ipssm-subst-fitosanitare

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU ACTIVITATI CU PRODUSE DE UZ FITOSANITAR – COD IPSSM 006 

A. Prevederi generale 

1. Prezentele reguli se aplica in toate unitatile economice in care se desfasoara activitati de produse de uz fitosanitar. 

2. Prin activilati cu produse de uz fitosanitar se înţelege : condiţionarea, transportul, depozitarea, livrarea, comercializarea, deţinerea, folosirea, manipularea, aplicarea, prepararea, manipularea reziduurilor acestora si a ambalajelor lor. 

3. Pot fi utilizate numai acele produse de uz fltosanitar care sunt cuprinse in „Condexul produselor de uz fitosanitar omologate in Romania". 

4. Produsele de uz fitosanitar se incadreaza in urmatoarele grupe de toxicitate, in funcţie de doza letala 50% (DI. 50). oral acuta a substantei active. 

a) Grupa I : produse extrem de toxice, cu un continut de s.a. având DL 50 pana la 50 mg/kg corp. 

Unele produse din aceasta grupa, cu un continut de s.a. intre 1 si 25 % pot fi încadrate in grupa a II-a de toxicitate, cu excepţia acelora care au DL 50 sub 30 mg/kg corp. 

Produsele raticide, cu un continut de s.a. sub1I % pot fi încadrate in grupa a III-a de toxicitate, cu excepţia acelora care au DL 50 sub 10 mg/kg corp. 

Produsele clasiflcabile dupa DL 50 in alte grupe, dar care pot provoca prin manipularea lor, in conformitate cu grupa stabilita dupa DL 50, intoxicatii mortale la om, in urma absorbţiei pe otice cale, se includ in grupa I. 

b) Grupa a II-a : produse puternic toxice cu s.a. avand DL 50 intre 50 si inclusiv 20 mg/kg corp. 

Produsele din aceasta grupa care conţin max 25 % s.a. pot fi trecute in grupa a III -a. 

c) Grupa a III-a : produse moderat toxicc. cu DL 50 peste 200 si inclusiv 1000 mg/kg corp. 

Produsele care conţin max 25 % s.a. pot fi trecute in grupa a IV-a. 

d) Grupa a IV-a : produse cu toxicitate redusa, cu DL 50 peste 1000 mg/kg corp. 

Depozitarea produselor de uz fitosanitar pe grupe de toxicitate este obligatorie. 

4.In cazul in care din datele referitoare la toxicitate rezulta ca un pesticid este mai toxic pentru om decât pentru şobolanul alb, la încadrarea produsului respectiv in

grupa de toxicitate se ia in consideraţie numai toxicitatea pentru om. In asemenea situatii se vor utiliza datele experimentale si epidemiologice complementare. 

5. Încadrarea in una din grupele de toxicitate a unui pesticid care conţine doua sau mai multe s.a. se face tinand seama de s.a. cu DL 50 mai mica. 

6. Avizul sanitar poate fi retras daca in timp, se dovedeşte ca produsul prezintă riscuri pentru sanatatea omului ce nu au fost cunoscute la data acordarii avizului. 

7. Este interzisa efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse ale căror reziduuri se acumuleaza peste limitele maxime admise in sol, apa, furaje si produse agroalimentare. 

8. Pentru atenţionarea tuturor celor care vin in contact cu produsele de uz fitosanitar, in vederea evitării pericolului de intoxicare, toate ambalajele utilizate in activitati cu produse de uz fitosanitar vor purta o eticheta inscripţionata in una din culorile : 

- ROŞU, pentru grupa I ; 

- VERDE, pentru grupa a II-a ; 

- ALBASTRU, pentru grupa a III-a ; 

- NEGRU, pentru grupa a IV-a. 

9. Se pot distribui persoanelor fizice in vederea tratamentelor, in scopuri agricole, numai produse de uz fitosanitar din grupele de toxicitate III si IV. 

10. Agenţii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar sunt obligaţi : 

- sa tina evidenta intrărilor si livrărilor produselor de uz fitosanitar intr-un registru special, numerotat si sigilat de Inspectoratul de Protcctie a Plantelor. 

