Acte juridice seminare

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr.____ 

„___” ____________ 20___ ____________________  (localitatea) 

_________________________________________________________________________________________  (denumirea unităţii sau numele, prenumele angajatorului – persoană fizică) 

denumit(ă) în continuare „Angajator”, în persoana ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  (numele, prenumele, funcţia) 

pe de o parte, şi dl (dna) _____________________________________________________________________  (numele, prenumele) 

denumit(ă) în continuare „Salariat”, pe de altă parte, conducându-se de prevederile articolelor 45-94 din Codul  muncii, au încheiat prezentul Contract individual de muncă, convenind asupra următoarelor: 

1. Salariatul este angajat în calitate de __________________________________________________________  (funcţia, profesia, meseria, specialitatea, calificarea) 2. Locul de muncă _________________________________________________________________________  (denumirea subdiviziunii unităţii) 

3. Munca este: 

a) de bază; 

b) prin cumul. 

4. Durata Contractului este: 

a) nedeterminată; 

b) determinată ____________________________________________________________________________  (termenul concret) 

5. Perioada de probă (dacă părţile au convenit)___________________________________________________  (termenul concret) 

6. Prezentul Contract individual de muncă îşi produce efectele din: 

a) ziua semnării; 

b) _______________________________________________________________________________________  (data negociată de părţi) 

7. Riscurile specifice funcţiei _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  (munca în condiţii grele, vătămătoare şi periculoase etc.) 

8. Salariatul are următoarele drepturi: 

a) drepturi prevăzute în alin. (1) art.9 din Codul muncii; 

b) alte drepturi ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  (se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi) 

9. Salariatul este obligat: 

a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) art.9 al Codului muncii; 

b) să îndeplinească alte obligaţii _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  ( se specifică obligaţiile suplimentare negociate de părţi) 

10. Angajatorul are următoarele drepturi: 

a) drepturi prevăzute în alin. (1) art.10 al Codului muncii; 

b) alte drepturi ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  ( se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei în vigoare)

 

11. Angajatorul este obligat: 

a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) art.10 al Codului muncii; 

b) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convenţiile colective, de  contractul colectiv de muncă şi prezentul Contract individual de muncă, prin care  _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  ( se specifică obligaţiile suplimentare) 

12. Condiţiile de retribuire a muncii salariatului __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ (salariul de funcţie sau cel tarifar, suplimentele, sporurile, adaosurile, premiile, ajutoarele materiale, compensaţiile etc.) 

13. Regimul de muncă: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ (durata normală sau redusă a t/m, tipul săptămânii de muncă, durata zilnică a t/m, munca în schimburi, munca de noapte  etc.) 

14. Regimul de odihnă ______________________________________________________________________  (repausul zilnic, repausul săptămânal etc.) 

15. Concediile anuale: 

a) concediul de odihnă anual _________________________________________________________________  (durata) 

b) concediile de odihnă anuale suplimentare______________________________________________________   (durata) 

16. Asigurarea socială şi asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul şi mărimea prevăzută de  legislaţia în vigoare. 

17. Clauze specifice (dacă părţile au convenit) ___________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________  (mobilitatea, confidenţialitatea, alte clauze care nu contravin legislaţiei în vigoare) 

18. Înlesniri, avantaje, indemnizaţii şi/sau alte drepturi de care va beneficia Salariatul în schimbul respectării  clauzelor specifice prevăzute la pct.17 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

19. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (completat) decît printr-un acord suplimentar  semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia. 

20. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului Contract individual de muncă orice  schimbare ce se referă la: 

durata contractului; 

specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform  art.51 al Codului muncii al RM etc.); 

cuantumul retribuirii muncii; 

regimul de muncă şi de odihnă; 

specialitatea, profesia, calificarea, funcţia; 

caracterul înlesnirilor şi modul lor de acordare dacă acestea au fost prevăzute în contract. 

21. Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a prezentului Contract individual de muncă  este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii. În aceste cazuri, salariatul va fi  prevenit despre necesitatea modificării Contractului individual de muncă cu 2 luni înainte. 

22. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către angajator prin deplasarea în interes de  serviciu sau detaşarea la un alt loc de muncă în conformitate cu art.70 şi 71 din Codul muncii al RM. 

23. În cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art.104 alin.(2) lit.a) şi b) din Codul muncii al RM, angajatorul  poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul muncii salariatului fără  consimţământul acestuia şi fără operarea modificărilor respective în prezentul Contract individual de muncă.

 

24. Transferul salariatului la o altă muncă şi permutarea lui pot avea loc în strictă corespundere cu prevederile  articolelor 68 şi 74 din Codul muncii al RM. 

25. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate surveni: 

a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.76 din Codul muncii al RM); 

b) prin acordul părţilor (art.77 din Codul muncii al RM); 

c) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.78 din Codul muncii al RM). 

26. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta: 

a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310 din Codul muncii al RM); b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86 din Codul muncii al RM). 

27. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acţiunii prezentului Contract individual de muncă  vor fi soluţionate în modul stabilit de Codul muncii al RM şi de alte acte normative. 

28. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exemplare avînd aceiaşi putere juridică, unul  dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea – la Salariat. 

Datele de identificare a părţilor Contractului: 

 Angajatorul Salariatul 

 Adresa ____________________ Adresa_____________________  Codul fiscal ________________ Buletin de identitate___________  Eliberat ____________________ 

 Semnătura __________________ Cod personal _______________  Cod personal de asigurare socială  __________________________ 

Locul pentru ştampilă Semnătura __________________   D-lui/d-nei_________________________________, 

 (numele, prenumele) 

 Director general al __________________________ (denumirea întreprinderii) 

Cerere de angajare 

Subsemnatul/subsemnata, ________________________________________, domiciliat/ă în  (numele, prenumele) 

_______________________, str._________________, nr. _____________, bloc ___, etaj ____,  ap. _____, telefon nr. _______________, rog să fiu angajat în funcţia de ____________________  cu începere de la __ ________ 20__. 

Cu respect,  

_______________ 

(numele, prenumele) 

Data: ___ ___________ 20___ 

 Semnătura: _______________

 

Ordin  (dispoziţie) 

nr. ____ din __ _______ 20____ 

cu privire la angajare 

A angaja, începând cu __________, pe dl/dna_______________în funcţie de economist în  secţia „Planificare şi finanţe”, cu salariu lunar în mărime de _________ lei, pe termen nedeterminat,  cu perioada de probă de 2 luni calendaristice. 

Temei: Contractul individual de muncă nr. ___ din _____ _________ ______  

Conducătorul  

întreprinderii

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________________

 

(funcţia) 

 

(semnătura)

 

(descifrarea semnăturii)Am luat cunoştinţă cu ordinul (dispoziţia): 

___________________ ___________________ ____ __________ ____  (semnătura) (descifrarea semnăturii) (data, luna, anul) 

_______________________________________________ 

 (denumirea întreprinderii)

 

O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la angajare 

În temeiul art. 55 lit. k) al Codului muncii al Republicii Moldova  

Ordon: 

1. A angaja pe dl/d-na _________________________________ prin cumul în funcţia  de _______________________ al ________________________________________  (denumirea întreprinderii) 

începând cu __ _______ 20__, pe termen determinat, până la __ ________ 20__.  2. A stabili salariul conform contractului individual de muncă.  

3. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariatului contra semnătură.  

Temei: Contractul individual de muncă nr.____ din ___ _______20__. 

Director general ____________ l.ş. __________________  

 (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu ordinul 

____________ ________________ __ _______ 20__ 

(semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

 Aprobat: 

___ _________ 20__ 

__________________ 

(numele, prenumele) 

FIŞA DE POST 

______________________________________________ 

(denumirea funcției) 

1. Denumirea funcţiei: ____________________________. 

- Organizaţia: ___________________________________.  

- Titulatura postului imediat superior: __________________________. 

- Titulatura posturilor ierarhic superioare, în ordine crescătoare:  

_______________________________,  

_______________________________,  

______________________________.  

2. Salarizarea: conform legislaţiei în vigoare, contractului colectiv de muncă, contractului  individual de muncă.  

3. Dreptul de semnătură:  

Intern: documentele destinate circuitului intern. 

Extern: a doua semnătură după şefii ierarhici superiori. 

4. Atribuţii şi responsabilităţi: 

4.1. Atribuţii manageriale 

4.1.1. Participă la şedinţele cu managementul întreprinderii ce ţin de activitatea sa.  4.1.2. Aplică hotărârile adoptate de şefii ierarhici superiori, conducerea organizaţiei. 4.1.3. Elaborează strategia de dezvoltare a secţiei pe care o conduce şi o propune spre aprobare  conducerii organizaţiei. 

4.1.4. Propune soluţii la nivelul secţiei pe care o conduce. 

4.1.5.Coordonează activitatea personalului aflat în subordinea sa. 

4.1.6. Elaborează planul de activitate lunar, trimestrial şi anual al secţiei. 

4.1.7. Asigură actualizarea permanentă a bazei de date a secţiei. 

4.1.8. Ţine corespondenţa de intrare şi ieşire a secţiei. 

4.1.9. Răspunde de aplicarea procedurilor de evaluare a personalului, conform legislaţiei în vigoare. 4.1.10. Examinează propunerile de colaborare cu secţia şi le supune aprobării şefilor ierarhici  superiori. 

