FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ 

privind securitatea şi sănătatea în muncă 

întocmită azi........................................... 

Subsemnatul …………………………………………………………, având funcţia de  conducator loc de munca am procedat la instruirea unui număr de .......lucratori zilieri de la  _________________________________________________, conform tabelului nominal de pe  verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru desfasurarea de activitati in baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri în  întreprindere/unitate în ziua:_______________. 

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: 

1. Căi de acces şi evacuare/Zone cu risc ridicat su specific . 

2. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitati cu caracter ocazional  desfasurate de zilieri – Dosarul IPSSM 

3. Prevederile art. 15, 47-50 H.G. 1425/2006 

4. Procedura de anunţare şi acordare de prim ajutor în caz de accidentare la locul de muncă 

5. Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilier. 6. Masuri ce se executa in caz de alarmare, pericol grav si iminent de accidentare 

7. Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala ale un itatii 

8. Plan de prevenire si protectie pentru riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala. 

9. Zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca: 

⮚ sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar; 

⮚ sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar; 

⮚ sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,sa il  inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

⮚ sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea  arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca; 

⮚ sa comunice imediat, beneficiarului, orice situatie de munca despre care au motive  intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor; ⮚ sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia  controlului. 

Prezenta fişă de instructaj se va păstra Anexa la Registrul de evidenta a zilierilor.  Lunar se va arhiva 

Verificat, 

Semnătura celui care a efectuat instruirea,
TABEL NOMINAL  

cu persoanele participante la instruire 

Subsemnaţii declaram pe propria raspundere ca ne asumam faptul  

ca starea de sanatate ne permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar,am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă(inclusiv obligatiile de la pct.9) şi ne obligăm să le respectăm întocmai 

Nr.crt. 

Numele şi prenumele 

Act identitate/grupa sanguină 

Semnătura

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     

16.

     

17.

     

18.

     

19.

     

20.

     Intocmit, 

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar……………………………………………………… Semnatura.................................