INSTRCTIUNI SSM STRUCTURI DE SERVIRE A MESEI

INSTRCTIUNI SSM STRUCTURI DE SERVIRE A MESEI 

Generalitati 

Art.1 Structurile de servire a mesei sunt obligate să respecte prevederile Normelor sanitare. Art.2 (1) Activităţile ce se desfăşoară în structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu marfă, depozitarea acesteia, prepararea alimentelor în bucătării şi laboratoare de cofetărie – patiserie, precum şi servirea acestora în saloane sau în alte locuri destinate acestui scop. 

(2) Prevederile din instructiuni privind structurile de servire a mesei se referă la activităţile de pregătire a alimentelor prin tratare termică şi la rece. 

Art.3 Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de igienă şi de securitate a muncii, spaţiile de producţie pentru prepararea alimentelor trebuie organizate în funcţie de volumul activităţii şi în funcţie de tehnologiile din producţia culinara. 

Art.4 În structurile de servire a mesei cu un număr sub 150 locuri la mese prelucrările primare – tranşare, pregătirea cărnii, peştelui şi a legumelor se pot efectua în cadrul bucătăriei propriu-zise, în locuri special repartizate sau în nişe dotate cu utilaje şi mobilier adecvat acestor operaţii. Fiecare loc de muncă va fi marcat prin indicatoare şi va fi dotat cu mese şi ustensile separate pentru carne crudă şi carne fiartă, pentru peşte, zarzavat etc. 

Art.5 Este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea cărnii, peştelui, zarzavatului şi legumelor, la fiecare preparare de meniuri sau ori de câte ori este nevoie. 

Art.6 resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de producţie şi din operaţia de servire a clienţilor se vor colecta în saci din material plastic, în recipiente etanşe, confecţionate din materiale rezistente, evacuarea făcându-se înainte ca acestea să depăşească capacitatea sau să intre în descompunere. 

Art.7 Unităţile de alimentaţie publică care au secţii de producţie trebuie să-şi stabilească o zonă pentru depozitarea gunoiului menajer care să fie la distanţă mare de locul alimentar şi amenajat conform normelor sanitare. 

Art.8. La instalarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, aparatelor, precum şi a altor echipamente tehnice folosite în alimentaţia publică (restaurante, cantine, bufete, baruri etc.) se vor respecta următoarele: 

- tehnologia stabilită prin documentaţia elaborată de proiectant sau cea indicată prin cartea tehnică, privind exploatarea utilajelor, instalaţiilor, aparatelor etc.; 

- prevederile documentaţiei tehnice emise de furnizor referitoare la cunoaşterea componenţei, a caracteristicilor tehnice şi funcţionale, precum şi a condiţiilor tehnice de execuţie, montaj şi recepţie, a mijloacelor tehnice din dotare; 

- prevederile documentaţiei tehnice referitoare la periodicitatea şi condiţiile tehnice de efectuare a verificărilor şi reparaţiilor; 

- instrucţiunile tehnice specifice fiecărui mijloc de producţie, privind exploatarea acestuia; - exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatură de măsură, control şi automatizare prevăzută. Art.9. Personalul din bucătării (bucătari, ajutori de bucătari şi bucătari auxiliari) este obligat să poarte echipamentul de protecţie şi de lucru prevăzut de normative. 

Art.10. În bucătării sau alte spaţii de pregătire la cald este interzis lucrul fără asigurarea ventilării încăperilor. 

Art.11. Curăţarea locului de muncă se va efectua ori de câte ori este necesar pentru prevenirea alunecării persoanelor în zona de lucru. 

Art.12. Lucrătorii din bucătărie trebuie să fie instruiţi asupra modului de utilizare a agregatelor la care lucrează (maşini de gătit, roboţi, marmite cu aburi, tigăi basculante, friteuză, cuptoare de diferite tipuri etc.) pentru prevenirea accidentelor. 

Art.13. Este interzisă aprinderea focului la maşinile de gătit la care se utilizează combustibil gazos sau injectoare cu combustibil lichid, de către persoane neinstruite. 