- sa tina o evidenta stricta a tratamentelor efectuate cu produse de uz fitosanitar. 

- sa aplice si sa respecte instrucţiunile privind transportul, manipularea, depozitarea si folosirea produselor de uz fitosanitar ; 

- sa aplice si sa respecte normele tehnice privind decontaminarea. 1 1. Agenţii economici care desfasoara activitati cu aceste produse răspund de asigurarea masurilor privind securitatea muncii, prevenirea 

accidentelor in rândul populaţiei si la animale si proiecţia mediului inconj urător. 

!2. Agenţii economici care cfectueaza tratamente cu produse de uz fitosanitar sunt obligaţi sa foloscasca numai personal instruit, dotat cu EIP stabilit.

13. Agenţii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar vor avea in dotare truse de prim-ajutor. cu materiale si medicamente conform instrucţiunilor Min. Sanatatii. 

14. Este interzisa incadrarea in munca pentru activitati cu produse de uz fitosanitar a tinerilor sub 18 ani, a femeilor gravide, a celor care alapteaza, persoanelor cu rani deschise, a celor care se prezintă sub influienta alcoolului. 

15.Lucratorii folosiţi in acţiunile de combatere cu produse dc uz fitosanitar, precum si cei ce le manipuleaza (magazioneri, încărcători si descarcatori) vor purta obligatoriu EIP. 

16. EIP va fi spalat si recuperat conform dispoziţiilor in vigoare, iar in cazul folosirii substanţelor toxice, acesta va fi decontaminat. 

17. Personalul care foloseste masti de protectie trebuie instruit asupra modului de folosire a lor si a posibilităţilor de control al bunei funcţionari a dispozitivelor. 

B. Transportul produselor de uz fitosanitar 

18.Transport ul produselor de uz fitosanitar se efectueaza respectandu-se instrucţiunile specifice de la transporturi rutiere, precum si a următoarelor masuri : 

- transportul se va face cu mijloace corespunzătoare asigurarii integritatii ambalaje lor ; 

- transportul se va face cu mijloace prevăzute cu stingatoare portabile corespunzătoare ; 

- incarcarea produselor de uz fitosanitar in mijloace de transport este admisa numai in ambalajul original. 

19.Transportul produselor din grupa I si a II-a de toxicitate, cu excepţia transporturilor periodice, va fi insotit de un delegat al beneficiarului, care este obligat sa respecte si sa aplice toate masurile de prevenire a intoxicaţiilor cu aceste substante, in timpul transportului pana la predare, iar in caz de deteriorare a ambalajelor si imprastiere a produselor de uz fitosanitar sa ia masuri de decontaminare conform prevederilor din aceste instrucţiuni. 

20. Este interzis transportul produselor de uz fitosanitar împreuna cu persoane, alimente, furaje, apa potabila sau folosirea la transportul produselor de uz fitosanitar a mijloacelor destinate special transportului de persoane sau alimente. 

C. Depozitarea produselor de uz. fitosanitar 

21. Se vor respecta m urmatoarele masuri : 

- depozitarea si pastrarea acestor produse se vor face in magazii sau incaperi destinate si amenajate special ;

- magaziile vor avea pavimentul impermeabilizat si vor fi dotate cu cantare, instalatii de apa potabile, de indepartare a reziduurilor lichide si de epurare a acestora, precum si cu instalatii de ventilatie mecanica si pichet pentru stingerea incendiilor. Nu se va intra cu foc deschis in locurile unde sunt lichide inflamabile ; 

- încăperile de distribuire vor avea asigurata ventilatia naturala necesara ; 

- produsele ds uz fitosanitar care se pot autoaprinde se pastreaza pe palete in strat de doi. trei saci ; 

- pastrarea materialelor de protectie si a trusei de prim-ajutor, precum si operaţiile de inregistrare a intrărilor si livrărilor de produse de uz fitosanitar, se vor face in spatii separate de locul de pastrare a produselor de uz fitosanitar ; 

