instructiuni proprii ssm pentru sectia de tricotare

Instructiuni proprii SSM pentru sectia de tricotare  

Preparaţia firelor 

Baterea sculurilor 

Art. 1. În timpul funcţionării sulurilor bătătoare se interzice: 

-intervenţia cu mâna la diverse organe ale maşinii de tricotat; 

-manevrarea dispozitivului de detensionare a firelor; 

-uniformizarea firelor de scul; 

-reglarea sulurilor bătătoare de către operator. 

Tricotarea ciorapilor 

Art. 2. 1) În timpul funcţionării maşinii circulare de tricotat ciorapi se interzice: -deschiderea uşii de la sistemul de acţionare; 

-manipularea, respectiv, deschiderea şi închiderea capacului conducătorului de fire; -reglarea mecanismelor şi a lanţului de comandă; 

-schimbarea acelor; 

-schimbarea bobinelor. 

2) Schimbarea acelor de tricotat este permisă a se efectua numai cu cleştele de ace. Art. 3. Este interzis să se umble cu cleşte de schimbat ace la fontura maşinii sau la alte organe în  mişcare. 

Art. 4. În timpul funcţionării maşinii, este interzisă aranjarea tricotului cu mâna în dispozitivul de tracţiune şi rolare a acestuia. 

Art. 5. Este interzisă staţionarea operatorilor sub macara, în timpul montării sulurilor de urzeală. Art. 6. Bobinele secţionale se vor monta între capetele de prindere, numai cu siguranţa de  blocare, pentru a evita căderea. 

Art. 7. Este interzisă demontarea arcurilor de la barele cu pasete, cu mâna liberă; pentru această  operaţie sunt necesare cârlige special construite 

Art. 8. La tensionarea sulurilor de urzeală şi a tricotului, se interzice folosirea greutăţilor  neasigurate împotriva căderii. 

Art. 9. Pornirea maşinii se face numai după ce s-a controlat înălţimea de ridicare a plăcii care  conduce perdeaua în faţa valţului de tăiere. 

Art. 10. În timpul funcţionării maşinii, este strict interzis să se pună mâna între valţul de tăiere şi  placa de conducere a perdelei. 

Art. 11. Este interzisă conducerea perdelei cu mâna în cazul când formează cute la margine; se va folosi o lopăţică de întindere pentru margine. 

Art. 12. Trecerea înnăditurii perdelei seva face numai după ce valţul de tăiere a fost oprit, iar  placa conducătoare lăsată jos. 

Art. 13. Sulurile de material vor fi manevrate de către doi muncitori. 

Finisarea chimică şi umido-termică 

Art. 14. Este interzisă introducerea mâinilor în camera de prefixare; existând pericol de arsuri,  scoaterea saniei cu ciorapi se va face cu o tijă metalică şi cu mănuşi de protecţie. Art. 15. În timpul lăsării clopotului, operatorul va sta la o distanţă de 50 cm de acesta, urmărind  funcţionarea maşinii. 

Art. 16. La blocarea clopotului, se va opri maşina punerea ei în funcţiune se va face numai după  repararea defectului. 

Art. 17. Este interzisă manipularea, respectiv scoaterea sau aşezarea ciorapilor pe formele în  mişcare. 

Art. 18. Scoaterea şi aşezarea ciorapilor se efectuează numai în timpul în care maşina este oprită, conform programatorului automat.

Art. 19. În momentul când uşile camerei de termofixare se deschid, staţionarea în faşa lor este  interzisă. 

Art. 20. În cazul unor reparaţii sau intervenţii care necesită intrarea în interiorul maşinii, acestea  se vor efectua numai când temperatura din interior a scăzut sub + 40 grade. Art. 21. În faţa maşinilor şi a meselor cu forme vor fi prevăzute grătare de lemn. Art. 22. Formele electrice vor fi legate la centura de împământare şi vor fi amplasate pe mese la  distanţe de minimum 400 mm. 