4.1.11. Contribuie la elaborarea conţinutului fişelor de post pentru personalul aflat în subordine. 4.1.12. Elaborează statele de funcţii ale secţiei şi le supune aprobării de către conducerea  organizaţiei.  

4.1.13. Propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul secţiei, după consultarea  conducerii organizaţiei. 

4.1.14. Contribuie la organizează concursului pentru ocuparea posturilor vacante din secţie. 4.1.15. Organizează procesul de lucru al secţiei. 

4.1.16. Urmăreste prezenţa la lucru a personalului aflat în subordine şi prezintă lunar informaţiile la  secţia Resurse Umane în vederea completării tabelului de pontaj. izrerile de plecare în străinătate si  în Ńară a personalului didactic, de 

4.2. Atribuţii privind activitatea specifică. 

4.2.1. Comandă lunăr necesarul de rechizite de birou şi alte materiale consumabile necesare pentru  buna desfăşurare a activităţii secţiei.  

4.2.2. Elaborează dările de seamă lunare şi anuale privind activitatea secţiei.  

5. Programul de lucru: 

Conform legislaţiei în vigoare, contractului colectiv de muncă, contractului individual de muncă. 

6. Cerinţe pentru exercitarea funcţiei: 

6.1.1. Studii superioare, de preferinţă, în domeniul _______________, __________________sau  _________________. 

6.1.2. Cunoaşterea legislaţiei şi practicilor actuale în domeniu. 

6.1.3. Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi. 

6.1.4. Capacitate de relaţionare. 

6.1.5. Adaptabilitate. 

6.1.6. Cunoştinţe de operare a calculatorului. 

6.1.7. Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională. 

6.1.8. Deprinderi transferabile – culegere, clasificare, ordonare şi transmitere a informaţiilor;  planificarea şi organizarea activităţii; pregătirea materialelor şi raportărilor. 

6.1.9. Capacităţi analitice.  

6.1.1o. Deprinderi de lucru în echipă. 

COORDONAT: 

Conducătorul  

unităţii: 

________ 

/semnătura/

______________________ /numele, prenume/ 

____ ____________ 20__

Jurisconsult: 

________ 

/semnătura/

______________________ /numele, prenume/ 

____ ____________ 20__

Am luat  

cunoştinţă cu  

prezentul  

document:

________ 

/semnătura/

______________________ /numele, prenume/ 

____ ____________ 20__O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la modificarea  

contractului individual de muncă 

În temeiul _____________________ şi a acordului de modificare a contractului individual  de muncă 

Ordon: 

1. A-i stabili d-lui/d-nei ____________________, angajat în funcţia de  ______________________, durata incompletă a zilei de muncă şi anume de la ora 8.00 până la ora 12.00 începînd cu _________________. 

2. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariatului contra semnătură.  

Temei: Cererea scrisă a d-lui/d-nei_______________________ 

 Director general ____________ l.ş. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu ordinul 

 ____________ ________________ __ _______ 20__  (semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

ACORD ADIŢIONAL nr. ___ 

la CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ  

nr. ___ din ___ __________ 20___ 

mun. ____________ ____ ____________20__ 

Prin prezentul părţile,  

_______________________________________________________________________,  (denumirea întreprinderii) 

IDNO ___________________, cu sediul pe str. _________________________, nr. ______,  mun._________, cod poştal _____, tel: __________, fax. ____________, denumită în continuare  Angajator, în persoana ________________________, d-lui/d-nei ________________________,   (denumirea funcţiei) (numele, prenumele) şi  

dl./d-na __________________________, b/i seria __ nr. _________________, eliberat de of.  (numele, prenumele) 

___la________________,c/p__________________,domiciliat(ă) în ____________________  (data, luna, anul) 

__________________________________________________________________, numit(ă) în  continuare Salariat, au convenit asupra următoarelor: 

1. Punctele 7 şi 9 al Contractului individual de muncă nr. ___ din ___ ________20__ se  modifică în redacția următoare:  

„7. Salariatului i se stabileşte durata incompletă a zilei de muncă, şi anume: de la ora 8.00  până la ora 12.00.” 

„9. Retribuirea muncii salariatului se va efectua proporţional timpului efectiv lucrat.” 2. Celelalte condiţii ale Contractului individual de muncă menţionat rămân neschimbate.  

3. Prezentul Acord adiţional este parte integrantă a Contractului individual de muncă nr. __din  __ _____________ 20___. 

Angajator Salariat 

__________________________ 

(numele, prenumele) 

l.ş. 

_____________ ______________ 

(semnătura) (semnătura)O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la transfer  

În temeiul art. 74 al Codului muncii al Republicii Moldova,  

Ordon: 

1. A transfera dl/d-na _______________________din funcţia de _____________________  în funcţia de _____________, cu titlu permanent, din data de ___ __________ 20___.  

2. A stabili salariul de funcţie conform Acordului nr. ___ din __ ______ 20___ de  modificare a contractului individual de muncă nr.____ din __ ______ 20__, negociat de  către părţi.  

3. Secţia Resurse Umane va efectua modificările de rigoare în documentaţia de cadre.  4. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariaţilor contra semnăturii.  

Temei: Acordul de modificare a contractului individual de muncă.  

Director general ________________ l.ş. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin:  

 ____________ ________________ __ _______ 20__  (semnătura) (descifrarea semnăturii) ORDIN 

nr. ___ din ___ ______ 20__privind delegarea în deplasare 

Dl/Dna ___________________________________________________ este delegat de ___________ (numele, prenumele, funcţia) 

___________________________ la _________________________________________________________ (denumirea unităţii) (ţara gazdă, localitatea şi unitatea la care este delegat salariatul) pentru_______________________________________. 

(scopul deplasării)  

Termenul de aflare a salariatului în deplasare în interes de serviciu este de _____ zile, de la __  _________20___ până la__ ________ 20____. 

Conform prevederilor art. 249 alin. (2) din CM al RM, salariatul a fost informat în scris despre dreptul de a  refuza deplasarea. 

Am fost informat despre garanţiile juridice, expuse în art. 249 alin. (2) din CM al RM. 

____________________ 

(semnătura salariatului)

Conducătorul întreprinderii 

_______________ 

 

_____________ 

 

___________________

 

(funcţia) 

 

(semnătura) 

 

(descifrarea semnăturii)Am luat cunoştinţă cu ordinul (dispoziţia) 

_________________

             
 

(semnătura)

             
Ordin nr.___ 

din __ _____________ 20___ 

cu privire la suspendarea contractului  

individual de muncă 

În legătură cu acordarea concediului pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani (art.  78 alin.1. lit. a) din CM al RM) se suspenda contractul individual de muncă cu salariatul  _______________________________________cu începere de la __ ________ 20__. (numele, prenumele,funcţia) 

Temei: cererea personala a salariatului 

Director general ________________ l.ş. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin:  

 ____________ ________________ __ _______ 20__  (semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

ACORD DE SUSPENDARE A 

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

nr. ___ din ___ ___________20__ 

mun. ___________ __________ 20__ 

Prin prezentul părţile,  

_________________________________________________________________________,  (denumirea întreprinderii) 

IDNO ___________________, cu sediul pe str. ______________________, nr. ______,  mun.______________, cod poștal________, tel.: ________________, fax__________________, în calitate de Angajator, reprezentată de __________________, dl/d-na ___________________,  

şi  

dl/d-na __________________________, b/i seria __ nr. ______________, eliberat de of. ___ la ___  ________ _____, c/p ____________________, domiciliat(ă) în  __________________________________________________________________________,  în calitate de Salariat,  

au încheiat prezentul acord cu privire la suspendarea contractului individual de muncă în temeiul art. 77  al Codului muncii al Republicii Moldova după cum urmează: 

1. Se suspendă contractul individual de muncă încheiat la ___ ________ 20__, sub nr. ___, pe durata  şomajului tehnic, dar nu mai mult de 6 luni de zile. 

2. Pe perioada suspendării contractului, salariatul va comunica permanent angajatorului locul său de  aflare, pentru a putea relua în orice moment lucrul, după încetarea circumstanţelor care au dus la  stabilirea şomajului tehnic. 

3. Angajatorul va aduce la cunoştinţa salariatului despre reluarea activităţii întreprinderii. 4. Prezentul acord întră în vigoare la data semnării. 

 Angajator Salariat 

__________________________ ________________ 

(numele, prenumele, funcția) (numele, prenumele) 

l.ș. 

_____________ ______________ 

 (semnătura) (semnătura)

 

O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

 cu privire la încetarea 

raporturilor de muncă  

În conformitate cu art. 82 lit f) al Codului muncii al Republicii Moldova 

 ORDON: 

1. A înceta raporturile de muncă cu dl/d-na ___________________________________, ___________________________ a _________________________________________  (denumirea funcției) (denumirea întreprinderii) 

 cu începere de la __ ____________ 20__, în legătură cu expirarea termenului   Contractului individual de muncă pe durată determinată nr. ___ încheiat la ___________   ____________ 2012.  

2. Contabilitatea va efectua plata compensaţiei pentru zilele de concediu nefolosite şi alte  plăți salariale cuvenite pentru timpul real lucrat până în ultima zi de muncă.    

2. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa d-lui/d-nei ____________________ în termen de o zi.  