- eliberarea acestor produse din incaperile de distribuire se va face numai pe baza aprobarii date de agentul economic ; 

- cantitatile de produse de uz fitosanitar nefolosite vor fi înapoiate la depozit imediat dupa terminarea lucrării ; 

- magazionerul va sta in depozit numai in timpul primirii sau eliberării produselor ; 

- el va purta EIP pe toata perioada de primire si eliberare a produselor de uz fitosanitar, iar in cazul fumigatiilor, vor purta si masca de gaze ; 

- este interzisa incalzirea cu sobe a magaziilor de produse de uz fitosanitar; 

22. Intre magazia cu produse de uz fitosanitar si clădirile social administrative, locuinţe, surse de apa potabila sau ape curgatoare, trebuie sa fie o distanta de cel puţin 50 m. 

23. In magazii, produsele se grupeaza pe sortimente. Fiecare sortiment se va marca cu o tablita vizibila cu denumirea produsului, scrisa cu alb pe fondul culorii grupei de toxicitate. 

24. Produsele din sacii sparţi se vor aduna pe sortimente si se vor introduce in saci noi, pe care in mod obligatoriu se va scrie citct si vizibil denumirea produsului si gradul de toxicitate. Produsele de uz fitosanitar din grupa I si II de toxicitate vor fi depozitate separat. 

25. Este interzisa intrarea in aceste depozite a copiilor, femeilor gravide, a celor care alapteaza, a persoanelor cu afecţiuni pulmonare si de ficat. 

26. Terenul din fata depozitului, magaziei va fi pastrat curat, iar gunoiul rezultat din curăţirile periodice va fi ars sau îngropat. 

27. Este interzisa cu desavarsire intrarea cu surse de foc in incaperile unde se pastreaza sulfura de carbon. 

28. Se interzice distribuirea in stare varsata a produselor de uz fitosanitar ce se livreaza si se pastreaza in ambalaje incluse.

Scoaterea din ambalaje a produselor lichide toxice se face prin varsarea directa in galeţi sau prin sifonare cu armosare mecanica, interzicandu-se cu desavarsire amorsarea cu gura. Operaţiile se vor executa de angajaţii stabiliti de agentul economic, echipaţi cu costum de protectie, ochelari, cizme si manusi antiacide si sort de protectie. 

29. Este interzisa cu desavarsire distribuirea din magazie a produselor de uz fitosanitar către persoane particulare, in vederea folosirii lor in scopuri casnice sau altor destinatii in afara celor pentru care au fost omologate sau pentru recomercializare. 

D. Utilizarea produselor de uz fitosanitar 

30. Efectuarea tratamentelor cu aceste produse se va executa mimai pe baza buletinelor de avertizare emise de statiile de prognoza si avertizare ale Inspectoratului jud. De Protectie a Plantelor. Se vor respecta urmatoarele masuri : 

- folosirea de aparate si utilaje certificate din punct de vedere al calitatii de securitate a muncii care dupa terminarea lucrării se vor decontamina si se vor pastra corespunzător in locuri special amenajate ; 

- efectuarea fara aparatura a tratamentelor cu produse de uz fitosanitar este interzisa, cu excepţia momelilor otrăvite, care pot fi aplicate si manual, cu respectarea masurilor de protectie individuala a operatorilor ; 

- semnalizarea prin indicatoare speciale a zonelor tratate, cu inscrierea perioadei de interdictie a circulaţiei persoanelor si a pasunatului ; 

- anunţarea in scris, cu 5 zile inainte, a consiliilor locale pe raza carora se executa tratamente, de către unitatile beneficiare si instiintarca consiliului local, cu cel puţin 48 ore, inainte de inceperea tratamentului, a unitatilor sanitare, sanitar-veterinare si a populaţiei din zona ce urmeaza a fi tratata, asupra perioadei de efectuare, precum si asupra masurilor de protectie a omului, animalelor si albinelor ; 

- operaţiile de pulverizare si de prafuire cu aceste produse sunt interzise cand viteza vântului depăşeşte 5 m/s ; 

- verificarea cu apa a stării de funcţionare a aparatelor de pulverizare se va face inainte de folosirea lor. 

