IPSSM telemuncaACTIVITATEA  DE TELEMUNCĂ

 

 

COD: IP SSM - 

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

                                             Aprobat: DIRECTOR GENERAL 

                                  Ing.


Elaborator: SEPP

 

  

 

 


            2022
Revizia 2 – 21.03.2022Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de telemuncă

 

Prevederi generale

Continut

Art. 1

Instrucţiunile proprii elaborate de societate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor în situația în care desfășoară telemunca cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Acestea au fost elaborate în urma studierii proceselor de muncă, identificării factorilor de risc şi evaluării acestora.

Personalul  societatii îşi va desfăşura activitatea în aşa fel încât să prevină accesul neautorizat al altor persoane la echipamentele din dotare pentru a preveni orice prejudiciu cauzat persoanei sau  societatii.

 

Scop

Art. 2

Scopul prezentelor instrucţiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare în muncă şi îmbolnăvire profesională existente în cadrul activităţii, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant – sarcina de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă). 

Prezentele instrucţiuni proprii servesc în cadrul societății  la:

 • efectuarea instruirilor privind securitatea şi sănătatea în muncă prevăzute de legislaţia în vigoare;

 • cercetarea accidentelor de muncă, în vederea stabilirii cauzelor producerii acestora şi a responsabilităţilor;

 • instrument cu ajutorul căreia se realizează controlul, dar mai ales autocontrolul de securitate şi sănătate în muncă;

 • document intern principal în baza căruia se stabilesc şi se sancţionează abaterile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru angajaţii instituţiei;

 • elaborarea programelor de prevenire şi protecţie;

 • realizarea auditurilor şi inspecţiilor.

 

Domeniu de aplicare

Art. 3

Prevederile prezentei instrucţiuni se aplică în scopul îmbunătăţirii stării de bine la locul de muncă. 

Cadrul legislativ de referinţă în vigoare:

 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

 • H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

 • HG nr. 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate la locul de muncă;

 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

 • Legea nr. 81/2018 pentru reglementarea activității de telemuncă

Terminologie 

lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice;

angajator - persoana fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea intreprinderii şi/sau unităţii;

accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) – accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale potrivit prevederilor legale;

boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de munca;

echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă;

echipament individual de protecţie (EIP) - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv; 

Echipament cu ecran de vizualizare - ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de procedeul de afişare folosit.

Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile societatii, inclusiv orice alt loc la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii.

Munca la domiciliu reprezinta, conform însași titulaturii, îndeplinirea atribuțiilor specifice unei funcții la domiciliul salariatului, adica, potrivit art. 87 din Codul civil, acolo unde acesta își are locuința principala.

 

Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;

Post de lucru - ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prevazut cu tastatura sau un dispozitiv de introducere a datelor şi/sau un program care stabileşte interfata operator/masina, accesorii opţionale, periferice, inclusiv unitate de discheta şi/sau unitate optica, telefon, modem, imprimanta, suport pentru documente, scaun, masa sau suprafata de lucru, precum şi mediul de munca înconjurator;

 

Telemunca este acea forma de organizare a muncii prin care lucratorul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de munca organizat de angajator, cel puțin o zi pe luna, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

 

Telesalariat – lucrător care, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

 

Art. 4

Prevederile prezentelor instrucţiuni proprii se aplică în mod cumulativ cu prevederile instrucţiunilor proprii generale elaborate de instituţie. 
Revizuirea instrucţiunilor

Art. 5

Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, a schimbărilor tehnologice, a modificării echipamentelor de muncă, cu ocazia modificării proceselor de muncă, în situaţia producerii accidentelor de muncă sau ca urmare a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă in urma controalelor. Orice revizuire sau completare necesită aprobarea conducerii instituţiei.

 

Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art. 6

Încadrarea angajaţilor se face numai în baza unei fise de aptitudini  medicale si psihologice  conform prevederilor HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, Fișa141.

