model plan de prevenire si protectie general

MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

 

Nr. 

crt.

Loc de  

muncă/ 

post de  

lucru

Riscuri evaluate 

Măsuri  

tehnice 

Măsuri organizatorice 

Măsuri 

igienico-sanitare

Măsuri  

de altă  

natură

Acţiuni  

în scopul realizării măsurii

Termen 

de 

realizare

Persoana  

care  

răspunde de  realizarea  

măsurii

Obs.

1

Personal  

Tesa

Executarea defectuoasă de  operaţii

 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Instrucţiuni de lucru 

Instrucţiuni proprii SSM

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

Nesincronizări de operaţii întârzieri 

 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Instruire specifică 

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

3

Efectuare de operaţii  

neprevăzute prin sarcina de  muncă

Asigurarea echipamentelor  de muncă 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Măsuri coercitive 

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

4

Conţinut necorespunzător al  sarcinii de muncă în raport cu  cerinţele de securitate

 

Instruire periodică  

Stabilire sarcini muncă

Verificare medicală Trusă prim ajutor

 

Control medical periodic 

Sedinţe analiză SSM 

11.2006 

Sef loc  

muncă

 

Solicitare fizică 

 

Instruire periodică  

Stabilire sarcini muncă 

Trusă prim ajutor 

 

Colaborarea cu reprezentanţii  

lucrătorilor

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

6

Mişcări periculoase -mişcări  funcţionale ale  

echipamentelor de muncă

Verificare periodică  

echipamente 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Verificare periodică 

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

Proiectare corpuri sau  

particule 

Asigurare zonă 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Exhaustoare, panouri protecţie 

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

Suprafeţe sau contururi  

periculoase

Asigurare EIP, mănuşi  protecţie 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor

 

Evaluare EIP 

Intocmire listă dotare  

Asigurare cu EIP conformizat

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

Temperaturi ridicate sau  scăzute obiecte 

Mijloace protecţie 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Evaluare mijloace protecţie 

Asigurare mijloace protecţie

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

10 

Curentul electric

Verificări periodice  

instalaţii şi echipamente  electrice

Instruire periodică  

Interzicere acces 

Trusă prim ajutor

 

Verificare anuală instalaţii electrice Verificare echipamente electrice Asigurare tablou electric şi prize

11.2010 

Sef loc  

muncă

 

11 

Substanţe toxice 

 

Instruire periodică  

evitare 

Trusă prim ajutor 

 

Evitarea accesului  

Utilizarea măştilor 

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

12 

Temperatură aer ridicată 

EIP, alimentaţie 

Program redus 

Trusă prim ajutor

 

Tinută adaptată sezon 

Apă minerală 

Reducerea programului de lucru

T>25° 

Sef loc  

muncă

 

13 

Temperatură aer scăzută 

EIP, mijloace încălzire 

Program redus 

Trusă prim ajutor

 

Tinută adaptată sezon 

Reducerea timpului expunerii 

Mijloace încălzire 

T< 5° 

Sef loc  

muncă

 

14 

Curenţi aer 

Echipamente de muncă 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Instruire evitare curent aer 

exhaustoare

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

15 

Zgomot 

EIP 

Instruire periodică  

Evaluare nivel zgomot 

Trusă prim ajutor 

 

Evaluare nivel zgomot  

Asigurare căşti, antifoane

După  

evaluare

Sef loc  

muncă

 

16 

Iluminat 

Mijloace iluminat 

Numire responsabil 

Trusă prim ajutor 

 

Asigurare iluminat mixt necesar Stabilire program iluminat

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

17 

Calamităţi naturale

Indicatoare evacuare şi  intervenţie 

Mijloace intervenţie

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Planuri acţiune 

asigurare materială

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 

18 

Praf şi pulberi 

EIP, exhaustoare 

Instruire periodică 

Trusă prim ajutor 

 

Folosirea filtrelor de praf 

Lunar 

Sef loc 

 MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

1

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

          

Săpun, cremă mâini 

 

Utilizarea mijloacelor igienice 

 

muncă

 

19 

Plante sau animale  

periculoase

 

Evitare 

Instruire

   

Modificare traseu 

Instruire mod acţiune

Când este  

cazul

Sef loc  

muncă

 
 

Paznic

Electrocutare prin atingere  directă (deteriorări ale  

izolaţiilor), atingere indirectă  (deteriorarea circuitelor de  legare la instalaţia de  

împământare)

-Indepărtarea tuturor  echipamentelor electrice  improvizate 

-Utilizare mijloace de  protectie electroizolante -Verificarea bornelor 

-Verificarea conductorilor

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate – 

neutilizarea sau utilizarea  incompletă a mijloacelor  de protecţie  electroizolante. 