Temei: Contractul individual de muncă încheiat pe termen determinat nr. __ din ___  ___________20__ .  

  

  

Director general ____________ l.ș. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoștință cu ordinul 

____________ ________________ __ _______ 20__ (semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

Către _________________________ 

 (denumirea întreprinderii) 

d-lui /d-nei _______________, 

 (numele, prenumele) 

____________________ 

 (denumirea funcţiei) 

CERERE 

Subsemnata/ul, ____________________________________________________________,   (numele, prenumele) 

b/i seria _____ nr. __________________, eliberat de of. ____ la __ ________ ____, c/p  _____________________, domiciliat/ă în ______________________________________________,  (data, luna, anul) 

angajat/ă în funcţia de ____________________ al ________________________________________   (denumirea întreprinderii) 

în temeiul art. 85 alin. 1) al Codului muncii al Republicii Moldova, cer desfacerea Contractului individual de  muncă încheiat la __ ___________ 20____, din proprie iniţiativă.  

Rog să-mi acceptaţi demisia începând cu ___ __________ 20___. 

Cu respect, 

_______________ ________________________ __________ 20___ 

 ( semnătura) (numele, prenumele) 

 

O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

 cu privire la demisie  

În conformitate cu prevederile art. 85 alin. 1) al Codului muncii al RM,  

 ORDON: 

1. A aproba demisia d-lui/d-nei _______________________, _________________   (denumirea funcției)  a _______________________________ și a desface contractul individual de muncă nr._  (denumirea întreprinderii)  

din __ ________ 20__ începând cu __ ____________ 20__.  

2. Contabilitatea va efectua plata compensaţiei pentru zilele de concediu nefolosite şi alte  plăți cuvenite pentru timpul real lucrat până în ultima zi de muncă.  

  

3. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa d-lui/d-nei ____________________ în termen de  o zi.  

Temei: Cererea de demisie a d-lui/d-nei ______________________ din ___ ________20__. 

Director general ____________ l.ș. __________________  

 (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoștință cu ordinul 

____________ ________________ __ _______ 20__ 

(semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

 cu privire la preavizare  

Urmare a adoptării de către Adunarea generală a fondatorilor a deciziei nr. ___ din  __ ______ 20__ cu privire la lichidarea întreprinderii și în conformitate cu prevederile  art. 88 al Codului muncii al RM,  

 ORDON: 

1. A preaviza salariații______________________________________________________  (denumirea întreprinderii) 

despre concediere începând cu __ ____________ 20__ (peste 2 luni). 

2. A acorda salariaților unității o zi lucrătoare pe săptămână cu menţinerea salariului  mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă, conform graficului coordonat în prealabil cu  secția Resurse Umane și aprobat de director.  

3. Secția Resurse Umane (dl/d-na________________), până la data de __ _________  20__, va prezenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă din teritoriu informaţiile  privind persoanele care urmează a fi disponibilizate.  

 4. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariaților contra semnătură în termen de trei  zile.  

Temei: Decizia Adunării generale a fondatorilor întreprinderii nr. ___ din __ ______ 20__  Acordul organului sindical nr.____ din __ ___________20___. 

 Director general ____________ l.ș. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoștință cu prezentul ordin:

nr.  

d/o

Numele, prenumele salariatului 

Semnătura 

Data

       
       
       
       
       
       
O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

 cu privire la concediere  

Urmare a deciziei Adunării generale a fondatorilor întreprinderii nr. ___ din __  ______ 20__ și în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1) lit. b) al Codului muncii  al RM,  

 ORDON: 

1. A concedia salariații____________________________________________________  (denumirea întreprinderii) 

începând cu __ ____________ 20__. 

2. Secția Resurse Umane va face înscrierile de rigoare în carnetele de muncă ale  salariaților. 

3. Contabilitatea va efectua plata compensaţiei pentru zilele de concediu nefolosite şi alte  plăți salariale cuvenite pentru timpul real lucrat până în ultima zi de muncă.    

4. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariaților în termen de trei zile.  

Temei: Decizia Adunării generale a fondatorilor întreprinderii nr. ___ din __ ______ 20__ 

 Director general ____________ l.ș. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoștință cu prezentul ordin: 

nr.  

d/o

Numele, prenumele salariatului 

Semnătura 

Data

 

2.

   
 

3.

   
 

4.

   
 

5.

   
 

6.

   
 

7.

    

 

O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

  

 cu privire la concediere  

În conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1) lit. g) al Codului muncii al RM,   ORDON: 

1. Urmare a încălcărilor sistematice a disciplinei de muncă, a concedia pe dl/d-na  _______________________, ______________________________________________   (denumirea funcției)  

a ____________________________________ începând cu __ ____________ 20__.   (denumirea întreprinderii) 

2. Contabilitatea va efectua plata compensaţiei pentru zilele de concediu nefolosite şi alte  plăți salariale cuvenite pentru timpul real lucrat până în ultima zi de muncă.    

3. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa d-lui/d-nei ____________________ în termen de  o zi.  

Temei: 

Ordinele de aplicare a sancțiunilor disciplinare nr. __ din ___ ___________20__ și nr.  __ din ___ ___________20__.  

  

 Acordul organului sindical nr.____ din __ ___________20___. 

Director general ____________ l.ș. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoștință cu ordinul 

____________ ________________ __ _______ 20__ (semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

Ordin  

nr. __ din __ ________ 20___ 

cu privire la 

aplicarea stimulărilor  

În temeiul art. 203 al Codului muncii al Republicii Moldova, pentru atitudine conștiincioasă și  succese în muncă înregistrate de dl/d-na __________________________, angajat(ă) în funcția de  _______________ a ____________________________________ 

 (denumirea întreprinderii)  

Ordon: 

1. A aplica faţă de dl/d-na __________________________ măsuri de stimulare sub forma acordării  unei diplome de recunoștință și a unui premiu bănesc în mărime de ____ /_______________/  MDL. 

2. Secția Resurse Umane va efectua înscrierile de rigoare în carnetul de muncă al d-lui/d-nei  __________________________. 

3. Contabilitatea va efectua plata premiului în termen de __ /_____________/ zile lucrătoare.  4. Prezentul ordin se aduce la cunoștința salariatului contra semnăturii în termen de o zi.  

Director general ________________ l.ș. __________________  

 (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin:  

 ____________ ______________________ __ _______ 20__ 

 (semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

Ordin  

nr. __ din __ _________ 20_____ 

Cu privire la  

aplicarea stimulărilor  

În temeiul art. 203 al Codului muncii al Republicii Moldova, pentru succese în muncă  înregistrate de către salariaţii ____________________________________________________  (denumirea întreprinderii)  

la realizarea _________________________________________________________________  (se indică sarcina de serviciu) 

Ordon: 

1. A aplica faţă de următorii salariați stimulări în formă de premiu în mărime de ____  /_______________/ MDL 

nr.  

d/o

Numele, prenumele salariatului 

Funcția deținută 

Nr. tabelar

       
       
       
       2. Contabilitatea va efectua plățile în termen de __ /_____________/ zile lucrătoare.  

3. Prezentul ordin se aduce la cunoștința salariaților vizați contra semnăturii în termen de __/  _____/zile.  

Director general ________________ l.ș. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin:  

 

nr.  

d/o

Numele, prenumele salariatului 

Semnătura 

Data

       
       
       
       
O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la numirea  

membrilor comisiei 

În temeiul art. 201 al Codului muncii al Republicii Moldova în vederea constatării abaterii  disciplinare  

Ordon: 

1. A numi comisia de constatare a abaterii disciplinare comisă de dl./d-na _____________,  angajat în funcția de ______________ al ____________________ 

 (denumirea întreprinderii)  în următoarea componenţă:  

a) Dl/d-na __________________________________ 

 (numele, prenumele, funcția) 

b) Dl/d-na __________________________________ 

 (numele, prenumele, funcția) 

c) Dl/d-na __________________________________ 

 (numele, prenumele, funcția) 

2. Prezentul ordin se aduce la cunoștința salariaților întreprinderii în termen de o zi.  

Director general ____________ l.ș. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoștință cu ordinul: 

____________ ________________ __ _______ 20__ (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

____________ ________________ __ _______ 20__ (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

____________ ________________ __ _______ 20__ (semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

Dispoziție 

nr. __ din ___ _____________ 20___ 

cu privire la  

solicitarea explicațiilor 

Ţinând cont de faptul că la __ _________ 20___ prin Actul de constatare al comisiei din __  _______ 20__ a fost constatată lipsa de la locul de muncă a salariatului ____________________,  de la ora ___.___ până la __.__,  

în temeiul art. 208 al Codului muncii al Republicii Moldova  

Dispun: 

1. A solicita explicaţii în scris de la dl/d-na ______________________ privind lipsa de la  serviciu în perioada sus-menţionată.  

2. Prezentul ordin se aduce la cunoștința salariatului întreprinderii în termen de o zi.  3. Responsabil de executarea prezentului ordin este numit dl/d-na ______________, șef  secție Resurse Umane. 

