Cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu

Cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu 

  valabil la 08 Feb 2015 

Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu Cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu (anexa 2). 

Raspuns: Catre 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului ................ / Municipiului Bucuresti Domnului inspector-sef 

CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU (anexa 2) nr. ..... din ......... 20... 

Subsemnatul / Subsemnata, ..................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul in judetul ..........................., municipiul /orasul / comuna ..................., sectorul / satul ................., str. ............, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., codul postal ..................., telefon ................, fax ......................, e-mail ................., in calitate de ..................... la ................, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea in interiorul parcelei .................. si asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice pentru ....................................., avand destinatia ......................., amplasat / amplasata in judetul ............................, municipiul / orasul / comuna ......................................., sectorul / satul ................, str. ..............nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal............,telefon/fax. ...................., e-mail ...................... 

Anexez documentele prevazute in Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, aprobate prin Ordinul nr. 03 din 06 ianuarie 2011 emis de ministrul administratiei si internelor, conform opisului. 

Declar pe propria raspundere ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul. 

Data .................................. Semnatura …………………