-Efectuarea lucrarilor la  instalatiile electrice  numai de personal  autorizat. 

-Verificarea prin control  permanent, din partea  şefului formaţiei, şi/sau  prin sondaj, din partea

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Conducat 

or Auto

Lovire de cãtre mijloacele de  transport (auto şi/sau CF) în  caz de incident rutier

 

-Respectarea  

prevederilor care  reglementează circulaţia  pe drumurile publice 

-Se vor respecta  legislatia aflata in  vigoare pentru circulatia  pe drumurile publice

Trusa de prim ajutor

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Autoblocarea funcţionãrii  mecanismului de direcţie sau  a sistemului de frânare în  mers

-Executarea reviziilor  tehnice la termenele  stabilite de legislaţia în  vigoare şi de celelalte  norme interne

- Raportarea imediată a  tuturor defecţiunilor  

semnalate sau a  

suspiciunii asupra  

modului de funcţionare  la mecanismele şi  

sistemele mijloacelor de  transport 

-Controlul stării tehnice  la plecarea în cursă

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Proiectarea particule de  parbriz rezultate ca urmare a  spargerii acestuia

 

- Inlocuirea imediata a  parbrizului in cazul in  care a fost spart sau  fisurat

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Electrocutare prin atingere  directã: deteriorarea  accidentalã a izolaţiilor unor  cãi de curent la autovehicul.

Identificarea instalaţiilor la  care urmează a se lucra  -Verificarea vizuală a  integrităţii acestora 

-Instruirea şi autorizarea  potrivit prevederilor  legale în vigoare precum  şi testarea periodică a  cunoştinţelor tehnice şi  de securitate a muncii 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

        

dobândite de către  executanţi. 

-Executarea conform  procedurilor autorizate a  tuturor intervenţiilor,  indiferent de natura lor.

           
 

Solicitare permanentã a  

atenţiei în timpul deplasãrii,  decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor  dobândite (efort mai  

accentuat în cazul deplasãrii  în condiţii atmosferice grele  – ceaţã, ploaie, ninsoare)

 

-Control medical  

periodic 

-Alcătuirea traseelor cu  o respectare judicioasă a  alternanţei  

conducere/odihnă,  

funcţie de starea de  

oboseală a  

conducătorului auto 

folosirea spaţiilor de  odihnă în intervalele  dintre deplasări.

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Mecanic  

utilaje de  constructi 

e

Coliziune cu alte utilaje sau  autovehicule in timpul  

transportului;

Verificarea starii tehnice a  utilajelor inainte de  

inceperea lucrului

-Instruirea personalului  lucrator din punct de  

vedere al protectiei  

muncii 

 -Risc intrinsec  

meseriei 

- Respectarea  

indicatoarelor de  

circulatie si de limitare a  

vitezei 

-Instruirea personalului  privind consecintele  

nerespectarii  

prevederilor legislatiei  rutiere si a normelor  

specifice de transport  intern

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Macaragi 

u

Proiectare corpuri sau  particule: -elemente de  legare sarcină (şufe sau gaşe)  la ruperea accidentală a  acestora; 

-particule de parbriz rezultate 

-Verificarea stării fizice a  elementelor  

echipamentelor înainte de  începerea lucrului 

-Instruirea cu privire la  necesitatea utilizării  

mijloacelor de protecţie  din dotare 

-Semnalizarea 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

    

ca urmare a spargerii  acestuia 

 

corespunzătoare a  

riscurilor la locurile de  muncă

           
 

Lovire de cãtre mijloacele de  transport auto

 

Instruirea lucrătorilor  privind importanţa  

respectării codului de  circulaţie rutieră şi a  

restricţiilor legate de  

zonele de circulaţie

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Cãdere liberã de scule, piese,  materiale: 

-la lucrul sub utilaj în cazul  reparaţiilor 

-din cârligul macaralei etc.

