INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU LEGĂTOR - CARTONAGIST

 

INSTRUCTIUNI PROPRII 

DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

PENTRU LEGĂTOR - CARTONAGIST 

Conţinut. Scop. Domeniu de aplicare 

Instrucţiunile proprii pentru activitatea legătorului și cartonagistului cuprind măsuri de prevenire a accidentării în muncă şi îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestor activităţi şi cerinţele desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă 

1. La efectuarea operaţiilor specifice legătorului și cartonagistului vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sănătăţii, pentru lucrul în medii cu substanţe toxice. 

2. Se interzice repartizarea pentru efectuarea de operaţii cu substanţe toxice a persoanelor sub vârsta de 18 ani, a femeilor gravide şi a celor aflate în perioada de alăptare. 

3. Se interzice lucrul persoanelor care prezintă alergii la unele substanţe. Acestea vor fi repartizate la alte operaţii sau activităţi. 

4. Toate persoanele care lucrează în contact cu substanţele toxice vor fi examinate medical periodic, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii. 

5. Se interzice lucrătorilor care prezintă leziuni ale pielii, mucoaselor etc. să desfăşoare activităţi în prezenţa substanţelor toxice. 

6. Se interzice contactul prelungit sau frecvent al produselor de vopsire cu pielea sau mucoasele, inhalarea frecventă sau prelungită a vaporilor acestor produse, precum şi ingerarea produselor. 

Instruirea personalului 

7. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii muncii se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 319/2006. 

8. Lucrătorii vor fi instruiţi asupra pericolelor pe care le prezintă pentru propria securitate şi sănătate, substanţele şi instalaţiile cu care lucrează, precum şi asupra măsurilor de prevenire stabilite. 

9. Lucrătorii vor fi instruiţi şi asupra măsurilor de autoprotecţie pe care trebuie să le aplice pentru a evita accidentarea şi îmbolnăvirea profesională, precum şi pentru acordarea primului ajutor în cazul intoxicării cu substanţe nocive. 

10. Măsurile de prim ajutor se vor stabili, în funcţie de substanţele utilizate, cu avizul medicului de specialitate, prin instrucţiuni proprii. 

Dotarea cu echipament individual de protecţie 

11. Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor adecvate, în raport cu riscurile existente se vor realiza în conformitate cu prevederile H.G. 1048/2006. 

12. Acordarea sortimentelor de echipament individual de protecţie se va face astfel încât acestea să asigure protecţia concomitentă a lucrătorilor contra tuturor riscurilor existente în procesele concrete tipărire. 

13. Sortimentele de echipament individual de protecţie trebuie să asigure şi prevenirea unor accidente cu consecinţe grave în caz de incendiu, prin respectarea următoarelor cerinţe: - să nu formeze topitură;  

 

- să nu întreţină arderea. 

14. Îmbrăcămintea şi încălţămintea utilizată în timpul lucrului vor fi antistatice; se interzice utilizarea îmbrăcămintei sintetice sau de lână, generatoare de sarcini electrice. 

15. Se interzice executarea lucrărilor cu substanţe nocive fără purtarea echipamentului individual de protecţie adecvat, specific fiecărei categorii de lucrări sau substanţe. 

16. Se interzice purtarea echipamentului individual de protecţie în locurile amenajate pentru servirea mesei. 

17. Echipamentul individual de protecţie va fi depus în vestiare special amenajate. Se interzice scoaterea din unitate a echipamentului individual de protecţie în vederea curăţării. 

18. La curăţarea echipamentului individual de protecţie, persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de tipografie vor lua măsuri de neutralizare a substanţelor toxice aflate vizibil sau individual pe echipament. 

Organizarea locului de muncă şi a activităţilor 

19. În funcţie de specificul industriei tipografice şi de condiţiile concrete de lucru ale fiecărui loc de muncă persoanele responsabile cu organizarea locului de muncă vor emite instrucţiunii proprii de securitate a muncii care vor fi avizate de către patronat. 

20. Atunci când locurile de muncă suferă modificări, extinderi şi/sau transformări, patronatul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că modificările, extinderile şi/sau transformările vor fi în concordanţă cu cerinţele de protecţie a muncii. 

