IPSSM PIROTEHNIST

 IPSSM 

 PIROTEHNIST 

1.Electrosecuritatea 

Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, apărători etc., astfel încât elementele aflate normal sub tensiune sa nu poată fi atinse. 

Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice,  chimice etc.  

Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune. 

Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai după  întreruperea alimentării cu energie electrică si numai de către electricienii de întretinere, instruiti  corespunzător si autorizati. În zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil tăblite avertizoare de interdictie. 

Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă sau indirectă se vor lua măsuri tehnice  organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii pentru utilizarea energiei  electrice. 

Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-un  transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare. 

În dreptul utilajelor cu actionare electrică se va prevedea grătar din lemn sau covor de cauciuc. 

Spălarea si curătarea utilajelor, la terminarea lucrului, se vor efectua numai după întreruperea  alimentării cu energie electrică a acestora.  

La toate utilajele electrice, zilnic, înainte de începerea programului de lucru, va fi verificată legătura  la conductorul de nul. 

În zona liniilor de cale ferate electrificate, orice operatii si activităti se vor efectua cu respectarea  reglementarilor specifice de securitate si sanatate in munca pentru transporturile pe calea ferată, precum si a  prevederilor normelor de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice. 

În cazul în care, mijloacele de transport utilizate în activitătile comerciale, functionează la tensiuni  mai mari de 42 V sau 60 V, platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare electroizolante. 

Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si legături  la prizele de pământ si la conductorul de nul al instalatiei electrice. 

Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si electrocontabile) vor fi  prevăzute cu legătura de protectie la priza de pământ.  

Se interzice lucrul la masinile de birou când acestea au capacele demontate. 

După terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune. 

Prizele de alimentare vor fi tip "Schuco" cu legătura de protectie la priza de pământ. Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mâinile umede sau murdare de grăsime. 

Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru  interventie, va fi solicitat mecanicul de întretinere. 

Pentru firmele de reclamă comercială, capacele de protectie de la instalatia electrică, a căror  îndepărtare scoate instalatia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu scule speciale. Capacele vor fi 

asigurate contra desfacerii lor întâmplătoare, în cazul producerii trepidatiilor, socurilor, conditiilor meteo  nefavorabile (temperatura sau umiditate). 

Toate părtile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub tensiune în  mod accidental, vor fi legate la o instalatie de protectie, legată la pământ sau la conductorul de nul. 

Este interzisă montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate în interiorul  vitrinelor. 

La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie electroizolant, corespunzătoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi alcătuită din cel putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc. 

Pentru prevenirea electrocutării la lucrul cu echipamentele si utilaje electrice vor fi respectate  reglementarile specifice de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice, precum si  standardele de electroprotectie în vigoare.  

Se interzice : 

- folosirea in stare defecta a instalaţiilor electrice si a consumatorilor de energie electrica de orice fel, precum si a celor uzate si improvizate 

- incarcarea instalaţiilor electrice(conductoare, cabluri, transformatoare, interuptoare, comutatoare) peste sarcina admisa 

- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii electrici de alimentare - agăţarea sau introducerea pe si in interiorul panourilor , nişelor, tablourilor electrice a obiectelor de orice fel, precum si adapostirea de obiecte sau materiale in posturile de transformare sau distribuţie 

- folosirea instalaţiilor electrice neprotejate, in raport de mediu (etanş la praf, la umezeala - executarea lucrărilor cJc intretinere si reparaţii a instalaţiilor electrice de către personal necalificat si autorizat 

- utilizarea lămpilor portative , alimentate prin cordoane improvizate sau uzate - folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina(abajururi) improvizate din carton, hârtie sau alte materiale combustibile 

- întrebuinţarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decât cele stabilite si in condiţii care nu prezintă pericol de incendiu 

- folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoriilor electrici fara stecher direct in priza 

- utilizarea consumatoarelor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare faţa de materialele combustibile din incaperi 

- aşezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile 

- lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontării 

parţiale a instalaţiei 

Tablourile electrice de distribuţie vor fi permanent închise cu cheie, accesul la ele fiind permis doar electricianului de serviciu. încăperea si elementele tabloului vor fi in perfecta stare de curăţenie (fara praf, scame). La toate tipurile de tablouri, legaturile trebuie făcute regulamentar. In apropierea tablourilor se interzice păstrarea materialelor si substanţelor combustibile si blocarea acestora. La tablourile capsulate, garniturile vor fi in stare buna si bine fixate.  