-Ancorarea pieselor  

conform normelor  

specifice de securitate a  muncii, 

-Instruire lucrători asupra  consecinţelor neutilizării  echipamentului  

individual de protecţie  prescris

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Jet, erupţie ulei la fisurarea  accidentalã a elementelor  instalaţiilor hidraulice

-Verificarea tuturor  

traseelor cu fluide  

energetice şi remedierea  acestora

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  

nerespectării 

restricţiilor de securitate – Neutilizarea sau  

utilizarea incompletă a  mijloacelor de protecţie  etc. 

-Verificarea prin control  permanent, din partea  şefului formaţiei, şi/sau  prin sondaj, din partea  şefilor ierarhic 

superiori cu privire la  respectarea restricţiilor  de securitate

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Electrocutare prin atingere  directă, atingere indirectă,  tensiune de pas

-Aducerea în stare de  

conformitate a tuturor  

tablourilor electrice,  

cablurilor electrice sau,  dacă acest lucru nu este  posibil, înlocuirea acestora  cu altele 

-Asigurarea, prin  

închidere, a panourilor şi  tablourilor electrice

-Instruirea periodică a  lucrătorilor şi verificarea  modului în care se  

respectă regulile de  

securitate

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

    

Efort dinamic ridicat la  

manipularea manuală a unor  piese, subansambluri grele,  poziţii de lucru forţate sau  vicioase în timpul unor  

lucrări de reparaţii

Pentru prevenirea  

riscurilor determinate de  efortul fizic, trebuie evitate mişcările extreme,  

mişcările bruşte, mişcările  repetitive 

- Respectarea criteriilor  ergonomice privind  

proiectarea locurilorde  muncă şi a activităţii; 

- Examinarea medicală  periodică a angajaţilor  potrivit  

prevederilor legale

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Solicitare permanentã a  

atenţiei în timpul deplasãrii,  decizii dificile în timp scurt,  operaţii repetitive de ciclu  scurt

 

Respectarea criteriilor  ergonomice privind  

proiectarea locurilor de  muncă şi a activităţii; - examinarea medicală  

periodică a angajaţilor  potrivit prevederilor  

legale

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Deplasãri, staţionãri în zone  periculoase: 

- în raza de acţiune  a mijloacelor de  

ridicat 

 - pe cãile de acces auto

-Instruirea lucrătorilor în  acest sens, a staţionării sau  deplasării în zone  periculoase 

-marcarea zonelor  periculoase

-Instruirea lucrătorilor  privind importanţa  respectării codului de 

circulaţie rutieră şi a  

restricţiilor legate de  

zonele de circulaţie

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Neutilizarea echipamentului  individual de protecţie şi a  celorlalte mijloace de  protecţie din dotare

Dotarea lucrătorilor cu EIP  corespunzător activităţii ce  urmează a fi desfăşurată

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate – 

neutilizarea sau utilizarea  incompletă a mijloacelor  de protecţie etc. 

-verificarea prin control  permanent, din partea  şefului formaţiei, şi/sau  prin sondaj, din partea  şefilor ierarhic superiori

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Instructiuni proprii SSM. 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Sudor

Gaze, vapori, aerosoli toxici  provenite de la procesul de  sudare

-Asigurarea unui sistem de  ventilare eficient care să  asigure eliminarea noxelor  din încăperile de lucru 

-Dotarea executanţilor cu  mască de protecţie 

-Control medical  periodic cu determinarea  concentraţiilor de agenţi  toxici; 

-Respectarea graficelor  de prelevare a probelor şi 

Trusa de prim ajutor

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

      

împotriva gazelor 

determinare a  

concentraţiilor de vapori,  gaze toxice din  

atmosfera locului de  

muncă

           
 

Atingere accidentală a  

suprafeţelor recent sudate,  cordoanelor de sudură, zgură

-Dotarea executanţilor cu  manusi de protecţie 

-Utilizarea EIP specifice  pentru operaţiile de  sudare cu arc electric; 

-Marcarea suprafeţelor  sudate; 

-Elaborarea şi aplicarea  unei proceduri care să  reglementeze „lucrul cu  foc”

Trusa de prim ajutor

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Flama produsă la amorsarea  arcului electric

 

Utilizarea EIP specifice  pentru operaţiile de  

sudare cu arc electric;

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Orbire de către arcul electric  şi contrast scăzut între mediu  şi detaliul la care se lucrează

-Dotarea executanţilor cu  ochelari de protecţie  împotriva gazelor

-Utilizarea EIP specifice  pentru operaţiile de  sudare cu arc electric; 

-Respectarea  

instructiunilor SSM  

pentru sudarea si taierea  metalelor

Trusa de prim ajutor

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Neutilizarea EIP, EIL şi a  celorlalte mijloace de  

protecţie din dotare

-Dotarea lucrătorilor cu  EIP corespunzător  

activităţii ce urmează a fi  desfăşurată

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate – 

neutilizarea sau utilizarea  incompletă a mijloacelor  de protecţie etc. 

