Lista de verificare audit ssm
Lisata de verificare audit sănătatea şi securitatea muncii

Sistemul de management SSM (cerinţa 4): 

- Stabilirea, documentarea, implementarea şi menţinerea unui  sistem de management de sănătatea şi securitatea muncii şi  îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia (procesele  necesare sistemului de management de sănătatea şi  securitatea muncii trebuie să includă procese de  

management, angajamente ale managementului, analize  iniţiale de sănătatea şi securitatea muncii, procese de  asigurarea resurselor, control operaţional şi măsurare  ( cerinţa 4.1 ) 

  

- Politica referitoare la SMSSM trebuie să fie definită,  documentată, autorizată, valabilă, implementată, comunicată,  înţeleasă, analizată şi menţinută ( cerinţa 4.2 ) 

- Organizaţia trebuie să planifice, să implementeze şi să  menţină SMSSM prin identificarea pericolelor, evaluarea  riscurilor conform cerinţei 4.3.1 

- Organizaţia trebuie să planifice, să implementeze şi să  menţină SMSSM prin identificarea cerinţelor legale şi a altor  cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie conform cerinţei  4.3.2

Minacci Ermando – Administrator; Covaciu Silviu – Director Tehnic – Producţie – RMSI – Inspector SSM, Jidav Radu – Evaluator SSM,  Ţifrea Sabina – Inspector RU 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Stabilită documentaţie, proiectat şi integrat sistem OSAS integrat cu calitate, mediu, responsabilitate socială, implementat, şi menţinut Determinate procese, conf. MSMI revizia 0 din 25.03.2014; Harta de procese anexa 2 la MSMI; Organigramă anexa 1 la MSMI  Succesiune şi interacţiunea dintre procese conf. Harta de procese anexa 2 la MSMI 

Metode de operare şi control în proceduri de sistem, operaţionale 

Disponibile resurse şi informaţii în MSMI şi procedura de Resurse Umane. Formare – revizia 0 din 25.03.2014, documente contabile,  BVC 

Monitorizări şi măsurări conf. Proceduri din sistemul integrat; obiective anuale, obiective şi Program de management SSM. Implementate acţiuni de îmbunătăţire conf. Rapoarte de neconformitate, rapoarte de audit, analize de management, alte doc din sistem  implementate pentru monitorizări 

Definit domeniul de activitate cap. 3.5 MC şi cap. 1.2 în MSI 

Cerinţe de reglementare: Registru cerinţe legale din 02.07.2014 

Nu este necesar autorizaţie de SSM 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Politica referitoare la mediu este documentată în MSMI – 25.03.2014, autorizată, valabilă, implementată, comunicată prin instruire – PV  din 30.05.2014, adecvată se va analiza în şedinţa de analiză de management din 18.07.2014 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor, stabilirea controalelor de SSM revizia 0 din 25.03.2014 Stabilită metodă cu criterii de evaluare a riscurilor de SSM – metoda PECE 

Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor în Manualul de evaluare din 30.03.2014 

Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii, Grila de evaluare a riscurilor, Scala de încadrare a nivelurilor de risc / securitate a muncii Lista de identificare a factorilor de risc, Fişa de evaluare a locului de muncă / postului de lucru, Fişă de măsuri propuse pentru locurile de  muncă cu pericol, Lista de identificare pericol şi evaluare a riscurilor la locul de muncă / postul de lucru (activitatea) – check-list, Fişa de  identificare a locului de muncă / post de lucru cu pericol deosebit, Referat evaluare risc şi concluzii, Planul de prevenire şi protecţie,  Tabel pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionării echipamentului individual de protecţie 

Nivelul global de risc nu depăşeşte 3,5 – riscuri deosebite care să necesite monitorizări deosebite – se încadrează în limite legale Ex.  

