mãsuri, numere etc.), în asa fel încât manipularea manualã a acestora sa se facã fãrã pericole de accidentare. 

(3)Unele produse (ex.: electronice, electrotehnice etc.) vor fi ambalate în cutii prevãzute cu mânere exterioare sau locasuri decupate în ambalaj, in vederea sortãrii si manipulãrii lor fãrã pericole si respectând prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind efortul fizic. 

A 132. (1)În vederea receptionãrii mãrfurilor, depozitele cu ridicata vor avea un laborator propriu, cu dotarea specificã efectuãrii probelor, acolo unde este cazul. 

(2)Pentru activitãtile în laboratoarele depozitelor cu ridicata, se vor respecta si prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice. 

3. PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VÂNZARE  

3.1. Portionarea prin transare a cãrnii în carcasã, realizarea preparatelor din carne si a produselor semipreparate 

3.1.1. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul utilajelor de transat si prelucrat 

A l33. La instalarea, exploatarea, întretinerea si repararea utilajelor vor fi repartizati salariati calificati, autorizati si instruiti în acest scop. 

A 134. (1)La exploatarea utilajelor vor fi respectate indicatiile furnizorului, pivind regimul de functionare al masinii, caracteristicile si parametrii tehnici si functionali ai acesteia, precum si instructiunile de protectie a muncii mentionate în cartea tehnicã a utilajului. 

(2)La locul de munca vor fi afisate instructiunile proprii de lucru aferente fiecãrui utilaj în parte. 

A l35. În cazul aparitiei oricãror defectiuni în functionare sau la constatarea unor fisuri, pori, coroziuni etc.. utilajul va fi scos de sub tensiune si va fi anuntat conducãtorul locului de munca.  

A l36. (1)Se interzice exploatarea utilajelor dacã aparatura de mãsurã, control si automatizare aferentã nu se afla în stare de functionare si nu a fost verificatã la termenele scadente.  

(2)Se interzice utilizarea aparatelor de mãsurã si control atunci când acestea dau indicatii eronate sau au sigiliul rupt, cazuri în care aparatele vor fi înlocuite. 

A l37. Masinile si utilajele vor fi curãtate, degresate cu apa caldã si detergenti. Vor fi sterse pânã la uscarea completã: cutitele, snecurile, discurile, sitele si alte organe functionale, precum si piesele fixe: (pâlnii, 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

11

interioarele corpurilor de masina) si suprafetele exterioare ale masinilor. Curãtarea masinilor va fi efectuatã numai dupã scoaterea lor de sub tensiune. 

A l38. Spatiile de lucru vor fi mentinute în stare de curãtenie, pentru prevenirea alunecãrii si cãderii salariatilor. Curatenia va fi efectuatã la sfârsitul programului de lucru, respectiv al schimbului. 

A l39. Se va asigura protectia produselor alimentare supuse prelucrãrii, în asa fel încât alimentele sa nu fie insalubrizate de lubrifiantii utilizati la ungerea lagãrelor, garniturilor etc. Periodic va fi verificatã etanseitatea garniturilor, furtunurilor sau a racordurilor. 

A 140. Cutitele masinilor de tãiat carne si oase vor fi protejate cu apãrãtori metalice. Se interzice îndepãrtarea apãrãtorilor sau lucrul la utilajele mentionate, fãrã apãrãtori; de asemenea, se interzice introducerea mâinii în pâlniile, buncãrele sau la snecurile masinilor aflate în functiune. 

A 141. Produsele ce urmeazã a fi tãiate vor fi fixate pe masa mobilã a utilajului cu ajutorul dispozitivului de fixare. 

A 142. Feliile rezultate din tãiere vor fi prinse numai cu palete sau clesti speciali. A 143. Ascutirea cutitelor va fi efectuatã numai de personal calificat.  

3.1.2. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul uneltelor si sculelor de mâna 

A l44. Cutitele pentru tãiat carne, mezeluri, satârele, ferastraiele, masatele, cârligele pentru suspendarea cãrnii, mezelurilor etc. vor fi curate, fãrã urme de ruginã, cu marginile netede, fãrã asperitãti, iar locurile de îmbinare ale diverselor piese vor fi sudate complet. 

A l45. Mânerele cutitelor, scafelor, ferãstraielor, satârelor etc. vor fi netede, fãrã crãpãturi, aschii sau pãrtii metalice iesite în relief. 

A l46. Fundurile de lemn necesare tãierii mezelurilor sau a produselor semipreparate vor fi netede, fãrã aschii. 

