instructiuni proprii ssm deservire incarcator frontal

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

DESERVIRE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL  

1. SCOP Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minimale şi obligatorii privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în raport cu sarcina de muncă pe durata programului de lucru. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de muncă. 

2. DOMENIU DE APLICARE Instrucţiunea de lucru se aplică tuturor lucrătorilor care deservesc utilajele de tip ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE folosite pentru lucrările de construcţi. 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

Pentru scopurile acestei instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea 319/2006. 

Lucrător – persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. 

Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării activităţii. 

Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru protejarea împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.  

CSSM : Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă, 

SIPP SSM-SU : Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Securitate şi Sănătate în Muncă – Situaţii de Urgenţă, 

Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului, pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul SSM cel puţin nivel mediu. 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

4.1 OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, 4.3 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, 

4.4 HG 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în  Muncă, 

4.5 Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc din 2002. 

4.6 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de   către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, 4.7 NSPM pentru IMBUNATATIRI FUNCIARE - 71/1998 ,  

4.8 Norme de protectie a muncii specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi   feroviare, rutiere si navale editia 1982, 

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ 

5.1.Componentele sistemului de muncă pentru demolare - demontare: 5.1.1. Lucrător. 

- Lucrătorul pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii este angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr.53/2003 – Codul Muncii. - Încadrarea în muncă corespunde pregătirii profesionale a fiecărui salariat. 5.1.2. Sarcina de muncă. 

- Realizarea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului.

5.1.3. Echipament de muncă. 

- Încărcător frontal 

- Ciocan, trusă de chei (utilizate la schimbarea echipamentelor); 

- Lubrifianţi (ulei, vaselină), motorină;  

5.1.4. Mediul de muncă. 

Lucrul în cabină este caracterizat de zgomot, vibraţii, curenţi de aer la lucrul cu fereastra deschisă, praf la lucrările de demolare etc. 

Mediul de lucru în aer liber este caracterizat de intemperii: ploaie, vânt, viscol, căldură toridă, ger etc. 

  

5.2.Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională) 5.2.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie 

a) Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna, picior sau articole vestimentaţie (mâneci, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/ pompa de apa, curea de distribuţie; 

b) Prindere strivire corp prin deplasare necontrolată a utilajului în timpul utilizării; c) Autodeclanşări sau autoblocări ale elementelor de securitate ale utilajului; d) Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare sau inferioare la contactul cu suprafeţe periculoase; 

e) Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.); 

f) Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- în cazul utilizării de echipamente electrice defecte; 

g) Deshidratarea mâinilor sau apariţia unor boli de piele – datorată impregnării cu unsori, motorină etc.; 

5.2.2. Factori de risc proprii mediului de muncă 

a) Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara; 

b) Curenţi de aer; 

c) Zgomot continuu datorat funcţionării motorului termic cât şi la piconare; d) Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, prăbuşiri de copaci, seism etc.; 

e) Intoxicare cu monoxid de carbon la lucrul în spaţii închise; 

5.2.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă 

a) Adoptarea unor procedee greşite, sau absenţa unor operaţii cu scopul de a scurta timpul intervenţiei; 

b) Poziţie fixă - numai şezând; 

5.2.4. Factori de risc proprii lucrătorului 

a) Manevre necorespunzătoare - ex: deplasarea cu viteză mare neadaptată la condiţiile de drum, neasigurarea sarcinii în timpul deplasării etc.; 

b) Acţiuni greşite la manevrarea comenzilor/manetelor; 

c) Forţarea utilajului în poziţie de echilibru instabil - ex: buldozerul nu are stabilitatea necesară; 

d) Executarea de lucrări de mentenanţă sau curăţenie în timpul funcţionării utilajului; e) Conducerea, deservirea utilajelor pentru construcţii de către persoane neinstruite corespunzător şi neautorizate; 

f) Deplasări sau staţionări în zone periculoase -ex: fără asigurarea deplasării accidentale şi fără a lua cheia din contact; 

g) Conducerea utilajului în condiţii improprii – ex: când vizibilitatea este scăzută; h) Cădere la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare, sau de pe scara utilajului;

i) Accidente de traseu - pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers; 

j) Comunicări accidentogene – ex: la mersul înapoi; 

k) Omiterea verificării utilajelor de construcţii înainte de utilizare (limitatori de sfârşit de cursă etc.); 

l) Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, condusul sub influenţa alcoolului); 

m) Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a echipamentelor de protecţie individuală. 

