instructiuni proprii ssm pentru macarale

Instructiuni proprii SSM pentru macarale 

Exploatarea macaralelor trebuie să se facă cu respectarea prevederilor din "Prescripţiile tehnice  pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea macaralelor, mecanismelor de  ridicat şi dispozitivelor lor auxiliare", elaborate de ISCIR. Macaragiii, legătorii de sarcină sau alte  persoane însărcinate să dirijeze mişcările macaralelor, trebuie să cunoască şi să aplice întocmai codul de semanlizare a macaralei, cu eventualele completări ale persoanei juridice în funcţie de tipul  macaralelor pe care le are în dotare. La macaralele care lucrează în aer liber, între gabaritul  macaralei şi gabaritul de liberă trecere, trebuie lăsat spaţiul de siguranţă conform instrucţiunilor  ISCIR. Este interzisă funcţionarea macaralelor şi a mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase  nu sunt îngrădite corespunzător. Căile de acces la locurile de urcare pe macarale şi la  întrerupătoarele liniei principale de alimentare situate în hala trebuie să fie în permanenţă libere de  orice fel de obstacole. Căile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie să fie bine  iluminate în timpul lucrului. Accesul pe macarale este permis numai macaragiului şi persoanelor a  căror activitate este legată de instalaţiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea,  personalul de intreţinere, revizii şi reparaţii, de verificare) şi care şi-au însuşit în prealabil instructajul  privind lucrul pe macarale. Este interzisă folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru  ridicarea unor sarcini mai mari decât sarcina maximă de ridicare admisă sau dacă nu sunt respectate  condiţiile de formă sau gabarit impuse de cartea tehnică. Se interzice: folosirea macaralelor pentru  târârea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol;  ridicarea sau deplasarea sarcinilor când cablul este în pozitie oblică; balansarea sarcinilor pentru a le  aşeza într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de macara; deplasarea macaralelor cu  lanţurile, cablurile sau cârligele târâte pe so l; transportul persoanelor cu cârligul macaralei sau alte  dispozitive de prindere (cutii, bene etc.). Este interzisă funcţionarea macaralelor dacă organele de  maşini în mişcare şi elementele neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevazute cu apărători de  protecţie sau dacă acestea sunt demontate, îndepărtate sau fixate necorespunzător. 

 

Manevrarea cu comandă de la sol este permisă numai în condiţiile optime de deplasare ale  manevrantului: spaţii de trecere libere, fără cotituri bruşte, de lăţime suficientă, cu bună vizibilitate  etc. Este interzisă urcarea, circulaţia sau staţionarea oricăror persoane pe macarale sau căile lor de  rulare în timpul funcţionării lor. Urcarea şi coborârea de pe macara trebuie să se facă numai în  timpul staţionării acesteia şi numai prin locuri special amenajate în acest scop. Urcarea sau  coborârea de pe macara trebuie să se facă numai cu mâinile libere. Pentru sculele necesare se va  utiliza o geantă specială care fie că se poartă pe umăr, fie că se ridică şi se coboară cu ajutorul unei  frânghii. Este interzisă utilizarea macaralelor dacă iluminatul la locul de muncă lipseşte sau nu  corespunde instructiunilor în vigoare. Este interzisă utilizarea macaralelor cu braţ care lucrează în aer liber, dacă presiunea rezultată din viteza vântului şi temperatură depăşeşte valorile indicate în cartea tehnică. Este interzisă utilizarea macaralei cu braţ în zona în care se găsesc conductoare electrice  aeriene aflate sub tensiune, daca aceasta nu este prevăzută cu un dispozitiv de avertizare a intrării  braţului în câmp electric ca tensiune periculoasă. Este interzisă utilizarea macaralelor acţionate prin  motoare termice în apropierea locurilor sau în încăperi unde există praf, gaze sau vapori inflamabili,  dacă acestea nu sunt prevazute cu dispozitive de protecţie corespunzătoare, precum şi în încăperile  în care instalaţiile de ventilat nu sunt suficeinte pentru a elimina pericolul pe care il prezintă gazele  de eşapament. Este interzisă punerea în funcţiune a macaralei, dacă dispozitivele de siguranţă şi de  protecţie nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau dacă lanţurile şi cablurile acesteia prezintă 