A l47. În mãcelãrii, carnea si oasele vor fi tãiate numai pe butuci de lemn amplasati astfel încât sa permitã personalului sa lucreze si sa circule fãrã pericole de accidentare.  

A l48. Galantarele de sticla în care se pãstreazã carnea, mezelurile, produsele semipreparate, precum si platourile si etajerele de sticla destinate expunerii produselor vor fi întregi, cu marginile slefuite sau netede, necrãpate, neciobite si curate. 

3.2. Portionarea mãrfurilor în vrac, prin cântãrire 

A 149. Balantele automate si semiautomate, precum si cele compuse (tereziile) vor fi amplasate pe tejghele, în cadrul locului de munca respectiv. 

A l50. Basculele zecimale, romane si semiautomate vor fi amplasate în afara cãilor de circulatie, în asa fel încât acestea sa nu împiedice operatiile de descãrcare, transport si manipulare a mãrfurilor de la rampa la depozit si de la depozit în sala de vânzare, precum si circulatia personalului. 

A 151. La asezarea pe bascule, mãrfurilor li se va asigura stabilitatea necesarã în vederea prevenirii cãderii si deci a accidentãrii salariatilor. Mãsuri de stabilitate a mãrfurilor se vor lua si la formarea stivelor, înainte si dupã cântãrire. Greutatile necesare operatiei de cântãrire vor fi asezate în asa fel încât sã nu cadã si sa provoace accidente.  

A l52. La utilizarea si întretinerea cântarelor electronice se vor respecta indicatiile producãtorului, prevãzute în cartea tehnica a utilajului. 

3.3. Prajirea, mãcinarea si preambalarea cafelei si a altor mãrfuri pulverulente 

A l53. La operatia de prãjire a cafelei vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor, prescriptiile tehnice ISCIR C11-86, precum si instructiunile emise de producãtorul masinii. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

12

A l54. Înainte de aprinderea focului se va evacua cenusa cu ajutorul unei lopeti speciale. Cenusa va fi umectatã înainte de evacuare. Se interzice evacuarea cenusii împreunã cu tãciunii aprinsi. 

A l55. (1)În timpul functionarii masinii, probele de cafea vor fi luate numai cu o sondã specialã. (2)Se interzice introducerea mâinii în toba de prãjit. 

(3)Se interzice atingerea pãrtilor fierbinti ale masinii 

A 156. Masinile de mãcinat vor functiona numai cu magnetii prevãzuti pentru retinerea eventualelor corpuri metalice din cafea si condimente. 

A 157. Masinile de mãcinat cafea vor fi curãtate când sunt încã calde, atunci când reziduurile rãmase sunt moi si usor de îndepãrtat de pe utilaj, evitându-se astfel accidentele provocate prin loviri, rãniri, pãtrunderi de corpuri strãine în ochi etc. 

A 158. Se interzice introducerea mâinii în pâlnie sau buncãr, precum si la alte organe mobile ale masinii, când acestea se afla în functiune. 

A 159. La utilizarea masinilor de preambalat cafea, condimente, zahãr etc. se vor respecta urmãtoarele prevederi : 

-în sãlile de lucru ale masinilor de preambalat condimente va fi adusã din depozit o cantitate de marfa necesarã doar pentru un schimb. Stocurile curente de condimente ambalate vor fi scoase din depozit si depozitate în magaziile anexe sau în depozite separate; 

-se va asigura ventilarea corespunzãtoare a spatiului de lucru;  

-sacii cu mãrfuri pulverulente vor fi manipulati si transportati în asa fel încât sa fie evitatã propagarea pulberilor în spatiile de lucru;  

-se vor lua mãsuri de îndepãrtare a pulberilor care s-ar putea degaja prin manipularea sacilor;  

-peretii încãperii vor fi placati cu faiantã pânã la înãltimea de 2 m, pentru întretinerea lor în stare de curãtenie; 

-podeaua va fi realizatã din materiale rezistente si usor de întretinut; 

-periodic, se va efectua curãtarea masinilor si a mobilierului de eventualele pulberi depuse. 

3.4. Taierea lemnelor de foc 

A l60. Deservirea circularelor de tãiat lemne de foc se va face de cãtre doi salariati pregãtiti si instruiti în acest scop. 

A l6l. Se interzice stationarea persoanelor strãine sau fãrã atributii de serviciu în raza de actiune a circularelor. 

A l62. Înainte de începerea operatiei de tãiere, pe directia de acces a mijloacelor de transport se va ridica un parapet format din doua rânduri de lemne, înalt de cel putin 0,80 m.  