21. În scopul menţinerii securităţii şi sănătăţii salariaţilor, patronatul va avea grijă de următoarele: 

∙ căile ce conduc spre ieşirile de urgenţă şi ieşirile propriu-zise să fie păstrate în permanenţă libere; 

∙ întreţinerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor tehnice să se facă permanent, iar orice defecţiuni constatate să fie remediate cât se poate de repede; 

∙ dispozitivele de protecţie concepute pentru a preveni sau elimina riscurile să fie în stare de funcționare. 

22. Instalaţiile electrice nu trebuie să prezinte riscuri de incendiu sau explozii iar salariaţii trebuie să fie protejaţi în mod adecvat împotriva riscului de electrocutare prin atingere directă sau indirectă. 

23. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor de acces de urgenţă şi ale ieşirilor depind de scopul, echipamentele tehnice şi dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim posibil de persoane ce pot fi prezente la un moment dat. 

24. Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior. 

25. Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau zăvorâte astfel încât să poată fi deschise imediat şi fără efort de către orice persoană care ar avea nevoie în caz de pericol. 

26. Căile de acces de urgenţă şi ieşirile care au nevoie de iluminare trebuie să fie dotate cu sistem propriu de iluminat de siguranţă care să intre în funcţiune în caz de defectare a sistemului principal de iluminat. 

27. În funcţie de dimensiunile şi de destinaţia clădirilor, de echipamentele tehnice pe care le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de muncă trebuie echipate cu instalaţii de stingere a focului, cu detectoare de incendii şi cu sisteme de alarmă. 

28. Echipamentele de stingere a incendiilor care nu funcţionează automat trebuie să fie uşor accesibile şi simplu de folosit. 

29. Pentru locurile de muncă aflate în spaţii închise trebuie prevăzute sisteme de ventilaţie care să asigure aer proaspăt, avându-se în vedere metodele de lucru folosite şi cerinţele privind calităţile fizice necesare salariaţilor. 

30. Locurile de muncă trebuie să fie iluminate atât cât este posibil, cu lumină naturală suficientă şi de asemenea să fie dotate cu iluminare artificală adecvată pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor. 

31. Locurile de muncă în care salariaţii sunt expuşi în mod special la riscuri de accidentare, trebuie să fie prevăzute cu iluminare de siguranţă de intensitate adecvată pentru eventualitatea întreruperii iluminatului artificial. 

 

32. Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie să fie calculate astfel încât să permită salariaţilor să aibă suficientă libertate de mişcare pentru a-şi îndeplini sarcinile de muncă. 

33. Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate adecvat, cu un sistem de iluminare artificial dacă lumina naturală este insuficientă. 

34. Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie pe cât posibil astfel ca salariaţii: ∙ să fie protejaţi împotriva condiţiilor nefavorabile de vreme şi, dacă este necesar, împotriva căderii obiectelor; 

∙ să nu fie expuşi la nivele de zgomot dăunător nici la influenţe externe vătămătoare cum ar fi gaze, vapori sau praf; 

∙ să nu poată aluneca sau cădea. 

35. La fiecare loc de muncă vor fi afişate la loc vizibil instrucţiunile de lucru şi de securitate a muncii pentru toate echipamentele tehnice, instalaţiile aferente şi aparatele care intră în componenţa locului de muncă respectiv. 

36. În industria poligrafică fumatul la locurile de muncă este strict interzis. 

37. Fumatul va fi permis numai în locuri special amenajate şi avizate de organele PSI, numai în pauzele de lucru sau după ce s-a cerut şi obţinut permisiunea conducătorului locului de muncă. 

Manipularea subtanţelor toxice 

38. Locurile de muncă unde se lucrează cu substanţe toxice trebuie dotate cu dulapuri speciale, bine închise şi sigilate, în care se va păstra numai cantitatea de substanţă toxică necesară pentru un schimb. Pe dulapuri se vor afişa, la locuri vizibile, instrucţiuni de lucru şi de securitate a muncii, precum şi alte instrucţiuni speciale. 

39. În fiecare secţie, atelier, unde se lucrează cu substanţe toxice, se va numi un responsabil (instruit conform legislaţiei în vigoare) cu primirea şi distribuirea substanţelor toxice. 

40. Se interzice păstrarea substanţelor toxice în vase care nu se închid etanş. 

41. Locurile de muncă vor fi dotate cu sisteme de absorbţie locală şi de neutralizare a noxelor. 42. Se interzice evacuarea gazelor în atmosferă. 

