INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SSM Pentru activitatea de laborantor de analize medicale

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SSM 

Pentru activitatea de laborantor de analize medicale  

1.Scop 

Aceste instrucţiuni au scopul de a prezenta riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul locului de munca. 2.Domeniul de aplicare 

Se aplică pentru locul de munca: Laborator analize medicale. 

3.Documente de referinţă 

∙ Legea Nr.319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 

∙ Hotărârea Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006. 

∙ Fisa de evaluare a factorilor de risc. 

4.Definiţii şi Abrevieri 

4.1.Definiţii 

∙ lucrător - persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice; 

∙ reprevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale;  ∙ echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă;  ∙ loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;  

∙ securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;  

4.2.Abrevieri 

SSM = Securitate şi Sănătate în Muncă 

5.Responsabilităţi 

Lucrătorii au obligaţia să îşi însuşească şi să respecte prevederile acestei instrucţiuni în timpul desfăşurării activităţilor. 

Art.1 Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.  

Art.2 Lucrătorii au următoarele obligaţii:  

a) să utilizeze corect , aparatura medicala,instrumentarul medical din dotare,substantele periculoase;  b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat ;  

c) să comunice imediat angajatorului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;  

d) să aducă la cunoştinţă angajatorului accidentele suferite de propria persoană;  e) să coopereze cu angajatorul , atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;  f) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;  

g) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;  

h) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.  i) sa isi insuseasca si sa respecte Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor. Art.3 Traseul pe care îl parcurge lucratorul la si de la locul de munca precum si in cazul deplasarilor in interesul serviciului trebuie stabilit cu exactitate astfel incat deplasarea sa se faca in siguranta. 

Art.4. Caile de acces in interiorul laboratorului vor fi mentinute in permanenta libere si in stare corespunzatoare 

Art.5. Personalul laboratorului are obligatia sa se autodeclare conducatorului locului de munca in cazul in care prezinta semne de imbolnavire, conducatorul locului de munca interzicandu-i accesul la locul de munca. 

Lucratorii vor efectua vaccinarile obligatorii. 

Activitatile de curatenie si dezinfectie se vor desfasura zilnic(de doua ori pe zi)si ori de cate ori este nevoie si periodic conform reglementarilor MS. 

Art.6. Sterilizarea se va efectua in conformitate cu reglementarile MS si cu instructiunile furnizate de producatorul aparaturii sau al instrumentarukui ce urmeaza a fi sterilizat. 

Este interzisa utilizarea de recipienti in fară sterilizarea in prealabil a acestora.  

Art.7. Este interzisa utilizarea aparaturii electrice avand conductori cu izolatia deteriorata   Se interzice utilizarea de aparate electrice improvizate 

 Este interzisa interventia personalului laboratorului asupra instalatiei electrice precum si asupra echipamentelor electrice ale cabinetului. 

Art.8. Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile si explozibile la locul de munca. Este interzisa depozitarea acestor materiale langa surse de caldura. 

Art.9 Personalul laboratorului va fi instruit in vederea cunoasterii si aplicarii regulilor de  asepsie,conform reglementarilor MS. privind: 

∙ dezinfectia obiectelor de inventar din incaperile destinate activitatii medicale; ∙ reguli de igiena individuala si colectiva; 

∙ respectarea intocmai a procedeelor de lucru privind examinarea ,investigarea si aplicarea tratamentelor. 

Se interzice personalului medico-sanitar ca, in timpul desfasurarii activitatii, sa manance si sa-si atinga gura sau fata cu mainile 

Art.10. Materialele contaminate care urmeaza a fi reutilizate vor fi spalate si sterilizate inainte de refolosire. 

Art.11. Materialele rezultate in urma efectuarii tratamentelor medicale si care nu pot fi reutilizate vor fi depozitate in containere speciale si vor fi predate spre neutralizate persoanelor autorizate sa efectueze astfel de activitati.