FISA POSTULUI SEF DISTRICT INTERVENTII FEROVIARE

FISA POSTULUI SEF DISTRICT INTERVENTII FEROVIARE

FIŞA POSTULUI 

1. POSTUL: 

ŞEF DISTRICT I

2. POZIŢIA (Marca): 

29

3. COMPARTIMENTUL 

Conducere districte

4. CERINŢE:

Studii : şcoala maistri 

 Vechime : conform CCM 

 Alte cerinţe : - experienta in activitatea de interventie la evenimentele CF; 

 - experienta in activitatea de exploatare, intretinere la instalatiile de ridicat (macarale, vinciuri, etc.), precum si in coordonarea de lucrari specifice pe CF .

5. RELAŢII:

· este subordonat direct şefului de secţie; 

· are in subordine personalul de executie din cadrul Districtului Interventii Feroviare ; 

· relaţii funcţionale cu responsabilii de probleme din secţie; · relaţii de colaborare cu ceilalţi salariaţi şefi de districte; · relaţii de reprezentare conform delegării dispuse de şeful secţiei. 6. ATRIBUŢII 

A. ADMINISTRATIVE ŞI DE CONDUCERE 

1. Participa trimestrial la ’’Analiza de siguranta circulatiei’’ in cadrul Sectiei L1 Galati si informeaza personalul din subordine asupra problemelor si tematicilor dezbatute . 

2. Urmareste exploatarea in conditii de siguranta circulatiei si a respectarii normelor ISCIR a macaralelor, instalatiilor si dispozitivelor de ridicat, a vagoanelor din compunerea trenurilor de interventie, luand masuri de avizare a conducerii Sectiei L1 Galati si a Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei asupra tuturor neconformitatilor survenite . 

3. Tine evidenta macaralelor si urmareste efectuarea la timp a verificarilor tehnice oficiale . 

4. Urmareste pregatirea macaralelor si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale si participa la efectuarea lor Supravegheaza ca macaralele sa fie folosite in conformitate cu prevederile ISCIR – PTR – 1/2010, instructiunile de exploatare si normele specifice . 

5. Urmareste afisarea la locurile stabilite a instructiunilor de exploatare a macaralelor, a codului de semnalizare si instructiunilor pentru folosirea elementelor de prindere si legare . 

6. Interzice persoanelor neautorizate manevrarea lor . 

7. Raspunde de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor Prescriptii tehnice – colectia ISCIR - PTR – 1/2010 privind securitatea in functionarea macaralelor . 

8. Obligatii si responsabilitati ca operator RSVTI ( responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor ) : 

a. sã identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinãtorului/utilizatorului si sa transmita operatorului RSVTI coordonator situatia acestora cu toate datele solicitate actualizate; 

b. sã permitã numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR; c. sã solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiilepentru care prescripţiile tehnice prevãd acest lucru; 

d. sã ia mãsurile necesare şi sã se asigure cã instalaţia/echipamentul este utilizatã/utilizat în condiţii de siguranţã, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de cãtre persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;  

e. sã se asigure cã utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de cãtre personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/ echipamentelor; 

f. sã anunţe de îndatã ISCIR, operatorul RSVTI coordonator si conducerea sectiei despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţã şi sã asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacã este posibil, izolarea acestora în vederea cercetãrii; 

g. sã solicite în scris conducerii sectiei si sa avizeze operatorul RSVTI coordonator oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apãrute ori ca urmare a necesitãţii efectuãrii unor lucrãri de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale; 

h. sã solicite autorizarea funcţionãrii numai a instalaţiilor/ echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţã, conform legislaţiei în vigoare; 

i. sã verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR,conform actelor normative aplicabile; 

j. sã întocmeascã şi sã actualizeze evidenţa centralizatã pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevãzut în anexa nr. 9 la Metodologia RSVTI. Situatia va fi transmisa si operatorului RSVTI coordonator; 

k. sã instruiascã şi sã examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de cãtre ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/ echipamentelor; 

l. sã asigure existenţa la fiecare loc de muncã a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând mãsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglãri ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobatã/înglobat; 

m. sã solicite în scris conducerii sectiei si sa avizeze operatorul RSVTI coordonator oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificãri tehnice în utilizare; 

n. sã propunã în scris conducerii sectiei si operatorului RSVTI coordonator planul de verificãri tehnice în utilizare aferent anului urmãtor, în vederea planificãrii condiţiilor de pregãtire a instalaţiilor/ echipamentelor; 