43. Substanţele toxice care pot degaja vapori (brom, alcool metilic etc.) se vor păstra numai în depozite deschise sau semideschise. 

44. Se interzice evacuarea apelor cu reziduri toxice înainte de neutralizarea acestora. 

Hârtie, carton şi produse finite 

45. În depozitele de hârtie, carton sau produse finite va lucra numai personal instruit corespunzător operaţiilor pe care la execută. 

46. Pentru operaţiile de transport, stivuire, se vor respecta normele generale de securitate a muncii referitoare la igiena muncii privind efortul fizic. 

47. Instalaţia electrică a depozitelor va fi de construcţie specială şi protejată împotriva prafului şi a apei. 

48. Se interzice accesul în interiorul depozitului cu foc deschis sau surse de foc. 49. În interiorul depozitului se vor respecta prevederile din normele PSI. 

50. Este interzisă blocarea intrărilor, ieşirilor sau a căilor de acces ale depozitelor. 

51. Cărucioarele basculante vor fi în stare tehnică corespunzătoare, cu roţile bine fixate, cu sistemul de ridicare care să nu permită căderea sau aruncarea înapoi a mânerului. 

52. Stivuirea se va face astfel încât căile de acces la gurile de apă pentru incendiu să fie în permanenţă libere. 

53. Depozitarea colilor de carton sau de hârtie se va face orizontal în funcţie de greutate şi volum. Operaţia de stivuire se va desfăşura sub supravegherea şefului de echipă sau a recepţionerului. 

54. Se interzice menţinerea stivelor de coli cu greutăţi aşezate deasupra lor. 

55. La sfârşitul zilei de lucru se vor evacua obligatoriu ambalajele şi deşeurile de hârtie. 

56. Încărcarea şi descărcarea sulurilor de hârtie în depozitele care se găsesc la acelaşi nivel cu platforma autovehiculului sau a vagonului se vor face prin rostogolire. În cazul în care rampa depozitului se găseşte la un nivel diferit faţă de platforma autovehiculului sau a vagonului se vor utiliza grinzi, funii sau macarale speciale. 

 

57. Se interzice transportul pe braţe a mărfurilor ambalate în suluri, indiferent de greutatea şi dimensiunile lor. 

58. Se interzice staţionarea salariaţilor în faţa sulurilor de hârtie ce se rostogolesc, precum şi în spatele sulurilor ce sunt urcate pe grinzi. 

59. Nu se permite rostogolirea sulurilor de hârtie împingându-se de capetele acestora. 

60. Încărcarea şi descărcarea sulurilor şi baloturilor de hârtie în/şi din mijloacele de transport se vor efectua sub supravegherea conducătorului locului de muncă. 

61. Transportul cu lize şi cărucioare a sulurilor şi a baloturilor de hârtie se va face pe un spaţiu liber de orice materiale spre a fi asigurată securitatea salariaţilor. 

62. Căile de acces din faţa scărilor şi lifturilor vor fi în permanenţă libere de orice materiale. 

63. Lifturile şi toate mijloacele de transport mecanice vor fi deservite numai de salariaţi instruiţi special şi unde este cazul, autorizaţi. 

64. Bacurile de fier-balot şi cataramele trebuie să fie aşezate pe o singură latură,  

65. Înainte de manipularea baloturilor de hârtie capetele de cuie şi de fier-balot ieşite în afară se vor îndoi pentru a se evita rănirea mâinilor. 

66. Stivuirea sulurilor şi baloturilor de hârtie se va face pe două rânduri pentru cele cu diametru de 80-90 cm şi pe trei rânduri pentru cele cu diametru până la 60 cm, cu rânduri întreţesute, asigurându-se capul stivei cu pene, contra rostogolirii. 

67. Scoaterea din stivă a primelor suluri se va face de către patru salariaţi, apoi în trepte, de către doi salariaţi. 

68. Şeful de echipă va controla stabilitatea stivelor şi va supraveghea efectuarea operaţiilor. 

69. Aşezarea sulurilor şi baloturilor de hârtie în mijloacele de transport se va face luându-se toate măsurile pentru evitarea răsturnării. 

