CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ

 

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ

Nr. ............... din 02.04.2024

CAPITOLUL 1:

  1. Partile contractante:

A. ____________________________ SRL , cu sediul in sat Cerat, comuna Cerat, strada Malaica, nr. 2A, judetul Dolj, inregistrată la Registrul Comertului sub nr: J16/3172/2019 cod unic de înregistrare 42040981, cont bancar RO90 BACX 0000 0019 7546 5001, deschis la  UniCredit Bank, reprezentată prin  Radoi Elena-Stefania având funcția de Manager Formare,  în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare FURNIZOR, PRIN mandatarul său BONEAS WORLD SRL, CUI/CIF 43047775, in calitate de coordonator,

 

        și

B._________________________________ in calitate de beneficiar de formare profesionala, cu domiciliul in ___________________, str. _________________________ nr.____, tel. __________________                                             CNP ________________________, denumit in continuare BENEFICIAR

 

Au decis de comun acord, incheierea prezentului contract.

 

  1. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta prestarea de catre furnizor a serviciului de formare profesionala,  pentru ocupatia CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR, COD COR 541902, program de formare profesionala de tip perfectionare, _______________________________ avand autorizatia seria , nr._, cu nr. de ordine in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor16/744/27.06.2022.    1. Durata contractului: 

Durata contractului este de 110 ORE, reprezentand 90  ore de pregatire teoretica si 20 ore de pregatire practica, inclusiv o sedinta pentru sustinerea examenului de absolvire, derularea contractului incepe la data de 02.04.2024 si se termina la data sustinerii examenului de absolvire.

 

4. Valoarea contractului: 

4.1 Valoarea totală a contractului este 650,00 lei, repectiv 590,00 lei contravaloare curs și 60,00 lei taxa de examinare. Beneficiarul va achita această sumă, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor integral la inscriere sau în maxim 2 tranşe (prima transă fiind achitată la înscriere, reprezentant 30% din valoarea programului, iar a doua tranșă fiind achitată până la susținerea examenului de absolvire). 

4.2. Valoarea contractului, precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale la prezentul contract. 

 

5. Obligaţiile părţilor: 

A) Furnizorul se obligă : 

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale; 

b) să asigure resursele umane si materiale in format electronic, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională; 

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică; 

d) să pună la dispoziția cursantului certificatul de absolvire în termen de max. 60 zile. Acesta se va ridica doar personal, fie  in baza unei procure notariale pentru imputernicitii acestuia.

e) să asigure instructajul privind protecţia muncii; 

f) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională. 

 

B). Beneficiarul se obligă: 

a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate si 15% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire; 

b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi alte asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; 

c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională; 

d) să respecte normele privind protecţia muncii.

6. Răspunderea contractuală 

In cazul in care beneficiarul nu poate incepe cursul din motive de forta majora, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor in executarea contractului.

În cazul în care beneficiarul decide să nu mai urmeze cursul, după începerea acestuia, din alte motive decât cele de forță majoră, contravaluarea cursului nu se rambursează.

7. Forţa majoră 

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. 

Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră. 

8. Soluţionarea litigiilor 

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii. 

9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract. Părţile pot stabili de comun acord suspend area pe o durată limitată a contractului. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii: 

a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului; 

b) prin acordul de voinţă al părţilor; 

c) prin reziliere. 

În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului. 

10. Clauze speciale Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii. 

11. Dispoziţii finale

 Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astazi 02.04.2024, în două exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar .  Furnizor,                                                                                                                  Beneficiar, 

 _____________________                                                           

 PRIN ________________SRL                                                                                                      ……………...