instructiuni proprii ssm pentru fabricarea produselor lactate

Instructiuni proprii SSM pentru fabricarea produselor lactate 

1. Activitatea de recepţie a laptelui  

Amplasarea pompei autoabsorbante va face în aşa fel încât să se asigure un circuit  cât mai scurt, evitându-se încrucişările de conducte. Furtunul montat pe coloane de  absorbţie va trebui să fie prevăzut cu un filtru metalic, în vederea reţinerii anumitor  obiecte sau impurităţi care ar putea pătrunde la rotorul pompei. 

Pe coloana de absorbţie se va monta un furtun de cauciuc cu inserţie rezistentă la  presiune.  

Este interzisă folosirea furtunurilor deteriorate. 

Este interzisă stropirea sau spălarea pompei cu furtunul cu apă. 

Este obligatorie montarea transportoarelor cu lanţ în aşa fel încât să se  asigure o pantă de scurgere pentru apele reziduale provenite de la spălarea  bidoanelor. 

Elementele mobile ale transportorului cu lanţ , roţi, tambure, cupla e etc.# vor  fi bine fixate, echilibrate şi prevăzute cu protectori şi dispozitive de protecţie.Pornirea instalaţiei se va face numai după confirmarea semnalului de la punctele de acces şi  supraveghere. 

Protectorii, dispozitivele de protecţie şi îngrădirile instalaţiilor de transport vor  fi fixate astfel încât să nu poată fi îndepărtate decât după oprirea instalaţiei. Este interzis a se lucra cu echipamente tehnice la care dispozitivele de  protecţie nu sunt montate în poziţia normală de lucru. 

Pentru trecerea salariaţilor peste transportorul cu lanţ se vor monta podeţe  prevăzute cu balustrade de protecţie. 

Este interzisă staţionarea pe transportor, chiar dacă acesta nu este în  funcţiune. 

In cazul când transportorul se află în reparaţie sau intreţinere, pentru  prevenirea accidentelor se vor lua măsuri pentru a nu fi pus în funcţiune în timpul  executării acestora de-a lungul transportorului cu role se va prevedea, cel puţin pe o  parte, un spaţiu de trecere pentru personalul de serviciu.

Este interzis a se circula pe  transportoare.(nstalarea răsturnatorului de bidoane se va face în aşa fel încât  trecerea bidoanelor de pe banda pe platforma să elimine pericolul de  accidentare. In acest scop, se va intercala un dispozitiv care va degaja pragul de  oprire a bidoanelor atunci când se acţionează răsturnatorul.

Este interzisă intervenţia cu mâna pentru deblocarea bidoanelor în timpul funcţionării răsturnatorului mecanic,  aceasta operaţie fiind permisă numai după oprirea instalaţiei.(oloanele de alimentare ale răcitorului vor fi prevazute cu ventile de reglare a debitului.) 

Intrarea şi ieşirea  bidoanelor din maşina de spălat vor fi prevăzute cu perdele de protecţie din  cauciuc. Este interzisă executarea oricăror intervenţii în timpul funcţionării maşinii de spălat bidoane. In cazul blocării maşinii cu capace, sau bidoane, scoaterea  acestora se va face numai după ce maşina a fost oprită. Apa rezultată din spălarea  bidoanelor nu se deversează pe pardoseală.

Este interzisă funcţionarea maşinii de  spălat bidoane cu capacele de vizitare demontate. Curăţarea duzelor de pe  conductele de stropire cu soluţii de spălare şi dezinfecţie seva face în mod  obligatoriu, zilnic, după terminarea lucrului. In timpul funcţionării maşinii de spălat  bidoane este interzis a se introduce în tunelul de spălare alte materiale care pot  bloca maşina, precum şi orice intervenţie în timpulfuncţionării maşinii. In timpul  operaţiei de opărire a bidoanelor, instalaţia pentru captarea şi evacuarea aburului va fi menţinută în stare de funcţionare.