 

Instruirea personalului 

Art. 7

Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde 3 faze: instruirea introductiv-generală, instruirea la locul de muncă şi instruirea periodica.

Art. 8

La instruirea lucratorilor vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.

 

Obligaţiile angajatorului

Art. 9

Trebuie sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, periodic , la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

Art. 10

Trebuie sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;

Art. 11

Trebuie sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;

 

Description: https://euramis.ro/wp-content/uploads/2017/09/Telemunca.jpg

Description: http://www.officiel-prevention.com/upload/dossiers/teletravail_recadre.jpgCerinte pentru echipamentele cu ecrane de vizualizare 

Art. 12

 • caracterele de pe ecran trebuie sa fie bine  definite,cu un format clar, de marime  suficienta si cu spatiu corespunzator intre  caractere si intre linii;

 • inaltimea minima a caracterului trebuie sa subantinda un arc de 16”;

 • latimea caracterelor va fi de 50 pana la 100%din inaltimea lor;

 • imaginea de pe ecran trebui sa fie stabila;

 • se va sigura un contrast adecvat intre caractere si fond;

 • ecranul nu trebuie sa prezinte reflexii care sa provoace disconfort utilizatorului;este de preferat ca el sa fie tratat din fabricatie impotriva reflexiilor;

 • ecranul trebuie sa poata fi orientat si inclinat usor si liber.

 

Cerinte pentru tastatura

Art. 13 

 • sa fie astfel conceputa incat sa permita utilizatorului localizari si actionari corecte, rapide si confortabile ale tastelor si in final o performanta ridicata ;

 • sa fie separata si mobila fata de ecran pentru a permite reglarea distantei de citire in functie de cerintele vizuale si de utilizarea optima a planului de lucru. 

 • marimea minima a tastaturii este limitata de prescriptiile privind zonarea ,spatierea tastelor si marimea capului tastei;   

 • sa fie mata, pentru evitarea reflexiilor;

 • actionarea unei taste sa fie insotita de un semnal tactil sau sonor sau de ambele;

Cerinte pentru mobilier

Art. 14

Masa sau suprafata de lucru trebuie sa aiba o suprafata putin reflectanta, sa aiba dimensiuni suficiente si sa permita o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii, documentelor si echipamentului auxiliar. Suportul pentru documente trebuie sa fie stabil si usor de reglat si trebuie pozitionat astfel incat sa diminueze miscarile incomode ale capului si ochilor. Trebuie sa existe spatiu suficient pentru a permite telesalariatului o pozitie confortabila.

Art. 15

Scaunul de lucru trebuie sa fie stabil si sa asigure operatorului libertate de miscare si o pozitie confortabila. Scaunul trebuie sa poata fi reglat pe verticala. Spatarul scaunului trebuie sa poata fi inclinat si reglat pe verticala. Un reazem pentru picioare trebuie pus la dispozitie celor care il doresc.

Art. 16

Angajatorul va informa telesalariatul cu privire la utilizarea echipamentului de munca repartizat;

Art. 17

Angajatorul va lua masuri pentru instruirea telesalariatului referitor la riscurile de accidentare la domiciliu şi modul de acţiune în caz de aparitie a unei situații critice;

Art. 18

Angajatorul va lua masuri pentru instruirea telesalariatului cu privire la acordarea primului ajutor si modul  de actiune in situatia aparitiei unei situatii de urgenta (inceput de incendiu , calamitate naturala , explozie , etc.).

Art. 19

Angajatorul va dota telesalariatul cu mijloace tehnice de comunicare adecvate (telefon, radio-telefon, camera web etc.)

Art. 20

Intrucat telesalariatul va lucra in conditii de izolare, acesta neavand contact vizual sau comunicare directa cu alti salariati, seful ierarhic va fi desemnat cu atribuţii concrete de a-l contacta periodic in timpul programului de lucru.