Art.14. Eventualele defecţiuni ce apar în funcţionarea unor agregate, roboţi de bucătărie etc. vor fi remediate numai de către persoane calificate de specialitate (mecanici, electricieni etc.). Art.15. Personalul din bucătărie vor purta încălţăminte bine fixată pe picior. Este interzisă folosirea încălţămintei tip papuc (neasigurată la călcâi). 

Art.16. Este interzisă aşezarea pe pardoseli a vaselor cu lichide fierbinţi, pentru prevenirea accidentelor prin opărire. 

Art.17. Vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor şi ustensilele se vor păstra în mod ordonat pe

rafturi. 

Art.18. Ferăstraiele acţionate electric pentru tăiatul oaselor se vor utiliza conform prevederilor din cartea tehnică, referitor la măsurile de securitate ce trebuie respectate, iar personalul va fi instruit în acest scop. Art.19. Cuţitele utilizate la tranşarea cărnii se vor purta în suporturi speciale (teci). Este interzis purtarea cuţitelor în buzunare. 

Art.20. resturile rezultate din prelucrarea cărnii şi oasele nefolositoare vor fi colectate în recipiente speciale cu care se vor transporta zilnic la punctul de depozitare a deşeurilor menajere. Art.21. Pentru prevenirea riscurilor de alunecare cât şi a unui focar de infecţie, pardoseala se va spăla zilnic, după terminarea operaţiilor respective. 

Exploatarea utilajelor din structurile de servire a mesei  

Art.22. Este interzisă prepararea unor compoziţii fără fluiditate pentru prevenirea încălzirilor excesive şi neuniforme a pereţilor, utilajelor, agregatelor. 

Art.23. Utilajul nu se pune în funcţiune, decât atunci când este încărcat complet. Art.24. Alimentarea cu abur se va face în limitele de presiune joasă (0,4 – 0,7) bari, cu excepţia autoclavelor sau a altor aparate speciale, la care se indică presiunea maximă de regim. Art.25. Introducerea aburului în mantaua de încălzire se controlează până la evacuarea aerului din acestea, respectiv până la ieşirea aburului. 

Utilaje alimentate cu energie electrică 

Art.26. Utilajele acţionate electric se vor exploata şi respectiv instala în condiţiile prevăzute standardele pentru aparatele electrice de gătit. 

Art.27. Este interzisă folosirea utilajelor fără echipamentul electric de comandă-control în stare de funcţionare, prevăzut de proiectant. 

Art.28. Manevrarea tuturor întrerupătoarelor sau comutatoarelor se va face cu mâinile uscate. Art.29. În situaţii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu mănuşi electroizolante şi de pe platforme electroizolante sau de pe covoare din cauciuc. 

Art.30. Este interzisă răcirea plitelor cu apă pentru a se evita fisurarea acestora şi producerea de scurtcircuite la instalaţia electrică. 

Utilaje acţionate cu combustibil gazos şi lichid 

Art.31. Utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala şi exploata în conformitate cu normele specifice pentru utilizarea, distribuirea gazelor naturale, Normativului 16-67. 

Art.32. Instalaţiile trebuie să fie prevăzute cu un sistem de opturare (clapetă) care să reţină gazul când acesta revine pe conductă după o eventuală întrerupere de la reţea. 

Art.33. Pentru spaţiile închise (cuptor, maşini de gătit cu plită cu cuptor etc.) instalaţiile vor fi prevăzute cu sistem automat de ardere a gazului, cu flacără de veghe. 

Art.34În lipsa aparaturii de automatizare, instalaţiile cu arzătoare în spaţii închise cât şi maşinile de gătit cu mai multe arzătoare, pentru siguranţă, vor fi prevăzute cu o ţeavă de fugă a flăcării, care are controlul de reaprindere a arzătorului stins din cauza manevrării greşite sau peste care s-a vărsat mâncare. Art.35. Evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate conform normelor în vigoare. Art.36. Este interzisă evacuarea gazelor arse prin hota de absorbţie cu excepţia reşourilor sau flăcării deschise.  

