instructiuni proprii ssm pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi

 Instructiuni proprii SSM pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi 

Prevederi generale 

* Inainte de începerea oricărei lucrări se vor verifica din punct de vedere tehnic sculele şi utilajele cu care urmează a se lucra. 

* Cosoarele, foarfecele şi bricegele vor fi bine ascuţite, cu mânerele netede, având dimensiunile  în funcţie de mâna utilizatorului. 

* La utilizarea cosorului se va avea în vedere ca mâna liberă să nu fie lovită în timpul manipulării acestuia. 

* Este interzisă utilizarea uneltelor manuale (sape, cazmale, prăsitori, topoare, securi, săpăligi,  seceri etc.) care au un grad de uzură avansat, nu sunt ascuţite, nu sunt bine fixate în cozi sau cozile  şi mânerele sunt sparte sau prezintă noduri sau aşchii. 

* Uneltele care prezintă muchii tăioase, atunci când nu sunt utilizate sau se transportă vor fi  prevăzute cu apărători (teci). 

* Se interzice folosirea uneltelor specifice solurilor uşoare în soluri grele şi invers. * Tărgile vor avea dimensiuni de cel mult 80 x 60 cm, iar braţele acestora vor fi bine netezite,  fără noduri, crăpături sau cuie. 

* Lădiţele necesare pentru transportul materialului săditor vor avea dimensiunile de cel mult 50 x 30 x 20 cm şi vor fi prevăzute cu mânere bine fixate care să nu prezinte crăpături, cuie ieşite. * Uneltele manuale vor fi păstrate în locuri special amenajate şi vor fi aşezate în aşa fel încât să  nu poată produce accidente. 

* Utilajele mecanice şi electrice vor fi deservite şi întreţinute numai de către personal calificat şi  autorizat, fiind interzisă încredinţarea acestora altorpersoane. 

* Inainte de începerea lucrului, utilajele vor fi verificate din punct de vedere tehnic. * La utilajele prevăzute cu motoare cu ardere internă, la care se constată scurgeri de carburant,  acestea vor fi oprite imediat, fiind interzisă pornirea lor până la remedierea deficienţelor. * In timpul funcţionării utilajelor este interzisă orice fel de intervenţie. 

* Intervenţiile sunt permise numai după oprirea şi blocarea contra pornirii accidentale. * In timpul funcţionării utilajelor care au montate pe ele agregate de cosit, conducătorul va  interzice apropierea de utilaj a oricărei persoane. 

* Este interzisă curăţarea cuţitului tăietor în timpul funcţionării agregatului de cosit. * La cositori se va regla înălţimea cuţitului în funcţie de denivelările terenului. Este interzis a se  lucra pe un teren care, în prealabil, nu a fost curăţat de pietre, sârme şi alte asemenea corpuri dure,  ce ar putea exista în zona de acţiune a cuţitului. 

* Este interzis a se lăsa motorul utilajului pornit, fără a fi decuplat şi scos din viteză. * In timpul funcţionării maşinilor de tuns gard viu, lucrătorul auxiliar va merge în urma cuţitului  tăietor, la o distanţă de cel puţin 5 m, pentru a strânge ramurile tăiate. 

* La orice întrerupere a lucrului sau schimbare de poziţie a utilajului, se va opri motorul şi se va  decupla cuţitul. Este interzisă trecerea de la un loc de muncă la altul cu agregatul în stare de  funcţionare. 

Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 

* Dacă în timpul lucrului se descoperă instalaţii subterane se vor întrerupe imediat lucrările şi se  vor evacua salariaţii până la identificarea naturii instalaţiilor respective. 

* Este interzis ca doi salariaţi să lucreze simultan la o groapă pentru plantaţii individuale. * Doborârea arborilor se va efectua numai după semnalizarea corespunzătoare a locului de  muncă, inclusiv amplasarea de piloţi de circulaţie acolo unde este cazul. 

* In cazul în care în apropierea arborilor care se doboară există linii aeriene de curent electric se  vor anunţa organele competente şi se va stabili o tehnologie de lucru nepericuloasă. * Se interzice doborârea arborilor în condiţii meteorologice nefavorabile (furtună, ceaţă densă,  polei ninsoare, ploi) sau în timpul nopţii.

Executarea gropilor şi terasamentelor  

* Inainte de începerea lucrărilor de executare a gropilor şi terasamentelor se va verifica existenţa  instalaţiilor subterane (conducte de gaze, cabluri electrice şi telefonice, conducte de apă etc.) prin  consultarea factorilor interesaţi. 

* In cazul existenţei acestora se va stabili precis modul de amplasare, iar desfăşurarea lucrărilor  se va face sub supraveghere tehnică permanentă. 