A l63. Mijloacele de transport (cãrute cu cal, autocamioane etc.) nu se vor apropia de circularul de tãiat lemne, la o distanta mai mica de 5 m. 

A 164. În apropierea circularelor de tãiat, pe o raza de cel putin 3 m, se va amenaja un spatiu liber, în asa fel încât salariatii sã nu se incomodeze reciproc în timpul lucrului. Utilajele vor fi asezate pe un teren neted, în pozitie orizontalã si asigurate împotriva trepidatiilor. 

A 165. Se interzice lucrul la circulare, dacã lipsesc apãrãtorile si dispozitivele de protectie ale rotilor de 

transmisie sau ale discurilor de tãiere. Se interzice scoaterea apãrãtorilor si dispozitivelor de protectie, în timpul functionarii utilajelor. 

A 166. Discul de tãiere va fi centrat si fixat pe ax. Se interzice utilizarea discurilor care prezintã fisuri sau crãpãturi, au dinti strâmbi sau care au lipsa cinci dinti din totalul acestora sau doi dinti consecutivi. Dupã ascutire, discul va fi verificat pentru a corespunde cerintelor de protectie.  

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

13

A l67. Orice verificãri sau interventii asupra discului de tãiere, axului de antrenare, precum si asupra mesei mobile a utilajului se vor efectua numai cu utilajul oprit si numai de cãtre personal autorizat în acest scop. Verificarile vor fi efectuate atât înaintea începerii lucrului, cât si în timpul programului, dupã caz. 

A l68. Portiunea de disc situatã sub masa mobilã a utilajului va fi protejatã de o apãrãtoare deschisã la extremitatea cea mai de jos a utilajului, montatã în asa fel încât sa nu incomodeze salariatii în timpul lucrului. 

A l69. Se interzice lucrul la utilaj, dacã masa mobilã a acestuia nu are limitator de cursã, care sa permitã reglarea mesei în functie de diametrul materialului lemnos. De asemenea, în spatele mesei mobile se va monta o apãrãtoare, în asa fel încât, atunci când aceasta nu este deplasatã în cursã activã, discul de tãiere sa fie complet protejat. 

A l70. Circularul va fi oprit din functiune în urmãtoarele situatii : 

-când se aud zgomote suspecte;  

-când utilajul este deplasat dintr-un loc într-altul; 

-când se efectueazã curãtarea, gresarea si alimentarea cu apa, ulei si combustibil a utilajului;  -la îndepãrtarea rumegusului de sub utilaj.  

În situatiile de mai sus, circularele cu actionare electricã vor fi deconectate de la retea. 

A l7l. Pornirea motoarelor cu ardere internã, cu ajutorul manivelei se va face în asa fel încât sa fie evitate accidentele produse de rotirea motorului în sens invers sensului normal, 

A l72. Se interzice tãierea continua a lemnelor de diametre mari, în scopul prevenirii opririi bruste a utilajului sau a ruperii curelelor de transmisie. 

A l73. În cazul blocãrii discului de tãiere, nu se va relua lucrul decât dupã retragerea mesei mobile si a lemnului tãiat, în scopul degajãrii discului de tãiere si numai dupã ce se constata ca discul functioneazã la turatia normalã. 

A 174. Curelele de transmisie se vor monta/scoate pe si de pe rotile de antrenare numai cu motorul oprit si stecherul scos din priza. Operatiile de montare sau scoatere se vor efectua numai cu ajutorul întinzãtorului. 

A 175. Se interzice functionarea în gol a circularelor tãiat lemne. 

A l76. Cablurile de alimentare cu energie electricã ale e1ectromotoarelor vor fi suspendate deasupra solului, cu ajutorul suportilor din lemn, iar traseul acestora va fi ales pe culoare libere, în scopul evitãrii pericolului de electrocutare. 

A l77. Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si prin legãturi la prizele de pãmânt si la conductorul de nul. 

A l78. La fiecare utilaj, precum si la locurile de conectare 1a reteaua electricã, vor fi montate întrerupãtoarele de la distantã si automatele de protectie în asa fel încât circuitul sã poatã fi deconectat, atunci când accidental, creste intensitatea curentului peste valoarea nominalã. 

A l79. Se interzice personalului de deservire a circularelor sa introducã mâinile în raza de actiune a discului de tãiere. 

A 180. Scoaterea lemnelor de tãiat din stiva se va face cu ajutorul cârligelor, iar lemnele vor fi luate de pe sol, dupã cãderea acestora. Se interzice urcarea pe stiva în vederea tragerii lemnelor sau scoaterea acestora din mijlocul stivei.  