Se interzice legarea directa la bornele tabloului de distribitie a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrica. 

Pentru iluminarea locală a locurilor de lucru se va utiliza: 

- tensiunea de 24 V, în cazul în care se lucrează în condiţii normale; 

- tensiunea de 12 V, în cazul în care se lucrează în locuri cu umezeală excesivă, pe mase metalice sau în locurile cu degajări de aburi şi emanaţii de gaze. 

Utilajele, mecanismele şi aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrări trebuie 

- obligatoriu - legate la instalaţia de punere la pământ, a cărei rezistenţă va fi de cel mult 4 ohmi. Se interzice lucrul la tablourile de comandă electrică şi la părţile componente ale instalaţiei electrice, fără întreruperea circuitelor de alimentare şi legarea la pământ a instalaţiei. 2. Utilaje portabile

Se consideră utilajele portabile acele utilaje construite special pentru a putea fi uşor purtate de una sau două persoane şi cu care personalul muncitor în timpul lucrului are un contact îndelungat.  Aceste utilaje trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- izolaţia bobinajului să" reziste atît la şocuri mecanicecît şi mediului în care funcţionează; - mînerele şi reazemele să se facă din materiale electroizolante; 

- cablurile de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje să fie foarte flexibile şi bine izolare electric; 

- carcasele metalice a acestora să fie legate la priza de pămînt în. timpul lucrului. Dacă în timpul lucrului personalul muncitor simte o acţiune cît de slabă a curentului electric, este obligat să scoată utilajul din priză si să-l predea pentru verificare şi reparare. Pentru prevenirea unor accidente de lucru trebuie să se ia următoarele măsuri: - organele exterioare în mişcare trebuie prevăzute, cu apărători de protecţie; - personalul de serviciu care lucrează cu aceste utilaje trebuie să poarte ochelari de protecţie, mănuşi de protecţie, iar îmbrăcămintea să fie cît mai strimtă şi bine încheiată; 

 3 Generalitati 

Instrucţiunile proprii pentru pirotehnistau fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă. 

Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru. 

Respectarea conţinutului acestei instrucţiuni nu absolvă persoanele juridice şi persoanele fizice, implicate in procesul de munca, de răspunderile, conform legislaţiei in vigoare, pentru lipsa de prevedere şi asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective. 

4. Conţinut, scop 

 . Instrucţiunile proprii pentru activitateapirotehst, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă. 

 Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea factorilor periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component al acestuia (executant sarcină de muncă mijloace de producţie mediu de muncă). 

5. Domeniul de aplicare 

 Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activitateapirotehnist. Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

6. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă 

 La locurile de muncă în care se desfăşoară activitati de pirotehnie vor fi repartizaţi numai persoane care au calificarea necesară şi au fost instruite din punct de vedere al protecţiei muncii.  

La începerea programului angajaţii se vor prezenta odihniţi şi corect îmbrăcaţi. La efectuarea activităţilor de pirotehnie vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical obligatoriu (analizelor medicale si a testului neuro-psihologic), conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

 Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006. Durata între două instructaje va fi de 3(trei) luni.

7. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor 

 Deplasare spre obiectivele de executare a tragerilorse va face in mod exclusiv pe traseu stabilit Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine răspunderea fiecăruipirotehnist.   Se interzice eu desăvârşire consumul de băuturi alcoo1ice pe timpul executării serviciului precum şi înainte de intrarea în serviciu.  

 Se interzice fumatul in alte locuri decât cele stabilite.  

 Se interzice pe timpu1 executării tragerilor joaca, glumele de orice fel, orice alte activităţi care distrag atenţia, demontarea, curăţarea, ungerea tunurilor şi a muniţiei din dotare   În cazul deplasării pe timpul nopţii se vor evita locurile întunecoase, parcările neiluminate, pasaje1e subterane, gangurile, etc fara a fi iluminate corespunzator.  

