Fisa postului asistent medical gradinita

Asistent Medical Grădiniţă 

I. Identificarea postului 

1. Numele şi prenumele titularului: ............ 

2. Denumirea postului: Asistent Medical Generalist (Grădiniţă) 

3. Poziţia în COR / Cod: 222101 

4. Departamentul / locaţia: Pediatrie – Gradinita nr. 

5. Nivelul postului: Execuţie 

6. Relaţii ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): 

Se subordonează Doctorului Pediatru 

II. Descrierea postului 

1. Scopul general al postului 

Titularul postului acordă îngrijire copiilor şi asistenţă medicului din grădiniţă şi acordă  asistenţă medicală de urgenţă în limitele competenţelor profesionale ce îi revin. 

2. Competenţe personale: 

❑ să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,  adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit  de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate  de comunicare etc.);  

❑ să nu aibă antecedente penale 

❑ să fie apt din punct de vedere medical 

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului 

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază corespunzătoare unei părţi  de 100% din salariul de bază. 

❑ este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor  sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă  

❑ este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le  are în gestiune;  

Atribuţii 

• să acorde asistenţă medicală în funcţie de nevoile copilului 

• să asiste/efectueze controalele medicale preşcolarilor 

• să răspundă de calitatea actului medical şi de procesul de îngrijire al preşcolarilor 

• să-şi asume responsabilitatea acţiunii în cadrul urgenţelor 

• să acorde asistenţă socială preşcolarilor cu probleme sociale  

• să administreze medicamentele şi consumabilele 

• să asigure verificarea alimentaţiei corecte a preşcolarilor 

• să asigure condiţiile necesare desfăşurării tratamentelor şi recoltării pentru copii 

• să comunice cu mamele şi aparţinătorii copiilor 

• să realizeze investigaţii paraclinice uzuale ale copiilor 

• să asigure sterilizarea materialelor şi a instrumentarului 

• să acorde primul ajutor în sistem de urgenţă şi să cheme medicul (Ord MS 560/ Anexa  1 – punctul 5) 

• să instruiască bolnavii şi apartinătorii cu privire la regulamentul de ordine interioară  afişat în unitatea şcolară 

• să elibereze trimiteri, cu acordul medicului, pentru verificări amănunţite, după caz 

• să noteze recomandările făcute de medic la vizita în caietul destinat acestui scop 

• să identifice problemele de îngrijire ale preşcolarilor 

• să stabilească priorităţile, să elaboreze şi să implementeze planul de îngrijire şi  evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul anului 

• să efectueze următoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orală,  injectabilă (intramusculară, intravenoasă, subcutanată) cutanată, prin sondaje,  efectuarea de perfuzii (cu sau fără montare de branule), efectuarea de pansamente,  resuscitare cardio-respiratorie în caz de nevoie, măsurarea constantelor biologice de  tip TA, temperatură, diureză, puls, respiraţie şi înregistrarea lor în foaia de temperatură 

a pacientului; efectuarea de analize curente şi de urgenţă (biochimie, hematologie,  bacteriologie, micologice, serologice, biochimia urinii, imunologice, coagulare etc). Efectuează procedurile terapeutice, tratamente şi investigaţiile la indicaţia medicului 

• să observe simptomele şi starea bolnavului şi să le înregistreze în fişa asistenţei  medicale 

• să asigure păstrarea şi consemnarea rezultatelor, investigaţiilor în Foaia de observaţie  a bolnavului şi evidenţele specifice 

• să desfăşoare o activitate intensă de educaţie pentru sănătate, în funcţie de  problemele şi starea preşcolarilor din grădiniţă 

• să respecte secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical • să răspundă de preluarea medicamentelor scrise pe condică, de distribuirea lor  corectă şi completă 

• să răspundă de utilizarea ratională a materialelor consumabile, le decontează în  registrul de decontări materiale şi în fişa de decontări din foaia de observaţie • să răspundă de decontarea medicamentelor şi a materialelor sanitare de la aparatul de  urgenţă 