Maşini de gătit cu plită 

Art.37. Instalarea maşinilor de gătit cu plită se va efectua de către persoane cu calificare de specialitate şi după caz autorizate. 

Art.38. Înainte de punerea în funcţiune a maşinilor de gătit se va verifica starea sistemului de alimentare (electric, cu arzător cu gaze, injector pentru combustibil lichid). 

Art.39. Punerea în funcţiune a maşinilor de gătit cu plită încălzite electric, se va face conform prevederilor din Cartea tehnică a instalaţiei respective. 

Art.40. manevrarea comutatorului din tabloul electric se va efectua cu respectarea măsurilor de electrosecuritate pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare.

Art.41. Acţionarea butoanelor de la maşina de gătit cu plită electrică se va face numai cu mâna uscată, stând pe un covor de cauciuc. 

Art.42. La maşinile de gătit încălzite cu gaze naturale, înainte de aprinderea focului, obligat se va verifica dacă nu sunt scăpări de gaze, dacă toate robinetele sunt bine închise şi etanşe. 

Art.43. În cazul în care se constată scăpări de gaze se iau măsuri de ventilare a încăperii, nu se acţionează întrerupătoarele de la lumină, nu se utilizează foc deschis şi se evită orice posibilitate de iniţiere a unui eventual amestec aer-gaz exploziv. 

Art.44. Remedierea scăpărilor de gaze se va efectua de către o persoană autorizată în instalaţii de gaze. Art.45. La maşinile încălzite cu combustibil lichid este interzisă utilizarea injectoarelor care au scăpări de combustibil pe la îmbinări. 

Art.46. Aprinderea combustibilului (lichid sau gazos) se va face utilizându-se o vergea metalică prevăzută la capăt cu un tampon de azbest ce se va înmuia în petrol. 

Art.47. Tamponul astfel înmuiat se aprinde cu chibritul, după care vergeaua se va introduce în maşină până în dreptul arzătorului de gaze sau injectorului după care se dă drumul progresiv la combustibil prin robinetul de la conducta de gaz metan sau motorină. 

Art.48. Oprirea funcţionării arzătorului şi a injectorului (stingerea flăcării) se face prin închiderea robinetelor de alimentare cu combustibil. 

Art.49. Pentru prevenirea incendiilor la maşinile ce utilizează combustibil solid (lemn, cărbune etc.), acesta va fi de dimensiuni care să permită introducerea completă în spaţiul de ardere, în aşa fel ca în timpul procesului de combustie să nu cadă în exterior părţi aprinse. 

Art.50. Este interzisă arderea combustibilului solid cu uşa deschisă de la spaţiul unde are loc combustia. Art.51. Este interzisă amorsarea aprinderii combustibilului solid cu substanţe inflamabile cu viteză de reacţie violentă (benzină şi altele similare). 

Art.52. Capacele şi ochiurile plitelor maşinii de gătit, trebuie să fie pe timpul funcţionării închise (la locul lor) pentru a se evita emanaţia gazelor şi fumului în exterior. 

Art.53. Este interzisă utilizarea maşinilor de gătit cu plita fisurată sau spartă. 

Maşini de gătit tip aragaz cu cuptor sau reşou 

Art.54. Maşinile de gătit tip aragaz cu cuptor sau reşou se vor utiliza numai dacă au complete toate capacele-ciupercă la arzătoare. 

Art.55. Este interzisă lărgirea orificiilor de ardere. 

Art.56. Înainte de folosire se va verifica cu apă şi săpun dacă sunt scăpări de gaze la părţile care se îmbină. Este interzis ca aceasta (verificarea) să se facă cu flacără. 

Art.57. Este interzisă folosirea buteliilor de aragaz fără regulator de presiune. 

Art.58. Montarea regulatorului la butelie se face după ce în prealabil s-a verificat dacă robinetul este închis, după care se va deşuruba buşonul de siguranţă. 