Art. 23. Este interzisă introducerea tricotului cu mâna între valţurile calandrului; pentru aceasta,  se vor folosi lopeţi speciale de lemn. 

Art. 24. Când se introduce tricotul între valţuri, ventilul de abur trebuie închis; deschiderea se  face numai după ce capătul tricotului s-a înfăşurat pe axul de rulare. 

Art. 25. 1) Maşina de finisat tricotul va fi deservită de două persoane. Operatorul care  manevrează dispozitivele de comandă ale maşinii pentru pornire şi aburire va executa manevrele  numai l cererea celuilalt operator. 

2) În vederea efectuării manevrelor la nivelul valţurilor la calandrare, la ambele capete ale  calandrului se vor amenaja postamente de lemn cu înălţimea de circa 40 cm. 3) Presiunea aburului pe coloană nu trebuie să depăşească 1,5 at. 

Art. 26 Pentru curăţarea scamei care se depune pe valţuri sau pe tamburul cardelor, se vor folosi  cârlige speciale, fiind interzis să se facă această operaţie cu mâna. 

Neţesute 

Art. 27. Înainte de începerea lucrului la maşina de destrămat se va verifica funcţionarea  dispozitivului de antistatizare şi existenţa soluţiei de emulsie, a dispozitivului antiincendiu, a  detectorului de metale şi a altor dispozitive speciale cu care este dotat utilajul. Art. 28. 1) Se interzice oprirea instalaţiilor de condiţionare şi desprăfuire aferente secţiilor de  destrămat, cu degajări de praf şi pulberi textile, pentru curăţare verificare, reglaje, reparaţii etc.  înainte de oprirea maşinilor din secţie. 

2) Oprirea instalaţiilor de condiţionare se va face după cel puţin 10 minute de la oprirea  maşinilor de prelucrare. 

Camere de filtrare 

Art. 29. În camerele de filtrare este interzis accesul persoanelor străine precum şi staţionarea în  aceste camere în timpul funcţionării destrămătoarelor. 

Art. 30. Înainte de pornirea instalaţiei de filtrare se va verifica etanşeitatea sacilor de filtrare. Art. 31. În camerele de filtrare se vor întocmi grafice pentru curăţenie. 

Camere de amestec 

Art. 32. Se interzice deschiderea uşilor camerelor de amestec în timpul funcţionării acestora. Art. 33. Se interzice folosirea camerelor de amestec pentru odihnă sau pentru servitul mesei. Art. 34. Înaintea fiecărui repaus de lungă durată (duminici sau sărbători legale) vor fi verificate  toate camerele în prezenţa pompierului de serviciu pentru depistarea unor începuturi de incendiu. Art. 35. În caz de schimbare a materialului fibros din lada de alimentare a cardei garnetă, este  obligatorie curăţarea lăzii fără a se atinge pânza cu cuie. 

Art. 36. În caz de înfundare a zonei de detaşare, este interzisă folosirea băţului, desfundarea se va efectua numai cu maşina oprită. 

Art. 37. În cazul blocării pietrei rotative, în cazul înfundării condensatorului sau la căderea  curelelor de transmisie va fi anunţată persoana cu atribuţii de decizie în vederea remedierii  defecţiunilor. 

Art. 38. La alimentarea maşinii de interţesere nu este permisă apropierea mâinii la o distanţă mai  mică de 15 cm de cilindrul alimentator şi de placa cu ace. 

Art. 39. Rastelele pentru suluri de urzeală trebuie să fie ancorate şi cimentate şi să fie prevăzute  cu apărători metalice.

Art. 40. Atelierele de spete trebuie să fie separate de alte ateliere şi vor fi dotate, obligatoriu , cu  o ventilaţie corespunzătoare. 

Art. 41. Războaiele de ţesut trebuie fixate pe postamente şi aşezate pe pardoseală astfel încât să  împiedice mişcarea lor în timpul funcţionării. 