-Verificarea prin control  permanent, din partea  şefului formaţiei, şi/sau  prin sondaj, din partea  şefilor ierarhic superiori 

-Operatiile de sudare se  vor realiza numai de  

catre personal autorizat,  conform legislatiei aflate  in vigoare

Trusa de prim ajutor

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Instalator 

Organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare mână la  lucrul cu polizorul unghiular,  menghina

-verificarea periodică a  stării tehnice a utilajelor  -utilizarea protecţiilor  (apărători etc.) împotriva  organe de maşini în 

- instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

      

mişcare

             
 

Lovire de către mijloacele  auto la deplasarea între  punctele de lucru

 

- respectarea prevederilor  care reglementează  

circulaţia pe drumurile  publice

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Proiectare de corpuri sau  particule - la lucrul cu  polizoare (polizor unghiular,)

achiziţionarea de corpuri  abrazive certificate din  punctul de vedere al  calităţilor de securitate

-montarea corpurilor  abrazive de către  personal autorizat, numit  prin decizie 

-urmărirea gradului de  uzură al pietrelor de  polizor şi înlocuirea  imediată a acestora în  momentul în care se  constată că nivelul uzurii  depăşeşte limita  admisibilă

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Strălucirea arcului electric şi  contrast puternic între faza de  sudare şi cea de privire a  mediului înconjurător

dotarea executanţilor cu  filtre de lumină adecvate  tipurilor de operaţii  practicate

-Verificarea periodică a  modului de utilizare a  mijloacelor de protecţie  din dotare 

-Control medical  periodic cu ţintă către  investigaţiile  

oftalmologice.

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Efort dinamic la: 

- manipularea maselor  mari (, ţevi,) 

- lucrări manuale de  săpare 

Poziţii de lucru vicioase  (aplecat, ghemuit) în  interiorul gropilor sau la  sudura de poziţie

 

constituirea echipelor care  manipulează mase mari  dintr-un număr adecvat de  persoane, astfel încât  solicitarea să nu  depăşească posibilităţile  individuale; angajarea şi  repartizarea la asemenea  lucrări numai a unor  persoane cu condiţie  fizică foarte bună;  instruirea privind modul  corect de manipulare 

control medical periodic

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Omiterea utilizării  mijloacelor de protecţie din  dotare (mănuşi de protecţie,  bocanci de protecţie, ochelari  de protecţie)

 

-Utilizarea EIP şi a  celorlalte mijloace de  protecţie din dotare 

-Instruire cu privire la  necesitatea utilizării  

mijloacelor de protecţie  din dotare

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Tamplar 

Organe de maşini în mişcare: 

-Verificarea periodică a 

-Instruirea lucrătorilor 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru. 

Permanent 

Sef loc de 

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

    

prindere mînă la, pânza  ferăstrău, masini, circular

stării tehnice a utilajelor  -Utilizarea protecţiilor  (apărători etc.) împotriva  organe de maşini în  mişcare

privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate

   

Instructiuni proprii SSM 

 

munca

 
 

Tăiere, înţepare provocate de  contactul cu suprafeţele  înţepătoare, ascuţite ale  materialului de lucru, scule  tăietoare etc.

-Verificarea periodică a  stării tehnice a sculelor  -Utilizarea mijloacelor de  protectie  

-Realizarea instructiunilor  proprii de securitate

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Neutilizarea mijloacelor de  protecţie ale echipamentelor  tehnice – tăierea materialului  lemnos fără apărătoare de  protecţie si a dispozitivelor  specificate in cartile tehnice  ale utilajelor

-Verificarea periodică a  stării tehnice a utilajelor  -Utilizarea dispozitivelor  de protectie specificate in  cartile tehnice ale  utilajelor 

Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate si  necesitatea montarii  dispozitivelor de  protectie specificate in  cartile tehnice ale  utilajelor

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Lacatus  

Mecanic

Atingere accidentală a  suprafeţelor recent sudate,  cordoanelor de sudură, zgură.