* în cazul în care în timpul lucrului se descoperă instalaţii sau construcţii subterane, care nu s-au  cunoscut dinainte, lucrările vor fi întrerupte imediat şi personalul va fi evacuat. Reluarea lucrărilor  se va face numai după identificarea proprietarului instalaţiei sau construcţiei respective, care va  decide dacă lucrarea poate fi continuată şi eventual, necesitatea stabilirii unor măsuri suplimentare. * Sârma folosită pentru aliniamente va fi suficient de groasă, astfel încât să nu se rupă în timpul  întinderii; nodurile necesare pentru înnădirea bucăţilor de sârmă se vor face prin răsucire completă,  astfel încât să nu aibă capete libere, care ar putea provoca zgârieturi. 

* Picheţii, ţăruşii şi tutorii trebuie să fie uniformi, netezi, pentru a se evita rănirea în timpul  manipulării lor. 

* In timpul baterii ţăruşilor, picheţilor sau tutorilor în pământ, aceştia se vor ţine cu mâna la cel  puţin 30 cm de capătul superior, evitându-se astfel lovirea mâinii cu maiul. 

* Se interzice deplasarea şi staţionarea persoanelor în raza de acţiune a utilajelor folosite pentru  săparea mecanizată a terenului. 

Plantarea şi transportul arborilor şi arbuştilor, execuţia peluzelor, decoraţiilor florale şi aleilor * In timpul lucrării de plantare a puieţilor sau de semănare a gazonului, lucrătorii vor fi aşezaţi la  distanţe convenabile pentru a evita accidentele reciproce datorită manipulării uneltelor manuale. * La toaletarea şi plantarea materialului dendrologic cu ghimpi, lucrătorii vor fi dotaţi cu  mijloace individuale pentru protecţia mâinilor. 

* La scoaterea materialului dendrologic cu ghimpi, coronamentul acestuia va fi palisat.  Desfacerea coronamentului se va face numai după plantare. 

* Plantarea materialului dendrologic cu ghimpi va fi efectuată de 2 persoane. * Inainte de scoaterea arbuştilor cu tufe mari, coroana acestora se va lega, pentru a evita lovirea  la ochi a lucrătorilor. 

* La scoaterea unui arbore sau arbust pot lucra cel mult 2 persoane care nu au voie să sape faţă în faţă. 

* Tăierea rădăcinilor arborelui sau arbustului care se scoate se va executa cu fierăstraie. * Pentru împrăştierea îngrăşămintelor chimice se vor utiliza mijloace individuale de protecţie  adecvate. 

* La cuplarea furtunurilor la sursa de udat, cât şi între ele, se vor folosi coliere, fiind interzisă  cuplarea furtunurilor cu sârmă. 

* Pentru aşezarea bordurilor la alei se vor folosi cârlige speciale din fier beton, evitându-se astfel  accidentările. 

Ingrijirea plantaţiilor 

* La executarea lucrărilor de întreţinere în mod grupat, lucrătorii vor menţine între ei distanţa  necesară pentru evitarea accidentării. 

* Pentru lucrările de întreţinere efectuate la înălţimi ce depăşesc 2 m, cât şi pentru executarea  tăierilor la arbori înalţi, lucrătorii vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie adecvat,  precum şi cu dispozitive de lucru corespunzătoare condiţiilor specifice în care se desfăşoară  lucrările de întreţinere (pinteni, cârlige, scări mecanice etc.). 

* Inainte de utilizarea centurilor de siguranţă se va verifica rezistenţa acestora. Este interzisă  folosirea celor necorespunzătoare. 

* Lucrătorul care taie crengile uscate va ocupa o poziţie laterală faţă de creangă şi la acelaşi nivel cu aceasta, asigurându-se că jos, pe direcţia de cădere a crengii, nu se află alte persoane sau bunuri 

materiale. 

* Inainte de a se urca în arbore, lucrătorul va verifica rezistenţa trunchiului acestuia. Se interzice  urcatul în arbori al căror lemn este în putrefacţie sau a căror tulpină poate avea oscilaţii cu  amplitudini mari. 

* Inainte de a se urca pe scara rigidă, lucrătorul va controla rezistenţa şi stabilitatea acesteia. Pe  terenurile în pantă scara va fi asigurată prin legare şi înfigere a extremităţilor inferioare în sol. * Scările care se sprijină pe arbori trebuie să aibe treapta superioară căptuşită cu pâslă.  Extremităţile inferioare ale acestor scări vor fi armate cu vârfuri metalice ascuţite pentru a se realiza o bună fixare în sol. 

* Scările alcătuite din mai multe tronsoane trebuie să aibe capetele de îmbinare a tronsoanelor şi  lanţurile cu care se fixează de arbore în bună stare. 

* Scările duble trebuie prevăzute cu armături metalice la ambele extremităţi, precum şi cu  limitatori de deschidere (lanţ, frânghie). 