Instalaţii şi echipamente electrice utilizate în industria tipografică 

70. Este interzis lucrul dacă instalaţiile şi echipamentele electrice nu corespund sarcinilor de lucru, nu sunt dotate cu mijloace de protecţie şi aparatura de control conform cerinţelor de securitate şi/sau prezintă elemente improvizate. 

71. Este interzis salariaţilor tipografi să remedieze, să înlocuiască sau să modifice elemente ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice. 

72. Pentru orice defecţiune constatată, instalaţia sau echipamentul electric va fi decuplat de la reţea şi se va anunţa conducătorul locului de muncă. 

73. În funcţie de condiţiile concrete şi de particularităţile locului de muncă, agentul economic este obligat să emită instrucţiuni proprii de lucru şi de securitate a muncii privind exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice. 

74. Dacă tipul şi/sau destinaţia echipamentelor electrice impune, se va solicita autorizarea de către organele competente a salariaţilor ce vor deservi aceste echipamente. 

Echipamente tehnice. Prevederi generale 

75. Organele de comandă ale echipamentului tehnic care afectează securitatea trebuie să fie clar vizibile şi identificabile şi, dacă este necesar, să fie marcate corespunzător. 

76. Exceptând unele cazuri, organele de comandă trebuie să fie amplasate în afara zonelor periculoase, şi astfel manevrarea lor să nu genereze riscuri suplimentare. 

77. Ele nu trebuie să antreneze riscuri ca urmare a unei manevre neintenţionate. 

78. Pornirea unui echipament tehnic trebuie să fie posibilă numai printr-o acţiune voluntară exercitată asupra unui organ de comandă prevăzută în acest scop. 

79. Aceiaşi prescripţie se va aplica: 

∙ pentru repornire după oprire din orice cauză; 

∙ pentru comanda unei modificări semnificative a condiţiilor de funcţionare (de ex. viteza, presiune, etc.). 

80. Orice echipament tehnic trebuie să fie prevăzut cu un sistem de comandă care să-l opească complet şi în condiţii de securitate. 

81. Orice echipament tehnic trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv pentru oprirea de urgenţă atunci când riscurile existente şi timpul normal de oprire impun aceasta. 

82. Echipamentul tehnic care prezintă riscuri datorate căderilor de obiecte sau proiectării acestora trebuie prevăzut cu mijloace tehnice de protecţie adecvate. 

83. Echipamentul tehnic care prezintă riscuri datorate degajărilor de gaze, vapori, lichide sau pulberi, trebuie prevăzute cu dispozitive de reţinere şi/sau evacuare adecvate, amplasate cât mai aproape de locurile de degajare. 

84. Dacă există riscul contactului mecanic cu elemente mobile ale unui echipament tehnic care poate conduce la accidentări, atunci ele trebuie prevăzute cu protectori sau alte mijloace tehnice de protecţie care să împiedice pătrunderea în zonele periculoase sau să oprească mişcarea elementelor mobile înaintea pătrunderii în zonele periculoase. 

85. Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie: 

∙ să fie construite robust; 

∙ să nu genereze riscuri suplimentare; 

∙ să nu poată fi înlăturate cu uşurinţă sau făcute inoperante; 

∙ să fie situate la o distanţă adecvată faţă de zona periculoasă; 

∙ să nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de lucru; ∙ să permită intervenţiile necesare pentru montarea şi/sau înlocuirea elementelor şi pentru lucrările de întreţinere, pe cât este posibil restrângând accesul numai la sectorul în care trebuie realizată lucrarea, fără demontarea protectorilor sau a dispozitivelor de protecţie. 

86. Părţile echipamentului tehnic care prezintă temperaturi excesive prea ridicate sau prea scăzute trebuie să fie protejate, pentru a preveni contactul salariaţilor cu acesta, sau apropierea de acestea. 

87. Echipamentul tehnic trebuie prevăzut cu dispozitive clar identificabile destinate separării de fiecare sursă de energie. 

88. Reconectarea nu trebuie să genereze riscuri pentru salariaţii în cauză. 

89. Orice echipament tehnic trebuie să fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie ale acestuia sau ale substanţelor produse utilizate sau depozitate în acesta. 

90. Orice echipament tehnic cu surse de alimentare electrice, trebuie să fie adecvat pentru a proteja salariaţii expuşi, contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă. 

Prevederi privind activitatea de asamblare 

Pregătirea colilor 

91. La amplasarea maşinilor de fălţuit se vor respecta prevederile referitoare la amplasarea echipamentelor tehnice. 

92. Se interzice efectuarea operaţiilor de pregătire pentru lucrul la maşina de fălţuit (reglarea formatului, reglarea puitoarei automate, punerea şiretului pe role, mutarea colţarelor de sprijin de pe fundament) în cazul în care acestea sunt cuplate la reţea, şi nu s-au luat toate măsurile de securitate prevăzute. 

93. Se interzice lucrul la maşinile de fălţuit dacă acestea nu sunt dotate cu protectori corespunzători în toate zonele periculoase (sisteme de transmisie, mecanisme de acţionare, dispozitive de fălţuit). 

94. La maşinile de fălţuit cu alimentare manuală a colilor este interzis lucrul fără bara de protecţie din faţa cuţitului fălţuitor. 

95. Şireturile de la sistemul de transportare a colilor trebuie să fie în stare corespunzătoare. 

96. Operaţiile de pregătire pentru lucru şi punerea în funcţiune a maşinilor de fălţuit trebuie efectuate numai de către salariaţi instruiţi. 

97. În timpul funcţionării maşinii de fălţuit nu se permite îndreptarea colilor de pe masa de jos a aparatului de pus coli şi de pe fundament. 

98. Se interzice scoaterea colilor încurcate de sub cuţite sau de sub rolele de fălţuit fără a opri maşini de fălţuit şi fără a întrerupe alimentarea cu curent electric. 

99. Nu este permisă scoaterea colilor căzute sub maşina de fălţuit în timpul funcţionării acesteia. 100. În timpul funcţionării maşinii de fălţuit "Miniatur" este interzisă scoaterea cu mâna a maculaturilor dintre valurile maşinii. 

101. Introducerea şi scoaterea colilor căzute sub maşina de fălţuit sunt permise numai când maşina este oprită şi circuitul electric de alimentare întrerupt. 

102. Înainte de începerea lucrului la presele de împachetat coliţe, salariaţi sunt obligaţi să verifice:  

- existenţa şi starea tehnică a protectorilor; 

- starea şi modul de funcţionare a lanţului transportor. 

103. Se interzice folosirea intercalaţilor (din metal, material plastic sau placaj) ale căror margini sunt ascuţite sau prezintă rupturi. 

104. Pentru legarea pachetelor de coliţe se vor folosi numai chingi în stare corespunzătoare prevăzute cu agrafe şi inele metalice. 

105. Se interzice lucrul la presa de împachetat dacă platanul inferior funcţionează necorespunzător (coboară neuniform sau loveşte batiul presei). 

106. În timpul cursei platanului mobil se interzice îndreptarea coliţelor fălţuite. 

107. Punerea coliţelor în presă sau scoaterea pachetului de coliţe este permisă numai când presa este oprită şi platanul mobil se află în poziţia iniţială. 

108. Punerea în funcţiune a agregatelor de adunat colile fălţuite se va efectua numai după ce lucrătorul desemnat cu aceasta s-a asigurat de lipsa oricăror persoane din zonele periculoase. 109. Pregătirea pentru punerea în funcţiune a agregatelor de adunat colile fălţuite se va face numai când toate dispozitivele de pornire sunt în poziţia "OPRIT". 

110. Înainte de pornirea maşinii salariaţii sunt obligaţi să verifice corespondenţa dintre formatul cărţii şi formatul mesei de alimentare. 

111. În timpul funcţionării agregatului de adunat colile fălţuite nu se permite scoaterea colilor deteriorate de pe bara transportoare. 

112. Se interzice funcţionarea maşinii de lipit planşe şi forzaţ fără ca toţi protectori să fie montaţi. 

113. Zona de lucru din jurul maşinii de lipit planşe şi forzaţ trebuie păstrată în stare de curăţenie şi eliberată de orice obiecte, materiale ce nu sunt necesare în procesul muncii.  

114. În timpul funcţionării maşinii de lipit planşe şi forzaţ se interzice scoaterea coliţelor, forzaţului sau planşelor încurcate între valurile maşinii. 