 

-Utilizarea EIP specifice  pentru operaţiile de  

sudare cu arc electric; 

-Marcarea suprafeţelor  sudate; 

-Elaborarea şi aplicarea  unei proceduri care să  reglementeze „lucrul cu  foc”

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Gaze, vapori, aerosoli toxici  provenite de la procesul de  sudare

-Asigurarea unui sistem de  ventilare eficient care să  asigure eliminarea noxelor  din încăperile de lucru 

-Dotarea executanţilor cu  mască de protecţie  împotriva gazelor

-Control medical  

periodic cu determinarea  concentraţiilor de agenţi  toxici; 

-Respectarea graficelor  de prelevare a probelor şi  determinare a  

concentraţiilor de vapori,  gaze toxice din atmosfera  locului de muncă

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Neutilizarea mijloacelor de  protecţie din dotare (E.I.P.,  mijloace electroizolante etc.)

-Achiziţionarea EIP  corespunzător activităţii ce  urmează a fi desfăşurată  potrivit reglementărilor în  vigoare.

-Dotarea angajaţilor cu  EIP corespunzător  activităţii ce urmează a fi  desfăşurată. 

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

        

nerespectării restricţiilor  de securitate – neutilizarea sau utilizarea  incompletă a mijloacelor  de protecţie etc.

           
 

Prelucrato r prin  aschiere

Proiectare aşchii, material  abraziv la operaţiile de  

prelucrare prin aşchiere

-Dotarea tuturor  maşinilor-unelte cu  protectori împotriva  aşchiilor, şpanului,  desprinderilor de  materiale abravize 

-Interblocarea stării de  funcţionare cu poziţia de  lucru a acestor protectori 

-dotarea cu ochelari de  protecţie

-Verificarea modului  de utilizare a  mijloacelor de  protecţie din dotare 

-Instruire cu privire la  lucrul în condiţii de  securitate la utilizarea  maşinilor-unelte

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Lucrul cu scule (ex.: cuţite de  strung, burghie etc.) cu  

profilul aşchietor uzat

-Inlocuirea sculelor uzate  (ex.: cuţite de strung,  

burghie etc.) 

cu altele noi, certificate  din punctul de vedere al  securităţii 

 muncii; 

-Verificarea  

echipamentelor aflate în  dotare şi realizarea 

certificării celor care nu  îndeplinesc această  

cerinţă;  

- Interzicerea efectuării  operaţiilor cu scule  

uzate.

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Neutilizarea echipamentului  individual de protecţie şi a  celorlalte mijloace de  

protecţie din dotare

 

-Interzicerea începerii  sau continuării oricărei  activităţi în momentul în  care se constată  neutilizarea mijloacelor  de protecţie din dotare 

-Instruire pe teme de  informare asupra  riscurilor favorizate de  neutilizarea mijloacelor  de protecţie din dotare 

-Controale periodice cu  frecvenţă aleatoare  asupra modului de  utilizare a mijloacelor de  protecţie din dotare şi  sancţionarea abaterilor

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Electricia 

n

Electrocutare prin atingere  directă la deteriorarea 

-Identificarea instalaţiilor  la care urmează a se lucra

-Instruirea şi autorizarea  potrivit prevederilor 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

    

accidentală a unor izolaţii 

-Verificarea vizuală a  integrităţii legării la  pământ a carcaselor  aparatajelor, a stâlpilor şi  suporţilor metalici şi de  beton, din zona de lucru 

-Asigurarea de către  membrii formaţiei de lucru  că în spate şi în părţile  laterale nu sunt în  apropiere părţi aflate sub  tensiune

legale în vigoare precum  şi testarea periodică a  cunoştinţelor tehnice şi  de securitate a muncii  dobândite de către  

executanţi. 

-Executarea conform  

procedurilor autorizate a  tuturor intervenţiilor,  

indiferent de natura lor. -Control periodic cu  

tematică vizând  

respectarea măsurilor de  electrosecuritate.