uzuri peste limitele admise. Pentru legara şi ridicarea sarcinilor, trebuie folosite numai organele de  legare şi dispozitive de prindere verificate, corespunzătoare cu sarcina maximă de ridicare a  macaralei respective şi verificate conform prescripţiilor tehnice R 10-ISCIR. Este interzisă  transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor sau încăperilor locuite, utilajelor sau instalaţiilor.  Este interzisă echilibrarea sarcinilor prinse în cârligul macaralei prin greutatea unor persoane aşezate pe sarcini. Dacă este necesară reglarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării, aceasta se va executa  numai cu ajutorul unui cablu, frânghii sau funii corespunzătoare. La ridicarea sau coborârea unei  sarcini care în timpul manevrei se poate lovi sau agăţa de anumite părţi ale macaralei sau de alte  elemente care se găsesc în raza de acţiune a acesteia, sarcina trebuie să fie condusă numai cu  ajutorul unor frânghii sau alte mijloace mobile şi în nici un caz cu ajutorul unor elemente rigide  (bare, pârghii etc.). Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a două macarale trebuie să se facă numai sub  conducerea şi supravegherea responsabilului autorizat ISCIR, nefiind permis să se depăşească la nici una din macarale, sarcina maximă admisă. În timpul ridicării sarcinii, poziţia  cablurilor trebuie să fie verificată, iar vitezele de ridicare să fie egale. În cazul în care se impune  lucrul cu mai multe macarale la niveluri diferite, unele deasupra altora, ale căror căi de rulare sau  câmpuri de acţionare se intersectează, trebuie fixată o prioritate de manevră şi luate toate măsurile  necesare pentru a se evita lovirea sarcinilor sau dispozitivelor de prindere ale acestora de macaralele care circulă la niveluri inferioare. Între gabaritele părţilor în mişcare trebuie păstrate spaţii de  siguranţă de cel puţin 500 mm. Trebuie semnalizată intenţia de începere a mişcării, precum şi că s-a  luat cunoştinţă şi s-a înteles intenţia celorlalti macaragii. La ridicarea unei sarcini aflate în apropierea  unui perete, stâlp, stivă, vagon etc., este interzisă staţionarea persoanelor între acestea şi sarcina  suspendată, precum şi în timpul ridicării şi coborârii sarcinii. Frânarea macaralelor si mecanismelor  de ridicat în timpul lucrului, trebuie să fie executată lin. Utilizarea macaralelor cu electromagneţi de  ridicare este permisă numai în zona în care circulaţia persoanelor şi executarea de alte lucrări este  interzisă prin indicatoare de securitate. Este interzis să se toarne metal topit în partea unde se află  cabina macaragiului în afara de cazul în care aceasta este bine închisa, protejată şi prevazută cu  instalaţie de climatizare. La macaralele turn utilizate în şantierele de construcţii, trebuie asigurată  între poziţia limită superioară a sarcinii si cel mai înalt nivel de lucru un spaţiu liber de minimum 2 m; dacă această condiţie nu poate fi îndeplinită, un observator amplasat corespunzător va fi prezent  obligatoriu pentru a da semnalele necesare. Este interzisă deplasarea macaralelor cu braţ pe şasiu de vagon de cale ferată sau pe autovehicule cu roţi (sau pe senile), dacă nu au braţul aşezat în lungul  căii pe care se efectuează deplasarea cu cârligul într-o poziţie care să asigure buna lui viziblitate din  cabina macaragiului, de preferinţă în sensul de mers. De asemenea, este interzisă deplasarea acest o r macarale în acelaşi timp cu rotirea braţului, dacă acestea nu sunt destinate prin construcţie să  lucreze în asemenea condiţii. La terminarea sau întreruperea lucrului, sarcina nu trebuie să rămână  suspendarea în dispozitivul de prindere. În cazuri cu totul deosebite, trebuie luate măsuri de  asigurare prin sprijinirea sau dublarea legăturilor sarcinii, precum şi prin îngrădirea zonei de sub  sarcină prevăzându-se şi un indicator de securitate corespunzător. Este interzisă păstrarea în cabina  macaragiului a materialelor de şters sau uns şi a oricăror materiale inflamabile. Sculele, piesele de  schimb, materialele de şters şi uns (permise în cantităţi mici) trebuie să fie păstrate în cutii sau în  vase de tablă fixate de construcţia macaralei, în afara cabinei. Cârpele şi bumbacul de şters folosite  trebuie să fie îndepărtate imediat de pe macara. Obligaţiile principale ale macaragiului 3 