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Identificarea cerinţelor legale. Evaluarea conformării revizia 0 din 25.03.2014 

Registrul cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile. Autorizaţii deţinute actualizat la data de 02.07.2014 Ex. Legea nr. 319/14.07.2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă modificată prin: Legea 51/2012; Legea 187/2012, H.G. nr.  1425/11.10.2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 modificat: H.G. nr.955/2010, HG 1242/2011, H.G. nr. 300/2.03.2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 


- Obiectivele, ţintele şi programele măsurabile ale SMSSM trebuie să fie stabilite pentru funcţiile relevante şi la nivelurile  relevante ale organizaţiei. ( cerinţa 4.3.3 ) 

- Organizaţia asigură disponibilitatea resurselor iniţiale pentru  stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea  SMSSM – resurse umane, infrastructură, tehnologie, resurse  umane conform cerinţei 4.4.1 

- Definire, documentate, comunicate atribuţii, responsabilităţi,  autorităţi ( cerinţa 4.4.1 ) 

- Trebuie numit un reprezentant al managementului ( 4.4.1) 

- Cerinţele privind resursele umane, inclusiv cele referitoare la  competenţă, conştientizare şi instruire trebuie să  

îndeplinească prevederile clauzei 4.4.2 

temporare sau mobile modificat: H.G. 601/2007, etc. 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014, Elaborarea Programelor de Management revizia 0 din  25.03.2014 

Program de management de SSM din 05.05.2014 pentru anul 2014 cu ţinte şi indicatori de performanţă (a se vedea Programul de  management de SSM) 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Resurse Umane. Formare revizia 0 din 25.03.2014 

Sunt identificate resursele necesare din faza de proiectare a SMSSM. 

Aceste resurse includ: resurse umane; infrastructura; mediul de lucru; resurse pentru echipamente de muncă, echipamente individuale  de muncă, resurse financiare. 

Resursele necesare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMSSM sunt identificate prin: planificările SMSSM în care  sunt identificate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor strategice şi specifice; analizele de management prin care se stabilesc  resursele necesare pentru măsurile propuse şi aprobate în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii SMSSM, creşterii performantei 

organizaţiei, programele anuale de instruire; documentele financiar-contabile (rezultatele financiare semestriale şi anuale, etc.). Se asigură resursele materiale necesare desfăşurării activităţilor care influenţează sănătatea şi securitatea muncii prin dotări adecvate  cu echipamente de muncă, echipamente individuale de protecţie, etc. 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Resurse Umane. Formare – revizia 0 din 25.03.2014 

Conform fişe post stabilite atribuţii, responsabilităţi, autorităţi numit responsabil mediu 

( ex. FP – Covaciu Silviu – director tehnic – producţie, FP – Sabou Filonaş – constructor structuri, FP – Laslo Adrian – CTC) Raporturile de subordonare dintre funcţii sunt stabilite prin Organigramă (Anexa 1 la MSMI ). 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Reprezentantul Managementului Sistem Integrat – Covaciu Silviu – Director Tehnic - Producţie cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare  la funcţionarea sistemului integrat – decizia nr. _______ din 25.03.2014 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Resurse Umane. Formare – revizia 0 din 25.03.2014 

Dosare personal conţin diplome care atestă competenţa fiecărui angajat, atestate, contract de muncă cu acte adiţionale, documente  personale ale angajatului, fişe post, fişe de evaluare ale competenţelor personalului angajat. 

Ex. Covaciu Silviu 

Cristea Adela 

Ţifrea Sabina 

Laslo Adrian 

Program de instructaj periodic SSM din ?????? : 

Program de instructaj periodic AII-SU din ?????? 

Ultima instruire SSM din ?????? şi AII-SU din ????? 

Înregistrări în fişa individuală de instructaj SSM şi AII-SU 

În urma instruirilor se fac testări pe baza listei de control a cerinţelor legale, de reglementare şi alte cerinţe mediu, iar eficacitatea  instruirilor prin grila de verificare  

Ex. instruiri  
- Stabilită, implementată şi menţinută o procedură pentru  personalul care lucrează pentru sau în numele organizaţiei  conştienţi de importanţa conformării cu politica, procedurile,  cerinţele SMSSM, pericolele şi riscurile identificate, impacturi  asociate, efecte benefice, importanţa îmbunătăţirii  

individuale, atribuţii, responsabilităţi, abateri de la proceduri  ( cerinţa 4.4.2 ) 

- Trebuie să fie stabilite procese adecvate de comunicare  internă – externă, precum şi de participarea lucrătorilor la  consultări ( cerinţa 4.4.3 ) 

- Cerinţele referitoare la documentaţia sistemului de  management de sănătatea şi securitatea muncii trebuie să  includă toate elementele specificate la cerinţele 4.4.4 

