Fisa postului registrator medical

 

APROBAT 

 MANAGER,   

FIŞA POSTULUI 

 Anexa la Contractul individual de munca nr……………………………….. 

 Numele şi prenumele: 

 Unitatea Sanitara: 

 Sectia/ Serviciul/Biroul/Compartimentul: 

 Denumirea postului:registrator medical 

 Gradul profesional al ocuparii postului: grad principal  

I. Descrierea postului: 

 Criterii de evaluare: 

1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului: 

Studii medii 

Vechime in specialitate: minim 4 ani vechime in specialitate 

Cerinte specifice: examen pentru obtinerea gradului principal 

2. Funcţia corespunzatoare: de execuţie 

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: 

∙ Complexitatea postului în sensul cunoaşterii activitaţilor specifice, în  conformitate cu legislaţia în vigoare; 

∙ Efort intelectual în vederea îndeplinirii cerinţelor specifice postului; ∙ Principialitate şi comportament în relaţiile cu superiorii si cu personalul ∙ Aptituni si cerinte specifice 

4. Sfera de relaţii: 

 a.Ierarhice: 

 Se subordoneaza: 

 Asistentului şef de secţie 

 Medicului şef de secţie 

 Managerului 

 Are în subordine: 

 -nu are subordonaţi 

 b. Colaborare:  

∙ colaboreaza cu alte departamente, compartimente, secţii din cadrul  Spitalului 

Clinic 

II. Standardul de performanţă 

a. Cantitatea 

Îndeplineşte toate activitaţile ce decurg din Fişa Postului; 

b. Calitatea 

∙ Îndeplineşte cu profesionalism şi corectitudine îndatoriile ce decurg din  Fişa Postului; 

∙ Respecta Regulamentul Intern; 

∙ Respectă cu stricteţe legislaţiaîn materie sanitară; 

c. Costuri: 

∙ Utilizează eficient aparatura din dotare; 

∙ Utilizează raţonal materialele pe care le utilizează în activitate; 

d. Timp: 

∙ Ocuparea timpului eficient, organizarea activitaţi în funcţie de prioritaţile profesionale 

∙ Timp efectiv de munca 6 ore in doua schimburi; 

e. Utilizarea resurselor: 

∙ Capacitatea de a utiliza la maxim resursele puse la dispoziţie  

( aparatură, materiale, etc); 

f. Modul de utilizare a resurselor: 

∙ Se integreaza în munca de echipă; 

∙ Pune la dispoziţia colectivului cunoştinţele şi experienţa pe care le  deţine; 

∙ Are iniţiativă privind formularea de soluţii noi în vederea îmbunătăţirii  activităţii; 

∙ Sprijină colegii nou încadraţi; 

III.Atribuţiile postului:  

 A. Atribuţii generale:  

a. respecta prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca 

b. raspunde în faţa sefului ierarhic şi a managerului spitalului pentru indeplinirea atibutiilor care îi revin 

c. obligaţia de a utiliza judicios baza materială 

d. obligaţia de a informa şeful ierarhic si managerul în cazul existentei unor nereguli, abateri, sustrageri,etc. 

e. comportarea corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, promovarea raporturilor de colaborare între membrii colectivului şi combaterea oricăror manifestări necurespunzatoare 

f. execută orice sarcina de serviciu din partea şefului ierarhic şi/sau a managerului în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului, în limitele competenţelor legale  

g. obligaţia de a respecta secretul de serviciu; în exercitarea atribuţiilor de serviciu acesta poate fi divulgat în interiorul sau în afara spitalului doar cu acordul expres siprealabil al managerului 

B.Atribuţii şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă: 

a. să îşi însuşească şi să respecte normele de Securitate si Sănătate în Muncă şi măsurile de aplicare a acestora şi să participe la procesul de instruire conform Planului anual şi a tematicii aprobate de către angajator; 

b. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

c. să utilizeze corect aparatura, uneltele, substanţele periculoase, maşinile, echipamentele de transport şi alte mijloace din dotare puse la dispoziţia sa; d. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

e. să comunice imediat angajatorului şi/sau angajatilor desemnaţi orice situaţie de muncă, despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea angajatilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

f. să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite atât de propria persoană cât şi de alte persoane participante la procesul de muncă în cel mai scurt timp posibil; 

g. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu angajatii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate cât şi pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari pentru protecţia securităţii şi sănătăţii angajatilor; 

h. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

i. să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. 

j. să respecte măsurile şi sarcinile pe care le are în cadrul Structurilor pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă,  

k. să respecte întocmai Deciziile managerului referitoare la prevenirea Situaţiilor de Urgenţă. 