Director general al __________________________ 

 (denumirea întreprinderii) 

________________________ ___________________ 

(numele, prenumele) (semnătura) 

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin:  

_______________ /______________________/  

(semnătura) (descifrarea semnăturii)  

  

Data: ___ ____________ 20___

 

Proces verbal 

din __________ 

Prin prezenta, noi subsemnaţii: 

  

______________________ – Şef Serviciu personal, ___________________ – Şef secţie  _____________, reprezentanţi ai angajatorului şi __________________ – Paznic,  ______________________ – Lăcătuş, reprezentanţi ai salariaţilor,  

Am întocmit prezentul proces verbal prin care confirmăm următoarele. 

1. La _______________ Dlui ____________________ i s-a adus la cunoştinţă conţinutul Dispoziţiei  nr. _______ din ________________, cu privire la necesitatea prezentării explicaţiilor pe marginea  abaterii disciplinare comise. 

2. Dl ___________________ a refuzat să confirme prin semnătură faptul aducerii la cunoştinţă a  dispoziţiei. 

Semnături: __________________ __________________ 

 __________________ __________________ 

 __________________ __________________ 

 __________________ __________________ 

 

 

Proces verbal 

din ____201_ 

Prin prezenta, noi subsemnaţii, în baza art. 76 al Codului Munci i al Republicii  Moldova: 

  

__________________ – Şef SJRUD, reprezentant al angajatorului şi __________________  contabil, reprezentant ai salariaţilor,  

Am întocmit prezentul proces verbal prin care confirmăm următoarele. 

La 21.12.2011, în jurul orelor 16.00 Dl __________________ (lăcătuş sanitar al direcţiei  logistică) se afla la locul de muncă în stare de ebrietate. Starea respectivă s-a manifestat prin  comportament neadecvat, voce ridicată, apatie, mers clătinat. 

Semnături: __________________ 

 __________________

 

 O R D I N 

nr.__ din ___ _____________20__ 

cu privire la  

aplicarea sancţiunilor 

În urma constatării întârzierii sistematice la serviciu a salariatului __________________,  angajat în funcția de _____________________, în particular la __ __________ 20___, fapt care  periclitează activitatea întreprinderii,  

 în scopul neadmiterii pe viitor a astfel de abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile  art. 201, 206 şi 210 ale Codului muncii al Republicii Moldova, 

 O R D O N: 

1. A aplică sancţiune disciplinară sub formă de ______________________________,   (denumirea sancțiunii) 

d-lui/d-nei ___________________________________,_________________________________.  (numele, prenumele) (denumirea funcției) 

2. Prezentul ordin poate fi contestat în instanţa de judecată competentă în termen de 3 /trei/ luni. 

3. Ordinul se aduce la cunoştinţa salariatului în termen de 3 /trei/ zile lucrătoare. 

4. Executarea prezentului ordin este pusă în sarcina Șefului Resurse Umane.  

  

Director general  

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin:  

_______________ /__________________/  

 (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Data: ___ ____________ 20___

 

O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

Cu privire la stabilirea duratei reduse  

a timpului de muncă  

În conformitate cu art. 96 al Codului muncii al RM, a stabili durata redusă a timpului de muncă  pentru următoarele categorii de persoane după cum urmează: 

nr.  

crt.  

d/o

Categoria de salariaţi sau funcţia deţinută 

Durata  

timpului de  muncă  

redus, ore

Actul normativ în temeiul căruia  se stabileşte durata redusă a  timpului de muncă

1. 

Salariaţii în vârstă de la 15 la 16 ani 

24 

Art. 96 al CM al RM

2. 

Salariaţii în vârstă de la 16 la 18 ani; 

35 

Art. 96 al CM al RM

3. 

Salariaţii care activează în condiţii de muncă  vătămătoare

35 

Art. 96 al CM al RM

4. 

Salariaţi a căror muncă implică un efort  intelectual şi psiho-emoţional sporit:  - Managerul general 

- Contabilul-şef  

- Lucrătorul medical al unității

35 

35 

30

Contractul colectiv pe anii 20__ - 20__

5. 

Salariaţii care îmbină munca cu studiile în  instituţiile de învăţământ superior şi mediu  de specialitate

35 

HG 1254 din 15.11.2004

6. 

Salariaţii invalizi de gradul I şi II 

30 

Art. 96 al CM al RM1. Secţia Resurse Umane va întocmi lista nominală a salariaţilor din fiecare secţie şi  subdiviziune a unităţii care beneficiază de durata redusă a timpului de muncă şi va duce  evidenţa strictă a timpului de muncă efectiv lucrate de aceste categorii de salariaţi. 

2. În baza listelor nominale elaborate conform p.2 al prezentului ordin Secţia Resurse Umane va  face ajustările de rigoare a documentaţiei de cadre, inclusiv a contractelor individuale de  muncă, dacă este cazul, perfectându-le în modul corespunzător.

3. Contabilitatea va efectua calculul salarial conform reglementărilor normative în vigoare. 

4. Dl/d-na ______________________, şef secţie Resurse Umane, va afişa prezentul ordin în  toate subdiviziunile unităţii şi-l va aduce la cunoştinţa salariaţilor vizaţi.  

Director general ________________ ________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin:  

 

nr.  

crt.  

d/o

Numele, prenumele  

salariatului

Funcţia deţinută,  secţia

Semnătura 

Data 

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       
O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

Cu privire la atragerea  

la munca suplimentară  

În temeiul art. 104 alin. 4) al Codului muncii al Republicii Moldova, în legătură cu  _____________________________________________________________________________  (se indică circumstanțele care stau la baza necesității atragerii la munca suplimentară) 

Ordon: 

1. A atrage la munca suplimentară în data de ____ _______ 20__, de la ora __.__ până la  __.___ salariaţii secţiei ________________ după cum urmează:  

nr.  

d/o

Numele, prenumele salariatului 

Funcţia deţinută

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   2. Secţia Resurse Umane va duce evidenţa orelor suplimentare lucrate de salariaţii  menţionaţi şi va transmite datele la contabilitate pentru efectuarea calculelor de rigoare. 3. Contabilitatea va efectua calculele aferente retribuirii muncii suplimentare prestate de  salariaţii menţionaţi conform art. 157 alin. 2) al Codului muncii al RM.  

4. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariaţilor contra semnăturii.  

Acordul comitetului sindical al întreprinderii:  

Preşedintele comitetului sindical 

________________ __________________  

Director general ________________ l.ș. __________________   (semnătura) (descifrarea semnăturii) 

 

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin şi sunt de acord:  

 

nr.  

d/o

Numele, prenumele salariatului 

Semnătura 

Data

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     
O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la atragerea la  

muncă în ziua de sărbătoare nelucrătoare 

În temeiul art. 111 alin. 2) al Codului muncii al Republicii Moldova, ţinând cont de  _________________________________________________  

 (se indică temeiul specific) 

Ordon: 

1. A stabili pentru salariaţii unităţii ziua de ___ _______________20__ zi lucrătoare.  

2. Salariaţii care doresc să beneficieze de o altă zi liberă pentru suplinirea zilei de lucru  nelucrătoare, vor depune cerere la secţia Resurse Umane până la __ __________20__. Pentru  această zi nu se va menţine salariul mediu. 

3. Secţia Resurse Umane va duce evidenţa muncii prestate de salariaţi în această zi şi va  transmite datele la contabilitate pentru efectuarea calculelor de rigoare. 

4. Contabilitatea va efectua calculele aferente retribuirii muncii prestate de salariaţi în ziua de  sărbătoare nelucrătoare conform art. 158 al Codului muncii al RM.  

5. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariaţilor contra semnăturii în termen de o zi.  

Director general ____________ l.ș. __________________  

 (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin: 

 

 

O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la personal  

În baza art. 158 alin. 2) al Codului muncii al Republicii Moldova, 

Ordon: 

1. A-i oferi d-lui/d-nei ________________________, ______________________________   (denumirea funcției) zi liberă în data de __ ____________ 2012, fără menţinerea salariului mediu, pentru suplinirea  muncii prestate în ziua de __ ________ 20__, zi de sărbătoare nelucrătoare.  

2. Secţia Resurse Umane va face înscrierile de rigoare în tabelul de pontaj şi va transmite  datele la contabilitate pentru luarea în calcul la efectuarea salarizării. 

3. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariatului contra semnăturii în termen de o zi.  Temei: cererea scrisă a d-lui/d-nei __________________. 

Director general ____________ l.ș. __________________  

Am luat cunoştinţă cu ordinul

 

     NOTIFICARE 

nr ____ din __________ 

privind oferirea concediului anual de odihnă 

Stimate d-le/d-nă ____________________, 

Vă aducem la cunoştinţă că, conform graficului de concedii anuale de odihnă, aprobat la  _______________________, Dvs. veţi beneficia de concediu anual de odihnă cu durata de  _______ zile calendaristice în perioada ____ _________ 20__ - ___ ____________ 20__. 

Şef Serviciu Resurse Umane ___________________

       
         Am luat cunoştinţă cu prezenta notificare ___________________ 

şi am primit o copie a acesteia (semnătura salariatului) 20__


O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la acordarea  

concediului de odihnă anual plătit  

1. Se acordă concediu de odihnă anual plătit d-lui/dnei _________________, angajat (ă) în  funcţia de ________________, secţia ______________, pentru perioada de lucru ___ _____  20__ __ _____ 20__, cu durata de ___ /______________/ zile calendaristice, conform art. 112  din Codul muncii al Republicii Moldova şi __ /_______/ zile calendaristice, conform Anexei  nr. __ la Contractul colectiv de muncă al unităţii pentru anii 20__ - 20__, cu începere de la  ___ _____ 20__ până la __ _______ 20__ şi ajutor material în mărimea unui salariu mediu  lunar, conform pct. ____ din Contractul colectiv de muncă al unităţii pentru anii 20__ - 20__. 

