Instrucţiune Tehnică Internă de SSM Montarea şi demontarea aparatelor de măsurari electrice din staţiile de transformare

 

Instrucţiune Tehnică Internă de SSM Montarea şi demontarea aparatelor de măsurari electrice din staţiile de transformare 

1. Denumirea lucrării care face obiectul ITI-SSM: 

Montarea şi demontarea aparatelor de măsurari electrice din staţiile de transformare 

1.1. Prezenta instrucțiune reglementează modul de efectuare a lucrărilor de întreţinere curentă, intervenție accidentală și înlocuirea aparatelor de măsurare a mărimilor electrice montate pe panouri și tablouri din staţiile de transformare. 

1.2. Aparatele de măsurare a mărimilor electrice care fac obiectul lucrărilor prezentei instrucţiuni sunt: 

- contoare de energie activă şi reactivă; 

- ampermetre; 

- voltmetre; 

- varmetre; 

- wattmetre; 

- cosfimetre; 

- traductoare; 

- frecvenţmetre; 

- indicatoare de ploturi, etc. 

1.3. În baza prezentei instrucţiuni se pot executa următoarele operații: 

- demontarea şi montarea aparatelor de măsurat; 

- verificarea circuitelor dintre şirul de cleme şi aparate; 

- verificarea internă la locul de montare al aparatelor; 

- ridicarea diagramei vectoriale a curenţilor; 

- demontarea şi montarea traductoarelor; 

- demontarea şi montarea blocurilor de încercare; 

- demontarea şi montarea siguranţelor; 

- înlocuiri de circuite; 

- înlocuire de cleme; 

 

2. Condiții în care lucrarea se poate executa 

2.1. Lucrările la aparatele de măsurat din staţiile de transformare se execută fără scoatere de sub tensiune a instalațiilor primare pe care le deservesc. Circuitele secundare de curent şi tensiune de măsură rămân în funcție, deci lucrările se execută sub tensiune, folosind metoda de lucru în contact în instalații de joasă tensiune. 

2.2. Lucrările se execută de către personalul de exploatare, mentenanta si delegat, calificat in meseria de electrician autorizat din punct de vedere al securitatii muncii. 

2.3. Lucrările respective se execută atât în stațiile cu personal de servire operativă cât şi în staţiile fără personal. 

2.4. ATENȚIE! Se interzice pătrunderea în instalaţiile primare, la distanțe mai mici decât cele limita admise(de vecinatate) prevăzute de E.ON IP-SSM-02. 

2.5. Lucrările se execută în condiţii normale de mediu, în încăperi interioare (camere de comandă, sala de protecţii, sala de conexiuni m.t., cabine de relee, etc.). 

2.6. Lucrările se execută la sol. 

2.7. Aprobarea executării lucrărilor va fi dată de către conducerea operativă, care are în autoritate de decizie aceste instalaţii. 

2.8. Lucrările se execută cu sau fără scoatere de sub tensiune a circuitelor secundare de tensiune operativă de curent continuu şi alternativ. 

 

Citiţi, recitiți și respectați instrucţiunea! 

 

3. Formația de lucru 

3.1. Formația minimă de lucru va fi compusă din doi electricieni având grupa a IV-a şi respectiv a II-a de autorizare. 

3.2. În cazul în care este necesară fracţionarea formației de lucru, în vederea verificării unor circuite, în zona în care există instalaţii de înaltă tensiune neîngrădite va lucra șeful de lucrare, iar în camera de comandă executantul. Dacă nu este posibil acest lucru, este necesar ca a doua persoană să aibă minim grupa a III-a de autorizare. 

3.3. În staţiile fără personal de servire operativă, șeful de lucrare va fi și admitent. 

3.4. Este interzisă modificarea numărului minim şi a grupei de autorizare acordate membrilor formației de lucru precizate în prezentul ITI-SSM. 

 

4. Măsuri tehnice de securitatea muncii 

4.1.Identificarea părților de instalație unde urmează a se efectua lucrări. 