5.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP. 

5.3.1. Echipamentul individual de protecţie utilizat este compus din: cască de protecţie, salopetă, vestă reflectorizantă, mănuşi de protecţie, încălţăminte de protecţie cu talpă antipenetrantă şi bombeu metalic, echipament de lucru pentru perioadele cu temperaturi scăzute. 

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI 

6.1. Angajatorul 

a. stabilirea structurilor organizatorice proprii prin acte de autoritate emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

b. selecţia profesională şi acceptul la muncă a persoanelor care să corespundă cerinţelor şi condiţiilor reale de muncă; 

c. verificarea anuală şi ori de câte ori este necesar a stării de sănătate a salariaţilor; d. asigurarea resurselor financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi protecţie; 

e. dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie; 

f. asigurarea celor mai bune mijloace de muncă verificate şi controlate, în vederea realizării în siguranţă a sarcinilor de muncă. 

g. Instruirea lucrătorilor privind securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă. 

6.2. Lucrătorul 

6.2.1 Măsuri de natură organizatorică: 

a. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

b. să utilizeze corect mijloace de producţie din dotare; 

c. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie; 

d. să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ; 

e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

f. să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană; 

g. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

h. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

i. să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să sesizeze pe conducătorul locului de muncă; 

j. să respecte normele de disciplină în muncă prin: 

o exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului; 

o neexecutarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă; o respectarea semnelor convenţionale şi a plăcuţelor de avertizare; 

o respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic; 

o respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de conducere, după necesităţi; 

o nepărăsirea zonei de lucru fără acordul şefului direct; 

o prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută corespunzătoare; 

o menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de muncă cu ceilalţi colegi; 

o evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru; 

o evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi peste eventualele obstacole; 

o menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă şi evitarea aglomerării de materiale pe căile de acces şi pe platformele de lucru; 

o participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice. 

o respectarea regulilor de igienă în muncă; 

6.2.2 Prevederi generale de SSM  

∙ O exploatare incorecta sau neglijenta a utilajului, poate duce la accidente; ∙ Neexecutarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere a utilajului în timpul funcţionării (ungere, curăţire); 

∙ Utilizarea sculelor, schelelor/scărilor şi utilajelor corespunzătoare (fără defecte); ∙ Acordarea unei atenţii mai mari lucrătorilor vulnerabili la accidente (cf. statisticilor):  - tinerii sub 25 de ani – datorită lipsei de experienţă 

 - lucrătorii peste 50 de ani – datorită rutinei în execuţia lucrărilor şi neglijarea măsurilor de SSM. 

∙ Executarea lucrărilor cu grad mai mare de pericol în prima parte a zilei când organismul este mai odihnit. 

∙ Refuzarea lucrărilor pentru care nu sunteţi pregătiţi profesional şi instruiţi privind securitatea în muncă; 

Sunt interzise: 

- consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru precum şi prezentarea la   serviciu în stare de ebrietate sau de oboseală. 

- executarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă; - distragerea atenţiei unui lucrător care execută o operaţie. Aşteptaţi să termine operaţia   respectivă, apoi comunicaţi cu el. 

6.1 Prevederi specifice activităţii de deservire a încărcătoarelor frontale  

6.3.1 MASURI GENERALE DE SSM PENTRU ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE 

- Conducerea incarcatorului frontal trebuie încredinţată numai salariaţilor calificaţi şi autorizaţi,  pe bază de şcolarizare şi verificare a cunoştinţelor. 

- Reinstruirea conducătorului se va face periodic si ori de câte ori i se va încredinţa spre  conducere un alt timp de încărcător frontal. 

ÎNCĂRCAREA-DESCĂRCAREA 

La operaţia de încărcare cu incarcatorul frontal se vor respecta următoarele:  

- conducătorul va semnaliza pentru atenţionare şi va începe manevra numai după  retragerea tuturor persoanelor din raza de acţiune a utilajului; 

- conducătorul nu va aşeza sarcina în mijloacele de transport decât după ce s-a asigurat  că lucrătorii sau retras din acestea; 

- deschiderea graifărului sau actionarea cupei şi bascularea sarcinii în mijlocul de transport este permisă numai după staţionarea utilajului şi încetarea balansării sarcinii; 