Art.59. Este interzis transportul buteliei de aragaz fără buşonul de siguranţă (piuliţa) şi capacul de protecţie al robinetului (corpul de bronz) montate. 

Art.60. Manevrarea buteliei de aragaz se va efectua fără lovirea bruscă a acesteia. Art.61. Amplasarea buteliei se va face în poziţie verticală, la distanţă de cel puţin 1 m faţă de sursa de încălzire. 

Art.62. Este interzisă folosirea unor furtunuri de alte tipuri în locul celor special realizate, pentru racordarea buteliei la arzător. 

Art.63. Furtunul de racordare trebuie să fie în perfectă stare, să nu aibă crăpături şi scăpări de gaze. Art.64. Prinderea furtunului de cele două capete, butelie şi respectiv reşou, se va efectua prin colier metalic. 

Art.65. Este interzisă încălzirea buteliei cu apă caldă sau cu alte mijloace, pentru mărirea presiunii. Art.66. Este interzisă utilizarea altor tipuri de butelii decât cele de construcţie standardizată şi verificate periodic de organizaţiile abilitate. 

Art.67. Aprinderea aragazului se va face de la o sursă de foc (chibrit, aparat electric de produs scântei etc.) care se va apropia de arzător, deschizând treptat robinetul (buşonul) maşinii ce urmează a fi pusă în funcţiune. 

Art.68. Pe timpul cât arzătoarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele ce fierb să nu curgă din vase şi să stingă flacăra, producând acumulări de gaze ce pot determina explozii. 

Art.69. Este interzisă aprinderea focului în încăperile în care se simte miros caracteristic de gaze odorizante. În aceste situaţii, imediat se va ventila încăperea prin deschiderea ferestrelor sau alte sisteme

de ventilare. 

Art.70. Remedierea defecţiunilor (neetanşietăţilor) se va efectua de o persoană special calificată. Cuptoare pentru copt şi fiert 

Art.71. Cuptoarele încălzite cu gaze vor fi exploatate conform prevederilor instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare şi a instructiunilor proprii 

Art.72. Cuptoarele electrice se vor exploata respectând prevederile din cartea tehnică (în funcţie de tipul acestora). 

Art.73. Dacă la utilizare temperatura mânerelor de manevrare a diferitelor uşi o depăşeşte pe cea din mediile normale, acestea vor fi confecţionate din materiale izolante. 

Art.74. Burlanele pentru evacuarea emanaţiilor rezultate în timpul procesului de copt vor fi racordate la coşurile de fum care trebuie să fie curăţate periodic. 

Art.75. Manevrarea tăvilor şi a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi ridicate, se va efectua cu ajutorul materialelor izolante (mănuşi cu palmă de azbest, bucăţi de pânză). Art.76. Încăperile în care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instalaţii de ventilare locală şi generală, pentru asigurarea unui climat normal de lucru.  

Cuptor cu microunde 

Art.77. Este interzisă introducerea obiectelor din metal în cuptor. 

Art.78. Este interzisă pornirea cuptorului cu microunde cu uşa deschisă. 

Art.79. Este interzisă scurtcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranţă. Art.80. Este interzisă acoperirea cu diferite obiecte a uşii precum şi acumularea de murdărie pe suprafaţa de protecţie a acestuia. 

Art.81. Defecţiunile tehnice ce apar în funcţionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de către personal specializat. 

Maşini pentru mecanizarea muncii în bucătării 

Robotul universal pentru bucătării şi cofetării 

Art.82. Este interzisă montarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operaţiilor dorite, fără ca maşina să fie decuplată, în prealabil, de la reţeaua de alimentare cu energie electrică (tablou de comandă). Art.83. După fixarea dispozitivului-anexă, maşina se pune în funcţiune în gol pentru a se verifica dacă aceasta a fost montată corect. 

Art.84. Pe timpul lucrului maşina va fi supravegheată în permanenţă de către un lucrător instruit pentru folosirea acesteia, iar la apariţia unei funcţionări anormale va acţiona butonul de oprire. Art.85. La introducerea în sistemul de alimentare a produselor ce se prelucrează (carne, legume, fructe etc.) se vor utiliza sistemele din dotarea maşinii pentru operaţia specifică. 