Şeful de lucrare împreună cu admitentul în cazul stațiilor cu personal de servire sau cu un membru al formației în cazul staţiilor fără personal de servire vor identifica părțile din instalație după cum urmează: 

- panouri de comandă; 

- panouri sau stelaje de protecţie; 

- panouri de distribuție curent continuu; 

- panouri de distribuție curent alternativ; 

- uşile celulelor de medie tensiune; 

- cabinele de relee. 

4.2.Verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a partilor metalice care in mod normal nu trebuie sa fie sub tensiune. 

4.3.Verificarea lipsei de tensiune efectuata la partile metalice de la pct.4.2. facuta cu detectorul de joasa tensiune monopolar capacitiv. 

4.4. Delimitarea materială a zonei de lucru. 

La executarea lucrării trebuie să se asigure măsurile pentru delimitarea materială a zonei de lucru, în aşa fel încât aceasta să evidenţieze clar instalaţiile în care se lucrează. În cazul 

existenţei pe panou, stelaj sau uşa celulei de 20 kV a aparatelor de măsura acestea delimitează ca atare. 

4.5. Luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică de către şeful de lucrare în conformitate cu riscurile existente. 

4.6. Luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură electrică datorită folosirii aparatelor, sculelor și dispozitivelor electrice prin: 

- legarea la pământ a tuturor carcaselor metalice; 

- verificarea integrității carcaselor, sculelor cu izolaţie întărită; 

- folosirea prizelor adecvate ştecherelor pe care le posedă aparatura; 

- folosirea alimentatoarelor multiple; 

- verificarea cordoanelor de alimentare să nu prezinte defecţiuni vizibile; 

- este interzisă folosirea improvizaţiilor pentru alimentarea truselor. 

4.7. Verificarea existenței legăturilor la pământ a aparatelor de măsurat care au indicat pe ele semnul de legare la pământ (contoare, traductoare, etc.), această verificare se face de către şeful de lucrare vizual. 

4.8. Asigurarea de către executaţi că în părţile laterale nu sunt în apropiere părţi aflate sub tensiune neîngrădite, astfel încât să existe suficient spațiu care să permită efectuarea mişcărilor necesare la executarea lucrărilor în condiţii de securitate. 4.9. Utilizarea dispozitivelor si sculelor pentru lucrul sub tensiune in contact la joasa tensiune (dupa caz ). 

Pe sirurile de cleme si circuitele aflate sub tensiune se vor monta folii electroizolante. 

ATENTIE! Formația de lucru nu are acces la circuitele primare ale instalațiilor de înaltă tensiune, aflate sub tensiune. Operațiile de verificare a circuitelor de măsura, care impun pătrunderea la circuitele primare de înaltă tensiune, aflate sub tensiune la distanţe mai mici decât distanţele limita admise (de vecinătate) prevăzute de E.ON IP-SSM-02 se vor executa pe bază de autorizație de lucru, cu scoatere de sub tensiune a părților respective ale instalaţiilor primare. 

4.10. La executarea lucrărilor asupra instalațiilor de măsură se impun următoarele rE.ONicţii: 

- se interzice ridicarea sau depăşirea îngrădirilor; 

se interzice apropierea de instalaţiile primare în funcție, la distanță mai mică 

decât cea limita admisa( de vecinătate). 

4.11. În cazul executării lucrărilor în condiţii de vizibilitate redusă, la locul de muncă se va asigura un iluminat corespunzător. 