4. COMERCIALIZAREA MÃRFURILOR 

4.1. Vânzarea cu amãnuntul 

4.1.1. Vânzarea clasicã 

A 181. Conducerea persoanei juridice sau fizice care practica sistemul de vânzare clasicã va lua mãsuri de organizare a locului de munca si a activitãtilor, în asa fel încât sa fie evitatã producerea accidentelor de munca. În acest scop, în magazinele cu vânzare clasicã mãrfurile vor fi asezate astfel : 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

14

-la un nivel situat între 50 si 180 cm înãltime la podea, pe o lungime de 150-165 cm; 

-sub 50 cm înãltime se vor aseza stocurile de rezerva, iar pe pãrtile laterale, mãrfurile care se manipuleazã mai rar; 

-cântarele se vor aseza în centrul locului munca, iar uneltele si sculele destinate vânzãrii mãrfurilor în dreapta vânzãtorului. 

A l82. Curatenia în magazine va fi efectuatã numai în timpul pauzelor sau la sfârsitul programului de lucru, când unitatea va fi închisã.  

A 183. Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua mãsurile necesare privind dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor comerciale, conform reglementãrilor Ministerului Sanatatii. 

A 184. Mãrfurile vor fi asezate întotdeauna, pe sortimente si în acelasi loc, în functie de natura lor, în asa fel încât sa fie evitate miscãrile inutile, aglomerarea cãilor acces si producerea accidentelor. 

A 185. Asezarea si manipularea mãrfurilor în/si din rafturile situate la înãltime, se vor executa cu ajutorul scãrilor simple sau duble prevãzute cu dispozitive de prindere si fixare. Se interzice, pentru efectuarea operatiilor mentionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lãzilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizatie. 

A 186. Mãrfurile vor fi asezate în rafturi si pe gondole, în asa fel încât acestea sa nu depãseascã marginile mobilierului. 

A 187. Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole în asa fel încât sa se evite accidentele produse prin rãsturnarea, cãderea si spargerea acestora.  

A 188. Baloturile cu tesãturi grele se vor aseza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele cu tesãturi usoare, pe politele de sus. Stofele vor putea fi asezate si direct pe tejghele. 

A l89. În magazinele destinate vânzãrii articolelor electrice care sunt verificate în fata cumpãrãtorilor, se vor amenaja prize de încercare. Acestea vor fi protejate împotriva atingerii lor accidentale. Se interzice  folosirea oricãror instalatii improvizate. 

4.1.2. Vânzarea prin autoservire 

A l90. Pentru evitarea rãsturnãrii si cãderii accidentale a mãrfurilor dispuse în stive, în magazinele cu autoservire se vor lua urmãtoarele mãsuri : 

-categoriile de mãrfuri trebuie sa se preteze formãrii de stive nepericuloase; 

-stivele vor fi asezate lângã perete sau podiumuri; 

-stivele vor avea o forma piramidalã, si înãltimea lor maximã va fi de 1,65 m. Exceptie pot face stivele ornamentale a cãror înãltime maximã va fi de 2 m 

A 191. Cosurile sau cãrucioarele utilizate trebuie sa fie in stare de functionare, pentru a evita producerea accidentelor, îndepãrtând din activitatea comercialã pe cele defecte sau uzate. Starea tehnica a cãrucioarelor se va verifica zilnic. Rotile vor fi gresate în vederea facilitãrii deplasãrii pe orizontalã a cãrucioarelor în conditii de protectie. 

A 192. În magazinele cu autoservire, stivele de cosuri vor fi asezate în asa fel încât sa se asigure stabilitatea lor. 

A 193. Accesul în depozitele magazinelor cu autoservire va fi asigurat la extremitãtile sãlilor de vânzare. 

A 194. Aducerea mãrfurilor din depozite în sala de vânzare se va face pe drumul cel mai scurt. Se interzice aducerea mãrfurilor pe culoare înguste si întortocheate. 

A 195. Se interzice amplasarea mãrfurilor care ar provoca aglomeratie sau care necesitã o alegere deosebitã, în apropierea intrãrii în magazin sau pe calea principalã de circulatie a acestuia. 

A 196. Amplasarea gondolelor în magazinele cu autoservire se va face în întreg cuprinsul sãlii de vânzare, în asa fel încât sã se asigure fluenta circulatiei personalului, precum si posibilitãti de supraveghere a proceselor. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

15

4.1.3. Vânzarea prin corespondenta 

A l97. Conducerea persoanei juridice sau fizice care desfãsoarã activitãti comerciale de vânzare prin corespondenta va lua toate mãsurile necesare desfãsurãrii proceselor în conditii de protectie si sãnãtate în munca. 