o. sã urmãreascã eliminarea neconformitãţilor constatate cu ocazia efectuãrii verificãrilor tehnice în utilizare; 

p. sã verifice şi sã vizeze registrele de evidenţã a funcţionãrii instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalitãţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile; q. sã urmãreascã pregãtirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificãri tehnice în utilizare; 

r. sã participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţã, în vederea furnizãrii tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor; 

s. sã informeze în scris operatorul RSVTI coordonator, în termen de 5 zile, despre datele de identificare ale noului deţinãtor de instalaţii/ echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţã asupra acestor bunuri; 

t. sã anunţe operatorul RSVTI coordonator în vederea scoaterii din evidenţã a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 5 zile de la data casãrii; 

u. sã anunţe operatorul RSVTI coordonator, în termen de 5 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intrã în conservare şi sã urmãreascã realizarea lucrãrilor de conservare; 

v. sã anunţe în scris operatorul RSVTI coordonator, în termen de cel mult 5 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deţinãtorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului; w. sã respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu. 

9. Intocmeste planul de lucru in cazul lucrarilor cu terti conform instructiei 632/2000, anexa 9. 10. Insoteste trenul de interventie cand este indrumat la evenimentele feroviare si la lucrari, intocmeste planul de lucru impreuna cu reprezentantul beneficiarului, solicita inscrierea in carnetul de bord a macaralei a avizului de circulatie si pentru locul lucrarii, de la organul L si confirmarea scoaterii de sub tensiune a liniei de contact . 

11. Stabileste responsabilitati concrete pentru personalul din subordine la lucrarile de revizii si reparatii efectuate si propune sanstiuni pentru personalul care nu-si indeplineste sarcinile de serviciu . 

12. Tine evidenta personalului din subordine referitor la autorizarea periodica conform normelor ISCIR . 

13. Realizeaza activitatea de exploatare curenta, pe formatii si schimburi de lucru, urmarind asigurarea deservirii trenurilor de interventie si a utilajelor cu personalul prevazut de instructiile si documentele normative in vigoare, cu incadrarea in regimul normat de lucru al lunii in curs . 

14. Urmareste realizarea in termen a programelor de revizii, reparatii curente si verificari periodice ISCIR intocmite lunar sau anual . 

15. Controleaza starea conducatorului tren macara la intrarea in serviciu si efectueaza instruirea zilnica si instructajul periodic SSM – SU . 

16. Informeaza sistematic si operativ conducerea sectiei cu privire la lucrarile executate sau in curs de executie, respectiv interventiile la evenimentele feroviare, cu privire la neajunsurile care au condus la intarzieri sau nerealizari de lucrari, precum si masurile stabilite pentru eliminarea deficientelor de organizare si interventie . 

17. Intocmeste si transmite la sectie la sfarsitul lunii in curs documentatiile cu privere la : consumuri de combustibili, situatii de lucrari, sinteza activitatii lunare, grafice de lucru, graficele de paza a utilajelor, pontaje, rapoarte de necesitate . 

18. Urmareste utilizarea in conditii de eficienta a capacitatilor de interventie pe fiecare schimb, participa la cercetarea si analiza defectiunilor sau avariilor utilajelor si ia masuri de eliminare a deficientelor, respectiv de prevenire a repetarii acestora in viitor . 

19. Asigura respectarea si aplicarea normelor de structura organizatorica conform prevederilor legale in vigoare si dispozitiilor organelor de conducere, precum si normativelor de personal aprobate . 

20. Coordoneaza activitatea de gestiune, exploatare, intretinere, reparatii si modernizari a utilajelor de interventie din dotare . 

21. Colaboreaza la elaborarea masurilor tehnice si organizatorice pentru imbunatatirea parametrilor utilajelor specifice din dotare . 

22. Informeaza si transmite la sectie situatia cu privire la scadenta materialului din dotare . 

23. Propune masuri pentru mentinerea sigurantei in exploatere si aplica solutii operative de imbunatatire si reducere la parametrii tehnici constructivi ai utilajelor si echipamentelor de interventie din dotare . 

24. Organizează utilizarea cu randament maxim a utilajelor, maşinilor si dispozitivelor, eliminând deficienţele în funcţionarea acestora . 

25. Urmăreşte încadrarea in normele de consum de materii prime, materiale, energie si combustibil, gospodărirea judicioasă a tuturor bunurilor materiale, recuperarea si valorificarea superioara a deşeurilor . 

26. Mentine in stare de functionare toate mijloacele fixe din gestiune, mişcările se fac cu aprobarea conducerii sectiei . 