Macaragiul are următoarele obligaţii: să cunoască perfect macaraua pe care o deserveşte şi instrucţ  iunile de exploatare ale acesteia; să cunoască şi să respecte codul de semnalizare şi măsurile de prim

ajutor ce se acordă persoanelor accidentate; să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există  oameni pe macara; la primirea şi predarea serviciului, să consemneze în regimul de supraveghere a  mcaralei pe care o deserveşte, starea acesteia; să participe efectiv la operaţiile de întreţinere, revizie şi reparaţie, precum şi la verificările ce se efectuează la macaraua pe care o deserveşte; să interzică  accesul persoanelor străine în cabina de comandă sau pe macara; să întreţină macaraua şi cabina în  perfectă curăţenie; să urce sau să coboare de pe macara numai prin locurile special amenajate în  acest scop; să aibă mânile libere pentru a urca sau coborî scările fără riscuri de accidentare; să nu  poarte mănuşi cu un singur deget precum şi încălţăminte cu talpă alunecoasă; să nu părăsească  cabina cât timp macaraua se găseşte sub sarcină; să cunoască perfect mişcările cârligului şi drumul  pe care il face acesta la ridicare, transportare şi coborâre, cu şi fără sarcină; să execute manevrele  numai la semnalul legătorului de sarcină sau al persoanei desemnate în acest sens de către  conducătorul locului de muncă, cu excepţia semnalului de oprire pe care trebuie să-l respecte,  indiferent de către ce persoană este dat; In caz de incendiu pe macara, să ştie să facă uz de  extinctorul din cabina. Macaragiul va avea grija ca extinctorul să fie în permanenţă încărcat şi în stare bună de funcţionare. Obligaţiile macaragiului înainte de începerea lucrului Înainte de îneperea  lucrului, macaragiul are următoarele obligaţii: să nu se urce pe macara în stare de oboseală sau de  ebrietate; să ridice marca (talonul) şi să o depună în cabina de comandă la locul stabilit; să verifice ca pe macara să nu se găsească obiecte aşezate liber; să verifice toate elementele macaralei şi în special dispozitivele de siguranţă şi de protecţie, frânele, căile de rulare, opritoarele de la capetele liniei,  starea cablurilor şi fixarea lor; să identifice legătorii de sarcini cu care va lucra; în cazul în care  macaraua este deservită de doi sau mai mulţi legători de sarcină să informeze care dintre ei este  destinat să semnalizeze mişcările necesare; să verifice funcţionarea instalaţiilor de semnalizare,  iluminat, încălzire, aerisire şi climatizare; să verifice legătura electrică la instalaţiile de protecţie  împotriva tensiunilor de atingere a şinelor de rulare şi a întregii instalaţii electrice a macaralei,  precum şi toate elementele de comandă sunt puse la poziţia zero, înainte de a conecta întrerupătorul principal; să  verifice dacă scările de acces care duc către cabina macaragiului se prezintă în condiţii normale ( cu  coş de protecţie sau mînă curentă); să verifice dacă iluminatul cabinei şi al macaralei precum şi al  locurilor de încărcaredescărcare este corespunzător; să verifice dacă există lubrifianţi în punctele de  ungere conform schemei de ungere (va face ungerea acolo unde este cazul); la ma caralele cu braţ  variabil, să verifice funcţionarea indicatorului de sarcină, pentru fiecare poziţie de deschidere a  braţului; să verifice dacă linia principală de alimentare se află sub tensiune; să verifice dacă contactul de siguranţă electric de la uşa cabinei funcţionează normal; să verifice funcţionarea corectă a tuturor mecanismelor instalaţiei de ridicat pe care o deserveşte; în cazul în care macaragiul constată  defecţiuni pe care nu le poate remedia singur, este obligat să deconecteze imediat instalaţia de la  reţea şi să raporteze defecţiunile constatate responsabilului cu supravegherea tehnică a instalaţiei  de ridicat, pe care le va trece în registrul de supraveghere. După remedierea defecţiunilor,  macaragiul va face o nouă v e rificare, iar după ce a constatat că totul este în ordine şi echipa de  întreţinere a coborât de pe calea de rulare, va conecta întrerupătorul principal, în vederea deplasării  macaralei la locul de muncă; să semnalizeze prin dispozitivul de semnalizare acustică fiecare pornire  sau manevră a macaralei; să nu apropie braţul macaralei în imediata vecinătate a conductoarelor  electrice aeriene sau în zona lor de influenţă. Obligaţiile macaragiului în timpul lucrului In vederea 