- la încărcarea cu incarcatorul frontal în mijloace de transport cu pereţi înalţi,pentru  formarea de stive (picioare) stabile, se va marca mijlocului acestora pe pereţii mijlocului de transport; 

- preluarea sarcinilor din grămadă sau stivă se va face numai de către conducătorul  utilajului; este interzisă fixarea sau ajustarea cu mâna sau alte unelte a sarcinilor de către  alte persoane; 

- la ridicarea sarcinii din stive se va verifica stabilitatea acesteia în cupa; 

- la încărcarea\descarcarea materialelor în si din stive, conducătorul trebuie să se asigure  că nu există persoane pe acestea sau în jurul lor; 

La operaţia de descărcare a sarcinilor cu incarcatorul frontal, se vor respecta următoarele: 

- sarcina ce se preia din mijloacele de transport va fi bine fixată în echipamentul auxiliar  adecvat lucrului, echilibrată şi corespunzătoare capacităţii utilajului; 

- în timpul descărcării sarcinilor din mijloacele de transport, conducătorul este obligat să  oprească lucrul în caz de pericol. 

- Pe timpul încărcării sau descărcării, este interzisă staţionarea lucrătorilor pe caroseria  autovehiculelor, în faţa sarcinilor sau în raza de acţiune a încărcătorului frontal. - Este interzisă deplasarea incarcatorului frontal înainte de ridicarea sarcinii şi desprinderea  completă a acesteia din stivă, din mijloacele de transport sau de pe sol. 

- Se interzice depunerea sarcinilor în stive, în mijloacele de transport sau la sol, de la o înălţime  mai mare de 0,5 m. 

- La efectuarea manevrelor de încărcare-descărcare şi transport a materialelor granulare, utilajul va fi acţionat încet, atât la umplerea şi golirea cupei cât şi pe parcursul deplasării. - Se intrzice conducătorului să părăsească utilajul având sarcina ridicată de la sol.  - Părăsirea încărcătorului frontal se va face numai după oprirea motorului, blocarea frânei şi  închiderea cabinei, cupa utilajului fiind sprijinită pe sol. 

EFECTUAREA TRANSPORTURILOR 

Pe trimpul transportului sarcinilor cu incarcatorul frontal se vor respecta următoarele:

- deplasarea se va face menţinând sarcina la o înălţime e maximum 0,5 m faţă de sol;  ridicarea sarcinii la înălţimi mai mari este permisă numai pentru trecerea prin locurile  înguste, cu viteză redusă, până la evitarea oricărui pericol de accidentare; 

- se interzice circulaţia cu sarcină, pe terenuri cu pantă mai mare de 10% şi rampe de  încărcare-descărcare în mijloacele de transport cu o pantă mai mare de 2%; 

- la trecerea peste podeţe sau poduri, se va ţine seama de capacitatea de rezistenţă a  acestora; 

- conducătorul trebuie să urmărească cu atenţie traseul drumului; se interzice deplasarea  pe terenuri cu obstacole sau gropi, a căror denivelare este mai mare de 10 cm, care pot  provoca răsturnarea utilajului; 

- se interzice deplasarea sarcinilor ale căror dimensiuni nu se încadrează în gabaritele  căilor de circulaţie sau a celor care periclitează echilibrul utilajului; 

- este interzisă oprirea în raza de acţiune a altor utilaje. 

- Deplasarea incarcatorului frontal în incintă,este permisă numai pe căile de circulaţie stabilite,  cu o viteză care să asigure evitarea pericolelor de accidentare, stabilite prin instrucţiunile  proprii locului de muncă. 

- Când este necesară deplasarea încărcătoarelor frontale pe drumurile publice, trebuie  respectate prevederile "Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice" şi IP – SSM – 03  Conducere autovehicule. 

- La transportul unor sarcini voluminoase, care restrâng vizibilitatea conducătorului, manevrarea  va fi dirijată de o persoană aflată în afara utilajului şi în raza de vizibilitate a conducătorului. - În timpul deplasării incarcatorului frontal,îndeosebi în locurile aglomerate, conducătorul va  reduce viteza, se va asigura că nu este pericol de accidentare, dând totodată semnale sonore  de avertizare. 

- Se interzice transportul persoanelor cu incarcatorul frontal. 

- Este interzisă deplasarea sau lucrul pe întuneric, cu farurile defecte sau stinse. 