27. Asigura recepţia lucrărilor de reparatii efectuate . 

28. Consemnează in livretul utilajului orele de functionare si reparatiile planificate sau accidentale . 

29. Urmareste consumurile de combustibil si lubrifianti . 

30. Intocmeste bilantul anual pentru activitatea de intretinere si exploatare a echipamentelor, utilajelor de interventie . 

31. Semestrial, impreuna cu personalul ELF, verifica prizele de impamantare ale masinilor si utilajelor . 

32. Intocmeste planul de reparatii anual si-l supune aprobarii conducerii sectiei . 

33. Asigura desfăşurarea activităţii feroviare in perioada de iarna pe zonele repartizate – instr. 311, conform planului de combatere aprobat anual . 

34. Raportează zilnic la dispecerul (operatorul) secţiei : 

a. lucrări efectuate cu utilaje proprii ; 

b. probleme deosebite apărute in activitate . 

B. DE INSTRUIRE, INDRUMARE SI CONTROL: 

1. Asigura instruirea si luarea la cunostinta de catre intreg personalul mijloacelor de interventie a ordinelor, dispozitiilor, instructiilor si modificarilor aduse la acestea . 

2. Desfăşoară activitatea de instruire teoretică şi practică pentru personalul din subordine . 

3. Verificarea respectării normelor de consum la materiale si combustibil, verificarea respectării concordantei intre consumul de materiale şi prestaţii . 

4. Indrumarea formaţiei de lucru privind aplicarea si respectarea normelor SSM, DSU . 

5. Execută controale şi revizii tehnice, conform programului stabilit de şeful de secţie în baza reglementărilor legale . 

C. DE RESPONSABIL PENTRU MIJLOACELE FIXE AFLATE IN PATRIMONIUL DISTRICTULUI INTERVENTII FEROVIARE 

Potrivit deciziei conducerii secţiei L.1 Galati, in calitate de responsabil de patrimoniu pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniul Districtului Interventii Feroviare, are următoarele sarcini si responsabilităţi : 

1. Răspunde patrimonial de mijloacele fixe administrate in conformitate cu prevederile art. 254 – 259 din Legea 53/2003, republicată – Codul Muncii . 

2. Răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi in legătura cu munca lor potrivit art. 259. Nu răspunde de pagubele provocate de forţa majora sau de alte cauze neprevăzute si care nu puteau fi înlăturate . 

3. Păstrează mijloacele fixe încredinţate spre administrare, le identifica pe teren după numărul de inventar inscripţionat pe fiecare mijloc fix . 

4. Urmăreşte, după caz, mijloacele fixe date spre administrare pe subinventar .  

5. Efectueaza verificari periodice la mijl. fixe care se afla in alta locatie fata de locul de munca.  6. Informează ori de cate ori este cazul, conducerea secţiei, responsabilul de mijloace fixe al secţiei, dacă exista nereguli constatate privind integritatea fizica si starea morala a mijloacelor fixe administrate .  

 7. Impreună cu responsabilul de patrimoniu al secţiei, analizează si face propuneri de casare a mijloacelor fixe ale districtului . 

 8. Cu ocazia inventarierii anuale sau a eventualelor controale efectuate de organele in drept, pune la dispoziţie toate documentele privind evidenţa mijloacelor fixe aflate in păstrare la district . 

D. IN DOMENIUL SECURITĂŢII SI SANATATII IN MUNCĂ 

 a. Conducatorul locului de munca are urmatoarele obligatii si atributii privind sanatatea si securitatea in munca, conform IPSSM/2015, cap. III, art. 14 :  

1. Coordonează, controlează şi răspunde de întreaga activitate a personalului din subordine în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă . 

2. Răspunde de asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru activităţile desfăşurate la locul de muncă, corespunzător cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă . 

3.Asigură mentenanta instalatiilor electrice si a echipamentelor de muncă existente la locul de muncă pentru asigurarea respectării cerintelor minime de securitate . 

4. Asigură verificarea periodică a prizelor de pământ, paratrăznetelor si instalatiilor de protectie similare . 

5.Asigură verificarea periodică a EIP electroizolant si centurilor de sigurantă din dotarea lucrătorilor . 

6. Controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă . 

7. Asigura informarea si instruirea lucrătorilor asupra tuturor aspectelor de securitate şi sănătate în muncă derivate din cerinţele desfăşurării activităţilor, precum şi asupra măsurilor aplicabile la locul de muncă . 