Art. 21

Anterior inceperii activitatii in regim de telemunca, angajatorul va lua masuri pentru efectuarea controlului medical si psihologic periodic al salariatului respectiv in conformitate cu Fisa 141- Personal care lucrează în condiţii de izolare.

 

Obligațiile telesalariatuluiArt. 22

Telesalariatul trebuie sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca.

Art. 23

Trebuie sa permita reprezentantilor conducerii si salariatilor, accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor.

Art. 24

Este obligat sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara activitatea de telemunca.

Art. 25

Trebuie sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa.
Art. 26

(1)Trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele contractului individual de munca.

(2)Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului,  astfel încât să nu expună la  pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Art. 27

Este obligat sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.

Art. 28

Se interzice utilizarea echipamentelor de calcul pe care nu le cunoaste si pentru care nu are instruirea necesara.

Art. 29

Se interzice sa intervina la echipamentele de calcul, tablouri electrice, prize, stechere, cabluri de alimentare, instalatii de climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice aflate in domiciu pe durata programului de lucru.

Art. 30

Se interzice sa indeparteze dispozitivele de protectie ale echipamentelor de calcul.

Art. 31

Se interzice sa continue lucru la echipamentul de calcul  cand a constatat o defectiune a acestuia.

Art. 32

Se interzice sa remedieze defectiunile constatate fara a fi autorizat.

Art. 33

Se interzice sa conecteze echipamentul de calcul in prize defecte sau fara legatura la pamant.

Art. 34

Se interzice sa consume alimente pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.

Art. 35

Se interzice sa atinga in timpul functionarii partile fierbinti ale imprimatelor.

Art. 36 

Telesalariatul trebuie sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.

Art.37 

Pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale telesalariatului, reprezentantii salariatilor au acces la locurile de desfasurare a activitatii, in conditiile stipulate in contractul individual de munca.

Art.38 

Telesalariatul poate amenaja la domiciliul său un spatiu  de lucru care sa satisfaca cerintele  de securitatea si sanatate in munca (iluminat , aerisire , circulatie , securitate electrica ,detectarea si prevenirea incendiilor, igiena , cerinte ergonomice , cerinte de comunicare cand apare sentimentul de izolare cand se gaseste singur la domiciliu , posibilitati de apelare a primului ajutor in situatii care impun aceasta).
 Reguli generale pentru desfasurarea activitatii la domiciliu

     Art.39

      Lucratorii trebuie:

 • sa manipuleze cu atentie si rabdare bibliorafturi si dosare care pot avea sine, ace, agrafe, taioase si/sau ruginite; 

 • sa nu citeasca documente in timp ce coboara sau urca scarile, se vor sprijini de mana curenta, acordandu-se prioritate celor care urca, nu se merge distrat sarind doua sau trei trepte deodata, vor fi indepartate toate obiectele care ar putea provoca alunecarea ; 

 • in timp ce urca /coboara scările , să aibă cel putin o mână liberă cu care sa-și asigure o deplasare sigură;

 • sa urmeze instructiunile de folosire pentru echipamentele si pentru accesoriile din dotare; 

 • sa raporteze accidentele corect, complet si clar, in concordanta cu procedurile stabilite; 

 • sa pastreze ordinea in aria de lucru; 

 • in timpul lucrului, trebuie sa se foloseasca o incaltaminte corespunzatoare pentru a se evita orice sursa de accident; 

 • sa cunoasca si sa aplice instructiunilie  de securitatea muncii in locatia in care isi desfasoara activitatea; 

 • pardoselile din incaperi trebuie sa sa fie intretinute nealunecoase ,iar urmele de apa sau ulei se vor sterge imediat ; 

 • defectiunile din pardoseli, mocheta, linoleum (rupturi sau denivelari) se vor repara imediat; 

 • cioburile de sticla se vor strange cu mare atentie, cu faras, matura sau lopata, si se invelesc astfel ca sa poata fi identificate cu usurinta; 

 

     Reguli de securitate si sanatate la utilizarea calculatorului

     Instruire

Art.40 

Lucratorii vot fi instruiţi în utilizarea echipamentului cu ecran de vizualizare înainte de începerea activitaţii şi ori de câte ori este necesara organizarea şi dotarea posturilor de lucru.