2. Contabilitatea va efectua calculele şi plata indemnizaţiei de concediu aferente. 

3. Controlul asupra executării prezentului Ordin este pus pe seama d-lui/d-nei _________, Şef  secţie Resurse Umane.  

Temei: cererea d/lui/ dnei _________________. 

Director general ______________ __________________  

 (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu prezentul ordin: 
O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la acordarea concediul  

de odihnă anual suplimentar  

În temeiul art. 121 alin. 4) al Codului muncii al Republicii Moldova,  

ORDON: 

1. A acorda concediu de odihnă anual suplimentar d-lui/d-nei _______________ , cu durata de  ____ /_______________/ zile calendaristice, cu începere de la ___ ____________ 20___ până la  ___ ___________20___, inclusiv, cu acordarea îndemnizaţiei de concediu cuvenite. 

2. Concediul este acordat pentru perioada de lucru la unitate ___ __________ 20___ - ___  ___________20___. 

3. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa salariaţilor contra semnăturii.  

Temei: Cererea d-lui/d-nei _____________ 

Anexe: copiile certificatelor de naștere a copiilor.  

Director general ____________ l.ș. __________________  

 (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu ordinul 

____________ ________________ __ _______ 20__ (semnătura) (descifrarea semnăturii)

Acord privind rechemarea din concediul de odihnă anual  

Subsemnata, _____________________________________, _____________________ al   (numele, prenumele) (funcția) 

___________________________________________________________________________, sunt de acord de a fi   (denumirea subdiviziunii) 

rechemat(ă) din concediul de odihnă anual, de la data de __ ________ 20__, în vederea plecării în  deplasare pentru necesităţile întreprinderii cu acordarea zilelor rămase din concediul de odihnă  anual la momentul sosirii din deplasare.  

_________________ 

(semnătura salariatului) 

___ ___________ 20___ 

DISPOZIŢIE 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la rechemarea  

din concediul de odihnă anual  

În temeiul art. 122 al Codului muncii al Republicii Moldova, în legătură cu necesitatea  plecării în deplasare în _______________________________________ pentru schimb de  experienţă,  

DISPUN: 

1. A rechema din concediul de odihnă anual, la data de __ ________20__, dl/d-na  ________________________, pe o durată de ___ /______/ zile, până la ___ __________  20__.  

2. Acordarea zilelor nefolosite din concediul de odihnă anual se va face la momentul sosirii  salariatului din deplasare, la data de ___ __________ 20__. 

3. Ziua de prezentarea din concediul de odihnă anual va fi la data de ___ ________ 20__,  conform al. 3) al art. 122 al Codului muncii al RM. 

4. Ordinul se aduce la cunoştinţa salariatului contra semnătură. 

Anexă: Acordul scris al d-lui/d-nei _______________ privind rechemarea din concediul de odihnă  anual. 

Director general ____________ l.ș. ______________________    

Am luat cunoştinţă cu ordinul:  

_______________ /_______________________/  

Data: ___ ____________ 20___

 

Directorului general  

 al _____________________  

d-lui/d-nei________________ 

  

CERERE 

Prin prezenta, subsemnata(ul) _______________________________________________,   (numele, prenumele) 

rog să mi se acorde concediu neplătit în perioada ____ _____________ 20__ - __ ____________  20___ (5/cinci/ zile calendaristice) din motive familiale.  

Cu respect,  

 __________________ _________________
O R D I N 

nr. ___ din ___ ______ 20__ 

cu privire la acordarea 

concediului neplătit 

1. Se acordă concediu neplătit d-lui/d-nei _________________, angajată în funcţia  __________________, secţia _________________, conform prevederilor art. 120 alin. 1)  al Codului muncii al Republicii Moldova, cu o durată de ____ /________________/ zile  calendaristice, începând cu ___ __________20___ până la __ ________ 20___.  

2. Secţia Resurse Umane va efectua înscrierile de rigoare în tabelul de pontaj. Temei: Cererea d-lui/d-nei din ___ __________ 20__. 

Director general ____________ l.ș. __________________  

 (semnătura) (descifrarea semnăturii)  

Am luat cunoştinţă cu ordinul 

 

 

CONTRACT DE RĂSPUNDERE MATERIALĂ DEPLINĂ nr._______ mun. _________ __ __________ 20__  

În scopul asigurării integrităţii valorilor materiale administrate de__________________________ 

______________________________________, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la   (denumirea întreprinderii) 

__ _________ ______, IDNO _____________________, cu sediul în ____________________________,   (data, luna, anul) 

str. _______________________, nr. _____, reprezentată de dl/d-na ______________________________,   (numele, prenumele) care acţionează în baza Statutului, denumit/ă în continuare Angajator, 

şi 

Dl/d-na_____________________________, cod personal _____________________________________,   (numele, prenumele) 

buletin de identitate seria ___ nr. ______________, emis de of. ___ la __ ___________ _____________,   (data, luna, anul) domiciliat(ă) in ________________________, str. ______________________________, nr. ____, ap. __,  

angajat (ă) în funcţia de ___________________________ al ___________________________________,   (denumirea întreprinderii) numit(ă) în continuare Salariat,  

au încheiat prezentul contract privind următoarele: 

1. Salariatul, în calitatea sa de __________________________________________________,  (denumirea funcției) 

(sau: dat fiind că specificul muncii sale este legat nemijlocit de  

 (păstrarea, prelucrarea, eliberarea, vânzarea,transportarea) 

  

 (folosirea valorilor în procesul de producţie) 

îşi asumă răspunderea materială deplină pentru valorile aflate în gestiunea sa şi se obligă: a) să asigure integritatea valorilor materiale gestionate; 

b) să comunice Angajatorului despre circumstanţele care pun în pericol integritatea valorilor  gestionate; 

c) să ţină evidenţa valorilor aflate asupra sa şi să prezinte în modul stabilit documentele  justificative şi dările de seamă privind mişcarea şi stocurile de valori; 

2. Angajatorul se obligă: 

a) să creeze condiţii necesare de lucru, în care se va asigura integritatea bunurilor; b) să aducă la cunoştinţa Salariatului prevederile legale privind răspunderea materială a salariaţilor  pentru prejudiciile materiale cauzate, precum şi regulile de recepţionare, depozitare, prelucrare,  vânzare, eliberare, transportare sau folosire a valorilor materiale;

c) să inventarieze bunurile materiale în ordinea stabilită; 

3. În cazul în care se vor constata sustrageri sau perisabilităţi, precum şi în situaţia degradării sau  distrugerii valorilor materiale din vina Salariatului, acesta, în conformitate, cu legislaţia în vigoare  va repara integral prejudiciile materiale suportate de către Angajator.  

4. Salariatul nu va fi ţinut să repare prejudiciile materiale suportate de către Angajator în cazul în  care rezultatul dăunător s-a produs nu din vina sa.  

5. Salariatul nu poartă răspundere materială pentru prejudiciile materiale ale Angajatorului în cazul  producerii circumstanţelor de forţă majoră de origine socială şi/sau naturală, determinate în  conformitate cu art. 606 al Codului civil al RM, sau altor pierderi de valori neimputabile. 

6. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil pe întreaga perioadă de  activitate a Salariatului la Angajator conform Contractului individual de muncă nr.____ din __  ______ 20__. 

7. Lista bunurilor materiale pentru care salariatul poartă răspundere materială deplină se anexează la  prezentul Contract, constituind parte integrantă a acestuia (Anexa nr.1) 

8. Prezentul Contract este întocmit în două copii, câte una pentru fiecare parte.  

Angajator Salariat 

__________________________ 

(numele, prenumele, funcția) 

l.ș. 

_____________ ______________ (semnătura) (semnătura) 

 

 

Anexa nr. 1  

la Contractul de răspundere materială deplină  

nr. ___ din___ ___________ 20___ 

  

Conform p. 7 al Contractului de răspundere materială deplină nr. ____ din __ _________  20__, Angajatorul transmite Salariatului următoarele bunuri şi valori materiale:  

nr. 

d/o

Denumirea bunurilor şi  valorilor materiale  

transmise salariatului

Unităţi de  măsură

Nr. total de  unităţi  

transmise

Note asupra  

stării bunurilor  transmise

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       Salariatul se obligă să respecte ordinele şi termenele de prezentare a dărilor de seamă  privind utilizarea bunurilor primite şi confirmă că a luat cunoştinţă de regulile de păstrare,  prelucrare, comercializare, transportare, transmitere a bunurilor materiale şi de utilizare a  mijloacelor de producere. 

În eventualitatea lipsei, distrugerii sau deteriorării bunurilor materiale enumerate Salariatul  se obligă să repare prejudiciul material în mărime deplină. 

Salariatul poartă răspundere materială deplină pentru bunurile şi valorile menţionate mai sus  pentru întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract.  

Prin semnarea prezentei Anexe Salariatul confirmă recepţionarea bunurilor şi valorilor  materiale menţionate.  