asigurării securităţii muncii în timpul funcţionării macaralei, macaragiul are următoarele obligaţii  principale: să execute manevrele de ridicare- coborâre şi deplasare a sarcinilor numai în baza  comenzilor date în conformitate cu codul de semnalizare de către legătorul de sarcini. Numai în cazul când este vorba de o oprire urgentă, accidentală şi obligatorie a macaralei, macaragiul va executa  semnalul de oprire al altei persoane decât a legătorului de sarcini; să nu depăsească sarcina maximă  admisă înscrisă sau în cazul macaralelor cu braţ variabil, sarcina maximă admisă corespunzătoare  deschiderii braţului; să execute manevra macaralei lin, astfel încăt sa evite balansarea sarcinii şi  producerea şocurilor; să nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor; să nu transporte persoane  cu cârligul macaralei sau aşezate pe sarcina prinsă în cârlig;  

înainte de a transporta sarcina, să execute în prealabil o ridicare de probă conform prescripţiilor  tehnice R 1-ISCIR; la deplasarea sarcinilor pe orizontală să păstreze o distanţă de cel puţin 1 m faţă  de obiectele care se află în raza de acţiune a macaralei. În cazul în care unele obiecte nu pot fi  ocolite, sarcinile trebuie să fie ridicate la cel puţin 300 mm deasupra acestor obiecte; să nu  transporte sarcinile pe deasupra maşinilor unelte, tuburilor de oxigen precum şi a materialelor  explozive; să nu echilibreze sarcinile prinse în cârligul macaralei prin greutatea unor persoane  aşezate pe sarcină; să nu folosească macaraua pentru dezbaterea pieselor (în turnătorii) pre cum si  aruncarea sarcinilor care sunt fixate în cârligul macaralei; să nu lucreze în condiţii lipsite de  vizibilitate perfectă; să oprească macaraua din funcţie atunci când apare o defecţiune care ar putea  conduce la accidente; în cazul întreruperii accidentale a curentului electric, să aducă manetele  controlerelor în poziţie zero şi să deconecteze întrerupătorul principal. Daca sarcina a rămas agăţată  în cîrlig şi nu mai poate fi coborîtă, macaragiul trebuie să îngrădească locul sub sarcină si să ce a ră să se ia măsuri pentru a se împiedica apropierea sau trecerea persoanelor prin dreptul sarcinii; la  părăsirea temporară a macaralei să elibereze cârligul de sarcină, să-l ridice la maximum, fără însă ca  limitatorul de cursă să fie acţionat, să întrerupă curentul electric din cabină, să aducă controlerele în  poziţia zero şi să încuie uşa la macaralele cu cabina închisă, respectiv să nu lase cheia în contact la  îndemâna persoanelor străine în cazul cabinelor deschise sau a comenzilor de la sol; să nu ridice  sarcini care se află în aropierea unui perete sau a unui obstacol, dacă între acesta şi sarcină se găsesc persoane; când sarcinile sunt suspendate prin intermediul unui electromagnet, macaragiul va porni  macaraua numai atunci când toate persoanele au fost îndepărtate din raza de acţiune a macaralei (la o distanţă care să asigure evitarea accidentărilor) sau spaţiul respectiv a fost îngrădit şi circulaţia a  fost oprită prin indicatoare de securitate. să oprească funcţionarea macaralei dacă iluminatul la locul de muncă este insuficient sau dacă vizibilitatea este impiedicata de fum, vapori, ceaţă, obiecte etc.;  să oprească funcţionarea macaralei atunci când vântul depăşeşte limita prescrisă în cartea macaralei  şi să o ancoreze corespunzător. Obliga ţiile macaragiului la terminarea lucrului La terminarea lucrului macaragiul este obligat: să descarce sarcina şi să ridice dispozitivul de prindere a sarcinii în poziţia  cea mai de sus; 

să deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macarale care lucrează în exterior trebuie  fixate pe calea de rulare cu cleşti de prindere sau dispozitive de ancorare sau calare; să gareze  macaralele turn şi cele cu braţ rotitor cu mecanismul de rotire a turnului sau a braţului nefrânat  pentru a permite rotirea liberă în caz de vânt (braţul se va pune în giruetă); să aducă în poziţia de  oprire toate manetele de comandă, să deconecteze întrerupătorul principal, să opună în funcţiune 