Se interzice prepararea soluţiilor de spălare în  alte bazine decât în cele destinate acestui scop. Inainte de folosirea instalaţiei  pentru spălarea cisternelor sau a tancurilor de lapte, se vor face următoarele  verificări:

  • dacă toate racordurile sunt bine înşurubate şi prevăzute cu garnituri de  etanşare dacă atât concentraţia cât şi temperatura soluţiilor de spălare sunt  corespunzătoare

  • dacă este bine fi$at capul de stropit în cisternă sau tanc.

  • daca  instalaţiile de spălare a cisternelor şi tancurilor de lapte nu se vor folosi furtunuri  deteriorate sau care nu corespund celor prevăzute în cartea tehnică.

 

Este interzisă  pornirea instalaţiei de spălare înainte de a se fisa capul de spălare în interiorul  cisternei sau al tancului. Urcarea şi coborârea de pe autocisternă se face numai pe  scările existente din dotare, iar în lipsa acestora pe cele confecţionate în acest scop.  Activitatea de pasteurizare a laptelui inainte de punerea în funcţiune se va verfica  starea tehnică a instalaţiei. Armăturile instalaţiilor care lucrează sub presiune vor fi  verificate periodic la bancul de probă, la presiunea maximă admisă.

Este obligatorie  respectarea presiunii pentru care a fost construită şi autorizată instalaţia, precum şi  asigurarea funcţionării sistemelor de alarmă pentru depăşirea presiunii şi  temperaturii de regim. Inainte de începerea lucrului şi după terminarea fiecarei  operaţiuni se vor verifica toate dispozitivele de protecţie, precum şi etanşeitatea  autoclavei. Clăbirea şuruburilor capacului şi deschiderea acestuia se face numai  după ce presiunea în autoclavă a scăzut la zero. Inainte de începerea procesului de pasteurizare a laptelui, se va controla dacă sunt montate corect conductele de lapte,  apă, abur, saramură, apă răcită, dacă acestea au garnituri corespunzătoare şi dacă  aparatura de măsură şi control este în stare defuncţionare.

Proba de etanşare a  pasteurizatorului cu plăci şi a conductelor de legătura se va face cu apă rece şi  numai după ce se va constata că acestea sunt în stare de funcţionare se va deschide ventilul de apă şi se va porni pompa de apă caldă.

Este interzisă etanşarea  plăcilor pasteurizatorului folosind improvizaţii în locul garniturilor. Pentru prevenirea  accidentelor se vor elabora instrucţiuni pentru spălarea chimică a instalaţiei de  pasteurizare, cu indicarea temperaturilor de spălare, concentraţia soluţiilor, timpul de spălare şi modul de lucru. Păstrarea soluţiilor de spălare chimică în secţia de  pasteurizare se va face numai în bazine din oţel inoxidabil prevăzute cu capace şi  amenajate special în acest scop. 

Se interzice aşezarea de greutăţi suplimentare pe  pârghia supapei de siguranţă. Se interzice folosirea pasteurizatoarelor care au  garnituri de cauciuc defecte şi prezintă scăpări de abur, lapte sau smântana. Inainte de pornirea pompelor se vor verifica toate racordurile din punctul de vedere al etanşeităţii. 

Este interzisă utilizarea pompelor defecte sau care prezintă  neetanşeitatea. Asamblarea separatoarelor şi a curăţătoarelor centrifugale se va  face în ordinea stabilită de firma constructoare în cartea tehnică a utilajului.  Inşurubarea inelelor de fixare a subansamblelor tobei se va face până în dreptul  semnelor indicate. Inainte de punerea în funcţiune a curăţătoarelor şi separatoarelor centrifugale se face verificarea tehnica şi, în mod deosebit, se verifică dacă şuruburile de fixare a separatorului în funcţiune sunt bine fixate - nivelul de ulei este la semn- pâlnia de alimentare este fixată corect - conductele de alimentare,  conductele de smântana şi lapte smântânit sunt bine înşurubate şi fixate pe  suport. Dacă în timpul funcţionării apar defecţiuni se va întrerupe alimentarea cu  curent electric, iar deservantul nu se va mai apropia de separator decât după oprirea completă a tobei. 