Prezenta Anexă constituie parte integrantă a Contractului de răspundere materială deplină  nr. ___ din ___ _______20__ 

Angajator Salariat 

__________________________ 

(numele, prenumele, funcția) 

l.ș. 

_____________ ______________ 

 (semnătura) (semnătura)

 

Aprobat 

__ ________ 20___ 

Conducătorul unității 

__________________ /________________ / 

 (numele, prenumele) (semnătura)  l.ș. 

Coordonat cu Comitetului sindical al unității: 

___ ________ 20___ 

Președintele comitetului sindical  

__________________ /________________ / 

 (numele, prenumele) (semnătura) 

Regulamentul intern 

al ___________________________________ 

 (denumirea întreprinderii) 

Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor de organizare și disciplină a muncii,  regulilor de conduită, modului şi condiţiilor de folosire a bunurilor deţinute de  către_______________________________________________________(în continuare – Unitatea). 

 (denumirea întreprinderii) 

Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu prevederile legislației muncii în  vigoare și altor legi după caz. 

Prevederile regulamentului intern se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata şi tipul  contractului individual de muncă, persoanelor care se află la instruire, elevilor şi studenţilor aflaţi în  practică la Unitate.

 

CUPRINS 

Secţiunea 1: Dispoziţii cu privire la angajare 

1.1 actele necesare angajării 

Secţiunea 2: Obiectivul unității  

Secţiunea 3: Obligaţiile unității  

3.1 obligaţii generale 

3.2 obligaţii cu privire la locul de muncă al salariaţilor 

3.3 securitatea muncii 

3.4 formarea profesională  

Secţiunea 4: Obligaţiile salariaţilor  

4.1 obligaţii generale 

4.2 confidenţialitatea 

4.3 siguranţa şi securitatea 

4.4 eticheta profesională şi relaţiile dintre salariaţi 

4.5 locul de muncă al salariaţilor 

4.6 folosirea bunurilor unității  

4.7 folosirea tehnicii şi echipamentului unității  

4.8 fumatul 

4.9 telefoanele celulare ale salariaţilor 

4.10 serviciile de transport 

Secţiunea 5: Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

5.1 programul de lucru al unității  

5.2 repausul săptămânal 

5.3 munca suplimentară 

5.4 concediile 

Secţiunea 6: Răspunderea disciplinară 

6.1 stimulări 

6.2 prerogativa disciplinară 

6.3 abaterile disciplinare 

6.4 sancţiuni disciplinare 

6.5 lipsa de la locul de muncă 

Secţiunea 7: Dispoziţii finale 

7.1 încetarea contractului individual de muncă 

7.2 obligativitatea prevederilor regulamentului  

7.3 revizuirea şi aprobarea regulamentului 

Anexa nr.1 Confirmarea primirii copiei regulamentului intern al unității Informaţii de contact /numere de telefon 

___________________________________ 

 (denumirea întreprinderii) 

  

Adresa juridică:  

MD-_________, Republica Moldova, mun. ____________,  str.________________, nr.________ 

Web: ____________ 

Tel. ___________________, _________________________ Fax __________________________ 

 

SECŢIUNEA 1: DISPOZIŢII CU PRIVIRE LA ANGAJARE  

1.1 ACTELE NECESARE ANGAJĂRII 

La încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă  Unității următoarele documente: 

∙ copia buletinului de identitate sau a unui alt act de identitate; 

∙ carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul  muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul; 

∙ documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti; 

∙ diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale; 

∙ certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Pentru efectuarea reținerilor obligatorii din salariu, după angajarea în câmpul muncii,  salariatul va prezenta copia CPAS (Codului personal de asigurări sociale) și poliței de asigurare  medicală obligatorie, dacă de deține.  

 SECŢIUNEA 2: OBIECTIVUL UNITĂȚII  

Unitatea este o organizaţie _________________________________________________ ____________________________________________________________________________  (scurtă descriere a unității, scopurilor și misiunii acesteia, alte informații importante pentru salariați) 

SECŢIUNEA 3: OBLIGAŢIILE UNITĂȚII  

3.1 OBLIGAŢII GENERALE  

Administraţia Unității, în vederea bunei desfăşurări a activităţii se obligă: 

∙ să respecte prevederile legislaţiei muncii; 

∙ să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare,  precizând în fişa postului atribuţiile fiecărui salariat, ţinând cont de studiile,  pregătirea profesională şi specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi  echitabil volumul de muncă al fiecărui salariat; 

∙ să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât  în cadrul Unității cât şi în afara acesteia; 

∙ să respecte întocmai drepturile salariale; 

∙ să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a cauzelor sau împrejurărilor care pot  produce pagube patrimoniului Unității; 

∙ să nu admită la exercitarea muncii salariații aflați în stare de ebrietate alcoolică,  toxică sau narcotică; 

∙ Conducătorul asigură executarea de către toate subdiviziunile şi serviciile care au  tangenţă cu contabilitatea a cerinţelor contabilului-şef sau a persoanei care ţine 

evidenţa privind întocmirea documentelor primare, registrelor contabile şi  prezentarea acestora în contabilitate.  

3.2 OBLIGAŢII CU PRIVIRE LA LOCUL DE MUNCĂ AL SALARIAŢILOR  

Administraţia Unității se obligă: 

∙ să asigure tehnica şi rechizitele de birou, echipamentul, dispozitivele şi  instrumentele necesare îndeplinirii funcţiei; 

∙ să pună la dispoziţia salariaţilor loc de muncă cu dotări, mijloace materiale şi de  lucru necesare desfăşurării corespunzătoare a muncii pentru atingerea  standardelor de performanţă a sarcinilor încredinţate; 

∙ să asigure pentru serviciile corespunzătoare, după necesitate, loc de muncă  separat, dotat cu safeu şi dulapuri pentru păstrarea documentaţiei;  

∙ să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este  realizată, în raport cu cerinţele şi specificul fiecărei activităţi. 

3.3 SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ  

Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, conducerea  Unității are următoarele obligaţii: 

∙ să asigure securitatea și sănătatea în muncă conform legislaţiei în vigoare;  

∙ să asigure materialele igienico-sanitare; 

∙ să asigure informarea şi aplicarea de către toţi salariaţii a prevederilor legale în  domeniul securității și sănătății în muncă; 

∙ să asigure cadrul organizatoric şi mijloacele necesare pentru prevenirea riscurilor  profesionale; 

∙ să evalueze riscurile profesionale și să ia măsuri de contracarare a acestora; 

∙ să asigure cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a accidentelor uşoare  suferite de personal; 

∙ să desfăşoare periodic instruirea privind securitatea și sănătatea în muncă, prin  modalităţi specifice stabilite de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor şi  angajatorul; 

∙ să efectueze instruirea privind securitatea și sănătatea în muncă a noilor salariaţi,  la locul de muncă și periodică (o dată la 6 luni), precum și ori de câte ori este  necesar (transfer, permutare, implementarea noilor tehnologii sau tehnici de lucru,  la efectuarea lucrărilor speciale, în cazul lipsei salariatul mai mult de 30 zile,  modificare a instrucțiunile de SSM, la reluarea activității după accident în muncă,  în caz de încălcare a regulilor de SSM etc.; 

∙ în caz de pericol (cutremur, incendiu etc.) să evacueze personalul conform  planului de evacuare al clădirii unde este amplasat sediul Unității; 

∙ să înştiinţeze imediat inspectoratele teritoriale de muncă, precum şi organele de  urmărire penală competente despre survenirea accidentelor în muncă; 

∙ Administraţia Unității sau oricare din salariaţii Unității sunt obligaţi să nu  descuie uşile sediului Unității fără motiv şi să verifice la plecare corectitudinea 

încuierii acestora, precum şi decuplarea de la sursele de curent electric a  echipamentului şi tehnicii de birou din oficiu. 

3.4 FORMAREA PROFESIONALĂ  

Administraţia Unității se obligă: 

∙ să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională ţinând cont de  necesitatea realizării şi îmbunătăţirii calităţii muncii fiecărui salariat (pentru orice  nivel de studii); 

∙ să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor,  precum şi să îmbunătăţească nivelul de pregătire profesională a salariaţilor. 

SECŢIUNEA 4: OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR  

 4.1 OBLIGAŢII GENERALE  

Salariaţii Unității sunt obligaţi: 

∙ să îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate, loialitate, corectitudine şi în  mod conştiincios obligaţiile de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar  putea aduce prejudicii imaginii sau intereselor Unității ; 

∙ să se conformeze programului de lucru al Unității şi să folosească cu eficienţă  timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă. Salariaţii care  întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să înştiinţeze în termenii cei mai  scurţi posibili Conducătorul Unității, explicând situaţia. În afara cazurilor  neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de către  Conducătorului Unității; 

∙ să se conformeze dispoziţiilor date de şefii cărora le sunt subordonaţi direct, cu  excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale; 

∙ să cunoască şi să respecte cerinţele Regulamentului intern, regulile de securitate și  sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi alte  regulamente după caz; 

∙ să-şi perfecţioneze pregătirea profesionala în cadrul Unității sau urmând cursuri  de perfecţionare organizate în acest scop şi să participe nemijlocit la şedinţele cu  personalul ce le vizează; 

∙ să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea  atribuţiilor ce le revin, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la  activităţi politice în timpul programului de lucru; 

∙ să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri,  beneficii sau alte avantaje în schimbul unor favorizări în serviciu; 

∙ să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament; 

∙ să se abţină de la exprimarea în public a criticii neargumentate în legătură cu  activitatea Unității, politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare; ∙ să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare  în care Unitatea are calitatea de parte;

∙ să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor şi oricăror altor  dispoziţii cu caracter normativ în legătură cu atribuţiile şi obligaţiile de serviciu,  referitoare la activitatea desfăşurată, conformându-se acestora întocmai; 

∙ să îndeplinească în termenele stabilite lucrările repartizate; în caz că nu reuşesc să  execute lucrul la termen, să informeze conducerea Unității în prealabil, în termen  rezonabil; 

∙ să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul  Unității; 

∙ să se abţină de la acţiuni care sustrag atenţia colegilor de serviciu în timpul  îndeplinirii obligaţiilor de muncă. 