A l98. Ambalajele utilizate (cosuri, cutii de carton etc.) vor fi ergonomice, modulate, în asa fel încât sa poatã fi pliate sau stivuite, pentru a se evita producerea accidentelor. 

A l99. La transportul mãrfurilor vor fi folosite mijloace de transport care sa permitã aranjarea si transportul propriu-zis, fãrã pericole. 

A 200. La efectuarea activitãtilor comerciale de vânzare prin corespondenta vor fi repartizati numai salariati calificati si instruiti pentru acest tip de activitãti. 

A 201. La dimensionarea ambalajelor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind efortul fizic.  

A 202. La efectuarea activitãtilor comerciale de vânzare prin corespondenta vor fi respectate, în afara prevederilor prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii pentru:  

- transporturi rutiere;  

- transporturi pe calea feratã; 

- transporturi navale;  

- transporturi aeriene. 

4.1.4. Vânzarea în piete, târguri si oboare 

A 203. Cãrucioarele destinate comertului ambulant vor fi montate pe roti cu pneuri, care sa permitã manevrarea fãrã pericole a acestora. 

A 204. Cãrucioarele sau tarabele vor fi amplasate în asa încât sã nu împiedice circulatia vehiculelor si a persoanelor. Ele vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, dupã caz. 

A 205. Tarabele, cãrucioarele, precum si alte mijloace de comert ambulant trebuie sa fie usoare, cu îmbinãri cu suporti stabili care sa împiedice balansarea sau rãsturnarea lor 

A 206. Pietele de orice fel (hale acoperite, piete mixte etc.) vor fi amenajate astfel încât, o parte din spatiu va fi destinat amplasãrii gheretelor, platourilor si chioscurilor iar cealaltã parte pentru amplasarea birourilor administrative, unitãtilor de alimentatie publicã si unitãtilor de prestãri servicii. 

A 207. Întreg spatiul pietii va fi parcelat. Fiecare parcela va fi destinatã unei anumite categorii de mãrfuri. Parcelele principale vor fi asezate în asa fel încât sa se creeze un spatiu necesar depozitãrii ambalajelor. Ambalajele, precum si cosurile, lãzile si sacii cu marfã vor fi stivuite conform prevederilor Normelor generale protectie a muncii. 

A 208. Fiecare loc de munca va fi prevãzut cu umbrele parasolare sau copertine, pentru protectia salariati împotriva conditiilor meteorologice nefavorabile. 

A 209. Exploatarea si întretinerea pietelor se vor face conform reglementãrilor Ministerului Sanatatii, precum prevederilor Normelor specifice pentru gospodãrire comunalã si salubritate publicã. 

A 210. Pentru operatiile de transport, încãrcare descãrcare si manipulare a mãrfurilor, salariatii vor respecta prevederile prezentelor norme, conform subcap.2.7. 

A 211. Organizarea comertului în piete se va face în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare si functionare a pietelor, târgurilor si oboarelor nr.l9 din 30.01.1996 emis de Ministerul Comertului. 

4.1.5. Vânzarea prin automate 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

16

A 212. Amplasarea aparatelor automate se va face în locuri vizibile si usor accesibile. A 213. Pentru prevenirea electrocutãrii, automatele vor prevãzute cu dublã protectie : -legarea la nulul de protectie;  

-legarea la priza de împãmântare, conform standardelor în vigoare. 

A 214. Alegerea tipului de automat se va face, în functie de tipul si natura mãrfurilor ce urmeazã a fi comercializate. 

A 2l5. Functionarea automatelor se va face cu respectarea urmãtoarelor prevederi:  -este interzisã aprovizionarea automatelor în timpul functionarii acestora;  

-la aprovizionarea cu marfa se va scoate utilajul de sub tensiune, pentru a se evita electrocutarea personalului de deservire; 

-aprovizionarea automatelor cu marfã se va face prin partea opusã componentei de deservire propriu-zisã; 

-orice interventie la automate în timpul functionarii acestora, este interzisã; 

-orice operatie de întretinere sau reparare a utilajului se va efectua numai de cãtre personal autorizat în acest scop si numai dupã scoaterea de sub tensiune; 

-alimentarea cu energie electricã a automatelor se va face la tensiuni nepericuloase. 

4.2. Vânzarea cu ridicata 

A 2l6. Înaintea începerii oricãrei operatii de manipulare si transport, conducerea persoanei juridice sau fizice care practicã activitãti de comert cu ridicata va lua toate mãsurile necesare desfãsurãrii activitãtii în conditii de securitate si sãnãtate în munca.  