Se interzice folosirea separatoarelor sau a curăţătoarelor în alte  scopuri decât cele pentru care acestea au fost construite. Se interzice începerea 

demontării separatorului înainte de oprirea completă a tobei. La demontare se va  respecta ordinea inversă a montării. După orice revizie sau reparaţie a separatoarelor,  punerea în funcţiune se va face numai în prezenţa mecanicului specialist. Păstrarea  substanţelor corozive concentrate se va face numai în încăperi speciale, destinate  acestui scop. 

 

La manipularea substanţelor corozive concentrate folosite la spălarea  chimică şi dezinfecţii, transport, transvazare etc. Se vor folosi dispozitive  speciale şi echipament individual de protecţie corespunzător. 

In timpul spălării  mecanizate a tancurilor de lapte, gurile de vizitare vor fi închise, iar deschiderea lor se va face numai după admisia soluţiei de spălare. In locurile unde se face spălarea chimică se vor asigura soluţii de neutralizare, acid boric, bicarbonat de sodiu  etc., depozitate în condiţii de siguranţă. 

Activitatea de îmbuteliere in timpul curăţării tancului de depozitare a laptelui, motorul electric al agitatorului se va  deconecta de la reţeaua electrică şi se vor lua măsuri de eliminare a posibilităţii de pornire accidentală paza la întrerupător, plăcuţe avertizoare etc. La intervenţia în interiorul tancului de depozitare a laptelui se asigură iluminatul cu lămpi alimentate cu tensiune foarte oasă. Pentru scoaterea sticlelor sau borcanelor sparte de pe linia de evacuare din maşina, precum şi a cioburilor din maşină se va folosi un dispozitiv  special. In timpul funcţionării instalaţiilor pentru spălarea, umplerea şi capsularea  sticlelor de lapte şi a borcanelor de iaurt se interzice: gresarea benzilor de transport, a elementelor de comandă, a cutiei de viteze, a racordurilor etc.  

Executarea diverselor intervenţii sau reparaţii, atât la partea mecanică, cât şi la  instalaţiile electrice: curăţarea maşinii de cioburi şi degajarea sticlelor blocate,  introducerea degetelor între sculele tăietoare ale stanţei: părăsirea locului de  muncă, prezenţa oricăror persoane străine în apropierea maşinii de îmbuteliat şi  capsulat sticle sau borcane. 

Activitatea de producere a lactozei şi a laptelui  praf inainte de începerea lucrului, se va verifica starea tehnică a vaselor de  cristalizare orizontale şi verticale şi, în mod deosebit, funcţionarea dispozitivelor de  protecţie. 

Se interzice recoltarea probelor pentru analizele de laborator cu agitatoarele în funcţiune. La deservirea vanelor de dizolvare este interzisă deschiderea  robinetului de abur în timp ce vanele sunt goale. In timpul cristalizării siropului  pentru lactoza rafinată este interzisă oprirea agitatorului pe un interval mai mare  decât cel stabilit de tehnologia de lucru. Instalaţia de concentrare sub vacuum va fi  supravegheată permanent în timpul funcţionării.

Este interzisă punerea în funcţiune  a separatoarelor şi calorizatoarelor cu garnituri de etanşare defecte şi vizoare  fisurate. 

Se vor verifica şuruburile de strângere a capacelor separatoarelor şi  calorizatoarelor înainte de punerea în funcţiune a acestora. Pentru accesul în  vederea efectuării verificărilor interioare şi exterioare ale instalaţiilor se vor folosi  dispozitive destinate acestui scop: scări mobile, scaune metalice etc. Punerea în  funcţiune a centrifugelor se face numai după ce operatorul a verificat că în interiorul  tamburului nu există diverse materiale, unelte, piese etc.care pot fi proiectate în  exterior.

Este interzisă încărcarea centrifugei peste limita maximă prescrisă în cartea tehnică. Inainte de pornirea centrifugelor se verifică buna funcţionare a sistemului  de frânare, fiind interzisă utilizarea acestuia când mecanismul de frânare este  defect.