8. Anunţă direct, corect, complet şi imediat, prin orice mijloace, nivelul ierarhic superior de producerea oricărui eveniment de muncă şi ia măsuri pentru a nu se schimba starea de fapt în cazul evenimentelor de muncă, dacă aceasta nu conduce la agravarea situaţiei sau la menţinerea potenţialului de periculozitate . 

9. Identifică pericolele şi ia măsurile corespunzătoare în cazul apariţiei unui pericol grav şi iminent pentru siguranţa sau sănătatea lucrătorilor . 

10. Tine şi actualizează evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific . 

11. Participă la elaborarea instrucţiunilor proprii de securitatea muncii . 

12. Admite la lucru numai lucrătorii aflaţi într-o stare corespunzătoare de sănătate, odihnă, instruiţi şi echipaţi corespunzător sarcinii de muncă pe care urmează să o execute . 

13. Repartizează lucrătorii pe locurile de muncă/posturile de lucru, stabileşte şi repartizează sarcinile de muncă în funcţie de pregătirea profesională şi de capacitatea de muncă a fiecărui individ. 

14. Realizează instruirea la locul de muncă, instruirea periodică si instruirea suplimentară, după caz, în domeniul securitaţii şi sanatăţii în munca pentru lucrătorii din subordine . 

15. Realizează instruirea lucrătorilor din exterior care prestează servicii si/sau lucrări în unitatea sa . 

16. Păstrează tematicile de instruire şi fişele de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă şi le pune la dispoziţia organelor de control abilitate . 

17. Asigură existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, a schiţei drumurilor de acces şi a evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific (locurile periculoase), precum şi a altor materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă (cărţi tehnice, instrucţiuni de utilizare, indicatoare de semnalizare de securitate si sănătate, etc) . 

18. Dă dovadă de seriozitate, profesionalism şi respect faţă de persoanele cu care intră în relaţii de serviciu, fiind exclusă agresiunea si hărtuirea de orice natură în cadrul acestor relatii . 

 b. Cand seful de district conduce echipa pe teren mai are si obligatia ca : Înaintea începerii lucrărilor, sa efectueze următoarele : 

1. să pună in aplicare pe teren masurile de prevenire si protecţie necesare desfasurarii lucrărilor in condiţii de siguranţa; 

2. o informare scurta a lucrătorilor privind condiţiile de executare a lucrărilor conform cu aliniatul precedent; 

 

3. o instruire de scurta durata privind regulile specifice de securitate si sănătate in munca care trebuie respectate pentru lucrările ce urmează a fi executate, conform reglementarilor. In timpul lucrului trebuie: 

4. să supravegheze permanent executarea lucrărilor, transmiterea atribuţiilor ce ii revin altor persoane fiind permisa numai in condiţiile stabilite in instrucţiile de serviciu; 

5. să urmărească permanent menţinerea masurilor de prevenire si protecţie luate la începerea lucrărilor; 

6. să ia imediat si cu hotărâre, masuri de întrerupere a lucrului si de remediere a deficientelor de orice natura care ar putea afecta siguranţa lucrătorilor sau calitatea lucrărilor; 

 

7. să retragă imediat lucrătorii din subordine care nu se conformează masurilor de prevenire si protecţie stabilite ; 

8. să exercite control ierarhic eficient asupra modului in care sunt respectate masurile de prevenire si protecţie . 

E. ÎN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA (APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR) 

1. Efectueaza instructajul specific la locul de munca, verifica insusirea corespunzatoare a cunostintelor inainte de admiterea la lucru a noilor angajati . 

2. Efectueaza instructajul specific locului de munca, verifica insusirea corespunzatoare a cunostintelor la schimbarea ramurii de activitate, la transferul lucratorului de la o unitate CF la alta in cadrul aceleiasi structuri organizatorice . 

3. Efectueaza instructajul la inceperea lucrului si ori de cate ori este necesar cu personalul din subordine si consemneaza in documentele justificative asupra prezentei la serviciu . 4. Emite formularul ”Permis de lucru cu foc deschis” si verifica modul cum sunt respectate procedurile de executie . 

5. Efectueaza instructajul periodic al tuturor lucratorilor din subordine . 

6. Efectueaza instructajul pentru personalul din afara unitatii CF care executa temporar activitati in locurile din incinta unitatii si nu permite accesul in unitatea CF a lucratorilor neinstruiti . 

7. Completeaza, potrivit reglementarilor, fisa de instructaj individuala in domeniul situatiilor de urgenta, respectiv fisa de instruire colectiva/procesul verbal . 