• să participe la implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a accidentelor de  muncă 

• să răspundă de calitatea îngrijirilor medicale acordate în scopul îmbunătăţirii stării de  sănătate a acestora; 

• să respecte intimitatea fiecărui pacient 

• să respecte programul de lucru şi regulamentul de ordine interioară ale unităţii 

• să identifice factorii de risc şi participarea la acţiunile de evaluare a acestora 

• să ofere primul ajutor şi tratamentul de urgenţă 

• să contribuie la selecţia criteriilor care vor fi folosite pentru evaluarea propriei  experienţe a serviciului 

• să interpreteze investigaţiile necesare în stabilirea diagnosticului 

• să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de doctor • să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor  

cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii  medicale 

• să informeze angajaţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale angajatului, referitoare la actul medical; 

• să completeze corect şi la zi formularele privind evidenţele obligatorii cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate, conform prevederilor legale în vigoare; 

• să asigure păstrarea ordinii, disciplinei şi curăţeniei la locul de muncă şi în zonele  adiacente acestuia; 

• să respecte măsurile de securitate şi sănătate la locul de muncă; 

• să cunoască şi să respecte întocmai dispoziţiile cu caracter normativ referitoare la  munca pe care o îndeplinesc, normele de protecţie a muncii şi PSI având în vedere că  nu pot fi absolviţi de răspundere prin invocarea necunoaşterii acestora; 

• să respecte fidelitatea faţă de angajator; 

• să apere patrimoniul cabinetului şi să prevină orice sustragere de bunuri şi să ia  măsuri pentru evitarea degradării lor; 

• să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic; 

• să nu absenteze nemotivat, iar învoirile şi concediile fără plată să fie justificate şi  anunţate şefului ierarhic; 

• să promoveze şi să întreţină relaţii de bună înţelegere şi colaborare cu colegii sau  subordonaţii; 

• să promoveze în rândul angajaţilor educaţia de prevenire şi riscurile îmbolnăvirilor; 

• să folosească integral timpul de lucru pentru realizarea atribuţiilor de serviciu; 

• să întocmească corect şi cu simţ de răspundere documentele medicale solicitate de  Direcţiile de Sănătate Publică şi casele de asigurări de sănătate; 

• să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în  acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în  atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefi ierarhici 

• să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă 

• să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei 

• să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine  civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;  

• să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde  desfăşoară serviciul; 

• să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie  de pericol; 

• să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi  măsurile de aplicare a acestora;  

• să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de  propria persoană sau de alţi angajaţi;  

• să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe  impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor  profesionale;  

• să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol  de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi • să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau  eveniment petrecut; 

• să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de  persoanele care au acest drept.  

4. Obligatii si Restricţii: 

⮚ nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de  la persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile  legale;  

⮚ să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în  cadrul spaţiului de lucru; 

⮚ este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu  sau pe timpul serviciului;  

5.Condiţiile de lucru ale postului 

a. Desfăşurarea activităţii 

Cazurile speciale sunt stabilite cu atenţie în cadrul echipei de lucru; 

Acesta îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical al grădiniţei 

Va fi răspunzător pentru: 

Echipamente  

Baze de date 

b. Condiţii de formare profesională 

Participă la sesiuni de formare şi perfecţionare. 

c. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate) 

• Doar în situaţii de urgenţă 

III. Specificaţiile postului 

1. Nivelul de studii – superioare 

Experienţă în domeniu 

2. Aptitudini personale 

- încredere în sine; 

- gândire laterală 

- atenţie; 

- ascultare activă 

- îndemânare; 

- concentrare; 

- punctualitate; 

- capacitatea de a învăţa; 

- aptitudini tehnice; 

- limba străină; 

- dispusă întotdeauna să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe 

3. Program de lucru 

Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi. 

Program: L-V: ............................, cu pauză de masă,  

 S-D: ........................... 

⮚ Data 

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,