inspector ssm atributii

Inspector SSM 

Termenul de inspector ssm nu exista in legislatia romaneasca. Majoritatea inteleg prin inspector SSM,  persoana desemnata de catre angajator sa organizeze activitatea de protectia muncii (securitate si  sanatate in munca), prin organizare intelegandu-se elaborarea documentelor solicitate de inspectorii  de munca ce controleaza societatile, precum si instruirea salariatilor. 

Mai jos, va prezentam modalitatea prin care un angajator isi poate desfasura activitatea de protectia  muncii (securitate si sanatate in munca): Angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru  a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din  intreprindere si/sau unitate, denumiti in continuare lucratori desemnati. 

Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de  prevenire a riscurilor profesionale. Lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru  a-si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. Daca in intreprindere si/sau unitate nu se  pot organiza activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului competent, angajatorul  trebuie sa recurga la servicii externe de prevenire si protectie. 

In cazul in care angajatorul apeleaza la serviciile externe de prevenire si protectie, acestea trebuie sa  fie informate de catre angajator asupra factorilor cunoscuti ca au efecte sau sunt susceptibili de a  avea efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si trebuie sa aiba acces la informatiile necesare  desfasurarii activitatii.  

Atributiile si obligatiile inspetorului ssm (lucrator desemnat / serviciu intern / serviciu extern de  prevenire si protectie)  

1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca,  respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de  munca pe locuri de munca/posturi de lucru;  

2. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;  

3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate  si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum  si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;  

4. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin  lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea  angajatorului;  

5. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire  si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in  munca, stabilite prin fisa postului;  

6. intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in  domeniul securitatii si sanatatii in munca;  

7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare  loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca  si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;  

8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;  9. asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art.  101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;  

10. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;  

11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului  de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind  cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;  12. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara  autorizarea exercitarii lor;  

13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; 

14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita  testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;  

15. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si  control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de  munca;  

16. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,  precum si a sistemelor de siguranta;  

17. informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate  la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;  

18. intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51  alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si  mobile;  

19. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul,  incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform  prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si  sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;  20. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din  intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie,  conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si  sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de  munca;  

21. urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie  si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea  Guvernului nr. 1.048/2006;  

22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;  23. intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;  

24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau  unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;  

25. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control  si al cercetarii evenimentelor;  

26. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si  protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;  27. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in  situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;  28. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de  evacuare;  

29. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul  securitatii si sanatatii in munca;  

30. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de  prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;  31. intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. 

Lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind securitatea si sanatatea in munca si,  cel mult, atributii complementare.

 

Atributiile inspectorului de Securitate si Sanatate in Munca - model actualizat la data de 11 Iulie 2024