8. Pastreaza fisele de instructaj ale lucratorilor pana la incetarea raporturilor de munca ale acestora cu unitatea CF . 

9. Monitorizeaza factorii de risc potential generatori de situatii de urgenta si solicita pe linie ierarhica modificarea tematicii de instruire cand conditiile de lucru o impun . 

10. Semnalează schimbările apărute în factorii de risc monitorizaţi şi apariţia unor situaţii potenţial generatoare de situaţii de urgenţă în vederea adaptării tematicii de instruire la noile condiţii . 

11. Efectuează cu personalul din subordine exerciţii practice privind alarmarea, evacuarea şi intervenţia în caz de incendiu . 

12. Respectă regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul ierarhic . 

13. Utilizează substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor producătorului şi a celor stabilite pentru locul de muncă. 

14. Nu efectuează manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor . 

15. Comunică imediat, conducătorului ierarhic, orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii care poate constitui un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. 

16. Colaboreaza cu salariaţii cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor . 

17. Actionează, în conformitate cu procedurile stabilite pentru locul său de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol de incendiu . 

18. Furnizează persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor . 

19. Sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta. 

20. Sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa. 

21. Sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta. 

22. Sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant. 

23. Sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective. 

24. Sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii. 

25. Sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor. 26. In cazul in care conduce formaţia de lucru are în plus urmatoarele atribuţii : 

⮚ efectuează instructajul la începerea lucrului şi ori de câte ori este necesar cu personalul din 

subordine şi consemnează în documentele justificative asupra prezenţei la lucru ; 

⮚ se asigură că salariaţii din subordine respectă legislaţia în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

F. ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

1. Să respecte legislaţia si reglementările de mediu in vigoare. 

2. Să prevină si sa reducă poluarea in activitatea pe care o desfăşoară. 

3. Să aplice documentele sistemului de management al calităţii si de mediu: instrucţii, proceduri, reglementari elaborate pe domeniul specific de activitate (instrucţiuni de lucru). 

4. In cazul producerii unui accident de mediu sau a producerii unor scurgeri din vagoane, avizează seful ierarhic superior si IDM - ul din staţie în conformitate cu reglementările stabilite, respectiv transmite următoarele date: 

a. numărul vagonului, locul, data şi ora constatării scurgerilor din vagoane sau a producerii accidentului de mediu ; 

b. contrasemnează înscrierile efectuate de IDM–ul din staţie „Registrul de avizare a scurgerilor din vagoane”. 

G. ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CIVILE 

1. Să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricărei situaţii de urgenta despre care are cunoştinţa. 

2. Să respecte normele, regulile si masurile de protecţie civilă stabilite. 

3. Să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii si alte forme de pregătire specifică. 

4. Participarea salariaţilor la instruire constituie sarcina de serviciu. 

H. PE LINIE DE ASIGURAREA CALITĂŢII 

 1. Urmăreşte respectarea procedurilor instrucţiilor, normativelor, regulamentelor, ordinelor si dispoziţiilor referitoare la asigurarea calităţii activităţii districtului . 

 2. Coordonează şi urmăreşte implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii si de mediu in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001. 

 3. Utilizarea in cadrul activităţii numai a mijloacelor de măsurare verificate şi marcate d.p.d.v. metrologic . 

 4. Inainte de utilizare se va verifica daca fiecare aparat de măsura are marca metrologica si buletin de verificare metrologica, valabile in conformitate cu perioada de verificare stabilită in „L.O. a mijloacelor de verificare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului”.   

5. Manipularea, transportul şi depozitarea mijloacelor de măsurare să se efectueze cu instrucţiunile de utilizare, în aşa fel încât să nu se producă deteriorarea aparatului sau pierderea verificării metrologice (etalonării) . 

 

 6. Implementează procedurile operaţionale sau funcţiile de sistem necesare activităţilor specifice unităţii in scopul asigurării calităţii acestuia . 

I. PE LINIE DE SIGURANTA FEROVIARA 

1. Ca responsabil in domeniul sistemului de management al sigurantei feroviare (SMS) : 

a. Asigură primirea şi prelucrarea fiecărei proceduri/instrucţiuni aprobate si a reviziilor acestora în conformitate cu lista de difuzare si cerinţele specificate pentru fiecare document elaborat . 

b. Gestionează documentele interne SMS la nivelul districtului . 

c. Răspunde de cunoaşterea si aplicarea promptă a reglementărilor din documentele SMS. d. Răspunde tuturor întrebărilor puse de membrii echipei de audit . 

e. Pune la dispoziţia echipei de audit toate informaţiile, documentele, înregistrările, facilităţile şi resursele solicitate la auditul SMS . 

f. Semnalează prompt conducătorului ierarhic neconformităţile sau problemele pe care le constată sau îi sunt comunicate în legătură cu aplicarea documentelor SMS. 