 .  . MIJLOCUL DE RIDICAT 

- Pe timpul funcţionării, încărcătorul frontal trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic  prevederilor cărţii tehnice, fiind utilizat în limitele caracteristicilor lui tehnice. Capacitatea de  ridicare va fi înscrisă pe o tăbliţă indicatoare, conducătorul fiind obligat să verifice permanent  existenţa acesteia. 

- Este interzisă folosirea incarcatorului frontal pentru executarea unor lucrări neadecvate. Pentru sarcini specifice, trebuie să se dispună de echipamentul auxiliar şi sculele anexate,  corespunzătoare operaţiei ce se execută, fiind interzisă recurgerea la improvizaţii. 

- Se interzice utilizarea incarcatorului frontal pentru împingerea şi tragerea autovehiculelor sau a altor mijloace de transport. 

- Este interzisă acţionarea bruscă sau forţată a comenzilor incarcatorului frontal(manete, pedale  etc.) 

- Este interzisă manipularea de la sol a pârghiilor de acţionare. 

- Este interzisă manevrarea sarcinii atunci când motorul este oprit din funcţionare.  - In apropierea rampelor,rigolelor sau gropilor unde exista pericol de surpare sau rasturnare a  utilajului,se va lucra numai sub comanda conducatorului locului de munca. 

.  

VERIFICARI,REVIZII,REPARATII 

- În cazul unor defecţiuni, conducătorul este obligat să întrerupă lucrul şi să procedeze la  remedierea acestora, daca este posibil.Orice verificare,reparare sau reglare se va face numai  cu motorul oprit si cu cupa sprijinita pe sol. 

- Încărcătoarele frontale trebuie să aibă, lateral, la geamuri, bare sudate pentru a împiedica  conducătorul utilajului să scoată capul în afară, evitându-se astfel accidentarea acestuia.(daca  este cazul - functie de model) 

- Verificarea echipamentului auxiliar trebuie să se faca numai când acesta este asezat pe sol.  - Încărcătorul frontal trebuie să aibă reviziile tehnice şi lucrările de întreţinere efectuate la  termen, conform graficului. 

- În caz de avarie, remorcarea încărcătorului defect se face numai cu ajutorul unei bare de  remorcare, conform prevederilor "Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice". - Lucrările de reparaţii la încărcătorul frontal trebuie efectuate numai de către personal calificat şi autorizat, în atelierele specializate. 

- Se interzice lucrul cu incarcatorul frontal care prezinta defectiuni la sistemul hidraulic. - Se interzice intrarea lucratorilor sub cupa incarcatorului frontal pentru reparatii,daca nu s-a  facut suspendarea acesteia pe capre rezistente sau pe colaje din lemn.Ridicarea cupei se face numai cu ajutorul cricurilor sau dispozitivelor de ridicat. 

 6.3.2. MASURI SPECIFICE DE SSM PENTRU ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE 

Operarea si service-ul utilajului pot fi periculoase daca sunt incorrect efectuate. Personalul  deservent trebuie sa cunoasca, sa foloseasca procedurile si recomandarile din manualul de  utilizare.Doar personalul autorizat are voie sa opereze si sa efectueze service-ul la acest utilaj. Nu va grabiti, graba poate provoca accidente. Precipitatia, neatentia si lipsa pregatirii  corespunzatoare sunt principalele cause al producerii de accidente. Utilajul trebuie echipat cu  stingator incarcat tot timpul, trusa de prim ajutor si triunghi reflectorizant de avertizare. Scaunul  operatorului trebuie sa fie echipat cu centura de siguranta.  

Daca utilajul este echipat cu ventilare extrerioara, verificati periodic daca sunt scurgeri la sistemul  de evacuare al motorului. Gazele emanate sunt periculoase pentru mecanicul deservent. Operatorul nu trebuie sa poarte EIP cu accesorii foarte largi, curele sau bijuterii si trebuie sa fie  dotat cu incaltaminte care sa nu alunece pe timp de iarna si casca de protective. Nu sariti in si din utilaj. Mentineti permanent contavtul cu scarile si barele de prindere (maini si  picioare). Stati intotdeauna cu fata la utilaj cand urcati sau coborati, pentru a nu aluneca si a nu va  lovi. 

Nu va agatati de furtune sau alte maneta atunci cand urcati sau coborati din utilaj. Acestea se pot  misca si nu veti mai avea sprijin sufficient. 