C.Atribuţii specifice:a) Tine zilnic evidenta electronica a activitatii Laboratorului de Radiologie si intocmeste datele statistice si raportarile lunare, trimestriale si anuale conform instructiunilor in vigoare; 

b) Efectueaza înregistrările în format electronic din Ambulatorul de specialitate si prevalideaza inregistrarile facute si in dosarul electronic a pacientului; 

c) Intocmeste chitantierul in cazul examinarilor radiologice contra cost si raspunde de depunerea banilor la caseria central a Spitalului Clinic Judetean Mures; 

d) La indicatia medicului specialist radiolog inregistreaza pacientii in registrul de consultatie, participa impreuna cu medicul la investigatiile ecografice si consemneaza rezultatul diagnosticului in registru si in buletinul de analiza; 

e) Raspunde de corectitudinea datelor inregistrate si a evidentei biletelor de trimitere precum si de raportarile la timp a situatiilor statistice cerute conform normelor in vigoare; 

f) Respectă programul de lucru, conform reglementarilor din Regulamentul de ordine interioara; 

g) Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamenetele si instrumentarul din dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală; 

h) Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale, purtarea echipamentului de protectie corespunzator, respectarea precatiunilor universale ,gestionarea deseurilor si metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date,conform OMS nr. 1101/2016, OMS 961/2016 si OMS nr 1226/2012; 

i) Respecta normele de protectie a muncii si codul de etica si deontologie medicala; 

j) Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor medicale; 

k) Participa la instructajele specific atributiilor de serviciu, organizate in cadrul spitalului; 

l) Indeplineste alte atributii si sarcini de serviciu solicitate de seful ierarhic superior; m) Ține evidenta materialelor consummate ; 

 n) Inregistrează intrările şi ieşirile adreselor, înregistrează şi menţine la zi rapoartele si evidenţele solicitate de conducerea secţiei ; 

o) Predă la începutul lunii şi ori de cîte ori este nevoie situaţia statistica din luna precedentă pentru raportarea la CJAS ; 

p) Intocmeşte centralizatorul secţiei corelat cu datele din sistemul informatic ;  

r) Respectă normele de igienă pentru prevenirea infecţiilor associate asistenței medicale şi respectă regulile de igienă personală (spălatul mâinilor, portul echipamentului de protecţie, pe care îl schimbă ori de câte ori este necesar); 

s) poarta echipamentul de protecție prevazut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat de câte ori este nevoie,pentru pastrarea igienei și aspectului estetic personal ,poarta dozimetrul pe care îl schimbă lunar și ecusonul pentru identificare ; 

t) Respectă programul de lucru, conform reglementărilor din Regulamentul de ordine interioară. 

u) Anunţă conducerea secţiei în caz de boală, în termen de 24 ore şi declară asistentei şefe de secţie îmbolnăvirile acute de care suferă sau care survin la membrii familiei. 

CONSILIUL JUDETEAN MUREŞ 
v) Are obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor medicale şi anonimatul pacienţilor, 

x) Participă la instructajele specific atribuţiilor de serviciu, organizate în cadrul spitalului, 

y) Este obligat să cunoască Regulamentul de Ordine Interioară , Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Codul de Conduită al personalului contractual al spitalului, Normele de supraveghere , prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale, 

z) Este interzisă părăsirea locului de muncă fără anunţarea asistentei şefe ;  aa) Execută orice alte sarcini stabilite prin fişa postului. 

D.Atributii conform legislatiei in vigoare (pt. personalul medical si auxiliar) 

1.Atribuţii conform OMS nr. 961/2016 privind curaţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice ,tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor ,in functie de nivelul de risc ,metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat; 

a) cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în vigoare, în tipul I de produs utilizat prin: dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, dezinfecţia pielii intacte; 

 2.Atribuţii conform OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de  supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale în unităţile  sanitare: 

a) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi a răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

b) menţine igiena conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate; 

c) declara imediat asistentului sef de secţie orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale 

3.Atribuţii conform OMS nr. 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitațile medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitați medicale în unităţile sanitare. 

4. Respectă normele de securitate radiologică în practicile de radiologie Legea 111/1996 (CNCAN) și Normele privind radioprotecția persoanelor in cazul expunerilor medicale NSR-04 

  

IV. Responsabilitaţi 

a. răspunde de corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

b. răspunde pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

c. răspunde pentru calitatea şi operativitatea lucrărilor executate; 

d. răspunde pentru siguranţa şi integritatea aparaturii cu care lucreazăe. răspunde pentru încălcarea normelor de comportament stabilite prin Regulamentul Intern si Codul de conduita a personalului contractual ; 

f. răspunde pentru încălcarea normelor de securitate şi sănătate în munca li a normelor pentru sitaţii de urgenţa; 

g. răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic asupra oricăror probleme sesizate pe parcursul deularii activitaţii; 

V. Limite de competenţă 

 a. nu transmite documente, date sau orice mesaje confidenţiale fără avizul managerului  

 Spitalului Clininc Judetean Mures; 

 b. nu foloseşte numele Spitalului Clininc Judetean Mures , în acţiuni sau discuţii pentru care nu are acordul managerului ; 

VI. Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţi  

a. să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă; 

b. să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

VI. Precizari 

∙ În funcţie de perfecţionarea sistemului de organizare a instituţiei şi a sistemului informaţional şi informatic, de schimbarile legislative, prezenta fişa a postului poate fi completata cu atribuţii sau sarcini specifice noilor cerinţe, care vor fi comunicate salariatului. 

Director de Ingrijiri ______________ 

Vizat Compartiment juridic____________________ 

Certificat Serviciul Resurse Umane_____________ 

Sef laborator Rtg si Imagistica Medicala  

Asist. sef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală  

Întocmit de:  

Semnătura 

  
Am luat la cunostinţă şi am primit un exemplar Numele şi Prenumele:  

 Semnătura: