INSTRUCTIUNI PROPRII GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU AGENT DERATIZARE

 

INSTRUCTIUNI PROPRII GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  

PENTRU AGENT DERATIZARE 

 

1.Scopul instructiunii 

Eliminarea sau diminuarea accidentelor de munca si/sau bolilor profesionale din cadrul  activitatii de asistent DDD 

2.Domeniu de aplicare: 

Instructiunile proprii de sanatate si securitate a muncii pentru asistent DDD se aplica pentru  toate locurile de munca din cadrul spitalului. 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

3.1.IPSSM -Instrucţiune proprie de securitatea şi sănătatea muncii. 3.2.L 319/2006 -Legea Securitatii si sanatatii in Munca nr.319 din 2006. 3.3.N.M. -Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 3.4.EIP -Echipament individual de protecţie. 

3.5.ET -Echipament tehnic. 

3.6.H.G. -Hotarari de Guvern 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

4.1.L 319/2006. 

4.2.NM/2006 

4.3.Normativ de acordare EIL şi EIP / Societate /2007; 

4.4.Instrucţiuni de utilizare, întreţinere a cailor si iesirilor de urgenta. 

4.5.H.G. 971/2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de  sanatate la locul de munca. 

4.6.H.G. 1091/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.  4.7. H.G. 1092/2006- privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la   agenţi biologici în munc 

4.8. H.G. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă  pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici  4.9. H.G. 1048/ 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către  lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 

4.10. H.G. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la  utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 

5. RESPONSABILITĂŢI 

5.1.Manager, şefii de secţii, ateliere, inginerii şefi ai compartimentelor funcţionale, şefii de  birouri, şefii punctelor de lucru asigură condiţiile de protecţia muncii şi prevenirea accidentelor  de muncă şi îmbolnăvire profesională. 

5.2.Instruirea personalului se face conform IPSSM-ului privind instruirea. 

5.3.Executantul are responsabilitatea însuşirii, respectării şi aplicării prezentelor instrucţiuni. 5.4.Responsabilul SSM verifică periodic, modul de respectare al măsurilor SSM dispuse în  instrucţiune.

 

 La manipularea substanţelor de dezinfecţie şi dezinsecţie se va avea mare grijă  ca acestea să nu ajungă decît la zona de lucru , în caz de scăpări accidentale se  va face aerisirea rapidă şi evacuarea persoanelor care au inhalat sau au fost  stropite 

 Atenţie mărită la manipularea recipienţilor cu substanţe pentru a nu produce  deversări. 

 Verificarea pompei pentru a preîntîmpina scăpările accidentale. Atenţie mărită la manipularea recipienţilor cu substanţe,a pompei, a ustensilelor  şi a deşeurilor intraspitaliceşti, în caz de înţepări, tăieri sau striviri se vor lua  imediat măsurile necesare pentru preintîmpinarea infecţiilor. 

 Se vor respecta normele de dezinfecţie şi dezinsecţie specifice fiecărei zone.  Inainte de a începe dezinfecţia unei zone se vor face următoarele: 

∙ se verifică dacă au fost îndepărtate toate obiectele de prisos; 

∙ se verifică etanşeitatea zonei; 

∙ se evacuează toate persoanele din zonă; 

∙ se echipează corespunzător operatorul şi se anunţa persoanele responsabile de  zona respectivă, că începe dezinfecţia, persoane care vor monitoriza din exterior  pe toată durata operaţiunii operatorul, ca în caz de accidente să poată fi extras  din zonă cu măsurile de precauţie specifice; 

∙ se închide şi se securizează zona dezinfectată; 

∙ se pune un bilet cu avertizarea de zona dezinfectată şi ora cînd se poate întră în  zonă fără a fi puse în pericol personalul de curăţenie. 

 Toate substanţele vor fi păstrate în ambalaje adecvate, etanşe, etichetate şi  depozitate pe sortimente specifice, cele a căror natură nu se cunosc se vor  utiliza numai după o identificare certă. 

 Se va respecta igiena personală după fiecare operaţiune de lucru.  La manipularea substanţelor toxice, nocive sau infecţioase, se va purta  obligatoriu echipamentul specific de protecţie. 

 In caz de deversare a unei substanţe inflamabile se opresc toate sursele de  flacără şi scântei, se deschid ferestrele şi se închid uşile, se şterge cu o cârpă  care se va stoarce într-un vas larg şi se colectează într-un vas etanş după care  se menţine aeresirea până la dispariţia completă a mirosului. 

 In caz de producere accidentală a unei cantităşi mari de gaze sau vapori toxici  se va proceda astfel: 

∙ persoanele prezente îşi vor ţine respiraţia şi vor părăsi repede incăperea  închizîndu-se uşile, 

∙ cel puţin 2 persoane echipate cu echipament de protecţie şi cu măşti de gaze  specifice vor intra în încăpere, vor deschide ferestrele şi instalaţia de ventilaţie şi  va elimina sursa de producere a gazelor şi vaporilor toxici,

∙ nu se va relua lucrul decât dupa dispariţia completă a gazelor şi vaporilor toxici.  Toate persoanele,care vor lucra la dezinfecţie şi dezinsecţie, vor face în prealabil  pe lîngă analizele de bază şi o analiză de alergologie la substanţele şi materiale  specifice. 

La manipularea substanţelor chimice în caz de : 

∙ inhalare: se scoate pacientul la aer,se solicită imediat medicul; 

∙ înghiţire: nu se induce vomă dacă pacientul este inconştient,se solicită imediat  medicul; 

∙ contact cu pielea sau ochii: se spală zona contaminată cu multă apă.se solicită  imediat medicul. 