A 217. La desfãsurarea activitãtilor de comert cu ridicata vor fi repartizati numai salariati instruiti în acest scop; prin procesul de instruire salariatii vor primi informatii privind : 

-procedeele tehnice de descãrcare-încãrcare si transport ale mãrfurilor; 

-utilajele folosite;  

-locul de depozitare a mãrfurilor în depozite. 

A 218. Spatiile de lucru vor fi dotate cu mijloace manuale sau de mica mecanizare (lize), pentru transportul mãrfurilor. 

A 219 La transportul manual se vor respecta urmãtoarele prevederi : 

-normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, privind dimensiunile spatiilor de manevra; 

-cãile de acces vor fi amenajate astfel încât sa permitã circulatia în ambele sensuri; 

-toate cãile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol si iluminate; 

-între utilaje si stivele de mãrfuri, lãtimea cãilor de acces va fi de cel putin 1 m.  

A 220. Conducãtorul formatiei de lucru va verifica modul de prindere a mãrfurilor purtate manual sau cu ajutorul uneltelor. 

A 221. Uneltele folosite pentru manipularea mãrfurilor (pârghii, odgoane, cârlige etc.), precum si mijloacele ajutãtoare (tãrgi, cãrucioare etc.) vor fi verificate înainte de începerea operatiilor si vor avea forma si rezistenta corespunzãtoare, în functie de greutatea mãrfurilor. La transportul si manipularea mãrfurilor se interzice utilizarea uneltelor uzate, deteriorate sau a celor improvizate. 

A 222. Dacã marfa de transportat urmeazã a fi purtatã pe umãr, operatie la care vor fi utilizati mai multi salariati aceasta va fi asezatã pe acelasi umãr de cãtre toti salariatii participanti la operatie, iar ridicarea si 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

17

coborârea ei se va face în acelasi timp, la comanda conducãtorului formatiei de lucru; în timpul deplasãrii, salariatii vor pãstra aceeasi cadenta. 

A 223. La transportul manual al sarcinilor, vor fi respectate prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Cap. 2.2.1. - Efortul fizic.  

A 224. La descãrcarea materialelor din vagoanele de cale feratã, precum si la depozitarea materialelor lângã calea feratã, distanta de la sina la baza stivei sau grãmezii de mãrfuri va fi de cel putin 2 m. 

A 225. Planurile înclinate si podetele utilizate la înãltimi de peste 0,5 m vor fi prevãzute cu balustrade cu legãturi intermediare, înalte de 1 m. Planurile înclinate, precum si podetele vor fi realizate din materiale rezistente, pentru a nu se arcui sub greutatea sarcinilor. Ele vor fi prevãzute cu dispozitive de prindere si fixare, care sa nu le permitã deplasarea în timpul lucrului. Lãtimea minima a planurilor înclinate si a podetelor va fi de 1 m, pentru circulatia într-un singur sens. 

A 226. Marfurile cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate în lãzi, saci si baloturi care nu contin substante inflamabile, caustice sau corozive vor fi asezate in stive cu rânduri întretesute. Înaltimea stivei nu va depãsi de 1,5 ori lãtimea bazei. 

A 227. La amenajarea rampelor de încãrcare - descãrcare vor fi respectate prevederile subcap.2.4. Organizarea locului de munca si a activitãtilor, din prezentele norme.  

5. PREVEDERI DE PROIECTARE - SPATII COMERCIALE 

A 228. În activitatea de conceptie si proiectare a spatiilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, Normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, precum si prevederile standardelor de securitate a muncii. 

A 229. Prevederile cuprinse în acest capitol constituie cerinte minime de proiectare, în vederea asigurãrii nivelului de protectie necesar desfãsurãrii activitãtilor comerciale, luând în considerare pericolele existente. Ele nu exclud posibilitatea prevederii oricãror altor solutii tehnice pentru îmbunãtãtirea nivelului de protectie a muncii, având la baza evolutia stiintei si tehnologiei în domeniu. 

A 230. Gazele vor fi epurate sau dispersate, înainte de eliminarea lor în atmosfera, prin cosuri înalte, astfel încât concentratiile lor sa nu depãseascã concentratiile maxime admise.  

5.1. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea depozitelor de mãrfuri 

A 231. Spatiile destinate operatiilor de încãrcare descãrcare si depozitare a mãrfurilor, precum si cãile de acces aferente vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. 

A 232. Depozitele neacoperite si semiânchise sau soproanele vor fi construite pe terenuri netede, bãtãtorite si cu posibilitãti de scurgere a apei. 