iluminatul de bal izare; să închidă cu cheia uşa cabinei de comandă; la macaralele care nu au cabină  închisă se va închide cu lacăt sau cheie întrerupătorul principal; să aducă marca (talonul) macaralei la şeful ierarhic, unde va depune şi cheile. Obligaţiile legătorului de sarcină Legarea şi fixarea sarcinilor  se face numai de către persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, autorizate de persoana juridică pe  bază de instruire şi verificare conform prescripţiilor R 1 ISCIR. Pentru asigurarea securităţii muncii în  ceea ce priveşte legarea, fixarea sarcinilor în cârligul macaralei, transportul şi depozitarea acestora la locul dorit, legătorul de sarcini are următoarele obligaţii: să cunoască şi să aplice întocmai codul de  

semnalizare a macaralei, cu eventualele completări ale persoanei juridice (în funcţie de tipul  macaralelor pe care le au în dotare), precum şi procesul de producţie (succesiunea operaţiilor)  pentru a semnaliza corect manevrele necesare; să se prezinte odihnit la lucru şi să nu fie sub  influenţa băuturilor alcoolice; să poarte echipamentul de protecţie pe care-l are în dotare; să  utilizeze pentru legarea şi transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive care au plăcuţe  indicatoare cu privire la sarcinile maxime pe care le suportă şi să nu lege sarcini a căror greutate  depăşeşte sarcina maximă admisă pentru organul, dispozitivul sau macaraua respectivă, ţinând  seama şi de înclinarea ramurilor de cablu sau lanţ; să utilizeze numai organe de legare şi dispozitive  de prindere ver ificate; pentru legarea sarcinii, să aleagă organele de legare corespunzătoare  greutăţii şi formei geometrice a acesteia; să execute legarea sarcinii în aşa fel încât, cablurile şi  lanţurile să nu se încrucişeze la introducerea lor în cârlig, să fie întinse şi asezate uniform pe sarcină  fără a forma noduri şi ochiuri, asigurându-se echilibrarea şi asigurarea sarcinii numai pe vertical; să  execute şi să asigure legarea astfel încât să nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cădea după ce a  fost ridicată ; pe muchiile ascuţite ale sarcinilor să aşeze piese speciale sau garnituri de tablă sau  lemn pentru protejarea cablului sau lanţului de legare; să nu lege sarcini care sunt aderente la sol  sau perete; 

să interzică echilibrarea sarcinilor în cârlig sau întinderea organelor de legare prin greutatea proprie  a unor persoane, precum şi transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agăţate pe cârligul  macaralei sau alte dispozitive de prindere a sarcinii; să lege obiectele lungi şi rigide în cel puţin două  puncte pentru a se evita balansarea lor, în aceste cazuri sarcina trebuie să fie ghidată de pe sol, prin  intermediul unei frânghii; să transporte materiale mărunte sau piesele mici numai în lăzi şi nu pe  platforme sau tărgi care nu sunt prevazute cu pereţi; încărcarea lăzilor cu materiale mărunte sau  piese mici nu trebuie să depăsească marginea superioară a pereţilor laterali; după legarea şi  prinderea sarcinii în cârligul macaralei, să semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicări de probă până la înălţimea de cca. 100 mm de la nivelul solului; dacă echilibrul sarcinii este stabil, fără pericol  de deplasare sau alunecare, să semnalizeze macaragiului continuarea ridicării precum şi restul de  mişcări pe care trebuie să le execute cu macaraua, aşez â ndu-se astfel încât să se afle tot timpul în  câmpul vizual al macaragiului; la macaralele cu deplasare pe sol, să verifice dacă pe calea de rulare  se găsesc obiecte sau persoane; să urmărească transportul pe orizontală a sarcinii suspendate,  mergând în urma ei pe tot traseul, având grijă ca aceasta să nu lovească persoane şi să le  accidenteze; să interzică circulaţia persoanelor pe sub sarcina suspendată şi să aibă grijă să nu se  facă transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de muncă, dacă necesităţile de producţie nu  impun aceasta; dacă totuşi trebuie transportată sarcina, se vor îndepărta în prealabil persoanele de  pe traseul sarcinii la o distanţă care să asigure securitatea acestora; să nu folosească organe de  legare sau dispozitive innădite sau care prezintă uzuri; să cunoască şi să respecte instructiunile de  securitate a muncii specifice locului de muncă pe care îl deserveşte; când lucrază la înălţime pe 