Depozitarele va face potrivit instrucţiunilor de lucru specifice fiecărei  substanţe, păstraţi containerul închis etanş. 

Nu depozitaţi lîngă alimente, băuturi, sau alte materiale utilizabile. Se păstrează  numai în containerul original. 

 Măsuri de protecţie a mediului şi metode de curăţare: soluţia deversată se  colectează în container etichetat deşeu în vederea neutralizării,iar pentru  scurgerile minore se diluiază cu multă apă înainte de deversare la canalizare,  dacă nu au alte indicaţii de neutralizare. 

 Se va asigura protecţia absolută contra insectelor, rozătoarelor sau altor animale  care pot deveni vectori de transmitere. 

 Echipamentul de protecţie se va păstra separat de îmbrăcămintea de stradă.  Deşeurile intraspitaliceşti vor fi ţinute în containere şi ambalaje specifice, în  locurile de depozitare desemnate şi special amenajate, securizate şi  decontaminate obligatoriu de cîte ori este nevoie. 

 Transportul deşeurile intraspitaliceşti de la secţii şi la autospecialele de colectare  şi transport, se vor face numai cu ambalaje specifice ,securizate şi cu purtarea  echipamentului de protecţie adecvat 

 Toate căile de acces vor fi păstrate libere şi uscate, fără riscuri de alunecare sau  împiedicare. 

 In locurile de depozitare se va păstra o ordine deosebită cu accesibilitate facilă  la materiale, pe rafturi nu se va depăşi greutatea maximă depozitată de 50kg/raft  La deservirea aparatelor şi instalaţiilor se vor respecta următoarele: 

∙ Se va verifica zilnic vizual continuitatea legăturii la pămînt şi la nul; 

∙ Se interzice manipularea butoanelor electrice cu mîna umedă; 

∙ Defecţiunile de orice natură vor fi semnalate imediat personalului de întreţinere,  iar în caz de incendiu .deversări de substanţe chimice, se va evacua  imediat personalii cu decuplarea în prealabil, dacă este posibil a alimentării cu  energie şi anunţarea factorilor responsabili. 

∙ Ţinerea evidenţei şi atenţionarea factorilor responsabili despre reviziile şi  reparaţiile de orice natură ce trebuiesc efectuate la utilaje şi instalaţii. Căile de acces şi incintele se vor păstra libere fără blocaje şi cu pardoselile  uscate, orice umezire va fi imediat rezolvată prin ştergere.

 

 Personalul de întreţinere,reprezentanţii firmelor de service, sau alte persoane  străine care intră în spaţiile de depozitare, vor fi avertizate de riscurile existente  în acest sector. 

 Operatorul va monitoriza periodic, pe toata durata derularii contractului, dacă  tratamentele aplicate au avut efectul scontat sau dacă după efectuarea lucrărilor  s-au stins focarele de infecţie sau dăunătorii au migrat în zonele netratate 

 În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat se produce o daună  imediată, vizibilă proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi comunicat în mod  expres operatorului 

 Pentru desfasurarea actiunilor specifice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie  prestatorul va intocmi o metodologie de lucru care sa contina informatii relevante  privind aplicarea fiecarei substante in parte. Metodologia va cuprinde pentru  fiecare substanta modul de aplicare, tipul de echipament folosit la aplicarea substantei, concentratia de lucru si norma de utilizare/consumul specific in  conformitate cu recomandarile producatorului 

 Pentru actiunile de DDD prestatorul de servicii trebuie sa utilizeze substante  care sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

∙ sa aiba aviz/autorizatie a Ministerului Sanatatii in termenul de valabilitate pentru  utilizarea in siguranta pentru profilaxia sanitar-umana; 

∙ substantele utilizate pentru actiunile de dezinfectie trebuie sa aiba caracater  biocid cu spectru larg de actiune: bactericid, fungicid, algicid si virulicid si sa  prezinte eficienta fata de ciuperci si virusul hepatitei B – confirmarea  proprietatilor se va face cu documente de la producator (se va prezenta fisa  tehnica de securitate a produsului). 

∙ substantele utilizate pentru actiunile de dezinsectie si dezinfectie trebuie sa fie  biodegradabile. 

∙ substantele folosite la actiunile de deratizare si dezinsectie din exteriorul  cladirilor trebuie sa faca parte cel putin din grupa principala 3. 

∙ substantele folosite la deratizare trebuie sa fie anticoagulante.  Avizele/Autorizatiile Ministerului Sanatatii ale substantelor utilizate pentru  profilaxia sanitar-umana conform Ordinului ministrului sanatatii, al Ministerului  mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si  pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 si cu Ordinul 1182/2005 cu  modificarile si completarile ulterioare; 

∙ pentru eliminarea degradarii substantelor raticide se vor folosi momeli sub forma  de pellets, pasta sau bloc. 

∙ pentru asigurarea eficientei necesare intre actiunile de dezinsectie se vor folosi  insecticide astfel formulate care sa asigure cel putin 30 zile remanenta.  Agentii DDD, in urma sesizarilor primite vor recolta de la fata locului insecte sau  rozatoare (sub forma de oua, larve, nimfe, adulti care pot fi transportati din zone  infestate in locuri neinfestate, odata cu diferite marfuri alimentare sau nealimentare), urmand sa fie cercetate si analizate in laboratoare specializate ce  boli transmit prin agenti patogeni la om si cu ce tratamente se pot inlatura.