Art. 42. 1) Războaiele mecanice ( indiferent de sistemul de bătaie) vor fi prevăzute cu apărători  din plase metalice dispuse pe părţile laterale şi cu apărători montate pe capacul vatalei pentru  protecţie, în cazul săririi suveicii din rost. Apărătorile laterale din plasă trebuie să aibă  dimensiunile de cel puţin 70 X 60 cm , iar plasa trebuie să fie făcută din sârmă cu diametrul de 2- 2,5 mm. Ele trebuie bine fixate pe pardoseală ori pe pereţii războiului sau în aşa fel încât să  asigure oprirea suveicii, în cazul săririi acesteia .Ochiurile plasei să nu depăşească dimensiunile  maxime de 20 x 20 mm . 

2) Războaiele automate vor fi prevăzute numai cu apărători montate pe capacul vatalei. 3) La reglarea războaielor automate, protecţia se va asigura prin apărători laterale portative. Art. 43. La războaiele Jacguard, se vor prevedea poduri sub prismă. 

Art. 44. La războaiele de panglici pentru ţesut catifea se vor monta apărători de protecţie  transparete pe toată lăţimea de lucru a cuţitului de tăiat catifea. 

Art. 45. În secţiile cu războaiele pentru ţesut covoare de pluş tip Axminster, distanţa dintre ele  trebuie să fie de minimum 1,40m. 

Art. 46. Maşinile de piuat trebuie prevăzute, în mod obligatoriu, cu dispozitive de oprire  automată, pentru a nu li se permite să se rotească în virtutea inerţiei. 

Art. 47. Maşinile de imprimat trebuie dotate cu dispozitive de avertizare cu semnalizare sonoră şi optică, care să-i prevină pe muncitori la punerea în funcţiune. 

Art. 48. La maşinile de călcat (calandre, filţ- calandre, papir-calandre şi similare), dispozitivele  de blocare automată se vor folosi atât în faţă, cât şi în spatele maşinilor. 

Art. 49. Cuţitele spirale care se rotesc cu viteze mari vor fi acoperite cu apărători de protecţie. Art. 50. Maşinile de tuns şi de scămoşat vor fi prevăzute cu ventilaţie corespunzătoare în toate  locurile de muncă. 

Art. 51. Jiglerele vor fi prevăzute cu dispozitive de oprire, care pot fi acţionate pe ambele laturi  de deservire a maşinii. 

Art. 52. Maşinile centrifuge trebuie prevăzute cu o tăbliţă pe care se va nota încărcătura maximă  admisă. 

Art. 53. Capacul centrifugei trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de blocare ( mecanic sau  electric) care să nu permită deschiderea lui în timpul funcţionării. 

Art. 54. Distanţa dintre valţuri, la ieşirea materialului, trebuie asigurată cu dispozitive de  protecţie, care să împiedice introducerea mâinilor între valţuri. 

Art. 55. Maşinile de urzit vor fi prevăzute cu sisteme de oprire de la postul de lucru. Art. 56. 1) Cârligele de suspendare a sulurilor vor fi prevăzute cu clape de siguranţă. 2) Pentru evitarea prăbuşirii sulurilor rastelele vor fi prevăzute cu apărători rigide, evitându-se  staţionarea în zona de lucru a acestora şi în raza apărătorii rastelului. 

Art. 57. Rastelele pentru păstrarea sulurilor de urzeală, mecanizate vor fi bine consolidate cu  ciment şi vor fi ancorate. 

Art. 58. Carcasele reductoarelor vor fi dotate cu supape de presiune. 

Art. 59. Atelierele de reparat spete trebuie separate de alte încăperi şi vor fi dotate cu instalaţii de ventilaţie de mare capacitate. 

Art. 60. La maşinile de ţesut „ Jacard „ barele de pornire-oprire trebuie dotate cu apărători de  siguranţă, cu care se va bloca maşina de ţesut în cazul unor intervenţii. 