115. După utilizarea maşinii de lipit planşe şi forzaţ salariaţii au obligaţia de a goli rezervorul de adeziv şi de a curăţa adezivul uscat de pe rezervor şi valuri. 

 Coaserea şi broşarea 

116. Amplasarea maşinilor de cusut cu sârmă sau cu aţă se va face conform prevederilor prezentei norme referitoare la amplasarea echipamentelor tehnice. 

117. În timpul aranjării colilor cusute pe şireturi în interiorul maşinii de cusut cu aţă, salariaţilor le este interzisă ţinerea piciorului pe pedala de pornire. 

118. Toate operaţiile pentru pregătirea lucrului la maşina de cusut cu aţă trebuie efectuate numai după ce maşina şi electromotorul de acţionare au fost oprite. 

119. În timpul funcţionării maşinii de cusut cu aţă, se interzice îndreptarea şi aşezarea aţei şi şiretului pe role. 

120. Schimbarea formatului lucrării se va efectua numai după oprirea maşinii de cusut şi a electromotorului de acţionare. 

121. Înainte de pornirea maşinii de cusut cu aţă (sistem de punere a colilor pe transportor) operatorul este obligat să scoată din funcţiune volanul pentru învârtirea manuală a maşinii. 

122. În timpul lucrului la maşina de cusut cu aţă nu este permisă îndreptarea colilor aşezate greşit pe transportor, îndreptarea şi aşezarea aţei precum, şi a şiretului pe role. 

123. Pentru tăierea tifonului şi a aţei se va utiliza un cuţit bine ascuţit, cu tăişul lamei orientat în jos. 

124. Înainte de pornirea maşinilor automate de cusut cu aţă, salariaţii au obligaţia de a controla funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor de cuplare, decuplare şi a celor de blocare. 

125. În timpul funcţionării maşinii automate de cusut cu aţă se interzice ca operatorii să îndrepte colile fălţuite aşezate greşit pe masa basculantă sau să efectueze orice lucrare de intervenţie (reglare, curăţare, ungere, etc.). 

126. În timp ce se scoate sârma din dispozitivul de coasere la maşinile de cusut cu sârmă, salariaţilor le este interzisă ţinerea piciorului pe pedala de pornire a maşinii. Scoaterea sârmei se va executa numai cu ajutorul uneltelor (şurubelniţă, cleşte, etc.). 

127. La coaserea cu sârmă pe şiret, în timpul aranjării colilor cusute în interiorul maşinii, salariaţilor le este interzisă ţinerea piciorului pe pedala de pornire. 

128. În timpul funcţionării maşinii de cusut cu sârmă, se interzice scoaterea broşurii direct din maşină. 

129. Se interzice funcţionarea maşinii pentru broşat fără a avea montaţi toţi protectorii. 

130. Punerea în funcţiune a agregatului pentru broşat va fi precedată de emiterea unui semnal acustic de avertizare şi numai după ce salariatul de la comandă s-a asigurat de absenţa oricăror alţi salariaţi din zonele periculoase. 

131. Operaţiile de pregătire pentru lucru se vor executa numai atunci când maşina de broşat este decuplată de la reţeaua electrică. 

132. În timpul funcţionării maşinii de broşat se interzice scoaterea colilor sau a coperţilor încurcate sau căzute, precum şi orice intervenţie pentru reglarea, întreţinerea şi curăţarea ei. 

133. La montarea sau scoaterea rolei de sârmă din dispozitivul de coasere lucrătorii vor utiliza numai şurubelniţe sau cleşti. 

134. Se interzice lucrul la agregatele pentru asamblarea şi finisarea revistelor fără ca toţi protectorii să fie montaţi în poziţia de protecţie. 

135. Pentru efectuarea operaţiilor de reglaj salariaţii vor acţiona agregatele pentru asamblarea şi finisarea revistelor numai cu ajutorul roţii manuale. 

136. Transportul şi depozitarea cuţitelor se va face numai în cutii de lemn special construite. 137. Se interzice manipularea cuţitelor prin prindere manuală în zona tăietoare a acestora. 

138. Fixarea cuţitului pe port-cuţit se va face prin strângerea corespunzătoare a tuturor şuruburilor de fixare prevăzute. 