Verificati si asigurativa ca zona compartimentului operatorului, trepte de acces si manerele de  prindere nu sunt murdare de gasime, ulei, noroi, ca nu sunt inghetate si nu sunt prinse de ele  obiecte care atarna, pentru anu aluneca. 

Toate treptele sau manerele deteriorate trebuie reparate imediat. Indepartati sau asigurati toate  obiectele personale, pentru a nu va impiedica activitatea sau accesul la manetele sau butoanele  de control. 

Urmati toate semnele de siguranta instalate pe masina inainte de a porni, opera sau repara  masina. 

Operatorul trebuie sa fie alert, in buna conditie fizica sis a nu se afle sub influenta alcoolului,  drogurilor sau medicamentelor care-i pot afecta vederea, auzul, reactiile sau judecata.MASURI DE SIGURANTA INAINTE DE PORNIREA MOTORULUI 

Nu porniti niciodata motorul daca va aflati intr-o incinta, atata vreme cat nu exista ventilatie  corespunzatoare, pentru a preintampina acumularea de gaze toxice care pot provoca intoxicatii  sau deces. Odata ce motorul a fost pornit, mutai utilajul afara cat mai curand posibil. Efectuati un control visual al utilajului inainte de pornirea motorului. Verificati nivele fluidelor de  lucru, scurgerile de ulei, lipsa echipamentului de siguranta, concentrarea de noroi in anumite zone, parti lipsa sau deteriorate. Nu porniti motorul pana nu ati remediate toate problemele constatate.  Fiti siguri ca toate busoanele de umplere, tijele, prizele, zavoarele, usile sunt asigurate impotriva  pornirii. Dati un tur al utilajului inainte de a intra in cabina de pornire, indepartati obiectele sau  persoanele care va pot impiedica sa operati corespunzator. 

Asezati-va in scaun inainte de aporni motorul. Pastrati mainile si incaltamintea curate, fara grasimi, apa sau noroi, pentru a opera corespunzator toate comenzile. 

Inainte de a porni motorul sau cand acesta ruleaza la relanti, blocati schimbatorul in pozitai neutra  N, actionati frana de parcare si coborati cupa la sol. 

OPERAREA MASINII 

Eliberati frana de parcare inainte de a misca utilajul. Daca porniti cu frana actionata, aceasta se  poate deteriora sau supraincalzi. 

Inainte de a conduce utilajul, potriviti scaunul si legati centura. Potriviti centura sa se muleze bine  jos pe langa solduri pentru a micsora riscul si severitatea ranirii in caz de accident. NU PURTATI  NICIODATA centura pe abdomen. 

Inainte de a misca masina, folositi claxonul pentru a avertiza personalul din zona. Verificati franele, directia si comenzile aferente. Toate sistemele trebuie sa fie complet operationale. 

Dupa pomire si pe timpul operarii, priviti periodic luminile si instrumentele de avertizare. Fiti atent la orice indicatii neobisnuite sau la orice zgomote anormale ale masinii. Inainte de a incepe lucru, aflati daca in zona exista cabluri ingropate, conducte de apa sau de gaz etc. O conducta sparta de gaz sau un cablu electric rupt pot provoca raniri sau moartea. 

Evitati taierea malurilor inalte de la baza, pentru ca acestea sa nu se prabuseasca. Folositi o  rampa si taiati partea superioara mai intai. 

Evitati sa operati prea aproape de maluri, santuri adanci sau excavatii, deoarece greutatea masinii  poate provoca ruperea malului. 

Pastrati aria de lucru fara obstructii si cat mai neteda posibil. Pomiti luminile masinii pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate slaba, pentru a vedea si a fi vazut. 

Cand incarcati camioane, fiti atent sa nu loviti camionul cu incarcatorul sau cupa acestuia. Camioanele trebuie incarcate pe partea soferului, atunci cand este posibil. Cand un camion este incarcat, asigurati-va ca soferul este in cabina sau la o distanta sigura de incarcator si camion. 

Daca masina se dezechilibreaza si se inclina pe o parte din cauza supraincarcarii, coborati cupa pentru a redobandi echilibrul. 

Nu balansati incarcatura deasupra capetelor muncitorilor sau deasupra cabinei camioanelor. 

Greutatea masinii si vibratiile provocate de aceasta pot face ca marginile zidurilor inalte sa se prabuseasca.  