Este interzisă mărirea numărului de turaţii a tamburului centrifugei sau  modificarea construcţiei acestuia. Dacă în timpul funcţionării centrifugei se observă că aceasta funcţionează anormal: prezintă oscilaţii, trepidaţii, zgomot, operatorul va  opri imediat centrifuga şi va anunţa conducatorul locului de muncă.Instructiuni proprii SSM pentru fabricarea produselor lactate 

Activitatea de recepţie a laptelui: 

Amplasarea pompei autoabsorbante va face în aşa fel încât să se asigure  un circuit cât mai scurt, evitându-se încrucişările de conducte. Furtunul montat pe  coloane de absorbţie va trebui să fie prevăzut cu un filtru metalic, în vederea reţinerii anumitor obiecte sau impurităţi care ar putea pătrunde larotorul pompei.Pe coloana  de absorbţie se va monta un furtun de cauciuc cu inserţie rezistentă la presiune.  

Este interzisă folosirea furtunurilor deteriorate. Este interzisă stropirea sau spălarea  pompei cu furtunul cu apă. Este obligatorie montarea transportoarelor cu lanţ în aşa  fel încât să se asigure o pantă de scurgere pentru apele reziduale provenite de la  spălarea bidoanelor. Elementele mobile ale transportorului cu lanţ , roţi, tambure,  cupla etc. vor fi bine fixate, echilibrate şi prevăzute cu protectori şi dispozitive de  protecţie.

Pornirea instalaţiei se va face numai după confirmarea semnalului de la  punctele de acces şi supraveghere. Protectorii, dispozitivele de protecţie şi  îngrădirile instalaţiilor de transport vor fi fixate astfel încât să nu poată fi îndepărtate  decât după oprirea instalaţiei.

Este interzis a se lucra cu echipamente tehnice la care dispozitivele de protecţie nu sunt montate în poziţia normală de lucru. Pentru  trecerea salariaţilor peste transportorul cu lanţ se vor monta podeţe prevăzute cu  balustrade de protecţie.

Este interzisă staţionarea pe transportor, chiar dacă acesta  nu este în funcţiune. In cazul când transportorul se află în reparaţie sau intreţinere,  pentru prevenirea accidentelor se vor lua măsuri pentru a nu fi pus în funcţiune în  timpul executării acestora. De-a lungul transportorului cu role se va prevedea, cel  puţin pe o parte, un spaţiu detrecere pentru personalul de serviciu. 

Este interzis a se circula pe transportoare.

Instalarea răsturnatorului de bidoane se va face în aşa fel  încât trecerea bidoanelor de pe banda pe platforma să elimine pericolul de  accidentare. In acest scop, se va intercala un dispozitiv care va dega a pragul de  oprire a bidoanelor atunci când se acţionează răsturnatorul.

Este interzisă intervenţia cu mâna pentru deblocarea bidoanelor în timpul funcţionării răsturnatorului mecanic,  aceasta operaţie fiind permisă numai după oprirea instalaţiei. Oloanele de alimentare ale răcitorului vor fi prevazute cu ventile de reglare a debitului. Intrarea şi ieşirea  bidoanelor din maşina de spălat vor fi prevăzute cu perdele de protecţie din  cauciuc. 

Este interzisă executarea oricăror intervenţii în timpul funcţionării maşinii de spălat bidoane. In cazul blocării maşinii cu capace, sau bidoane, scoaterea  acestora se va face numai după ce maşina a fost oprită. Apa rezultată din spălarea  bidoanelor nu se deversează pe pardoseală.

Este interzisă funcţionarea maşinii de  spălat bidoane cu capacele de vizitare demontate.Curăţarea duzelor de pe  conductele de stropire cu soluţii de spălare şi dezinfecţie se va face în mod  obligatoriu, zilnic, după terminarea lucrului. In timpul funcţionării maşinii de spălat bidoane este interzis a se introduce în tunelul de spălare alte materiale care pot  bloca maşina, precum şi orice intervenţie în timpul funcţionării maşinii. In timpul  operaţiei de opărire a bidoanelor, instalaţia pentru captarea şi evacuarea aburului va  fi menţinută în stare de funcţionare.

Se interzice prepararea soluţiilor de spălare în  alte bazine decât în cele destinate acestui scop. Inainte de folosirea instalaţiei  pentru spălarea cisternelor sau a tancurilor de lapte, se vor face următoarele verificări:

  • dacă toate racordurile sunt bine înşurubate şi prevăzute cu garnituri de  etanşare

  • dacă atât concentraţia cât şi temperatura soluţiilor de spălare sunt  corespunzătoare

  • dacă este bine fixat capul de stropit în cisternă sau tanc. 