 Întreg personalul care manipulează, depozitează si utilizează arme de foc, are următoarele obligaţii:  

 -sa manuiasca cu atentie incarcaturile pe timpul incarcarii, fara bruscari,aruncarea pe jos sau inteparea cu corpuri ascutitea acestora; 

 -sa excute toate operatiunile numai la comanda conducatoului tragerilor,astfel; 

 -fixarea incarcaturii in gura tevii; 

 -impingerea acesteia pana la culata cu ajutorul tijei de lemn,fara a sta cu corpul in dreptul gurii tevii tunului; 

 -perforarea imbracamintei de hartie,a incarcaturii, cu perforatorul;  

-alimentarea diuzei cu pulbere din corn; 

 -aprinderea fitilului; 

 -aprinderea pulberii din diuza la comanda’FOC” 

 -curatarea tunului,formal numai dupa ce toate tunurile au tras;  

-deplasarea la locul de depunere a echipamentului; 

- armamentul si muniţia aferentă se primesc în spaţiu special destinat pentru acesta;  - curăţirea armamentului se face numai de catr e armurierul societatii.  

  

 In scopul evitării accidentelor cu armamentul din dotare se interzice:  

  - darea armamentului si muniţiei altor persoane;  

 -îndreptarea armei către orice persoana, chiar daca se ştie ca aceasta este descărcata si asigurata;  -glumele de orice fel cu armamentul din dotare;  

 -păstrarea armei cu muniţie pe ţeavă;  

 -lăsarea armei si muniţiei in diferite locuri din obiectiv, fără pază; ;  

 -ameninţarea oricărei persoane cu armamentul din dotare dacă nu sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de lege;  

 -folosirea armamentului la care s-au semnalat defecţiuni;  

 -sa acorde de urgenta primul ajutor persoanelor rănite prin oprirea hemoragiei, pansarea plăgilor, imobilizarea membrelor fracturate, transportarea victimei la spital şi internarea ei;   

-sa asigure, când este cazul, paza cadavrului acoperindu-l, paza locului faptei şi a bunurilor persoanei decedate;  

 -sa înlăture curioşii;  

8.LEGEA 17 / 1996 UZUL DE ARMA (EXTRASE) ART.46  

Prin uz de arma, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor.  

ART.47  

Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de arma, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor militare, în următoarele situaţii:  

a) împotriva acelora care atacă militarii aflaţi în serviciul de gardă, pază, escortă, protecţie, menţinerea şi restabilirea ordinii de drept, precum si împotriva celor care, prin actul săvârşit, prin surprindere, pun în pericol obiectivul păzit;  

b) împotriva acelora care ataca persoanele investite cu exerciţiul autorităţii publice şi cărora, potrivit legii, li se asigura protecţie; 

c) împotriva persoanelor care încearcă sa pătrundă ori sa iasă în mod ilegal în sau din unităţile, subunităţile militare ori din perimetrele sau zonele păzite - vizibil delimitate - stabilite prin consemn;  

d) pentru imobilizarea infractorilor care, după săvârşirea unor infracţiuni, încearcă să fugă;  

e) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoanele prevăzute la lit. b) si c), precum si împotriva conducătorilor acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existând indicii temeinice ca au săvârşit o infracţiune ori ca este iminentă săvârşirea unei infracţiuni; .  

f) pentru imobilizarea sau reţinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice ca au săvârşit o infracţiune si care ripostează ori încearcă sa riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pot pune în pericol viata ori integritatea corporala a persoanei;  

g) pentru a împiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflaţi în stare legala de deţinere; 

h) împotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care încearcă sa pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice;  

i) împotriva celor care ataca sau împiedica militarii sa execute misiuni de luptă;  

j) în executarea intervenţiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de terorişti, în scopul reţinerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor si restabilirii ordinii publice.  

ART.48  

Persoanele autorizate să deţină, să poarte si să folosească arme pentru paza sau autoapărare pot face uz de arma, în legitima apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.  

ART.49  

In cazurile prevăzute la art. 471it. c), d), g), h) si i), se va face uz de arma numai după ce s-a făcut somaţia legală. .  

Somaţia se face prin cuvântul „Stai!”. In caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: "Stai că trag!". Daca cel în cauza nu se supune nici de aceasta dată, se somează prin tragerea focului de arma în sus, în plan vertical.  

In cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit alin. 2, persoana în cauza nu se supune, se poate face uz de arma împotriva acesteia.  

In cazul prevăzut la art. 471it. h) si i) se face uz de armă numai după ce s-a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, somaţia: "Părăsiţi ••••• , vom folosi arme de foc!".  

In situaţiile prevăzute la art. 47 lit. a), b), f) si j), precum si la art. 48, se poate face uz de. arma fără somaţie, daca lipseşte timpul necesar pentru aceasta.  

In cazul folosirii armelor împotriva autovehiculelor se executa un foc în plan vertical, iar apoi se va trage în pneurile acestora an scopul imobilizării.