Art. 61. Canalele de scurgere a apelor din secţiile de vopsitorii vor fi dotate în mod obligatoriu  cu capace solide şi cu guri de vizitare protejate şi, vor fi controlate în permanenţă. Art. 62. Pentru o intervenţie rapidă, în caz de dereglare sau accident, jigherele vor fi prevăzute pe ambele părţi cu organe de comandă pentru oprirea de urgenţă. 

Art. 63. Secţia sau atelierul de vopsitorie vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie şi de  dezagregare a ceţii.

Art. 64. În locurile de deservire a jigherelor pardoseala trebuie să fie acoperită cu grătare de  lemn, pentru a evita alunecările datorate umezelii. 

Pentru a se evita răspândirea pe pardoseală a apei, jigherele trebuie prevăzute cu dispozitive de  preaplin . Şanţurile de scurgere vor fi acoperite cu plăci de materiale rezistenţe. Art. 65. Căzile de vopsitor fi prevăzute cu hote pentru absorbţia nocivităţilor, care vor fi cuplate  la o instalaţie de ventilaţie cu absorbţie mecanică. 

Art. 66. Pentru evitarea revărsării lichidelor peste marginile căzilor, acestea vor fi prevăzute cu  dispozitive de preaplin. 

Art. 67. Capacul centrifugei trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de blocare (mecanic sau  electric) care să nu permită deschiderea lui în timpul folosirii. 

Art. 68. Autoclavele sunt prevăzute cu platforme speciale, cu scări fixe şi cu balustrade, având  înălţimea de cel puţin 1 m. Conductele şi supapele fierbinţi sunt izolate cu material termoizolant. Art. 69. Toate conductele îmbinate cu flanşe vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu brăţări  metalice. 

Art. 70. Serpentina de abur din interiorul rezervorului va fi prevăzută în mod obligatoriu cu două robinete. Cel de al doilea robinet este necesar pentru evitarea stropirilor în cazul defectării  primului robinet şi este amplasat la minimum 2 m de recipient. 

Art. 71. Pardoseala sălii de imprimat trebuie să fie netedă şi prevăzută cu canale de scurgere  pentru spălarea periodică. 

Art. 72. Halele de imprimat trebuie să fie prevăzute cu instalaţie de ventilaţie şi condiţionare. Art. 73. Camera obscură va fi prevăzută cu ventilaţie mecanică sub acţiunea arcului electric. Art. 74. Maşinile de imprimat trebuie să fie dotate cu dispozitive de avertizare cu semnalizare  sonoră şi optică. 

Art. 75. În secţiile de imprimat unde există mai multe maşini în aceeaşi încăpere, pereţii vor fi  acoperiţi cu materiale termoizolante. 

Art. 76. Intervalul dintre valţuri, la ieşirea materialului, trebuie prevăzut cu dispozitive de  protecţie şi piese triunghiulare care să împiedice prinderea mâinilor între valţuri. Art. 77. Sala în care este amplasată maşina de electropluşat va fi dotată în mod obligatoriu cu  instalaţie de ventilaţie şi de condiţionare. 

Art. 78. Maşina de aburit ţesături imprimate trebuie aşezată în încăpere separată dotată cu o  ventilaţie de absorbţie locală, la locul ieşirii ţesăturii din aparat, şi cu ventilaţie generală pentru  întreaga încăpere, însoţite de o instalaţie de aducere a aerului curat în zona de lucru. Camera  vaporizatorului trebuie izolată termic. 

Art. 79. La vaporizator, suprafeţele fierbinţi trebuie izolate, iar transmisiile de roţi dinţate şi  curelele trebuie protejate prin apărători de protecţie. 

Art. 80. Maşinile de tuns şi de scămoşat vor fi prevăzute în mod obligatoriu, cu ventilaţie  corespunzătoare. 

Art. 81. Vasele pentru prepararea apretului trebuie prevăzute cu capace pentru a evita stropirea cu apret în timpul fierberii. 

Art. 82. Scările care deservesc malaxoarele vor fi prevăzute cu balustrade care vor fi bine fixate. Art. 83. Cuplungurile de la pompele de distribuire a apretului în conducte vor fi prevăzute cu  apărători de protecţie. 