- Trebuie stabilită o procedură care să definească metodele de  control pentru documentele SMSSM. Controlul documentelor  trebuie să fie în conformitate cu cerinţa 4.4.5 

- Trebuie identificate tipuri de controale operaţionale pentru  îndeplinirea angajamentelor de politică, obiective, ţinte,  conformare cu legislaţia şi alte cerinţe aplicabile, gestionare  riscurilor, a accidentelor şi incidentelor. Stabilire necesare de  controale operaţionale eficace şi eficiente pe tipuri şi niveluri  de controale. Evaluare eficacitate ( cerinţa 4.4.6 ) 

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru identificarea situaţiilor de urgenţă potenţiale  şi a accidentelor potenţiale care pot avea impact dăunător  asupra lucrătorilor şi stabilire acţiuni de reducere şi răspuns  dacă apar astfel de situaţii conform cerinţa 4.4.7 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Ofertare – Contractare revizia 0 din 25.03.2014 

Colaborări – Achiziţii revizia 0 din 25.03.2014  

Stabilit angajament pentru furnizori / colaboratori 

Ex. Contracte 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Comunicare revizia 0 din 25.03.2014 

Comunicare aspecte semnificative de mediu, gestionare deşeuri, legislaţie aplicabilă, comunicare către furnizori, colaboratori,  comunicare cu organele de control în situaţia efectuării de aceştia a controalelor pe şantiere 

Consultarea angajaţilor prin intermediul Reprezentantului Salariaţilor, căsuţă de sugestii 

Ex. PV încheiat de ITM 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Documentaţia sistemului include: declaraţia de politică din 23.03.2014; obiectivele conf. Program de management mediu din 05.05.2014  pentru anul 2014 

MSMI revizia 0 din 25.03.2014; proceduri documentate conf. Harta procese – Anexa 2 la MSMI – Proceduri de management, Proceduri  de alocare resurse; Proceduri de realizare produs; Proceduri de monitorizare şi îmbunătăţire; Instrucțiuni proprii, standarde, înregistrări  solicitate de standard şi specifice activităţilor pe care MINACCI ROM le desfăşoară. 

Procedura documentată Controlul Documentelor – revizia 0 din 25.03.2014 conţine toate cerinţele standardului.  Procesele documentate în sistem sunt în conformitate cu procedura de Controlul documentelor. 

Lista documentelor interne controlate – din 30.04.2014 

Lista documentelor externe controlate – din 30.04.2014 

Lista documentelor confidenţiale – din 30.04.2014 

Registru de corespondenţă 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Control Operaţional revizia 0 din 25.03.2014 

Pe şantierele mobile se ţine seama de HG 300: 2006- privind şantierele mobile 

Ex. lucrare 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Pregătire pentru situaţii de urgenţă revizia 0 din 25.03.2014 

Plan de intervenţie în situaţii de urgenţă – document tipizat  

Instruiri cu privire la situaţii de urgenţă – exerciţii de simulare situaţii de urgenţă ex. ______________ 

Registrul unic de evidenţa accidentaţilor în muncă ex. ????, Registrul de evidenţă a incidentelor periculoase ex. ?????, Registrul de  evidenţa accidentelor uşoare ex. ?????, Tabel nominal cu accidentaţii ex. ?????? 

RNC 2 – Nu la toate punctele de lucru sunt afişate planuri de intervenţie în situaţii de urgenţă  
- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru monitorizarea şi măsurarea regulată a  caracteristicilor principale ale activităţilor sale care pot avea  impact asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor cu includerea  documentată a informaţiilor care permit monitorizarea şi  măsurarea performanţelor, a controlului operaţional, a  conformităţii cu obiectivele şi ţintele de sănătatea şi  securitatea muncii. Să asigure, să folosească şi menţină un  echipament de monitorizare şi măsurare etalonat şi păstrată  integritatea acestuia – unde se poate – cerinţa 4.5.1 

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru evaluarea periodică a conformării cu  cerinţele legale aplicabile. Trebuie păstrate înregistrări ale  evaluărilor periodice. Trebuie evaluată conformarea cu alte  cerinţe la care subscrie – cerinţa 4.5.2 

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru înregistrarea, investigarea şi analiza  incidentelor – cerinţa 4.5.3 

- Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru tratarea neconformităţilor existente sau  potenţiale şi pentru a întreprinde acţiuni corective şi  preventive care să cuprindă: identificarea neconformităţii,  întreprinderea de acţiuni pentru reducerea accidentelor,  incidentelor, investigarea neconformităţii, determinarea  cauzei, întreprinderea de acţiuni pentru împiedicarea  reapariţiei, evaluarea necesităţilor de acţiuni preventive,  implementarea acţiunilor, înregistrarea rezultatelor acţiunilor  corective şi preventive, analiza eficacităţii – cerinţa 4.5.3  

- Înregistrările pentru asigurarea dovezilor privind  conformitatea cu cerinţele şi funcţionarea eficace a SMSSM trebuie controlate în conformitate cu cerinţa 4.5.4 

- Procedura de audit intern şi procesele referitoare la auditul  intern trebuie stabilite, implementate şi menţinute pentru a  asigura conformitatea SMSSM cu modalităţile planificate, şi 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Monitorizare - Măsurare revizia 0 din 25.03.2014 

Conform Programului de analiză a aspectelor de mediu care se monitorizează din 31.03.2014, Programul de monitorizare şi măsurare  calitate – mediu – sănătatea şi securitatea muncii – responsabilitate socială – 16.04.2014 

Se monitorizează controale efectuate de autorităţi, starea de sănătate a lucrătorilor – Medic de medicina Contract medicina muncii  externalizat cu _____________ 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Identificarea cerinţelor legale. Evaluarea conformării revizia 0 din 25.03.2014 

Evaluarea conformării cu cerinţele legale – la audit intern din 07-10.07.2014 – Lista verificare audit 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

FIAM .........Registrul unic de evidenţa accidentaţilor în muncă ex. ????, Registrul de evidenţă a incidentelor periculoase ex. ?????,  Registrul de evidenţa accidentelor uşoare ex. ?????, Tabel nominal cu accidentaţii ex. ?????? 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Tratarea Neconformităţilor, Acţiuni Corective, Acţiuni Preventive revizia 0 din 25.03.2014 

La apariţia neconformităţilor de produs sau sistem se întocmeşte RNC 

Ex. 

Informaţiile privind: 

- rezultatele auditurilor interne şi externe; 

- rezultatele analizelor SMSSM; 

- monitorizări, măsurări procese; 

- reclamaţii organe de control,  

- neconformităţi poluare mediu; 

sunt analizate şi tratate conf. RNC ex.  

Acţiuni preventive în RNC – ex. 

Procedura documentată Controlul Înregistrărilor – revizia 0 din 25.03.2014 

Înregistrările din procesele documentate în sistem conţine toate cerinţele standardelor de referinţă în conformitate cu procedura de  Controlul înregistrărilor. 

Lista formularelor aprobate – din 30.04.2014 

Lista de evidenţă a înregistrărilor – din 30.04.2014 

Registru cerinţe legale din 02.07.2014 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 

Auditul Intern revizia 0 din 25.03.2014 

Proiectat în sistem programul anual al auditurilor interne, plan de audit, listă de verificare, raport de audit, RNC  
pentru a determina dacă SMM este implementat şi menţinut  în mod eficace ( cerinţa 4.5.5 ) 

- Trebuie să fie stabilite, implementate şi menţinute procese  care să asigure că managementul de la cel mai înalt nivel  analizează la intervale planificate sistemul de management  de mediu din organizaţie pentru a se asigura că este în  continuare corespunzător, adecvat şi eficace ( cerinţa 4.6 ).

Program anual de audit din 30.04.2014; Plan de audit din 01.07.2014; Audit în desfăşurare eficacitatea acestuia se va monitoriza la  auditul intern din 2015 fiind primul audit intern 

Se vor utiliza înregistrări în Lista de verificare la audit, Raport de audit, RNC – dacă se vor constata neconformităţi Audit efectuat auditori calificaţi SC EURO QUALITY SRL Cluj – Napoca contract nr. 2 din 21.05.2014 

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 şi procedura documentată Elaborarea programelor de  management revizia 0 din 25.03.2014 

Planificare anuală a şedinţelor de analiză managerială 

Prima şedinţă de analiză de management se va desfăşura la 18.07.2014 – eficacitatea ei se va analiza în ședința de analiză de  management din 2015 

Se vor analiza elementele de intrare şi ieşire conf. cerinţe standard