           
 

Electrocutare prin atingere  indirectă ca urmare a  deteriorarii a circuitului de  legare la priza de  împământare

-Verificarea vizuală a  integrităţii legării la  pământ a carcaselor  aparatajelor, a stâlpilor şi  suporţilor metalici şi de  beton, din zona de lucru 

-Descărcarea de sarcină  capacitivă a instalaţiei la  care urmează a se lucra -Utilizarea, după caz, a  mănuşilor electroizolante,  încălţămintei sau covorului  electroizolant şi a sculelor  cu mâner electroizolant

-Urmărirea graficului de  verificare a mijloacelor  de protecţie din dotare  (atât echipamente tehnice  cât şi echipamentul  individual de protecţie). 

-Control periodic cu  tematică vizând  respectarea măsurilor de  electrosecuritate

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de  

munca

 
 

Prindere, antrenare de către  transmisii neprotejate, organe  de masini in miscare la  executarea probelor  functionale

- Repararea şi montarea  tuturor dispozitivelor de  protecţie

-Interzicerea îndepărtării  dispozitivelor de  

protecţie 

-Verificarea stării fizice  a elementelor active ale  echipamentelor înainte  de începerea lucrului 

-Instruirea lucrătorilor şi  verificarea modului în  care se respectă regulile  de securitate

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent

Sef loc de  

munca

 
 

Apropierea la o distanţă mai  mică decât cea admisă prin  norme de poziţiile aflate sub  tensiune

-Semnalizarea  

corespunzătoare a zonei  periculoase 

-Prevederea, acolo unde  este posibil, de mijloace de  blocare a accesului în  cazul în care instalaţia este 

-Verificarea modului în  care sunt respectate  restricţiile tehnice şi de  protecţie a muncii 

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării zonelor de 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 


MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

      

sub tensiune 

securitate, în special ale  expunerii din această  cauză la efectele arcului  electric

           
 

Neutilizarea mijloacelor de  protecţie din dotare (E.I.P.,  mijloace electroizolante etc.)

-Achiziţionarea EIP  corespunzător activităţii ce  urmează a fi desfăşurată  potrivit reglementărilor în  vigoare.

-Dotarea angajaţilor cu  EIP corespunzător  activităţii ce urmează a fi  desfăşurată. 

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate – 

neutilizarea sau utilizarea  incompletă a mijloacelor  de protecţie etc.

Trusa de prim ajutor

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM 

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Zidar 

Efort dinamic la manipularea  maselor mari

Controlul medical  periodic;

-Instruirea periodică de  protecţie a muncii  privind modalităţile de  transport, ridicare a  sarcinilor mari 

-Se vor respecta  instructiunile SSM  pentru lucrări de zidărie,  montaj prefabricate şi  finisaje în construcţii 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Cadere de la înălţime prin  dezechilibrare, alunecare

-Dotarea lucratorilor cu  centuri de siguranta 

-Flosirea scarilor  certificate de organismele  abilitate

-Instruirea lucrătorilor  privind importanţa  respectării instructiunilor  SSM pentru lucrul la  înălţime  

-Accentuarea în cadrul  instruirii de protecţie a  muncii a aspectelor  privind importanţa  respectării normelor de  protectia muncii privind  lucrul la înălţime 

-Persoanele sub 18 ani si  cei care au depasit varsta  de 55 ani nu vor fi  admisi pentru lucrul la  inaltime

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Neutilizarea echipamentului  individual de protecţie din  dotare (salopeta, casca de  protectie, mănuşi de 

Dotarea lucrătorilor cu EIP  corespunzător activităţii ce  urmează a fi desfăşurată

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  

nerespectării restricţiilor  de securitate

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 

MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

    

protecţie) 

 

– Neutilizarea sau  

utilizarea incompletă a  mijloacelor de protecţie  etc.

           
 

Betonist 

Organe de maşini în mişcare:  prindere, mână de către  betoniera

-Verificarea periodică a  stării tehnice a utilajelor 

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate  

-Respectarea  

instructiunilor proprii de  SSM

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Lovire de către mijloacele  auto pe traseele de lucru

-Interzicerea, ca şi  instruirea lucrătorilor în  acest sens, a staţionării  sau deplasării pe căile de  acces auto de pe  drumurile publice 

-Instruirea lucrătorilor  privind importanţa  

respectării codului de  circulaţie rutieră  

 în cadrul instruirii de  protecţie a muncii a  

aspectelor privind  

importanţa respectării  codului de circulaţie  

rutieră

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Neutilizarea echipamentului  individual de protecţie din  dotare ( mănuşi de protecţie,  cizme)

-Dotarea lucrătorilor cu  EIP corespunzător  activităţii ce urmează a fi  desfăşurată

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  

nerespectării restricţiilor  de securitate 

– Neutilizarea sau  

utilizarea incompletă a  mijloacelor de protecţie  etc. 