A 233. La proiectarea constructiilor se va tine seama de posibilitatea compartimentãrii spatiului pe sectii asigurându-se cãi de acces, ale cãror dimensiuni vor fi conform standardelor de proiectare în vigoare. 

A 234. Depozitul va avea, indiferent de mãrimea sa, doua usi glisante dublate cu usi cu zãbrele. A 235. (1)Pardoseala va fi netedã, fãrã praguri si situatã la nivelul rampei. 

(2)Pardoseala va fi realizatã din materiale dure, rezistente, nealunecoase si care sa permitã o curãtare cât mai usoarã 

(3)Pentru spatiile care servesc la depozitarea materiilor explozive, inflamabile, caustice, acide etc. pardoseala va fi realizatã din materiale care nu produc scântei prin frecare sau lovire, sunt rezistente la foc, precum si la actiunea solventilor organici, acizilor si alcalilor. 

A 236. Amplasarea spatiilor tehnico-administrative aferente depozitului se va face astfel încât aceste spatii sã comunice cu clãdirea depozitelor, iar în cazul depozitelor cu etaje, aceste spatii nu vor fi amplasate la parter. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

18

A 237. Din proiect, vor fi asigurate instalatiile de apa potabilã, canalizare, încãlzire, ventilare si iluminat, precum si grupurile sanitare necesare: vestiare, dusuri, lavoare, WC-uri, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Acolo unde spatiile comerciale sunt amplasate în zone care nu dispun de retele de apa si canalizare, activitãtile se vor desfãsura numai cu avizul organelor sanitare. 

A 238. La depozitele închise, neîncãlzite se vor respecta indicatiile proiectantului cu privire la destinatia si temperatura interioarã a spatiilor. 

A 239. La depozitele deschise în aer liber, se vor prevedea spatii închise pentru adãpostirea si încãlzirea personalului care, lucreazã în aer liber, pe timp friguros. 

A 240. Depozitele pentru produse metalo-chimice, cu ridicata, precum si cele pentru textile-încãltãminte vor fi amenajate în spatii separate, prevãzute, din proiect, cu toate mijloacele necesare prevenirii accidentelor si bolilor profesionale; în plus, aceste spatii vor fi dotate cu instalatii speciale de stingere a incendiilor, conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. 

A 241. În cadrul depozitului pentru produse metalo-chimice cu ridicata, din proiect, se vor amenaja spatii separate pentru depozitarea diferitelor mãrfuri. 

A 242. La amenajarea depozitelor de ambalaje se va prevedea un spatiu care sa permitã receptia si depozitarea ambalajelor pe loturi de acelasi tip si stare fizicã, reconditionarea si pregãtirea ambalajelor pentru expediere, precum si asigurarea cãilor de acces pentru mijloacele de transport. 

5.2. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea magazinelor 

A 243. Terenul destinat magazinelor amplasate într-o clãdire separatã, va fi ales în asa fel încât sã permitã amenajarea unei curti interioare, accesibilã pentru intrãrile la depozitele magazinelor, oferind si posibilitatea compartimentãrii sale în spatii pentru depozitarea combustibililor si ambalajelor. 

A 244. Intrãrile de serviciu, precum si cele de la depozite vor fi proiectate în asa fel încât, sa nu intersecteze cãile de circulatie ale publicului. 

A 245. La proiectarea curtilor interioare, precum si spatiilor comerciale propriu-zise, vor fi respectate prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cele ale Ministerului Sanatatii. 

A 246. Peretii magazinelor care comercializeazã produse alimentare (pâine, carne, peste, lactate etc.) vor fi finisati cu materiale lavabile, în culori deschise. 

A 247. Pardoselile vor fi executate astfel :  

-lavabile, cu pante spre sifoanele de pardoseala, pentru magazinele care comercializeazã produse alimentare, precum si pentru spatiile destinate vestiarelor, grupurilor sanitare etc.;  

-dupã indicatiile proiectantului, pentru celelalte magazine; 

-pentru locurile de vânzare propriu-zisã pardoseala se va realiza din masa lemnoasã, cauciuc, mase plastice, care sa termoizoleze spatiul respectiv de restul magazinului cu pardoseala "rece". 

Toate pardoselile vor fi executate din materiale rezistente, antiderapante si care se curãtã usor. A 248. Salile de vânzare si spatiile anexe vor fi ventilate prin sisteme naturale sau mecanice. 

A 249. Pentru a preveni formarea curentilor de aer si rãcirea spatiilor în timpul iernii, la intrãrile si iesirile magazinelor, vor fi amenajate camere tampon sau perdele de aer cald. 

