Obligaţiile angajatorilor in laborator chimic

Obligaţiile angajatorilor in laborator chimic

Art. 1. Determinarea şi evaluarea riscului implicat de agenţii chimici periculoşi 

Art. 2. În îndeplinirea obligaţiei sale de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activităţi care implică agenţi chimici periculoşi, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, şi include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.  

Art. 3. Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, după caz, respectiv a valorilor-limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menţinerea concentraţiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil. Valorile-limită prevăzute la alin. (2) reprezintă  

Art. 4. Angajatorul, trebuie să determine existenţa oricărui agent chimic periculos la locul de muncă. 

Art. 5. Angajatorul trebuie să menţină un inventar/registru al agenţilor chimici periculoşi manipulaţi în unitate, care să conţină referinţe la fişele cu date de securitate aferente substanţelor şi amestecurilor periculoase respective. 

Art. 6. În cazul în care se constată prezenţa agenţilor chimici periculoşi la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor care decurge din prezenţa respectivilor agenţi chimici, luând în considerare: 

a) proprietăţile lor periculoase;  

b) informaţiile referitoare la securitate şi sănătate care sunt puse la dispoziţie de furnizor, de exemplu, fişa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de instituire a unei Agenţii Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006. 

c) nivelul, tipul şi durata expunerii, luând în considerare toate rutele posibile de expunere; 

d) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora; 

e) valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice naţionale; f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;

g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile. 

Art. 7. Angajatorul trebuie să obţină informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenţilor chimici periculoşi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informaţii trebuie să conţină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile, armonizată cu legislaţia comunitară cu privire la agenţii chimici. 

Art. 8. Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 11 şi 17-24 din prezenta hotărâre. 

Art. 9. Evaluarea riscului trebuie însoţită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională, şi poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura şi amploarea riscurilor datorate agenţilor chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului. 

Art. 10. Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru. 

Art. 11. În evaluarea riscului trebuie incluse şi anumite activităţi în cadrul întreprinderii sau al unităţii, cum ar fi întreţinerea, în timpul cărora este previzibilă apariţia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate şi sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice. 

Art. 12. În cazul activităţilor care implică expunerea la mai mulţi agenţi chimici periculoşi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toţi aceşti agenţi chimici în combinaţie. 

Art. 13. În cazul unei activităţi noi care implică agenţi chimici periculoşi, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare. 

Art. 14. Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor şi la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene. 

Art. 15. Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculoşi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc 

Art. 16. Principii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculoşi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc 

Art. 17. Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi, prin: 

a) proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă; 

b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de întreţinere, care să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;

c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi; d) reducerea la minimum a duratei şi intensităţii de expunere; 

e) măsuri corespunzătoare de igienă; 

f) reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;  

g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea şi transportul, toate în condiţii de siguranţă, la locul de muncă, ale agenţilor chimici periculoşi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici. 

Măsuri specifice de protecţie şi prevenire 

Art. 18. Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor cauzat de prezenţa la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. 

Art. 19. Atunci când tipul activităţii nu permite eliminarea riscului ţinând cont de activitatea şi 

evaluarea riscului, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire. 

Art. 20. În ordinea priorităţii, măsurile includ: 

a) proiectarea unor procese de muncă şi control tehnic adecvate şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculoşi care pot prezenta un risc pentru siguranţa şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă; 

b) aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilaţia adecvată şi măsurile potrivite de organizare; 

c) aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace. 

Art. 21. Angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională, cu excepţia cazului în care demonstrează prin alte mijloace de evaluare că au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie. 

Art. 22. În situaţia în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional a fost depăşită, angajatorul ia măsuri imediat, ţinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia prin aplicarea măsurilor preventive şi de protecţie. 

Art. 23. Pe baza evaluării globale şi a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor angajatorul ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu natura operaţiunii, inclusiv depozitarea, manipularea şi separarea agenţilor chimici incompatibili, asigurând protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor chimici.  

Art. 24. Măsurile prevăzute sunt luate, în ordinea priorităţii, în special, pentru:

a) preveni prezenţa la locul de muncă a concentraţiilor periculoase ale substanţelor inflamabile sau a cantităţilor periculoase de substanţe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru; 

b) a evita prezenţa surselor de aprindere care pot da naştere unor incendii şi explozii sau a condiţiilor nefavorabile care pot determina ca substanţele chimice instabile ori amestecurile de substanţe să genereze efecte fizice dăunătoare; şi 

c) a diminua efectele negative pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezenţa substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe.  

Art. 25. Echipamentele de muncă şi sistemele de protecţie asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii.  

Art. 26. Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

Art. 27. Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor sau pentru a pune la dispoziţie echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie. 

Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgenţe 

Art. 28. În vederea protejării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor şi urgenţelor legate de prezenţa unor agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, cu respectarea obligaţiilor prevăzute în Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileşte măsuri sau planuri de acţiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acţiune trebuie să includă orice exerciţii de protecţie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum şi asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor. 

Art. 29. În cazul în care are loc un eveniment, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului şi a informa lucrătorii interesaţi. 

