Scenariu de securitate in cazul unui incendiu model

 

Scenariu de securitate in cazul unui incendiu 

  valabil la 25 Iulie 2023 

Intrebare: Scenariu de securitate in cazul unui incendiu - model 

Raspuns:SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 

Intocmit conform metodologiei aprobata prin Ordinul MAI nr. 130 

Caracteristicile constructiei sau amenajarii 

1.1. Date de identificare 

A. Denumire constructie/amenajare: 

Proprietar/beneficiar: 

Adresa: judet localitate/sector: str. nr. 

Tel.: Fax: E-mail: 

B. Profil de activitate si, dupa caz, programul de lucru: 

1.2. Destinatia (se mentioneaza functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei/amenajarii): 

. functiuni principale: 

. functiuni secundare: 

. functiuni conexe: 

1.3. Categoria si clasa de importanta a constructiei:  

A. Categoria de importanta a constructiei (conform Regulamentului aprobat prin H.G.nr. 766/1997):  

B. Clasa de importanta (potrivit reglementarilor tehnice): 

Particularitati specifice constructiei/amenajarii: 

A. Principalele caracteristici ale constructiei privind: 

a. tipul cladirii (civila inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindata, cu functiuni mixte etc.), precum si regimul de inaltime si volumul constructiei: 

b. Ac = mp; Ad = mp. cu principalele destinatii ale incaperilor si spatiilor aferente constructiei: 

c. numarul compartimentelor de incendiu ;ariile compartimentelor de incendiu:

d. numarul maxim de utilizatori: 

. persoane; 

. animale; 

e. prezenta permanenta a persoanelor:  

capacitatea de autoevacuare a acestora: 

f. capacitati de depozitare sau adapostire: 

g. caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase (potrivit clasificarii din H. G. nr. 95/2003): 

h. numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor: 

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii/amenajarii si componentele lor: incalzire; 

ventilare; 

climatizare; 

electrice; 

gaze; 

automatizare; 

etc; 

(sa rezulte ca acestea nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau obiectele din incaperi ori adiacente acestora, iar in cazul unui incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoanelor). 

2. Riscul de incendiu 

A. Identificarea si stabilirea nivelelor de risc de incendiu (potrivit reglementarilor tehnice specifice), luandu-se in considerare: 

densitatea sarcinii termice; 

clasele de reactie la foc (conform Regulamentului pentru clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc); 

sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul minim de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat. 

B. Nivelele riscului de incendiu (stabilite pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice, in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor si incaperilor, natura activitatilor desfasurate, comportarea la foc a elementelor de constructii si de caracteristicile de ardere a materialeleor utilizate, prelucrate sau depozitate – precizandu-se in scenariul de securitate intocmit pentru cladirea in ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu).

 

C. Pentru scenariile de securitate la incendiu actualizate (atunci cand intervin modificari ale proiectului sau destinatiei constructiei), se stabilesc, dupa caz, masuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru incadrarea in nivelul prevazut in reglementarile tehnice. 

3. Nivelele criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu 

3.1. Stabilitatea la foc 

Estimata in functie de: 

rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor portante sau cu rol de compartimentare, stabilita conform criteriilor de clasificare si incadrare a produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, reglementarilor tehnice si standardelor europene de referinta); 

b. gradul de rezistenta la foc a constructiei sau compartimentului de incendiu (conform reglementarilor tehnice). 

3.2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei: compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale din elementele de compartimentare; 

masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei (respectiv actiunea termica estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii); 

sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti; 

instalarea de bariere contra fumului (usi etanse la fum, etc.); 

sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului; 

masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare (canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc, etc.); 

masurile constructive pentru fatade, pentru impiedecarea propagarii focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri. 

3.3. Limitarea propagarii incendiului la vecinatati. 

Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza: 

distantele de siguranta (asigurate conform reglementarilor tehnice), sau masurile alternative (conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate); 

masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis (performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis, etc.); dupa caz, masuri de protectie activa. 

Evacuarea utilizatorilor 

Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza: 

alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza; 

masuri pentru asigurarea controlului fumului (prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului): 

tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate, etc.); 

geometria cailor de evacuare (gabarite – latimi, inaltimi, pante etc.); 

timpii/lungimile de evacuare; 

numarul fluxurilor de evacuare; 

existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva; prevederea de dispozitive de siguranta la usi; 

timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor; 

marcarea cailor de evacuare. 

Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu. 

Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei. 

Securitatea fortelor de interventie 

Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in caz de incendiu in cladire si incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu. 

Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale specialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, regulamentului general de urbanism si reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la:

numarul de accese; 

dimensiuni/gabarite; 

trasee; 

realizare si marcare. 

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza: 

tipul, numarul si caracteristicile acestora; 

amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva; timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri. 

Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor materiale. 

4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor 

Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, (conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice specifice). 

Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se specifica: 

tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective; 

timpul de alarmare prevazut; 

zonele protejate/de detectare la incendiu. 

Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica: 

tipul si parametrii functionali: (stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare manuala sau manuala si automata; debite, intensitati de stingere si stropire, cantitati calculate de substanta de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni, rezerve de substanta de stingere, surse de alimentare etc.); 

timpul normat de functionare; 

zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva incendiilor. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie se specifica:

tipul si caracteristicile de stingere asigurate; 

numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc. 

Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu 

In functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea constructiei sau amenajarii, se specifica: 

sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate; 

pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupa caz, alte utilitati; date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta; 

zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se precizeaza inclusiv cantitatile respective si starea in care se afla), precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului. 

Masuri tehnico-organizatorice 

Se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice, in functie de situatia existenta. 

Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelele de performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea parametrilor si a nivelelor de performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz. 

Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajarii respective. 

Intocmit,