Art. 84. La ambele capete ale maşinii de impregnat sau similare trebuie să existe instalaţii de  semnalizare acustică sau optică. 

Art. 85. Maşinile de impregnat sau similare vor fi prevăzute cu manometre, care vor indica  presiunea aburului în elementele de radiator din cuptor şi pe coloană. 

Art. 86 Pentru o intervenţie rapidă în caz de defecţiune, maşinile de stors prin presare vor fi  prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă, care să funcţioneze din orice parte şi pe toată  lungimea lor . 

Art. 87. Cilindrii de uscat vor fi prevăzuţi cu hotă şi cu un ventilator exhaustor pentru absorbţia  vaporilor de apă.

Art. 88. Cilindrii de uscat vor fi protejaţi contra radiaţilor calorice prin închiderea cu tăblii de  lemn, prevăzute cu geamuri şi cu uşi glisante, pentru a se putea urmării mersul materialului şi a  se putea interveni la nevoie. 

Art. 89. Pentru îndepărtarea pufului de la perii, în partea de jos a maşinii de scămoşat şi desfibrat se va monta un absorbitor cuplat cu un ventilator. 

Art. 90. Încăperile în care se află maşini de scămoşat şi desfibrat vor fi prevăzute cu instalaţii de  ventilaţie şi de introducere a aerului proaspăt care , iarna, se va încălzi. 

Art. 91. Maşinile de tuns cu cuţitele aşezate în partea superioară trebuie să fie prevăzute cu o  instalaţie de ventilare mecanică, care să absoarbă scama şi praful de la fiecare cuţit. Art. 92. Maşinile de pârlit vor fi prevăzute cu instalaţie mecanică de ventilaţie pentru absorbţie. Art. 93. Maşina de pârlit trebuie amplasată într-o încăpere separată de restul secţiilor productive.  Încăperea va fi prevăzută cu o instalaţie de ventilaţie pentru introducerea aerului proaspăt din  exterior. 

Art. 94. Maşinile de ţesut catifea vor fi prevăzute cu apărători de protecţie transparente, mobile  pe toată lungimea cuţitului de tăiat catifeaua. 

Art. 95. Valţurile storcătoare vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu bare sau role de protecţie, în  sensul intrării mărfii între valţuri. 

Art. 96. Maşinile de scămoşat trebuie să fie prevăzute cu exhaustoare pentru absorbţia scamei. Art. 97. Maşinile de vopsit trebuie prevăzute cu dispozitive de oprire automată a motorului  electric în momentul încărcării materialului şi la suprasolicitare. 

Art. 98. Geamurile de la maşinile de vopsit (haspeluri) trebuie să fie din securit. Art. 99. Cupele de recuperare a flotei din bazine vor fi prevăzute cu apărători de protecţie. Art. 100. Lanţurile de transmisie de la valţurile şi furcile leviatanului vor fi prevăzute cu  apărători de protecţie bine fixate şi închise în permanenţă. 

Art. 101. Masa de alimentare a maşinii de desprăfuit va fi dotată cu un valţ de protecţie montat  înaintea cilindrilor zdrobitori. 

Art. 102. Canalele de scurgere la haşpele, vor fi prevăzute cu capace sau grătare solide şi bine  fixate. 

Art. 103. Conductele de abur din secţiile de vopsitorie vor fi izolate termic iar flanşele şi  îmbinările protejate cu coliere de tablă. 

Art. 104. Capacul aparatelor de vopsit va fi dotat cu dispozitiv care să nu permită deschiderea  acestuia în timpul lucrului. 

Art. 105. Circularul de tăiat zdrenţe va fi dotat cu instalaţie de absorbit praful şi pulberile textile,  degajate prin tăiere. 

Art. 106. Roţile din faţă ale căruciorului sellftractoarele trebuie să aibă apărători mobile din oţel,  iar roţile din spate, apărători fixe.