3 1. Prepararea soluţiilor de produse de uz fitosanitar se va face pe locuri alese special, situate la cel putui 200 m de locuinţe, surse de apa potabila, furaje, imprejmuite cu un sant de o cazma adancime, pentru a nu se raspandi soluţia si daca este posibil chiar imprejmuite cu un gard pentru a nu pătrunde in acel loc animalelor domestice. Locul de preparare va fi păzit. 

32. Butoaiele, găleţile, masurile de dozare, pentru prepararea soluţiilor, nu vor fi folosite sub nici un motiv in alte scopuri ( uz casnic sau pentru adapatul

animalelor). 

33. Sunt interzise odihna, fumatul, servirea mesei, consumarea băuturilor, apei potabile sau depozitarea imbracamintei personale si a alimentelor, de catre personalul folosit la prepararea soluţiilor sau la stropiri, pe locul unde se prepara soluţia. Respectati regulile in urmatoarea ordine : 

- depunerea EIP in dulap ; 

- spalarea ; 

- servirea mesei. 

34. Locul pe care s-a preparat soluţia si suprafeţele pe care s-au manipulat substantele toxice, dupa terminarea lucrării, se vor curaţa prin razuire cu sapa, iar ceea ce a rezultat din aceasta operaţie se va îngropa in mod obligatoriu si cat mai departe de sursele de apa potabila. 

35. Substantele ramase nefolosite, la sfrsitul zilei vor fi predate obligatoriu la magaziile speciale. In cazul cand magaziile speciale sunt situate la distante mai mari de locul de munca, se vor amenaja magazii ocazionale, in care produsele vor fi pastrate sub cheie si păzite. 

36. Personalul folosit la prepararea soluţiilor de stropit va fi instruit, pentru respectarea regulilor de protectie a muncii si va cunoaşte precis dozele si concentraţiile produselor folosite. 

37. La locul de pregătire a1 soluţiilor va fi marcat cu o placarda pe care se va scrie : LOC PENTRU PREGĂTIRII A SOLUŢIILOR TOXICE.

E.Tratarea seminţelor 

38. La efectuarea tratamentului cu produse de uz fitosanitar al seminţelor pentru semanat se vor lua urmatoarele masuri : 

- efectuarea tratamentului se va face numai cu maşini si aparate sau dispozitive speciale, in incaperi anume rezervate, in care trebuie sa fie asigurata o ventilatie corespunzătoare ; tratamentele pot fi efectuate si pe platforme deschise, daca sunt situate la o distanta de cel puţin 200 m de locuinţe, sectoare zootehnice, surse da apa potabila ; 

- tratarea seminţelor cu produse de uz fitosanitar din grupele I si a Il-a de toxicitate de către persoane fizice sau juridice neautorizate este interzisa ; 

- descarcarea seminţelor tratate, din maşini, aparate sau dipozitive se va face in saci de material compact, pe care se va marca : ATENTIE- SEMINŢE OTRĂVITE ; 

- seminţele se vor pastra in saci, in magazii speciale, sub cheie ; este interzisa pastrarea in aceeaşi magazie a alimentelor si furajelor ; 

- eliberarea seminţelor tratate se va face numai pe baza dispoziţiei scrise a agentului economic ; seminţele tratate, neutilizate in ziua respectiva, vor fi readuse la magazie ; 

- la terminarea operaţiunilor de tratare, maşinile, aparatele si dispozitivele folosire vor fi decontaminate ; 

- transportul seminţelor tratate se va face in saci din material compact; este interzis transportul acestor seminţe împreuna cu alimente si furaje ; 

- se va avea grija ca seminţele tratate sa nu cada pe sol, de unde sa fie adunate de copii sau de pasari. 

39. Sunt interzise tratarea si comercializarea de samanta tratata cu produse din grupele I si a Il-a de toxicitate de către persoane fizice sau juridice neautorizate, precum si utilizarea de astfel de samanta de către persoane fizice sau juridice neautorizate. Este interzisa utilizarea in scop alimentar sau furajer al seminţelor tratate cu produse de uz fitosanitar. 