5. Mijloace de producție necesare 

5.1. Echipamente şi dispozitive de lucru 

Pentru executarea lucrărilor membrii formaţiei de lucru vor folosi următoarele 

echipamente şi dispozitive de munca: 

- maşină electrică de găurit şi filetat; 

- lanternă sau lampă portativă de tensiune redusă; 

- trusă de electronist sau electrician; 

- aparate de măsura etalon specifice; 

- multimetru universal; 

- ciocan de lipit; 

- degetare electroizolante; 

- folii electroizolante; 

-scule cu mânere electroizolante sau electroizolante; 

-detector de joasa tensiune; 

-cleste de masura ampermetric; 

5.2. Echipament individual de protecţie 

Membrii formaţiei de lucru în funcţie de necesităţi se vor echipa cu următoarele: 

- cască de protecţie si viziera de protectie a fetei si ochilor; 

- capişon; 

căciulă cu urechi; 

- pelerină cu glugă; 

- mănuşi de protecţie electroizolante de clasa,,0”; 

- mănuşi tricotate din fibre naturale 100% (bumbac), subtiri; 

- încălţăminte electroizolantă sau covor electroizolant fix sau portabil sau platforma 

electroizolanta; 

- salopetă pentru electricieni din fibre naturale (bumbac)100%; 

- incaltaminte de protectie la frig (folosita in combinatie cu covor electroizolant fix sau portabil sau platforma electroizolanta); 

- şubă scurtă; 

- pantaloni vătuiți cu pieptar; 

Şeful de lucrare verifică existenţa acestora la membrii formației de lucru şi dacă acestea sunt în condiţii corespunzătoare pentru executarea lucrării în condiții de securitate a muncii. 

6. Succesiunea operațiilor tehnologice și a măsurilor de securitate si sanatate in 

munca: 

6.1. Se iau măsurile organizatorice pentru admiterea la lucru conform E.ON IP-SSM-02: 

dispunerea lucrării, prin consemnarea lucrărilor de către emitent, într-un registru special destinat acestui scop;  

admiterea la lucru prin consemnarea de către admitent în evidențele sale operative. 

6.2. Se echipează personalul executant cu mijloace de protecție necesare. 

6.3. Se iau măsuri tehnice de protecţie a muncii, conform precizărilor de la capitolul 4 din prezentul ITI-SSM. 

6.4. Instruirea formației de lucru şi repartizarea sarcinilor pe fiecare membru de către şeful de lucrare. 

6.5. Verificarea concordanţei dintre schema de măsură şi circuitele existente: 

se confruntă schema din staţie cu circuitele existente şi eventual se fac corecturile necesare pe schemă; 

- se verifică existenţa inscripţionărilor şi a etichetelor. 

6.6. Pentru demontarea şi montarea aparatelor de măsura se efectuează următoarele operaţii: 

se identifică panoul şi aparatele la care se lucrează de către șeful de lucrare; 

- se identifică circuitele de curent în şirul de cleme şi se verifică existenţa legăturilor 

la pământ; 

- se şuntează înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent, prin blocurile de încercare sau prin realizarea unor punţi în şirul de cleme; 

- se identifică circuitul de tensiune şi se verifică prezenţa tensiunii cu voltmetrul sau detectorul de joasa tensiune; 

- se întrerupe tensiunea prin scoaterea blocurilor de încercare sau prin scoaterea conductoarelor de tensiune din şirul de cleme spre aparatele de măsură, se îndepărtează între ele şi se aplică degetare electroizolante; 

- se verifică lipsa tensiunii la bornele aparatului, a rezistenței adiționale și lipsa curentului; 

- se înlocuieşte aparatul de măsura; 

- se reface montajul inițial; 

- se verifică prezenţa tensiunii cu ajutorul voltmetrului sau detectorului de joasa tensiune şi a curentului cu cleştele de măsură şi se constată vizual funcționarea aparatului. 6.7. Pentru verificarea internă a aparatelor, la locul de montaj se procedează astfel: 

se identifică circuitele de curent în şirul de cleme şi se verifică existenţa legăturilor la pământ; 

- se şuntează înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent, prin blocurile de încercare sau prin realizarea unor punţi în şirul de cleme; 

- se identifică circuitul de tensiune şi se verifică prezenţa tensiunii; 

- se întrerupe alimentarea cu tensiune a aparatului; 

- se desfac legăturile la bornele aparatului şi se fac legăturile la sursa de reglaj (sursa de reglaj nu este pusă sub tensiune); 

- se verifică corectitudinea schemei de montaj; 

- se verifică legările la pământ ale carcaselor metalice ale aparatelor utilizate şi se alimentează sursa de reglaj cu tensiune; 

- se verifică aparatul de măsură; 

se deconectează sursa de reglaj de la rețea, se demontează legăturile dintre sursa de reglaj şi aparat, se reface montajul inițial. 