  • daca  instalaţiile de spălare a cisternelor şi tancurilor de lapte nu se vor folosi furtunuri  deteriorate sau care nu corespund celor prevăzute în cartea tehnică.

 

Este interzisă pornirea instalaţiei de spălare înainte de a se fixa capul de spălare în interiorul  cisternei sau al tancului. Desrcarea şi coborârea de pe autocisternă se face numai pe  scările existente din dotare, iar în lipsa acestora pe cele confecţionate în acest scop.  

 

Activitatea de pasteurizare a laptelui inainte de punerea în funcţiune se va verfica  starea tehnică a instalaţiei. Armăturile instalaţiilor care lucrează sub presiune vor fi  verificate periodic la bancul de probă, la presiunea maximă admisă. Este obligatorie  respectarea presiunii pentru care a fost construită şi autorizată instalaţia, precum şi  asigurarea funcţionării sistemelor de alarmă pentru depăşirea presiunii şi  temperaturii de regim. Inainte de începerea lucrului şi după terminarea fiecarei  operaţiuni se vor verifica toate dispozitivele de protecţie, precum şi etanşeitatea  autoclavei. Slăbirea şuruburilor capacului şi deschiderea acestuia se face numai  după ce presiunea în autoclavă a scăzut la zero. Inainte de începerea procesului de pasteurizare a laptelui, se va controla dacă sunt montate corect conductele de lapte,  apă, abur, saramură, apă răcită, dacă acestea au garnituri corespunzătoare şi dacă  aparatura de măsură şi control este în stare defuncţionare. Proba de etanşare a  pasteurizatorului cu plăci şi a conductelor de legătura se va face cu apă rece şi  numai după ce se va constata că acestea sunt în stare de funcţionare se va desc hide ventilul de apă şi se va porni pompa de apă caldă. Este interzisă etanşarea  plăcilor pasteurizatorului folosind improvizaţii în locul garniturilor. Pentru prevenirea  accidentelor se vor elabora instrucţiuni pentru spălarea chimică a instalaţiei de  pasteurizare, cu indicarea temperaturilor de spălare, concentraţia soluţiilor, timpul de spălare şi modul de lucru.

Păstrarea soluţiilor de spălare chimică în secţia de  pasteurizare se va face numai în bazine din oţel inoxidabil prevăzute cu capace şi  amenajate special în acest scop. Se interzice aşezarea de greutăţi suplimentare pe  pârghia supapei de siguranţă. Se interzice folosirea pasteurizatoarelor care au garnituri de cauciuc defecte şi prezintă scăpări de abur, lapte sau smântana. Inainte de pornirea pompelor se vor verifica toate racordurile din punctul de vedere al  etanşeităţii.

Este interzisă utilizarea pompelor defecte sau care prezintă  neetanşeitatea. Asamblarea separatoarelor şi a curăţătoarelor centrifugale se va face în ordinea stabilită de firma constructoare în cartea tehnică a utilajului.  Inşurubarea inelelor de fixare a subansamblelor tobei se va face până în dreptul  semnelor indicate. Inainte de punerea în funcţiune a curăţătoarelor şi separatoarelor centrifugale se face verificarea tehnica şi, în mod deosebit, se verifică:

  • daca şuruburile de fixare a separatorului în funcţiune sunt bine fixate - nivelul de ulei este la semn- de alimentare este fixată corect - conductele de alimentare,  conductele de smântana şi lapte smântânit sunt bine înşurubate şi fixate pe  suport.

  • dacă în timpul funcţionării apar defecţiuni se va întrerupe alimentarea cu  curent electric, iar deservantul nu se va mai apropia de separator decât după oprirea completă a tobei.

 

Se interzice folosirea separatoarelor sau a curăţătoarelor în alte  scopuri decât cele pentru care acestea au fost construite.Se interzice începerea  demontării separatorului înainte de oprirea completă a tobei. La demontare se va  respecta ordinea inversă a montării. După orice revizie sau reparaţie a separatoarelor,  punerea în funcţiune se va face numai în prezenţa mecanicului specialist. 