Se excepteaza seminţele tratate cu sulfura de carbon, bromura de metil, fostoxin sau altele autorizate nominal de Mm. Sanatatii. 

Aceste semirite vor putea fi date in consum numai daca conţin reziduuri ce nu depasesc limitele maxime admisibile. 

40. La dezinsectia prin fumiganti (gazare) a hambarelor si depozitelor se vor lua urmatoarele masuri : 

- dezinsectia va fi facuta numai de către echipe de specialisti sau grupe de lucratori înşiruiţi in acest scop ;

- inainte de a incepe operaţiile de fumigare, se va interzice accesul persoanelor străine in zona respectiva iar in jurul clădirii in care se fac aceste operaţii se vor pune tablite cu menţiunea : ATENTIE ! GAZE TOXICE ; 

- persoanele care executa operaţiile de fumigare vor purta obligatoriu EIP, iar tratamentele vor fi efectuate numai cand temperatura interioara a clădirii este sub 35 ; 

- conducătorul echipei va elibera, dupa terminarea operaţiilor, o dovada scrisa din care sa rezulte data la care imobilul respectiv poate fi folosit ; 

- tratarea cu fumiganti a solului se va executa exclusiv cu mijloace atestate din punct de vedere al securitatii muncii. 

F. Lucrări speciale de combatere  

F.l. Aplicarea momelilor otrăvite 

41. La folosirea momelilor otrăvite pentru combaterea rozătoarelor se vor respecta armatoarele masuri : 

- prepararea momelilor otrăvite si aşezarea lor in câmp sau in localuri se vor efectua numai de către echipe special instruite si dotate cu EIP ; responsabilul echipei va tine evidenta locurilor unde au fost aplicate momelile ; 

- prepararea momelilor otrăvite se va face cu mijloace mecanizate sau in lipsa, cu unelte adecvate, care sa impiedice contactul direct al operatorilor cu substantele toxice, in localuri bine ventilate, avand pavimentul impermeabilizat, pentru a putea fi uşor decontaminat ; 

- transportul momelilor se va face in saci sau in ambalaje speciale, care vor purta inscripţia :OTRAVA !; 

- in cazul aplicarii momelilor in câmp, zona tratata va fi vizibil marcata cu tablite avertizoare si se va asigura paza pentru a se evita patrunderea in zona periculoasa oamenilor, animalelor domestice sau a păsărilor ; 

- momelile toxice nu se pun in locuri frecventate de copii, pasari si animale;  

- momelile puse pentru rozatoare in incaperi locuite si care nu sunt consumate in timpul nopţii, se aduna dimineaţa si se distrug ; 

- dupa terminarea intervalului de timp stabilit pentru tinerea momelilor, cele ramase vor fi strânse si distruse.

G. Protectia populaţiei si a animalelor dlupa efectuarea tratamentelor 

42. Dupa terminarea tratamentelor vor fi fixate si puse la loc vizibil placarde cu interdictia : TEREN OTRĂVIT. PASUNATUL INTERZIS, scrise pe fond galben cu litere negre. Placardele vor fi aşezate obligatoriu in colturile terenului tratat si ia toate caile de acces. 

Pasunatul va fi interzis timp de 2-4 saptamani, in funcţie de remanenta reziduurilor toxice pentru produsele folosite. 

43. Pentru evitarea intoxicaţiilor la oameni, din cauza reziduurilor, agenţii economici vor utiliza numai produse de uz fitosanitar omologate pentru fiecare cultura in parte si vor respecta cu rigurozitate timpul de pauza specific fiecărui produs de uz fitosanitar si culturii tratate. 

44. In scopul protectiei alimentelor si furajelor se interzic : 

- tratarea cu preparate organoclorurate stabile a solului si a grajdurilor destinate adapostirii animalelor de lapte ; 

- utilizarea produselor de uz fitosanitar care modifica gustul si mirosul produselor alimentare, din momentul apariţiei partilor comestibile ale plantelor ; 

- se vor respecta normele legale prevăzute, referitoare la masurile pentru protectia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de uz fitosanitar. 