Operarea pe teren denivelat necuratat, cu pericole cum ar fi copaci, busteni, pietre mari sau tufisuri necesita o atentie speciala. Fiti foarte atent cand impingeti un copac cu ramuri. Operarea la viteza suficient de mica asigura controlul complet al masinii. Mergeti incet in arii aglomerate, pe teren denivelat, langa stive sau gramezi precum si pe suprafete acoperite cu zapada sau gheata sau alunecoase. 

Pastrati distanta de siguranta intre masina dvs. si alte vehicule, conform conditiilor de drum si de incarcare.

Pastrati masina cat mai aproape de marginea drumurilor, pentru a permite trecerea celorlalte vehicule. Depasiti alte masini doar daca drumul este liber si aveti suficient spatiu si suficienta viteza pentru a efectua depasirea. 

Nu incercati sa va urcati sau sa coborati din masina cand aceasta este in miscare. Pot interveni raniri serioase sau chiar decesul. 

Nu lasati schimbatorul in pozitia neutra cand coborati o panta. Masina poate scapa de sub control si se poate rastuma. Intotdeauna asezati schimbatorul in treapta inferioara inainte de a incepe coborarea. Folositi pedalele de acceleratie si de frana pentru a incetini masina. Nu transportati niciodata pasageri. Doar operatorul trebuie sa se afle in cabina pe timpul operarii masinii. 

Daca lumina de avertizare a sistemului de franare si semnalul sonor pornesc pe timpul operarii masinii, opriti imediat intr-un loc sigur. Actionati frana de parcare. Corectati cauza inainte de a porni din nou masina. 

Blocati levierul de control hidraulic pe timpul deplasarii, pentru a nu-l manevra accidental. Pastrati vizibilitateâ asupra zonei de lucru si de deplasare. Tineti oglinzile si geamuriie masinii curate si in buna stare. 

Priviti inainte de a manevra echipamentele instalate, pentru a va asigura ca personalul sau alte obiecte sau echipamente nu interfereaza cu activitatea masinii. Nu operati daca personalul din zona este expus. 

Nu mutati masina daca nu ati verificat functionarea corecta a franelor. 

Pe cat posibil, nu va deplasati pe plan inclinat. Conduceti in susul sau in josul rampei/pantei. Daca masina incepe sa alunece in lateral, intoarceti in directia rampei si coborati cupa. 

Selectati treapta de viteza corespunzatoare inainte de a efectua coborarea. Controlati viteza cu ajutorul franei. 

Evitati trecerea peste obstacole cum ar fi santurile, crestele, borduri, busteni, pietre sau sine de cale ferata. Daca nu puteti evita, reduceti viteza si traversati-le in unghi. Nu folositi cupa drept frana decat in cazuri de urgenta. 

Nu ajustati scaunul pe timpul miscarii masinii, pentru ca puteti pierde controlul asupra acesteia. Opriti masina, actionati frana de parcare si ajustati scaunul. 

Nu permiteti nimanui sa stea pe trepte cand cupa este ridicata sau masina este in miscare. Purtati cupa jos, pentru maxima vizibilitate si stabilitate pe timpul deplasarii. Fiti extrem de atenti cand va miscati avand cupa ridicata. Stabilitatea scade proportional cu ridicarea cupei. 

Cunoasteti traficul de la locul de munca. Respectati semnele si semnalele precum si dirijorii de trafic. Cand conduceti pe drum public, respectati regulile de circulatie. Cand conduceti pe plan inclinat lateral, inclinarea maxima este de 18°, cand cupa este coborata si goala si de maxim 9 °, cand cupa este incarcata cu 6000 kg si ridicata la maxim. 

Nu exista reguli mai bune decat judecarea corecta a situatiei atunci cand actionati pe teren alunecos. Operarea trebuie limitata in functie de conditiile solului si de tractiune, de incarcatura si de viteza de deplasare. 

MASURI GENERALE DE INTRETINERE 

Nu permiteti nimanui sa stea langa pivotul articutatiei masinii. Daca masina intoarce, acestia pot fi accidentati. 

Inaintea efectuarii service-ului masinii folositi bara de siguranta pentru a preveni articularea  accidentela a masinii. 

Inaintea efectuarii service-ului masinii asigurati-va ca motorului nu este pornit, cupa este coborata, transmisia este in pozitie neutra (N), comutatorul principal al sistemului electric este inchis si cheia indepartata.

Inaintea efectuarii reparatiilor sub masina, blocati rotile pentru a evita deplasarea masinii. 