Asamblare tiparituri 

139. Toate părţile mobile ale maşinilor precum şi mecanismele de acţionare trebuie protejate cu protectori şi/sau dispozitive de protecţie corespunzătoare. 

140. Maşinile de fălţuit trebuie dotate cu protectori corespunzători în toate zonele periculoase (sisteme de transmisie, părţile mobile ale mecanismelor de acţionare, dispozitivele de fălţuire). 141. Dispozitivele de oprire ale maşinilor, instalaţiilor se vor dispune astfel încât să poată fi acţionate cu uşurinţă de către toţi salariaţilor care la deservesc. 

142. La maşinile de lipit planşe şi forzaţ se vor prevede protectori şi la aparatul de ungere cu adeziv. 

143. Scaunele trebuie concepute astfel încât să corespundă cerinţelor ergonomice şi particularităţilor fiziologice ale salariaţilor. 

144. Maşinile de tăiat hârtie trebuie prevăzute cu tije sau plăci dispuse spre zona de alimentare. 145. Maşinile de tăiat hârtie cu acţionare mecanică vor fi prevăzute cu comandă bimanuală şi dispozitive de protecţie. 

146. Maşina de dat clei pe cotorul cărţii va fi prevăzută şi cu protectori la toate posturile de presare. 

147. Instalaţia de uscare a blocului de carte va fi prevăzută cu protectori împotriva radiaţiilor calorice. 

148. Camera de uscare a maşinii de încleiat trebuie prevăzută cu protectori împotriva radiaţiilor emise de becurile cu lumină infraroşie. 

149. Maşinile de croit pânză de legătorie trebuie prevăzute cu protectori în zonele dispozitivului de tăiere şi la evacuarea materialului tăiat. 

150. Maşinile de ovalizat scoarţe trebuie prevăzute cu protectori în faţa dispozitivului de calandrare şi în zona de evacuare a scoarţelor. 

151. Maşinile de curăţat scoarţă după poleire se vor amplasa în încăperi separate şi vor fi dotate cu hote de aspiraţie locală. 

152. Presele de cărţi vor fi prevăzute cu ştifturi (pană conică) de siguranţă, montate la capătul şnecului. 

 

REGLEMENTĂRI DE ORDINE INTERIOARĂ 

FUMATUL 

∙ reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie 

∙ interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis ∙ instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul ∙ dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT 

∙ amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere ∙ interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere ∙ interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile ∙ interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse ∙ evitarea fumatului in locuri de odihna (paturi, canapele, fotolii) 

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE ∙ asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare (ventilator, 

usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare), etc. ∙ asigurarea practicabilitatii si curateniei  

∙ semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare 

∙ interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie 

∙ amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare 

∙ interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului 

∙ functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon 

∙ asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare 

∙ marcarea cailor de acces 

∙ montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata 

∙ interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor, holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie 

∙ pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii 

∙ asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta ∙ acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate 

∙ acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii 

∙ asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor  ∙ asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor 

∙ protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm 

 

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME Efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece 

∙ asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire 

∙ protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa (expuse temperaturii scazute) 

∙ asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de interventie 

Efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase 

∙ elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de prevenire si stingere a incendiilor 

∙ identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu ∙ interzicerea utilizarii focului deschis 

∙ restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului (prin degajare de substante volatile sau supraincalzire) ∙ protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece 

∙ indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare ∙ asigurarea rezervei de apa necesara interventiei 

∙ comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor 

∙ stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare 

SEMNALIZAREA DE SECURITATE 

∙ Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii 

∙ Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice 

∙ Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional ∙ Semnalizarea permanenta se realizeaza 

- prin panouri (indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor 

- prin eticheta (pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei 

- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces 

 - prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie 

∙ Semnalizarea ocazionala se realizeaza 

- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru evacuare de urgenta 

- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol. 

  

∙ Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum și pe comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor, ca urmare a unor verificări. 

La constatarea stării de pericol grav și iminent de accidentare, va lua imediat următoarele măsuri de securitate: 

∙ oprirea echipamentului de muncă și/sau a activității. 

∙ evacuarea personalului din zona periculoasă. 

∙ anunţarea serviciilor specializate. 

∙ anunţarea conducătorilor ierarhici. 

∙ eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.