A 250. La stabilirea dimensiunilor cãilor de acces în incinta unitãtilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii. 

A 251. Conducerile magazinelor situate pe mai multe niveluri au obligatia sa respecte încãrcãrile maxime admisibile date de proiectant pentru diversele elemente de constructie, ca: plansee, scãri, capace de pivnite etc. 

A 252. Spatiile periculoase vor fi împrejmuite cu paravane de protectie si semnalizate corespunzãtor conform prevederilor Normelor generale de protectie muncii. Scarile vor fi prevãzute cu balustrade de sprijin, 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

19

iar trapele vor avea cârlige de asigurare. Se interzice distrugerea sau descompletarea balustradelor sau cârligelor de asigurare la trape. 

A 253. Rafturile pentru etalarea si aranjarea mãrfurilor vor avea inscriptionatã sarcina maximã admisã pe politã sau pe ochi de raft. 

A 254. La proiectarea mobilierului comercial, precum si la alegerea materialelor din care va fi realizat acesta se va tine seama ca mãrfurile grele se aranjeazã pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele usoare pe politele de sus.  

A 255. În magazinele de vânzare cu autoservire, vor fi amenajate, conform proiectelor de executie, cãi de acces cu urmãtoarele dimensiuni:  

-1-1,25 m lãtime - spatiul dintre rafturile si gondolele de expunere a mãrfurilor;  

-2-2,50 m lãtime - spatiul dintre gondole si locurile de munca ale vânzãtorilor (când acestea se afla în spatiul autoservirii); 

-maximum 0,60-0,70 m lãtime - spatiul dintre douã locuri de munca în cazul magazinelor care asigura fluxul cumpãrãtorilor într-o singurã directie; 

-1,50 m lãtime - spatiul dintre piesele de mobilier, la magazinele cu sistem de vânzare cu expunere deschisã. 

5.3. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea spatiilor comerciale situate la parterul blocurilor, a complexelor agroalimentare si a chioscurilor 

A 256. La amenajarea spatiilor comerciale de la parterul blocurilor si a complexelor agroalimentare, din proiect se vor prevedea doua cai de acces distincte : 

-pentru aprovizionarea cu mãrfuri;  

-pentru circulatia cumpãrãtorilor, personalului salariat etc.  

A 257. Din proiect, spatiul destinat depozitãrii mãrfurilor (depozitul de mâna) va fi separat de spatiul de vânzare a mãrfurilor, asigurându-se posibilitãti de comunicare prin interior, între ele. 

A 258. (1) Din proiect, vor fi asigurate toate instalatiile (apa, canalizare, termoficare, energie electricã) dimensionate corespunzãtor spatiului comercial. 

(2)La proiectarea instalatiilor sanitare, proiectantul va tine cont ca acestea sa nu strãpungã sala de vânzare. 

A 259. La proiectarea spatiilor comerciale amplasate la parterul blocurilor precum si a complexelor agroalimentare vor fi respectate si prevederile de la subcap. 5.2. al prezentelor norme. 

A 260. La constructia si amenajarea chioscurilor se vor respecta prevederile Legii 50/1995 privind proiectarea spatiilor si acordarea autorizatiei de constructie. 

A 261. Amplasarea chioscurilor se va face în conformitate cu deciziile directiilor de urbanism si sistematizare din cadrul primãriilor. 

A 262. (1)Instalatiile electrice vor fi executate în conformitate cu standardele de proiectare si cu standardele de electroprotectie în vigoare.  

(2)Se interzice utilizarea oricãrei improvizatii la alimentarea cu energie electricã a chioscurilor. 

A 263. Pentru încãlzirea chioscurilor se interzice utilizarea oricãror surse de cãldurã improvizate. Pentru încãlzire vor fi utilizate: calorifere electrice, aeroterme etc. 

A 264. Pentru constructia chioscurilor vor fi utilizate materiale rezistente la foc, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si a standardelor de proiectare, în vigoare. 

A 265. Pietele vor fi amplasate la cel putin 1,5 km de gropile de gunoi si la cel putin 500 m de unitãtile industriale ale cãror procese tehnologice degaja praf, fum, gaze si vapori nocivi. 

62 -NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amãnuntul / 1997 

20

A 266. Platoul pe care se amplaseazã piata va fi asfaltat, pietruit sau nivelat si situat la minimum 50 m de artera rutierã principalã.  

A 267. Cãile de acces între rândurile de gherete sau tarabe vor avea cel putin 4 m lãtime, iar calea de acces principalã a pietii va avea cel putin 6 m lãtime; trecerile secundare dintre rânduri vor fi de cel putin 2 m lãtime.