4.2 CONFIDENŢIALITATEA 

Salariaţii unității sunt obligaţi: 

∙ să păstreze confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele  de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;  

∙ să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,  dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite terților ori să  prejudicieze imaginea sau drepturile Unității; 

∙ să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele  prevăzute de lege. 

4.3 SIGURANŢA ŞI SECURITATEA 

În scopul asigurării condiţiilor de securitate şi siguranţă la locul de muncă, fiecare salariat  este obligat:  

∙ să respecte cu stricteţe măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

∙ să nu întreprindă acţiuni în privinţa cărora nu a fost instruit cu privire la regulile  de securitate şi sănătate în muncă; 

∙ să nu intervină din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau de  protecţie, fiind obligat să apeleze la serviciile unui specialist;  

∙ să însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de securitate și sănătate în  muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

∙ să desfăşoare activitatea astfel încât să nu se expună personal precum şi colegii de  lucru pericolului de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

∙ să utilizeze corect şi conform instrucţiunilor echipamentul din dotarea Unității; 

∙ să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor  de securitate a echipamentului;  

∙ sa oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi  să informeze neîntârziat conducerea Unității; 

∙ sa aducă la cunoştinţa conducerii Unității orice defecţiune tehnică sau altă situaţie  care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, precum şi  accidente de muncă suferite de propria persoană sau de alţi salariaţi; 

∙ să înştiinţeze imediat Conducătorul sau conducerea Unității despre survenirea  accidentelor pe traseul domiciliu-loc de muncă şi vice-versa; 

∙ să înştiinţeze Conducătorul Unității de îndată ce a aflat despre existenţa unor  dificultăţi, obstacole, greutăţi sau lipsuri care pot periclita derularea normală a  muncii şi executarea sarcinilor atribuite; 

∙ să nu distribuie şi să nu consume băuturi alcoolice, substanţe toxice sau  halucinogene în cadrul Unității; 

∙ să comunice imediat administraţiei Unității despre situaţiile care prezintă pericol  pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, precum şi bunurile deţinute de către Unitate,  inclusiv bunurile persoanelor terţe aflate la Unitate;  

∙ Ţine de responsabilitatea personalului să se asigure că uşa de la intrare rămâne  încuiată atâta timp cât oficiul este închis; personalul care lucrează în perioada în  care oficiul este închis trebuie să se asigure că oficiul este încuiat pe dinăuntru  pentru a asigura propria securitate şi securitatea proprietăţii Unității. Angajaţii  trebuie să încuie uşile propriilor birouri, atunci când nimeni nu se află acolo;  

∙ Oricare din salariaţii Unității care observă în orice moment în oficiu o persoană  sau un pachet care trezeşte suspiciuni, trebuie să informeze imediat Administraţia  Unității. 

4.4 ETICHETA PROFESIONALĂ ŞI RELAŢIILE DINTRE SALARIAŢI  Salariaţii Unității sunt obligaţi: 

∙ să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul  Unității, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea obligaţiilor  de serviciu, prin folosirea expresiilor jignitoare, dezvăluirea aspectelor vieţii  private, formularea sesizărilor sau plângerilor calomnioase etc.; 

∙ să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă,  creativitate, spirit constructiv, capacitate decizională operativă şi diplomaţie; 

∙ să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-şi ajute  colegii la îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 

∙ să respecte eticheta la locul de muncă, în discuţiile cu colegii şi vizitatorii Unității,  precum şi opiniile altor persoane implicate în discuţii; 

∙ să nu ridice vocea când vorbesc cu colegii; 

∙ să se prezinte la muncă în ţinută decentă;  

∙ în relaţiile interpersonale ale salariaţilor Unității, precum şi cu alte persoane fizice  sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă,  colegialitate, corectitudine, amabilitate şi toleranţă. 

4.5 LOCUL DE MUNCĂ AL SALARIAŢILOR  

Fiecare salariat al Unității este responsabil de ordonarea propriului loc de muncă şi  păstrarea acestuia în curăţenie, decuplarea de la reţeaua electrică şi utilizarea corectă a  echipamentului şi bunurilor pe care le foloseşte în activitatea sa.  

În cazul în care un anumit salariat nu dispune de cunoştinţe privind utilizarea corectă a  anumitor bunuri şi/sau echipamente pe care în virtutea funcţiei exercitate trebuie să le  folosească, el/ea este obligat (ă) să se adreseze pentru instruire la Directorul tehnic şi/sau  Conducătorul Unității. 

 

4.6 FOLOSIREA BUNURILOR UNITĂȚII  

Salariaţii Unității sunt obligaţi: 

∙ să folosească bunurile Unității exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor aferente  atribuţiilor de serviciu stabilite; 

∙ să respecte cerinţele de păstrare a valorilor materiale, documentelor şi  echipamentului deţinut de către Unitate;  

∙ să manifeste atitudine grijulie faţă de bunurile altor salariaţi; 

∙ să se comporte faţă de patrimoniul Unității ca un bun gospodar, dând dovadă de  diligenţa corespunzătoare; 

∙ lucrările, documentaţia de serviciu şi tehnica de calcul din dotarea Unității se  păstrează în locuri special amenajate în spaţii ce dispun de sisteme şi dispozitive  de închidere; 

∙ toate bunurile materiale deţinute de către Unitate rmează a fi folosite conform  destinaţiei acestora şi doar de către persoanele special instruite privind folosirea  bunurilor respective sau care dispun de cunoştinţe speciale în domeniu în virtutea  profesiei exercitate; 

∙ Administraţia Unității periodic, dar nu mai rar de o dată la şase luni efectuează  inventarierea bunurilor Unității. Inventarierea este obligatorie în caz de schimb al  deţinătorului bunurilor sau al Conducătorului Unității. 

4.7 FOLOSIREA TEHNICII ŞI ECHIPAMENTULUI UNITĂȚII  

∙ Echipamentul deţinut de către Unitate urmează a fi păstrat în locuri special  amenajate, dotate cu sisteme sau dispozitive de închidere, ferit de umezeală şi  lumină solară directă, în dulapuri, fiind plasat astfel încât să se evite riscul  deteriorării acestuia. Uşa camerei în care se păstrează bunurile materiale de preţ  şi/sau echipamentul de care dispune Unitatea trebuie să fie încuiată, iar cheile sunt  deţinute exclusiv de către __________________ Unității care şi este persoana  care autorizează accesul personalului Unității la aceste bunuri.  

∙ Celelalte bunuri deţinute de către Unitate urmează a fi păstrate şi folosite de către  personalul autorizat conform condiţiilor producătorului acestora, evitând riscul  deteriorării.  

∙ Persoana care se face vinovată de prejudicierea bunurilor materiale deţinute de  către Unitate va fi trasă la răspundere materială în conformitate cu legislaţia în  vigoare.  

∙ Întru buna executare a prevederilor prezentului regulament, Administraţia Unității  are dreptul să încheie contracte de răspundere materială deplină cu salariaţii,  conform legislaţiei în vigoare.  

∙ Orice caz de prejudiciere a bunurilor materiale deţinute de către Unitate va fi  raportat neîntârziat, dar nu mai târziu de 24 ore din momentul producerii,  Administraţiei Unității şi consemnat într-un act special semnat de reprezentanţii  angajatorului şi salariaţilor.

 

∙ Persoana autorizată să folosească un anumit bun material deţinut de către Unitate  consemnează faptul preluării acestuia în Registrul de evidenţă a circulaţiei  echipamentului deţinut de către Unitate, unde se indică denumirea echipamentului  preluat, data, ora, numele, prenumele şi semnătura persoanei care a preluat bunul  respectiv. La reîntoarcerea echipamentului preluat, persoana respectivă va  consemna acest fapt în acelaşi registru prin efectuarea înscrierilor similare.  

∙ Conducătorul Unității răspunde de asigurarea condiţiilor de păstrare  corespunzătoare a bunurilor materiale deţinute de către Unitate, precum şi de  completarea şi deţinerea registrului de evidenţă a circulaţiei acestora.  

4.8 FUMATUL  

Fumatul este permis doar în locurile special amenajate în acest scop. Fumatul în  incinta sediului Unității este interzis.  