platforme, schele, planşee etc., se va asigura cu centură de siguranţă pe care o va fixa pe elemente  de rezistenţă ale acestora; la aşezarea sarcinilor în stive, pe platformă, pe schele sau pe clădiri va  avea grijă ca acestea să nu se răstoarne; să supravegheze sarcina până ce se convinge că aceasta  este coborâtă şi aşezată corect la locu l dinainte stabilit; să nu aşeze şi să nu reazeme sarcinile pe  pereţii laterali ai vagoanelor sau ai remorcilor; să nu părăsească locul de muncă fără a-i aduce la  cunoştinţă macaragiului; după terminarea lucrului, legătorul de sarcină, va depozita organele de  legare şi dispozitivele de prindere în locuri uscate, ferite de umezeală, de agenţi corozivi etc.  Organele de legare şi dispozitivele de prindere 

La legarea şi transportul sarcinilor trebuie folosite numai organele de legare sau dispozitivele  executate şi verificate periodic conform prescripţiilor tehnice ISCIR şi care au plăcuţe indicatoare cu  privire la sarcinile maxime admise pe care le suportă. Este interzisă legarea sarcinilor a căror  greutate depăşeşte sarcina maximă admisă pentru organul de legare sau dispozitivul respectiv.  Cablurile, lanţurile şi funiile vegetale folosite pentru legarea unei sarcini cu muchii ascuţite, trebuie  să fie protejate la trecerea peste aceste muchii, în vederea evitării deteriorării acestora. Funiile  vegetale se vor păstra în locuri aerisite şi uscate. Este interzisă depozitarea acestora în apropierea  instalaţiilor de încălzire centrală, precum şi în locurile în care sunt depozitaţi acizi. Dacă funiile  vegetale sunt umede ele trebuie uscate înainte de a fi depozitate. Uscarea şi depozitarea trebuie să  se facă în conformitate cu instrucţiunile întreprinderii furnizoare. Cablurile din oţel se vor păstra în  încăperi răcoroase, uscate şi bine aerisite. Este interzisă păstrarea acestora în încăperi cu  temperatură ridicată sau în care se produc degajări de vapori de acizi. Este interzisă depozitarea  cablurilor de oţel la pămînt. Aşezarea tobelor sau a colacilor pe care sunt înfăşurate cablurile trebuie  să se facă într-un singur rând, deoarece aşezarea lor în rânduri suprapuse poate provoca deformarea cablului. Deplasarea tobelor sau a colacilor trebuie să se facă cu atenţie pentru a nu se produce  deteriorarea acestora. Cablurile de oţel păstrate un timp mai îndelungat în depozite trebuie să fie  verificate periodic şi unse conform prescripţiilor ISCIR. Înainte de darea cablului în exploatare,  surplusul de unsoare se va îndepărta cu ajutorul unei cârpe. Lanţurile se vor păstra în magazii uscate, iar în dreptul lor se va fixa o tablă în care să se indice dimenisunea lanţului şi sarcina maximă de  lucru. Scoaterea din uz a cablurilor va respecta prescripţiile tehnice ISCIR. Lanţurile utilizate pentru  ridicarea sarcinii se ung în mod periodic conform instrucţiunilor ISCIR Realizarea ochiurilor de la  capetele libere ale cablurilor de ridicare precum şi fixarea lor se va face conform prescripţiilor tehnie  ISCIR. Este interzi să fixarea cablurilor sau a lanţurilor prin înnodare. Lanţurile cu zale se vor utiliza ca  organe de tracţiune numai în cazul unor viteze de ridicare de 0,6 -0,7 m/s. Este interzisă utilizarea  lanţurilor înădite prin şuruburi, ca organe de ridicare şi legare. Înădirea lanţurilor se va face numai  prin introducerea unei zale intermediare forjate sau sudate, de forma şi dimensiunile zalelor lanţului. Sudarea lanţurilor se face numai de către sudori autorizaţi. 9 