* Pentru utilizarea, în condiţii de securitate a scării mecanice, în prealabil, se va verifica starea  tehnică a acesteia. 

* Inainte de urcarea pe scară se va stabili direcţia în care urmează să cadă ramura ce va fi tăiată. * Scara mecanică se va instala pe direcţia contrară celei de cădere a ramurii tăiate; se va asigura  perfecta calare a scării.  

* Zona de lucru va fi îngrădită şi va fi prevăzută cu un indicator de securitate: ,,PERICOL DE  ACCIDENTE". 

* Se interzice urcarea pe scara mecanică a unei persoane neinstruite în prealabil.  * Lucrările executate cu ajutorul scării mecanice se vor face numai sub supravegherea şi  controlul permanent al conducătorului formaţiei de lucru, care răspunde nemijlocit de aceste  operaţii. 

* După terminarea lucrului sau în cazul întreruperii temporare a acestuia, scara mecanică va fi  strânsă şi pusă în poziţie de repaus. 

* Scările simple vor fi instalate numai pe soluri suficient de tari, în poziţie verticală. Folosirea  scărilor simple la înălţimi cuprinse între 2 şi 5 m este admisă numai dacă acestea sunt asigurate de  alte persoane de pe sol. 

Lucrări ce se desfăşoară în prezenţa tensiunilor înalte şi a câmpurilor electrice de mare intensitate * Lucrările la spaţiile verzi din incinta staţiilor electrice se fac cu respectarea instrucţiunilor de  sănătate şi securitate a muncii pentru activităţile în instalaţiile electrice. 

* Lucrările din incinta staţiei se efectuează pe parcele delimitate prin cordoane şi prevăzute cu  plăci avertizoare. 

* Stropirea culturilor se face numai manual, cu ajutorul stropitoarelor, fiind interzisă stropirea  prin aspersiune sau cu furtunul cu apă sub presiune. 

* Pentru executarea diverselor lucrări în spaţiile verzi, se vor utiliza unelte prevăzute cu cozi de  lemn uscat. 

* In cazul în care se folosesc diverse utilaje cu acţionare mecanică sau electrică, se vor lua măsuri tehnice şi organizatorice pentru preantâmpinarea pericolului de electrocutare. * Cosirea ierbii se efectuează numai mecanizat, fiind interzisă utilizarea coaselor. * Plantarea arborilor şi arbuştilor se face conform proiectului de spaţiu verde. * Este interzisă purtarea sculelor pe umăr sau ridicarea lor deasupra capului, în incinta staţiei. * Este interzisă apropierea de echipamentele electrice din staţie. 

Lucrări executate pe căi publice cu circulaţie 

* Punctele de lucru pe căile publice cu circulaţie vor fi semnalizate şi avertizate conform  reglementărilor în vigoare. Pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, lucrările vor fi  semnalizate cu mijloace luminoase. 

* Lucrătorii vor fi instruiţi asupra reglementărilor, privind circulaţia rutieră şi pietonală pe căile  publice, cât şi despre modul cum trebuie să se facă transportul şi depozitarea materialelor şi sculelor

necesare lucrării. 

* Orice lucrare care se efectuează pe căi publice va fi adusă la cunoştinţa organelor de poliţie  rutieră. 

* Sculele, uneltele care în timpul efectuării lucrării se defectează, se vor depozita în locuri care să nu stânjenească lucrătorii şi nici circulaţia. 

* Este interzisă prezenţa la lucru a lucrătorilor sub influenţa băuturilor alcoolice, cât şi consumul  acestora în timpul programului de lucru. 

* In cazul în care condiţiile de vizibilitate sunt reduse, efectuarea lucrărilor se va face numai după asigurarea unui iluminat corespunzător. 

* Pentru lucrările la înălţime, în funcţie de situaţia concretă de la faţa locului, se vor alege tipurile de scări adecvate lucrării. 

* Inainte de începerea operaţiilor de tăiere a crengilor sau arborilor de pe căile publice, se vor lua  măsuri de avertizare şi de interzicere a circulaţiei rutiere şi pietonale în zona în care se lucrează. * Lucrătorii vor fi dotaţi cu frânghii, cu ajutorul cărora vor dirija căderea arborilor. * Dacă în cursul tăierii unui arbore în apropierea unei linii electrice aeriene, acesta rupe  conductorii electrici, se opreşte lucrul şi se anunţă persoana juridică în proprietatea căreia se află  reţeaua respectivă. Reluarea lucrului nu este admisă decât după confirmarea remedierii. * Materialele rezultate din tăiere se vor depozita în locuri în care să nu împiedice circulaţia  rutieră şi pietonală, iar locul de muncă, după terminarea lucrării, va fi curăţat. * Pentru delimitarea locului în care se fac gropi cu scopul plantării sau transplantării unor arbori  se va utiliza un careu din paravane uşoare. 