4.9 TELEFOANELE CELULARE ALE SALARIAŢILOR  

∙ În cursul zilei de lucru apelurile personale trebuie să se reducă la minimum, inclusiv  apelurile venite pe telefonul celular. Volumul telefoanelor celulare va fi redus la  minimum sau deconectat atunci când salariaţii se află într-o întrunire sau când în biroul  său se află vizitatori.  

∙ Unitatea suportă costurile tuturor apelurilor de serviciu numai până la o anumită sumă,  stabilită în prealabil de către Administraţie. Salariaţii vor rambursa costul apelurilor  personale.  

4.10 SERVICIILE DE TRANSPORT  

∙ Salariaţii Unității vor utiliza serviciile de transport conform condiţiilor acordurilor  semnate de către Unitate.  

∙ Salariaţii Unității pot apela la serviciile de transport ale Unității doar în scopuri de  serviciu, exceptând călătoriile personalului spre casă sau la serviciu, sau în scopuri  personale.  

∙ Utilizarea automobilelor personale în scopuri de serviciu este permisă doar dacă există un  acord în scris prealabil încheiat cu Unitatea, care prevede toate condiţiile şi plăţile de  rigoare. Sosirea şi plecarea de la serviciu cu automobilul personal nu se consideră  utilizarea acestuia în scopuri de serviciu.  

∙ Autoturismele proprietate personală ale salariaţilor Unității vor fi parcate în spaţii  speciale aprobate. Conducerea Unității nu poartă răspundere pentru pagubele aduse în  parcare. 

SECŢIUNEA 5: TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ  5.1 PROGRAMUL DE LUCRU AL UNITĂȚII  

∙ Programul de lucru al Unității este de la ora __.___ până la ___.___. Durata  pauzei de masă constituie ___.___. Aceasta este stabilită în mod flexibil, în 

dependenţă de necesităţile de producţie ale Unității. Pauza de masă nu este inclusă  în durata zilnică normală a timpului de muncă.  

∙ Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este  de 8 ore efectiv pe zi, respectiv 40 de ore săptămânal şi se realizează prin  săptămâna de lucru de __ zile. 

∙ Pentru persoanele angajate în baza unui contract de muncă cu timp parţial, durata  timpului de muncă este de 2 – 4 ore/zi, 10 – 20 ore/săptămâna, conform  contractului individual de muncă. În aceste cazuri retribuirea muncii se efectuează  proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat.  

5.2 REPAUSUL SĂPTĂMÂNAL  

∙ Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi  duminica. Datorita specificului activităţii Unității , repausul săptămânal poate fi  acordat şi în alte zile în cursul săptămânii de lucru. 

∙ Durata zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se  reduce cu cel puţin o oră pentru toţi salariaţii, cu excepţia celor cărora li s-a  stabilit durata redusă a timpului de muncă sau ziua de muncă parţială. 

5.3 MUNCA SUPLIMENTARĂ  

∙ Rămânerea în cadrul Unității peste programul normal de lucru, se permite doar cu  aprobarea prealabilă a Conducătorului. 

∙ Administraţia Unității, ţinând cont de specificul activităţii acesteia şi necesităţii  deservirii populaţiei, poate atrage salariaţii la lucru în zilele de odihnă. În acest  caz va fi emis un ordin sau dispoziţie specială, cu indicarea posibilităţii de  recuperare a acestor zile, ţinând cont de doleanţele salariaţilor şi necesităţile de  producţie.  

5.4 CONCEDIILE  

∙ Salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă anual plătit, la  concedii medicale, concedii de maternitate şi pentru îngrijirea copilului, precum şi  la alte concedii prevăzute de legislația în vigoare.  

∙ Ordinea oferirii concediilor de odihnă anuale plătite este stabilită de către  administraţia Unității de comun acord cu reprezentanții salariaților, ţinând cont de  necesităţile de producţie şi doleanţele salariaţilor.  

∙ Programarea concediilor de odihnă se face cu cel puţin 2 săptămâni înainte de  sfîrşitul fiecărui an calendaristic. Propunerile de programare a concediilor se fac  de către fiecare salariat în parte şi se aprobă de Conducătorul Unității.

 

 SECŢIUNEA 6: RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  

6.1 STIMULĂRI  

Pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica faţă de salariaţi stimulări sub formă de: a) mulţumiri; 

b) premii; 

c) cadouri de preţ; 

d) diplome de onoare etc. 

6.2 PREROGATIVA DISCIPLINARĂ  

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit  legii, sancţiuni disciplinare faţă de salariaţii săi ori de câte ori constată că aceştia au  săvârşit o abatere disciplinară. 

6.3 ABATERILE DISCIPLINARE 

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o  acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat  normele legale, prevederile regulamentului intern, contractului individual de muncă sau  contractului colectiv de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  

Constituie abateri disciplinare inclusiv, dar fără a se limita la: 

∙ întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

∙ întârzierea de la ora de începere a programului de lucru; 

∙ absenţe nemotivate de la serviciu; 

∙ intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; ∙ atitudinea neglijentă la exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

∙ nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest  caracter; 

∙ refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului; ∙ manifestări ce aduc atingere reputaţiei Unității; 

∙ exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de  lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic; 

∙ încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţa neloială; 

∙ părăsirea locului de muncă fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil  aprobarea Conducătorului Unității; 

∙ desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program; ∙ solicitarea sau primirea cadourilor şi/sau altor beneficii în scopul furnizării unor  informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii Unității; 

∙ introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii la Unitate a  băuturilor alcoolice, substanţelor toxice, halucinogene sau care pot produce  dereglări comportamentale pentru a fi consumate la locul de muncă; 

∙ intrarea şi rămânerea în sediul Unității în stare de ebrietate toxică, alcoolică sau  narcotică; 

∙ întruniri de orice fel care nu ţin de activitatea profesională;

 

∙ fumatul în locuri nepermise;  

∙ furtul, violenţa fizică, refuzul de a se supune aplicării politicilor de securitate şi  sănătate în muncă; 

∙ hărţuirea sexuală. Sunt considerate hărţuiri sexuale acele gesturi, manifestări,  comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de  stres în cadrul unităţii şi cauza degradarea atmosferei de lucru, scăderea  productivităţii muncii şi moralului salariaţilor;  

∙ sustragerea atenţiei lucrătorilor Unității pe chestiuni individuale care nu ţin de  munca îndeplinită; 

∙ distribuirea la Unitate a pliantelor, broşurilor şi altor materiale, precum şi postarea  acestora în lipsa acordului conducerii Unității;  

∙ scoaterea din sediu a materialelor, instrumentelor, echipamentului şi documentelor  în lipsa acordului expres al Conducătorului Unității; 

∙ utilizarea telefonului, echipamentului, tehnicii şi rechizitelor de birou în scopuri  personale; 

∙ orice alte fapte interzise de lege.  

6.4 SANCŢIUNI DISCIPLINARE  

Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de  salariat următoarele sancţiuni disciplinare: 

 a) avertisment; 

 b) mustrare; 

 c) mustrare aspră; 

 d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit. g)- r) al Codului muncii al  Republicii Moldova. 

La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul va ține cont de gravitatea abaterii  disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective. 

6.5 ABSENȚA DE LA LOCUL DE MUNCĂ 

Conducerea Unității poate da acordul privind lipsa de la locul de muncă în următoarele  cazuri: 

∙ manifestarea semnelor de îmbolnăvire survenită în timpul de muncă; 

∙ urgenţă în familia salariatului; 

∙ citare de a se prezenta la organele de drept sau alte autorităţi ale statului; programare la medic;  

∙ necesitatea efectuării investigaţiilor de laborator; 

∙ tratament medical urmat cu regularitate; 

∙ examene profesionale; 

∙ alte cazuri întemeiate.

 

SECŢIUNEA 7: DISPOZIŢII FINALE  

7.1 ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

∙ În caz de încetare a contractului individual de muncă pe durată determinată,  salariatul trebuie să fie înştiinţat în scris de către Administraţie despre aceasta, cu  cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului contractului. 

∙ Salariatul are dreptul la desfacerea contractului individual de muncă din proprie  iniţiativă, anunțând despre aceasta Administraţia Unității, prin cerere scrisă, cu 14  zile calendaristice înainte. 

7.2 OBLIGATIVITATEA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT  

∙ Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru executare de către toţi  salariaţii Unității;  

∙ Persoanele nou angajate sau numite în funcţie vor începe activitatea doar după ce  vor lua cunoştinţă de conţinutul acestui regulament; 

∙ Prezentul regulament este adus la cunoştinţa salariaţilor Unității contra semnătură.  

7.3 REVIZUIREA ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI  

Periodic, în dependenţă de necesităţile Unității, prezentul regulament va fi supus  revizuirii şi aprobării ulterioare de către Conducătorul Unității.  

Conducătorul unității 

__________________ /________________ / 

 (numele, prenumele) (semnătura)

 

Anexa nr.1  

CONFIRMAREA PRIMIRII COPIEI REGULAMENTULUI INTERN AL UNITĂȚII 

Am luat cunoştinţă cu prezentul Regulament:  

nr.  

d/o

Numele, prenumele 

Data 

Semnătura

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     

16.

     

17.

     

18.

     

19.

     

20.

     

21.

     

22.

     

23.

     

24.

     

25.

     

26.

     

27.

     

28.

     

29.

     

30.

     Conducătorul unității 

__________________ /________________ / 

(numele, prenumele) (semnătura)