Efectuarea operaţiilor de întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii a macaralelor Lucrările de întreţinere  şi reparaţii periodice a macaralelor trebuie să fie executate de personal calificat şi bine instruit în  acest scop, constituit în echipe (mecanici, lăcătuşi, electricieni şi macaragii) conduse şi  supravegheate de către şefii de echipe sau maiştrii de specialitate. Numărul de muncitori care  lucrează la revizia sau repararea macaralelor trebuie stabilit în funcţie de natura lucrării. În nici un  caz nu vor lucra mai puţin de doi muncitori. Macaragiul este obligat să participe efectiv la aceste 

lucrări. În cadrul reviziilor periodice, trebuie verificată amănunţit starea tehnica a macaralei,  dispozitivele de siguranţă şi semnalizare, dispozitivele de protecţie, cablurile, lanţurile, cârligele,  precum şi instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor de atingere, conform instrucţiunilor din cartea tehnică a macaralei. Este interzisă ungerea, curăţarea întreţinerea sau repararea macaralelor în  timpul funcţionării lor. Pentru prevenirea accidentelor de muncă ce pot avea loc la lucrările de  întreţinere, revizii şi reparaţii, trebuie să se respecte următoarele măsuri: înainte de a se opri  macaraua, pentru lucrările de întreţinere, revizie şi reparaţie, trebuie ca şeful de echipă să anunţe  atât macaragiul care deserveşte instalaţia respectiva, cât şi pe cei care deservesc instalaţiile  învecinate, stabilind totodată şi locurile de staţionare. În acelaşi timp se va anunţa şi electricianul de  exploatare de la locul respectiv de munca; macaragiul va deplasa macaraua mai întîi la locul stabilit  pentru staţionare, va deconecta întrerupătorul principal şi cel general de pe macara şi numai după  aceea se vor urca pe macara membrii echipei care urmează să efectueze lucrări de revizie sau de  reparaţie. După urcarea pe macara, şeful echipei va ridica din cabina macaragiului marca acestuia  punându-l în situaţia de a nu avea voie să pună în funcţiune macaraua; se va scoate instalaţia  electrică de sub tensiune şi se va asigura împotriva unei conectări accidentale; conducătorul lucrării  împreună cu electricianul din echipa de reparaţii nu va permite începerea lucrărilor înainte de a se  asigura că liniile de alimentare care deservesc macaralele situate la alte nivele sau în câmpurile  învecinate sunt protejate în asemenea măsură încât atingerea lor să fie exclusă chiar în caz de  neatenţie; la lucrările de revizie, întreţinere sau reparaţie, ale instalaţiilor electrice de la macarale,  răspunderea de luare a măsurilor de securitate a muncii o are în primul rând electricianul care  execută aceste lucrări pe baza unei dispoziţii scrise date de conducătorul ierarhic, numai dacă  posedă autorizaţie pentru execuţia lucrărilor la instalaţiile electrice de joasă tensiune; pentr u  prevenirea accidentelor de electrocutare, la instalaţiile electrice în reparaţie, electricianul desemnat  pentru reamedierea deficienţelor semnalate, va lua toate măsurile de semnalizare şi avertizare,  folosind indicatoare de interzicere, scoaterea de su b 10 

tensiune a instalaţiei de forţă pe porţiunea de lucru, scoaterea siguranţelor de la tabloul de forţă şi  plantarea plăcilor de avertizare, iar în cazuri deosebite se va supraveghea instalaţia de conectare şi  punere în funcţiune de către alt electrician di n echipa de reparaţii; pentru prevenirea pericolului de  alunecare a personalului de întreţinere-reviziereparaţii, precum şi a pericolului de incendiu, uleiul şi  unsoarea necesară ungerii, trebuie să se ţină în bidoane sau cutii executate din material  necombustibil şi cu capace etanse; pe calea de rulare pe partea unde sunt în funcţiune alte  macarale, se vor instala tampoane, alese şi montate în aşa fel încât macaraua care s-ar apropia prea  mult de cea în reparaţie să atingă în acelaşi timp tampoanele ambelor căi de rulare; se va asigura că  indicatoarele de sfârşit de cursă ale macaralelor învecinate sunt în perfectă stare de funcţionare; se  va asigura iluminarea corespunzătoare a locurilor de lucru pe tot timpul lucrărilor de întreţinere,  revizie şi reparaţii, iar macaraua în reparaţie va fi semnalizată de jur împrejur cu lămpi roşii, pentru a  se atrage atenţia macaragiilor de pe macaralele învecinate; se interzice circulaţia persoanelor în  spaţiul aflat sub macaraua în reparaţie. Acest spaţiu trebuie să fie ingrădit cu paravane şi semnalizat  cu indicatorul de semnalizare "Trecere Oprită", conform standardelor în vigoare. Dacă din motive  obiective, această condiţie nu poate fi îndeplinită, sub macaraua în reparaţie trebuie să se întindă o  plasă de sârmă pentru a putea reţine obiectele care ar putea să cadă în timpul lucrărilor de reparaţie de la înălţime; în timpul lucrului la înălţime (pe calea de rulare, pe macara etc.) toţi muncitorii  trebuie să poarte centuri de siguranţă, ale căror frânghii sau lanţuri se prind de un element de  construcţie cu o rezistenţă corespunzătoare; în cazul în care se efectuează lucrări pe cale de rulare  înainte de începerea lucrărilor se va anunţa macaragiul că pe calea de rulare se găsesc persoane, iar  dacă zona de lucru este mică şi nu poate opri macaraua, acasta se delimitează cu opritoare provizorii