Art.86. Este interzisă apăsarea produselor cu mâna spre sistemele active ale dispozitivelor. Art.87. La terminarea operaţiilor la robot, acesta se deconectează de la butonul de oprire şi de la automatul de pornire. 

Art.88. Este interzis a se demonta dispozitivul (anexa) înainte de deconectarea mecanică şi electrică a maşinii. 

Art.89. Dispozitivele anexe ce au fost folosite se vor spăla, usca şi depozita în dulapul maşinii. 

Malaxorul pentru frământat şi amestecat 

Art.90. Amplasarea malaxorului se va face respectând distanţele care să permită alimentarea şi golirea acestuia cu uşurinţă. 

Art.91. Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu maşina oprită. 

Art.92. Este interzis să se introducă mâinile sau alte ustensile în cuva malaxorului, în timpul funcţionării. Art.93. Este interzisă utilizarea malaxorului fără apărătoare de protecţie la cuvă. Art.94. Înainte de introducere în cuva malaxorului compoziţia ce urmează a fi prelucrată (carne, aluat etc.) va fi controlată pentru înlăturarea eventualelor unelte, corpuri tari, ce ar putea rămâne în conţinutul

acesteia. 

Art.95. Este interzisă curăţarea maşinii fără a fi deconectată de la reţeaua de alimentare. Maşina electrică de tocat carne 

Art.96. (1) Instalarea maşinii electrice de tocat carne se va face conform prevederilor din cartea tehnică, de către persoane calificate. 

(2) Exploatarea şi întreţinerea acestora se va face conform instrucţiunilor proprii. Art.97. Intervenţia la maşină, în cazul blocării, se va face numai după oprirea ei. Art.98. Este interzis a se utiliza maşina fără pâlnie de alimentare şi fără dispozitivul mâner din lemn sau material plastic, pentru presat carnea, legumele etc. 

Art.99. Este interzis presarea cărnii, legumelor, fructelor etc. cu mâna în pâlnia de alimentare a maşinii de tocat carne acţionată electric. 

Art.100. Maşina de tocat carne, antrenată prin curele de transmisie, va fi prevăzută cu apărători de protecţie la părţile în mişcare. 

Art.101. Fixarea accesoriilor la maşina de tocat carne, se va face după ce maşina a fost decuplată de la tabloul de alimentare cu energie electrică. Curăţarea şi spălarea maşinii se va efectua conform instrucţiunilor proprii. 

Art.102. Maşinile de tocat carne vor fi conectate la nulul de protecţie. Este interzisă utilizarea de cordoane electrice improvizate, cu izolaţia defectă. 

Maşina de tăiat mezeluri sau pâine 

Art.103. Amplasarea maşinilor de tăiat mezeluri şi a celor de tăiat pâine se va face în aşa fel ca accesul la ele să se facă cu uşurinţă. 

Art.104. Fixarea mezelurilor pe masa mobilă se face cu dispozitivul din dotarea maşinii prevăzut cu mânere de presare a produselor şi manevrare a masei mobile. 

Art.105. Este interzisă ţinerea mezelurilor şi a pâinii cu mâna în timpul tăierii acestora cu cuţitul maşinii. Art.106. Feliile de mezeluri sau pâine vor fi luate cu o paletă destinată în acest scop. Art.107. Este interzisă manevrarea maşinilor de tăiat mezeluri şi pâine de persoane neinstruite. Art.108. Curăţarea maşinilor se va face după ce acestea au fost deconectate de la sursa de curent prin scoaterea ştecherului. 

Aparate de bucătărie acţionate electric 

Art.109. Aparatele de bucătărie acţionate electric se vor instala şi exploata în condiţiile prevăzute de cărţile tehnice. 

Art.110. Este interzisă folosirea aparatelor de bucătărie conectate la prize electrice fără nulul de protecţie şi dispozitive de deconectare automată la apariţia eventualelor defecte. 