* Dacă în cursul săpăturilor pe căile publice se întâlnesc cabluri sau conducte subterane, lucrările  vor fi întrerupte în acel loc, în vederea identificării instalaţiilor respective de către servicii de  specialitate. Până la reluarea lucrului, locul va fi îngrădit şi marcat vizibil cu semne de avertizare. 

Intreţinerea peluzelor şi aleilor 

* De pe peluzele ce urmează a fi cosite se vor îndepărta în prealabil eventualele corpuri străine  existente (sârme, pietre, cioburi etc.) . Această măsură preventivă este absolut obligatorie dacă se  execută cositul mecanic. 

* Se interzice utilizarea maşinilor de cosit pe terenuri în pantă, cu excepţia celor construite anume pentru astfel de terenuri. 

* Se interzice deplasarea maşinii de cosit în stare de funcţionare pe alei sau pe carosabil. Trecerea de la un front de lucru la altul se face numai cu utilajul în stare de repaus. 

* Strângerea gunoaielor de pe peluze şi măturarea aleilor se vor face în orele când spaţiul  respectiv este mai puţin frecventat. 

Reguli de securitate şi sănătate în muncă pentru cositoarele electrice de iarbă  * Suprafaţa pe care se foloseşte cositoarea trebuie să fie curată, fără corpuri străine (resturi  menajere, sârme, sticle, etc.) şi să fie bine luminată. 

* Nu se recomandă utilizarea cositoarei în medii cu risc de explozie sau în mediu care conţine  fluide inflamabile, gaze sau vapori. 

* Se interzice accesul în perimetrul de muncă a copiilor şi persoanelor străine.Orice distragere a  atenţiei de la procesul de muncă poate pricinui pierderea controlului asupra uneltei. 

Securitate electrică 

* Ştecherul conductorului electric trebuie să corespundă cu priza electrică prin care se face  conectarea. Este interzisă modificare ştecherului cu scopul de a se adapta la priza folosită. * Este recomandat evitarea contactului cu obiecte care au împământare cum ar fi ţevi, radiatoare,  instalaţii frigorifere. Corpul omenesc împământat măreşte riscul electrocutării. * Se recomandă evitarea expunerii coasei electrice la precipitaţii atmosferice sau umezeală. * Nu supraîncărcaţi conducta de alimentare electrică. Nu purtaţi unealta ţinând-o de firul de  conectare, un trageşi de fir pentru a scoate ştecherul din priza de alimentare electrică. Evitaţi 

contactul firului de alimentare cu surse de căldură, uleiuri, obiecte ascuţite sau elemente în mişcare. 

Securitate personală 

* Inainte de începerea lucrului conducătorul locului de muncă va verifica starea fizio -  psihologică a lucrătorilor.Nu vor fi admişi la lucru cei aflaţi în stare de ebreitate, oboseală sau sub  influenţa substanţelor interzise sau a medicamentelor. 

* Se recomandă purtarea echipamentelor individuale de protecţie (ochelari de protecţie, măşti  respiratorii de protecţie, încălţăminte de protecţie, căşti sau antifoane pentru urechi, eto).  Salopetele , hainele de lucru vor fi bine ajustate pe corp, manşetele încheiate, nu se vor purta  bijuterii iar părul va fi strâns şi acoperit. 

* Se recomandă evitarea punerii accidentale în funcţiune a uneltei.înainte de alimentarea cu  energie electrică se va verifica dacă întrerupătorul este pe poziţia deconectat. Se vor îndepărta  deasemenea din raza de acţiune toate cheile şi sculele carea u fost întrebuinţate la reglarea uneltei. 

Exploatare 

* Se recomandă folosirea uneltei numai în scopul pentru care a fost proiectată. Este interzisă  folosirea ei la cosirea tufelor, plantelor lemnoase, etc. 

* Este interzisă folosirea uneltei dacă întrerupătorul un funcţionează corect. * Orice operaţie de reglare, înlocuire accesorii se va face numai după oprirea alimentării cu  energie electrică. 

* Unealta va fi folosită numai de personal special instruit în vederea folosirii acesteia. * Se recomandă întreţinerea corespunzătoare a uneltei numai de către personal autorizat. Orice  defecţiune constatată, joc la piesele aflate în mişcare va fi semnalată personalului care se ocupă de  întreţinere şi reparaţii. 

* După terminarea lucrului se va verifică starea tehnică, aspectul exterior şi anume : · carcasa şi mânerul conductorul electric şi fişa lui  

· funcţionarea întrerupătorului electric  

· rosturile de trecere a aerului (ventilaţia)  

· starea cărbunilor de la perii sonoritatea lagărelor şi angrenajelor pornirea şi corectitudinea  funcţionării.