Art. 30. Pentru a readuce situaţia la normal, angajatorul trebuie: 

a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cât mai rapid posibil; b) să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparaţiilor şi a altor operaţiuni necesare. 

Art. 31. Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată de eveniment li se asigură îmbrăcăminte de protecţie potrivită, echipament individual de protecţie, echipament special de securitate şi instalaţiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situaţia se menţine. Situaţia prevăzută nu trebuie să devină permanentă. Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.

Art. 32. Cu respectarea prevederilor legale din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare şi alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenţa unui risc crescut pentru securitate şi sănătate, pentru a permite o reacţie adecvată şi pentru a întreprinde imediat acţiuni de remediere, precum şi operaţiuni de asistenţă, evacuare şi salvare, dacă este nevoie. 

Art. 33. Angajatorul asigură disponibilitatea informaţiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgenţă, care implică agenţi chimici periculoşi. Serviciile interne şi externe competente în caz de accident şi urgenţă au acces la informaţi. 

Art. 34. Informaţiile prevăzute mai sus includ: 

a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională; 

b) măsurile de identificare a pericolelor; 

c) măsurile de precauţie şi procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgenţă să îşi poată pregăti propriile proceduri de intervenţie şi măsuri de precauţie; şi 

d) toate informaţiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situaţie de urgenţă; 

e) informaţii despre măsurile de aplicare a acestui articol. 

Informarea, instruirea şi consultarea lucrătorilor 

Art. 35. Cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se furnizează: 

a) datele obţinute în baza prevederilor Legii nr. 319/2006 şi informaţii suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date; 

b) informaţii despre agenţii chimici periculoşi prezenţi la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenţi, riscurile pentru securitate şi sănătate, valorile limită de expunere profesională, şi prevederi legale; 

c) instruire şi informare privind precauţiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de muncă; d) acces la fişa cu date de securitate pusă la dispoziţie de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006. 

Art. 36. Angajatorul se asigură că informaţia transmisă lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora este: a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea şi pregătirea individuală susţinute cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută; 

b) actualizată astfel încât să ţină cont de modificarea condiţiilor. 

Art. 37. În cazul în care containerele şi conductele conţin agenţi chimici periculoşi pentru care legislaţia naţională şi europeană aplicabilă privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi cea privind semnalizarea de securitate la locul de muncă nu impun etichetarea şi semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute de legislaţia

menţionată, trebuie să se asigure că se pot identifica uşor conţinutul, natura şi riscurile asociate conţinutului containerelor şi conductelor. 

Art. 38. Angajatorii pot să solicite, de preferinţă de la producător sau furnizor, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi care sunt necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligaţia de a furniza informaţii. 

Art. 39. Persoanele cărora li s-au solicitat informaţiile prevăzute mai sus au obligaţia să le furnizeze, conform solicitării, cu excepţia datelor considerate confidenţiale, potrivit legii. 

Art. 40. Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre se realizează potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare. 

Supravegherea stării de sănătate 

Art. 41. Cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Ministerul Sănătăţii introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele medicale şi expuneri, precum şi disponibilitatea acestora sunt introduse în conformitate cu prevederile legislaţiei şi practicii naţionale. 

Art. 42. Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ţine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 

a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de aşa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii şi respectiva expunere; 

b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condiţiile specifice activităţii/muncii lucrătorului; 

c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători. 

Art. 43. Suplimentar pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.  

Art. 44. În situaţia în care este stabilită o valoare-limită biologică obligatorie supravegherea stării de sănătate este o cerinţă obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu respectivul agent chimic periculos. 

Art. 45. Lucrătorii trebuie să fie informaţi înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat. 

Art. 46. Întrebuinţarea carbonatului bazic de plumb - ceruză, a sulfatului de plumb şi a tuturor produselor conţinând aceşti pigmenţi este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepţia vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb şi produsele care conţin aceşti pigmenţi vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată. 

Art. 47. Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.

Art. 48. Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi. 

Art. 49. Ministerul Sănătăţii stabileşte măsurile necesare pentru a se ţine permanent evidenţa actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerinţelor.  

Art. 50. Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie să conţină concluziile examenului clinic şi de specialitate al supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos. 

Art. 51. Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere se păstrează la structura de medicină a muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerinţa confidenţialităţii. 

Art. 52. Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Art. 53. Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate şi expunere care îl privesc personal.  

Art. 54. Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicină a muncii cu care au avut contract în vederea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor. 

Art. 55. La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii a unităţii respective. 

Art. 56. Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl priveşte personal, furnizându-i-se şi informaţii şi recomandări cu privire la orice acţiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:  

a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătăţii, pe care un medic specialist în medicina muncii o/îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; 

b) a fost depăşită o valoare limită biologică obligatorie. 

Art. 57. În cazurile prevăzute la articolul de mai sus angajatorul realizează, simultan, următoarele:

a) revizuieşte evaluarea riscului; 

b) revizuieşte măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului; 

c) ţine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorităţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare; 

d) continuă supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în acelaşi mod. În astfel de cazuri, medicul specialist în medicina muncii ori direcţia de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.