-Verificarea prin control  permanent, din partea  şefului formaţiei, şi/sau  prin sondaj, din partea  şefilor ierarhic superiori

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Fierar 

Betonist

Organe de maşini în mişcare:  prindere, mână de către  

masina de indreptat fier  

beton sau ghilotina

-Verificarea periodică a  stării tehnice a utilajelor 

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  

nerespectării restricţiilor  de securitate  

-respectarea  

instructiunilor proprii de  SSM

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Lovire de către mijloacele  auto pe traseele de lucru

-Interzicerea, ca şi  instruirea lucrătorilor în  acest sens, a staţionării sau  deplasării pe căile de acces  auto de pe drumurile 

-Instruirea lucrătorilor  privind importanţa  respectării codului de  circulaţie rutieră  

-Accentuarea în cadrul 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

      

publice 

instruirii de protecţie a  muncii a aspectelor  

privind importanţa  

respectării codului de  circulaţie rutieră

           
 

Neutilizarea echipamentului  individual de protecţie din  dotare ( mănuşi de protecţie)

-Dotarea lucrătorilor cu  EIP corespunzător  activităţii ce urmează a fi  desfăşurată

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate  

–Neutilizarea sau  utilizarea incompletă a  mijloacelor de protecţie  etc. 

-Verificarea prin control  permanent, din partea  şefului formaţiei, şi/sau  prin sondaj, din partea  şefilor ierarhic superiori

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Dulgher 

Organe de maşini în mişcare: prindere mînă în abricht,  pânza ferăstrău panglică,  circular

-verificarea periodică a  stării tehnice a utilajelor  -utilizarea protecţiilor  

(apărători etc.) împotriva  organe de maşini în  

mişcare

-instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  

nerespectării restricţiilor  de securitate 

Trusa de prim ajutor

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Neutilizarea echipamentului  individual de protecţie din  dotare ( mănuşi de protecţie,  salopeta, bocanci)

-Dotarea lucrătorilor cu  EIP corespunzător  activităţii ce urmează a fi  desfăşurată

-Instruirea lucrătorilor  privind consecinţele  nerespectării restricţiilor  de securitate  

–Neutilizarea sau  utilizarea incompletă a  mijloacelor de protecţie  etc. 

-Verificarea prin control  permanent, din partea  şefului formaţiei, şi/sau  prin sondaj, din partea  şefilor ierarhic superiori

Trusa de prim ajutor

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  

munca

 
 

Muncitor  

necalificat 

constructii

Efort dinamic la: 

- manipularea maselor  mari (ţevi, materiale) 

- lucrări manuale de  săpare 

Poziţii de lucru vicioase  (aplecat, ghemuit) în  interiorul gropilor

 

-Constituirea echipelor care  manipulează mase mari  dintr-un număr adecvat de  persoane, astfel încât  solicitarea să nu  depăşească posibilităţile  individuale; angajarea şi  repartizarea la asemenea  lucrări numai a unor 

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  munca

 MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

Cod

 

Editia: 

 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

Revizia pag. 

 

Pagina 

        

persoane cu condiţie  fizică foarte bună;  instruirea privind modul  corect de manipulare 

-Control medical  periodic 

-Respectarea 

instructiunilor  

proprii de SSM  pentru manipularea,  transportul prin  purtare şi cu  mijloace  

nemecanizate şi  depozitarea  

materialelor

           
 

Omiterea utilizării  mijloacelor de protecţie din  dotare (mănuşi de protecţie,  bocanci de protecţie, casca de  protecţie)

 

-Utilizarea EIP şi a  celorlalte mijloace de  protecţie din dotare 

-Instruire cu privire la  necesitatea utilizării  mijloacelor de protecţie  din dotare

Trusa de prim ajutor 

 

Instructiuni de lucru.  

Instructiuni proprii SSM

Permanent 

Sef loc de  munca