45. Produsele agroalimentare care conţin reziduuri de produse de uz fitosanitar ce depasesc limitele maxime admise prevăzute in norme, nu vor fi puse in consum public si nu vor fi livrate pentru industrializare alimentara. 

I. Decontaminarea dupa efectuarea lucrărilor cu produse de uz fitosanitar 

46. Metodele de decontaminare a EIP, a ambalajelor, a mijloacelor de transport, a pardoselilor si a apelor reziduale vor avea la baza reţelele stabilite. 

47. Apele rezultate din operaţiile de decontaminare vor fi epurate corespunzator, pentru a se evita efectele nocive asupra mediului inconjurator. 

48.Soluţiile si apele de spalare utilizate si rezultate din operaţiunile de decontaminare se colecteaza in mod organizat in recipiente mari, etanşe (butoaie de lemn, cazi etc.), acoperite si marcate cu inscripţia :„Ape reziduale - produse de uz fitosanitar” . 

In aceste recipiente, apele reziduale se trateaza si apoi vor fi depozitate in gropi împrejmuite cu sarma ghimpata, amplasate in zone de permeabilitate cat mai redusa (marne, argile sau prafuri argiloase) situate la o distanta de min 1000 m de locuinţe, surse de apa, obiective agricole sau economice, ori pasuni.

49. Apele reziduale nu vor fi deversate in râuri si lacuri sau in zone cu ape freatice. 

50. Stabilirea, zonelor pentru depozitarea soluţiilor si a apelor utilizate la decontaminare se; va face cu avizul prealabil al organelor judeţene de gospodărire a apelor, emis de comun acord cu organele de protectie a mediului si sanitare locale. 

I. Distrugerea produselor de uz fitosanitar degradate. 

51. Produsele de uz fitosanitar degradate vor fi distruse de către echipe autorizate pentru folosirea acestor substante. 

52. Dupa distrugerea produselor de uz fitosanitar se va întocmi un proces-verbal semnat de participanţi, cu precizarea metodelor de distrugere aplicate. 

53. Produsele de uz fitosanitar organoclorurate, organofosforice si carbonice, se distrug prin incinerare organizata sub controlul agentului economic ca persoana juridica ce are activitati cu produse de uz fitosanitar. 

J. Primul ajutor in cazul contaminării cu produse de uz fitosanitar 

54. Agenţii economici care desfasoara activitati cu produse dc uz fitosanitar sunt obligaţi sa faca cunoscute dispensarului teritorial pe raza acruia se afla produsele de uz fitosanitar cu care lucreaza si sa ia masurile necesare pentru insusirea de către toti lucratorii a cunoştinţelor teoretice si practice pentru acordarea primului ajutor la locul de munca in cazul contaminărilor cu produse de uz fitosanitar si pentru realizarea si respectarea normelor de igiena la locul de munca. 

55. Conducătorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor trebuie sa cunoasca obligatoriu principiul activ al fiecărui produs de uz fitosanitar si grupa de toxicitate, pentru a fi indicate in caz de nevoie organelor sanitare pentru stabilirea tratamentului specific. 

56. Instruirea echipelor de lucru cu produse de uz fitosanitar pentru acordarea primului ajutor se face la cererea agentului economic de către 

personalul medico-samtar de la dispensarul teritorial pe raza caruia se afla agentul economie. Acesta este obligat sa asigure participarea pentru instruire a echipelor de lucru cu produse de uz fitosanitar. 

57. Controlul modului de insusire a noţiunilor dc prim-ajutor in cazul contaminarii cu produse de uz fitosanitar se va efectua de medicul dispensarului, in prezenta agentului economic sau conducătorul locului de munca si se va consemna in evidenta, atat a agentului economic cat si a unitatii sanitare. 

58. Agenţii economici care desfasoara acţiuni de combatere a dăunătorilor sunt obligaţi sa doteze echipele de stropire cu o trusa mobila de prim-ajutor, care va conţine materiale sanitare.