 

6.8. Pentru verificarea circuitelor dintre şirul de cleme şi aparate se procedează astfel: 

se identifică circuitele de curent în şirul de cleme şi se verifică existenţa legăturilor la pământ; 

- se scurtcircuitează înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent, prin blocurile de încercare sau prin realizarea unor punți în şirul de cleme; 

- se identifică circuitul de tensiune şi se verifică prezenţa tensiunii; 

se întrerupe alimentarea cu tensiune a aparatului; 

- se verifică lipsa tensiunii şi a curentului la bornele aparatului; 

- se scot conductoarele de curent din şirul de cleme; 

- se desfac legăturile la bornele aparatului; 

se verifică continuitatea fiecărui conductor din şirul de cleme al aparatului de 

se verifică corectitudinea notaţiilor; 

- se reface montajul iniţial. 

6.9. Pentru verificarea schemei de montaj prin ridicarea diagramei vectoriale se procedează 

astfel: 

- se identifică circuitul de curent în şirul de cleme şi se verifică existenţa legăturilor la pământ; 

- se scurtcircuitează înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent, prin 

blocurile de încercare sau prin realizarea unor punți în şirul de cleme; 

- se identifică circuitul de tensiune şi se verifică prezenţa tensiunii; 

- se întrerupe alimentarea cu tensiune a aparatului; 

- se verifică lipsa tensiunii şi a curentului la bornele aparatului; 

- se conectează înfăşurarea de curent a wattmetrului ori cosfimetrului în circuitul de 

curent pe faza a I-a a aparatului; 

- se ridică diagrama vectorială pe faza a I-a; 

- se repetă aceeaşi operație pe celelalte faze; 

- se demontează wattmetrul din circuitul de măsură; 

- se reface montajul iniţial. 

 

Operaţiile menţionate se referă la aparatele de măsură care au circuite de curent şi de tensiune legate la circuitele primare prin intermediul transformatoarelor de măsură. 

În cazul în care există circuite numai de curent sau numai de tensiune, operațiile se execută în mod corespunzător. 

Dacă formaţia are în dotare un aparat de măsură la care măsurarea curenţilor se face cu cleşte Dietz (VAF-85, etc.) diagrama wattmetrică se ridică fără a fi necesară şuntarea curenţilor, respectiv întreruperea tensiunilor. 

6.10. Se strâng sculele, trusele, aparatele și se face curăţenie la locul de muncă. 

6.11. Se consemnează în registrul de circuite secundare lucrările efectuate. 

6.12. Se retrage formația din zona de lucru. 

6.13. Se predă admitentului instalația la care s-a lucrat. 

 

Dispoziții finale 

a) Prezenta instrucţiune foloseşte ca document de lucru personalului de exploatare, mentenanta si delegat, calificat in meseria de electrician, autorizat din punct de vedere al securitatii muncii. 

b) Şeful de lucrare trebuie să aibă asupra sa prezentul ITI-SSM, în timpul lucrului, servind ca ghid tehnologic şi de securitate a muncii, de la pregătirea lucrării şi până încheierea acesteia. 

c) Executanţii sunt răspunzători în mod solitar pentru nerespectarea, de către oricare dintre ei sau şeful de lucrare a prevederilor din E.ON IP SSM-02 în cadrul lucrării la care participă și dacă nu intervin pentru a preveni sau a opri nerespectarea acestora 

d) Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.