La inlocuirea taisului, sprijiniti bena, pentru protectia Dvs. Daca bena este prevazuta cu  dinti, folositi ciocane speciale pentru instalare, pentru a preveni spargerea dintilor. Purtati  manusi de protectie. 

Ridicati si manuiti toate piesele grele cu ajutorul dispozitivelor de ridicat de capacitate adecvata. Asigurati piesele cu carlige si cricuri. Avertizati persoanele din preajma sa pastreze distanta. 

Pastrati in suprafata de lucru curata si uscata. Indepartati scurgerile de apa si ulei imediat pentru a reduce pericolul alunecarii si accidentarii. 

Nu depozitati carpe imbibate cu ulei sau grasimi. Ele pot produce incendii. Depozitati-le in apropiere, in cutii metalice inchise. 

Nu carati obiecte care atarna in buzunare deoarece acestea pot fi prinse de masina si puteti fi accidentati. 

Folositi uneltele adecvate. Asigurati-va ca toate uneltele sunt in stare buna. Nu folositi unelte care sunt deteriorate, indoite sau care au capetele deteriorate deoarece pot provoca accidente. 

Nu folositi bena sau furca masinii pentru a ridica persoane sau pe post de platforma de lucru. 

Atunci cand reparatiile necesita accesul in zone inalte folositi scara sau o platforma de marime si capacitate adecvata. 

Nu adaptati ventile de scurgere cu presiune mai mare decat cea speciflcata deoarece acest lucru poate produce stricaciuni masinii sau poate provoca accidente. Atunci cand verificati presiunea, folositi manometre adecvate presiunii.  

Suspendarea masinii pe cric poate fi periculoasa daca este necorespunzator efectuata. Folositi cric cu putere de sustinere suficienta. Asigurati-va ca punctele de prindere sunt suficient de putemice pentru a suporta greutatea si ca suportii sunt rezistenti si stabili. Inainte de ridicarea masinii, blocati rotile de pe parte opusa. Fiindca axul din spate pivoteaza, blocati-l in pozitie. Nu pomiti motorul cu masina suspendata pe cric. Pentru siguranta dvs., sprijiniti masina inainte de a lucra la ea. 

Cand taiati, polizati, bateti cu ciocanul , folositi parghii sau in orice situatie cand reziduri de material sunt imprastiate sau cad, folositi echipamentul corespunzator de protectie (ochelari, casca, manusi si incaltaminte de siguranta). 

In timpul efectuarii service-uiui nu permiteti persoanelor neautorizate accesul in cabina operatorului. 

Cand este necesar sa faceti verificari sau ajustari avand motorul pornit, folositi ajutorul inca unei persoane. Un operator pregatit trebuie sa se afle la comenzi, pentru a permite mecanicului sa efectueze verificarile sau ajustarile in siguranta. Asigurati-va ca schimbatorul este blocat in pozitie neutra N, frana de parcare este actionata iar cadrele sunt blocate impreuna.

Nu stationati langa cupa sau roti cand motorul este pornit. 

Daca folositi aer comprimat sau apa sub presiune pentru curatarea diverselor parti, purtati ochelari de protectie. Limitati presiunea aerului la 200 kPa si cea a apei la 270 kPa. 

Nu lasati motorul sa mearga cand curatati sau lubrifiati masina, fiindca se pot provoca rani serioase in urma contactului cu piese aflate în miscare. Folositi un solvent comercial netoxic sî neinflamabil pentru curatare, daca nu se specifica altfei. 

Evitati folosirea benzinei, combustibilului diesel, kerosenului sau altor solventi inflamabili pentru curatare. 

Nu puneti acesti solventi in recipiente deschise. 

Folositi ochelari si manusi de protectie cand scurgeti fluide fierbinti. 

Pentru siguranta dvs., coborati cupa inainte de a efectua operatiuni de service. Asigurati-va ca nu este nimeni langa cupa atunci cand o coborati. 

Nu reparati sistemul de aer conditionat (daca este in dotarea masinii) daca nu sunteti familiarizat cu precautiunile necesare pentru manevrarea lichidului de refrigerare sau a sistemului de aer conditionat; lichidul poate provoca degeraturi severe.  

Inainte de a lucra la motor sau la sistemul electric inchideti comutatorul electric central si scoateti cheile din contact. Semnalizati cablurile si comenzile impotriva pornirii accidentale. 