şi felinare sau fanioane; în cazul în care se lucrează pe o cale unde se găsesc conducători de troleu,  se vor deconecta liniile de curent şi se vor scoate siguranţele circuitelor respective, iar când  deconecatea liniei principale de alimentare nu este posibilă şi linia nu este secţionată, locul de  muncă în apropierea liniei se va proteja prin îngrădire; la executarea unor lucrări de durata mai mare constând din îndreptarea sau schimbarea şinelor de rulare ale podurilor rulante şi montarea  acestora, trebuie să se întindă în lungul căii un cablu de oţel rezistent fixat din loc în loc de structura  de rezistenţă pentru prinder e a cârligului centurii de siguranţă cu care sunt echipaţi muncitorii care  lucrează la înălţime; 

pentru prevenirea accidentelor ce pot avea loc la urcarea pe calea de rulare, se vor monta  dispozitive de semnalizare pe calea de rulare a podului rulant cu semnalizare în cabina macaragiului;  este interzis a se lăsa pe macara obiecte nefixate şi scule în locurile care nu sunt destinate pentru  păstrarea lor. Personalul însărcinat cu efectuarea lucrărilor de reparaţii va urmări ca demontarea,  montarea unor piese sau subansamble, precum şi manevrarea acestora să se facă în aşa fe încât să  nu existe pericolul lovirii de macaralele care lucrează la alte niveluri sau câmpuri învecinate.  Conectările întrerupătorului conductorilor liniei principale de alimentare, precum şi ale celor de pe  macara, care se fac atât în timpul reparaţiei (pentru probă) cât şi după terminarea acesteia, trebuie  să fie efectuate numai din dispoziţia şefului de echipă, care este obligat să avertizeze pe toţi cei ce  lucrează p e macara urmărind ca aceştia să ocupe poziţii nepericuloase. Este interzisă cuplarea,  punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice de la macarale, poduri rulante, grinzi rulante cu  comandă de la sol etc., de către personalul neautorizat sau necalificat în acest scop. După  terminarea lucrărilor de întreţinere, revizie sau reparaţie, şeful formaţiei de lucru sau macaragiul va  verifica modul cum s-au efectuat reparaţiile, dacă s-au montat toate dispozitivele de siguranţă şi  semnalizare, dispozitivele şi apărătorile de protecţie, aparatele de comandă şi dacă au fost coborâte  toate piesele rezultate ca urmare a reparaţiilor efectuate; macaragiul va verifica - în prezenţa şefului  de echipă - buna funcţionare a mecanismelor, frânelor, dispozitiv e lor de siguranţă şi semnalizare,  precum si a aparatelor de comandă şi numai daca rezultatul acestor verificări corespunde, şeful de  echipă va dispune ca membrii echipei să coboare şi va depune marca în cabina macaragiului; şeful  echipei de reparaţii trebu i e să părăsească ultimul macaraua. Macaragiul nu are voie să pornească  macaraua decât după ce şeful echipei de reparaţii a coborât şi i-a semnalat că nici pe macara şi nici  pe calea de rulare nu se mai găsesc oameni. 

 

Instructiuni proprii de Securitatea si Sanatatea in Munca pentru utilizarea de macarele - model actualizat la data de 12 Iulie 2024