 2. Obligatii privind dezvoltarea si imbunatatirea sigurantei pe calea ferata : 

a. Sa asigure toate conditiile necesare pentru ca activitatea personalului cu responsabilitati in siguranta pe calea ferata sa se desfasoare potrivit reglementarilor specifice . 

b. Sa utilizeze in functiile cu responsabilitati in siguranta pe calea ferata numai personal care corespunde din punct de vedere profesional si pentru care exista avize psihologice, de aptitudine, aflate in termen de valabilitate . 

c. Sa organizeze si sa asigure verificarea starii personalului cu responsabilitati in siguranta la calea ferata la intrarea si in timpul serviciului . 

d. Sa se convinga ca atributiile si raspunderile personalului, privind siguranta feroviara, sunt insusite si se executa intocmai . 

e. Sa asigure conditiile necesare pentru insusirea integrala si la timp, de catre personalul cu responsabilitati in siguranta feroviara, a prevederilor din reglementarile specifice . 

f. Sa execute activitatea de control potrivit programului aprobat si procedurilor specifice proprii. 

g. Sa sanctioneze, potrivit dispozitiilor legale, abaterile privind siguranta la calea ferata sesizate sau constatate in activitatea personalului propriu .  

 J. ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII CORUPŢIEI  

 1. Sa urmareasca permanent calitatea si corectitudinea actelor intocmite si avizelor - aprobarilor acordate de personalul subordonat . 

 2. Sa prelucreze cu personalul subordonat actele normative in vigoare privind prevenirea si combaterea coruptiei . 

 3. Sa cunoasca activitatile specifice, cu factori de risc, pretabile la aparitia fenomenului de coruptie, desfasurate de colectivul pe care-l conduc . 

 4. Sa monitorizeze activitatea personalului subordonat implicat in activitati cu factori de risc, pretabile la aparitia fenomenului de coruptie. 

 5. Sa ia masuri sau, dupa caz, sa faca propuneri pentru simplificarea procedurilor birocratice in scopul reducerii ariei de manifestare potentiala a fenomenului de coruptie. 

 6. In cursul efectuarii actiunii de control sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor, corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba care au legatura cu actul de coruptie descoperit si care pot servi organelor de urmarire penala . 

 7. Să informeze şefii ierarhici si Comisia interna pentru prevenirea si combaterea corupţiei in cazul in care constata ca exista suspiciuni privind implicarea unor salariaţi in acte de corupţie.  

8. Să înregistreze corespondenţa de serviciu şi corespondenţa electronică în registrul de intrare– ieşire al compartimentului. 

7. LIMITE SI COMPETENTE 

 1. Propune masuri de imbunatatire a activitatii de organizare a muncii in cadrul districtului.  2. Certifica in vederea controlului financiar preventiv documentele referitoare la activitatea districtului. 

 3. Aproba planificarea si acordarea concediilor de odihna pentru personalul din subordine.  4. Propune acordarea de clase pentru personalul din subordine. 

8. RESPONSABILITĂŢI 

A. Răspunde direct de siguranţa circulaţiei in cazul lucrărilor pe care le conduce. 

B. Răspunde de respectarea prevederilor instrucţiilor in vigoare de către personalul din subordine. 

C. Răspunde de executarea corecta si la timp a lucrărilor scriptice pe care le întocmeşte. D. Raportează in termenele stabilite la notele de control ale organelor superioare. 

E. ALTE RESPONSABILITATI 

1. Execută sarcinile trasate de către conducerea secţiei, ce privesc probleme tehnice sau economice.  

2. Arhivarea documentelor legate de atribuţiile specifice. 

3. Securitatea documentelor cu care lucrează. 

4. Participa la elaborarea planului de aprovizionare cu materiale. 

5. Are calitatea de evaluator, realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. 

6. Respecta Dispozitia nr. 110/13.08.2012 privind organizarea si desfasurarea activitatii de control . 

7. Respecta Dispozitia nr. 5/23.01.2007 a Directorului General al CNCF’’CFR’’ SA privind utilizarea numarului unic de telefon 4444, pentru comunicarea operativa a actelor infractionale produse pe infrastructura feroviara .