Art.111. Este interzisă folosirea aparatelor fără aparatură de măsură şi control în stare de funcţionare. Art.112. Este interzisă folosirea aparatelor când părţile care nu sunt, în mod normal, sub tensiune curentează. 

Art.113. Repararea, curăţarea şi spălarea aparatelor de bucătărie se va face după ce au fost deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie electrică (scoaterea ştecherului din priză). 

Unelte şi scule pentru bucătărie 

Art.114. uneltele şi sculele pentru bucătărie vor fi întreţinute corespunzător şi se vor păstra pe sortimente, în locuri destinate acestui scop. 

Art.115. Este interzisă folosirea uneltelor fără mânere, cu margini agăţătoare, reparate improvizat, cu fisuri, ruginite etc. 

Utilaje pentru distribuit în sălile de consumaţie 

Utilaje frigorifice

Art.116. Utilajele frigorifice (dulapuri, tejghele, vitrine, mese reci şi agregate) se vor instala şi exploata, potrivit prevederilor din instructiunile proprii ale acestora.  

Art.117. Amplasarea instalaţiilor frigorifice se va face cu respectarea distanţelor prevăzute de legislatia in vigoare, asigurând condiţiile normale de lucru, evitând incomodarea vânzătorilor şi cumpărătorilor. Art.118. se va asigura răcirea condensatoarelor cu aer, prin curăţarea periodică de praf şi neacoperirea canalelor de aerisire şi a aripioarelor de răcire cu prosoape, materiale etc. 

Art.119. Este interzisă depozitarea diferitelor materiale pe instalaţiile frigorifice şi echipamentele aferente. 

Art.120. Evaporatoarele se vor dezgheţa prin oprirea utilajului, deschiderea uşilor sau a geamurilor glisante şi îndepărtarea gheţii cu apă caldă. 

Art.121. Pentru prevenirea alunecării şi protecţia lucrătorilor se vor folosi grătare din lemn depuse pe pardoseală în zona de lucru. 

Art.122. Personalul de deservire va fi instruit cu privire la modul de folosire a instalaţiilor frigorifice în condiţii de securitate, conform prevederilor cărţilor tehnice. 

Art.123. Defecţiunile ce apar în funcţionarea instalaţiilor frigorifice vor fi remediate numai de către persoane de specialitate calificate. 

Utilaje calde 

Art.124. exploatarea utilajelor calde prevăzute cu rezistenţe electrice libere (în aer) (mesele calde, spaţiile calde de sub grătar) vor fi dotate cu apărători care să asigure atât circulaţia aerului cât şi prevenirea atingerii directe a rezistenţei de către lucrători. 

Art.125. La utilajele cu rezistenţe electrice imersionate în lichide de tip termoplonjor se va controla în mod sistematic dacă nivelul lichidului este în limitele de nivel, marcate pe cuve (bain – marie – urilor). Art.126. La utilajele cu completare automată a apei calde din bazinele închise, se va controla periodic starea de funcţionare a ventilului de alimentare cu flotor. 

Art.127. Aparatura de automatizare şi control se va verifica înainte de a se pune în exploatare, conform instrucţiunilor prevăzute în cărţile tehnice, în funcţie de tipul instalaţiei. 

Art.128. Este interzisă folosirea folosirea utilajelor calde de orice tip cu aparatură de automatizare defectă sau efectuarea unor modificări de scurtcircuitare a acesteia. 

Art.129. Este interzisă folosirea utilajelor calde fără izolaţia termică a pereţilor. 

Art.130. Manevrarea uşilor, capacelor, ce se încălzesc se va face numai de la mânerele termoizolante de protecţie. 

Art.131. Este interzisă funcţionarea utilajelor calde cu uşile deschise, iar în cazul bain – marie – urilor fără a respecta nivelul apei prevăzut în cuvă. 

Art.132. La instalarea utilajelor calde electrice se vor respecta prevederile instructiunilor proprii de montaj.