Pastrati sistemul de evacuare al motorului curatat de materiale inflamabile, pentru a reduce posibilitatea provocarii de incendii. 

Nu inlaturati capace sau alte forme de protectie avand motorul pornit pentru a nu va expune pericolului de a atinge parti in miscare de rotatie. 

Inainte de a lucra la sistemul hidraulic fiti siguri ca ati eliberat presiunea din sistem. Pentru aceasta, coborati cupa pe sol, miscati levierul de control in pozitia de stationare si opriti motorul. 

Nu verificati daca exista scurgeti ale sistemului hidraulic folosindu-va de maini. Uleiul hidraulic scapand sub presiune printr-o fanta foarte mica poate fi greu vizibil, dar are suficienta forta pentru a penetra pielea. Folositi o bucata de carton sau lemn pentru a verifica daca exista suspiciuni de scurgeri. Daca va raniti astfel cu ulei, vizitati imediat doctorul fiindca exista posibilitatea infectarii sau a reactiilor adverse la ulei. 

Nu lucrati si nu circulati niciodata pe sub cupa ridicata fara sa o blocati in mod corespunzator. Fiti extrem de atent cand ajustati levierul cupei sau al bratului. Folositi doua persoane pregatite impotriva miscarilor accidentale ale masinii sau articulatiilor incarcatorului. 

Structura protectiva cabinei ofera protectie operatorului in eventualitatea rostogolirii sau rasturnarii masinii. Este astfel construita incat sa se deformeze in timpul rostogolirii, pentru a proteja operatorul de impact.  

Pentru siguranta dvs. nu impingeti sau tractati o masina defecta pe distante mai iungi decat este strict necesar. Cand folositi un lant sau un cablu, asigurati-va ca este suficient de puternic pentru incarcatura ce va fi tractata si asigurati corespunzator prinderea acestuia.

Evitati sa legati cablurile. Nu folositi un cablu sau un lant innodat, pentru ca tensiunea poate provoca rupturi in zonele legate. Folositi manusi groase cand manevrati cablul sau lantul. Daca acesta se rupe din cauza tensiunii, poate provoca raniri serioase. Butucurile si cauciucurile trebuie reparate in locuri specializate, utilizand tehnologia necesara. Reparatiile improprii pot duce la disfunctionalitati si cauza accidente. 

Nu umflati un cauciuc dezumflat fara a inspecta mai intai cauciucul si butucul. Fiti siguri ca  toate componentele sunt bine ansamblate. Rotile scoase de pe masina trebuie asezate intr un suport de siguranta inainte de a fi umflate sau dezumflate. Umflati cauciucul pana la  presiunea de 0.35 MPa si verificati daca toate componentele sunt bine asezate. Nu stati  direct in fata rotii pe timpul umflarii. Folositi un furtun suficient de lung pentru a va permite sa stati in lateral. Daca se produce separarea brusca a cauciucului de butuc se pot provoca  accidente serioase. 

 MASURI LA PARCARE 

Evitati parcarea pe teren alunecos. Daca nu este posibil, parcati in unghiul optim si blocati  rotiie. 

Parcati masina in locuri curate, fara pete de grasime sau combustibll, pentru a nu deteriora  cauciucurile. 

Nu lasati masina cu motorul pornit sau cupa ridicata. Cand parcati, opriti motorul, coborati  cupa la sol, blocati schimbatorul in poziti neutra N, actionati frana de parcare, inchideti  comutatorul de pornire si comutatorul electric central si indepartati cheile din contact. 

Parcati masina in zone fara trafic. Daca nu este posibil, semnalizati masina corespunzator. 

Intotdeauna incuiati masina, folosind inclusiv sistemul de alarma anti-vandalism, atunci  cand o lasati nesupravegheata. 

Daca incarcatorul este echipat cu o cupa multifunctionala, inchideti clestele inaintea  dezansamblarii. 

Cand operati pe vreme rea sau furtuna, coborati si cautati adapost departe de masina.  Aceasta poate atrage fulgerele si astfel puteti suferi accidentari. 

Mentineti o treapta inferioara de viteza atunci cand urcati o rampa. Nu coborati o panta cu  masina scoasa din viteza, fiindca puteti pierde controlul si va puteti rasturna. Conduceti  incet pe teren inclinat sau denivelat. Fiti extreme de atenti cand lucrati in jurul unor santuri  sau damburi fiindca va puteti rasturna foarte usor.