Păstrarea  substanţelor corozive concentrate se va face numai în încăperi speciale, destinate  acestui scop. La manipularea substanţelor corozive concentrate folosite la spălarea chimică şi dezinfecţii. transport, transvazare etc. se vor folosi dispozitive  speciale şi echipament individual de protecţie corespunzător. 

In timpul spălării  mecanizate a tancurilor de lapte, gurile de vizitare vor fi închise, iar deschiderea lor se va face numai după admisia soluţiei de spălare. In locurile unde se face spălarea chimică se vor asigura soluţii de neutralizare: Acid boric, bicarbonat de sodiu  etc., depozitate în condiţii de siguranţă. 

Activitatea de îmbuteliere in timpul  curăţării tancului de depozitare a laptelui, motorul electric al agitatorului se va  deconecta de la reţeaua electrică şi se vor lua măsuri de eliminare a posibilităţii de pornire accidentală paza la întrerupător, plăcuţe avertizoare etc. 

La intervenţia în interiorul tancului de depozitare a laptelui se asigură iluminatul cu lămpi alimentate cu tensiune foarte oasă.

Pentru scoaterea sticlelor sau borcanelor sparte de pe linia  de evacuare din maşina,precum şi a cioburilor din maşină se va folosi un dispozitiv  special. In timpul funcţionării instalaţiilor pentru spălarea, umplerea şi capsularea  sticlelor de lapte şi a borcanelor de iaurt se interzice: gresarea benzilor de  transport, a elementelor de comandă, a cutiei de viteze, a racordurilor etc.  executarea diverselor intervenţii sau reparaţii, atât la partea mecanică, cât şi la  instalaţiile electrice- curăţarea maşinii de cioburi şi degajarea sticlelor blocate. Introducerea degetelor între sculele tăietoare ale stanţei - părăsirea locului de  muncă- prezenţa oricăror persoane străine în apropierea maşinii de îmbuteliat şi capsulat sticle sau borcane. 

Activitatea de producere a lactozei şi a laptelui  praf inainte de începerea lucrului, se va verifica starea tehnică a vaselor de  cristalizare orizontale şi verticale şi, în mod deosebit, funcţionarea dispozitivelor de  protecţie.

Se interzice recoltarea probelor pentru analizele de laborator cu agitatoarele în funcţiune. La deservirea vanelor de dizolvare este interzisă deschiderea  robinetului de abur în timp ce vanele sunt goale. In timpul cristalizării siropului  pentru lactoza rafinată este interzisă oprirea agitatorului pe un interval mai mare  decât cel stabilit de tehnologia de lucru. instalaţia de concentrare sub vacuum va fi  supravegheată permanent în timpul funcţionării. 

Este interzisă punerea în funcţiune  a separatoarelor şi calorizatoarelor cu garnituri de etanşare defecte şi vizoare  fisurate. Se vor verifica şuruburile de strângere a capacelor separatoarelor şi  calorizatoarelor înainte de punerea în funcţiune a acestora. Pentru accesul în  vederea efectuării verificărilor interioare şi exterioare ale instalaţiilor se vor folosi  dispozitive destinate acestui scop: scări mobile, scaune metalice etc. Punerea în  funcţiune a centrifugelor se face numai după ce operatorul a verificat că în interiorul  tamburului nu e$istă diverse materiale !unelte, piese etc., care pot fi proiectate în  exterior.

Este interzisă încărcarea centrifugei peste limita maximă prescrisă în cartea tehnică. Inainte de pornirea centrifugelor se verifică buna funcţionare a sistemului  de frânare, fiind interzisă utilizarea acestuia când mecanismul de frânare este  defect. Este interzisă mărirea numărului de turaţii a tamburului centrifugei sau  modificarea construcţiei acestuia. Dacă în timpul funcţionării centrifugei se observă că aceasta funcţionează anormal, !prezintă oscilaţii, trepidaţii, zgomot, operatorul va  opri imediat centrifuga şi va anunţa conducatorul locului de muncă.