       Art.41

      În cadrul instruirilor se va face referire la necesitatea amenajarii ergonomice a locului de munca şi

      asupra poziţiilor corecte pe care trebuie sa le adopte în timpul lucrului.

       Art.42

       Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de munca pe care nu le cunosc şi pentru care nu au

        instruirea necesara.

       Art.43

        Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuata numai de catre personal autorizat în 

        acest scop. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor cu ecran de vizualizare sa

        intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, instalaţii de climatizare sau la 

       alte instalaţii auxiliare specifice. 

        Art.44 

        Se interzice sa remedieze defectiunile constatate fara a fi autorizat.

          Art.45

           Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea intervene

           imediat ce se produce o defecţiune. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de munca când 

            se constata o defecţiune a acestuia. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de catre personalul

            de întreţinere autorizat.

           Art.46

            Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa cunoasca necesitatea 

            şi posibilitaţile de reglare a echipamentului şi mobilierului de lucru.

           Art.47

           Reglarile se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de munca, condiţiile de mediu şi cu

           caracteristicile antropofuncţionale şi psihofiziologice individuale ale telesariatului.

           Art.48

           Se vor regla în principal si ori de cate ori apar tulburari de vedere care pot fi cauzate de activitatea la 

          ecranul de vizualizare  :

 • lumina ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înalţime, orientare, înclinare)

 • înalţimea şi înclinarea suportului pentru documente

 • înalţimea mesei de lucru

 • înalţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înalţimea spatarului scaunului.

Art.49

Se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate in meseria de electrician si neautorizate.

 

          Cerinte de securitate si sanatate la utilizarea mobilierului de lucru si obiectelor de birotica

Art.50

Mobilierul de lucru trebuie conceput şi realizat în funcţie de caracteristicile antropofuncţionale ale uitilizatorilor şi de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel încât sa asigure acestora libertatea miscarilor, o poziţie de lucru corecta, confortabila şi o performanţa ridicata.

        Art.51

       Inainte de folosirea unui scaun, trebuie constatata starea lui, dupa care se potriveste intr-o pozitie stabila,

        evitandu-se asezarea pe marginea lui. 

        Art.52

        Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se rasturna

        sau lovi alta persoana. 

        Art.53

        Este interzisa urcarea pe scaunul cu ax pentru a lua un obiect de la inaltime. Pentru aceasta se 

        recomanda un taburet solid, un podium sau o scara corespunzatoare. 

        Art.54

        Este interzisa urcarea pe scaunul ergometric, cu melc, rotative sau alte improvizatii pentru a lua un

        obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta se recomanda utilizarea unor scari adecvate.

        Art.55

        Atunci când se foloseşte un cutter pentru taierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cât mai departe de taişul

       lamei.Cand nu se utilizeaza cutterul , acesta va fi cu lama nescoasa din locas si blocata.

        Art.56

        În sertare, obiectele taioase sau ascuţite trebuie aranjate în compartimente separate.

 

           Art.57

           Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge sticla uşilor.

           Art.58

           Masa sau suprafata de lucru trebuie sa aiba o suprafata putin reflectanta, sa aiba dimensiuni suficiente 

           si sa permita o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii, documentelor si echipamentului auxiliar. 

           Art.59

           Sunt contraindicate culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanta.

           Art.60

           Materialul din care este confectionat planul de lucru nu trebuie sa fie rece la atingere sau sa antreneze 

           o conductivitate excesiva a caldurii catre corpul utilizatorului.

           Art.61

           Suportul pentru documente trebuie sa fie stabil si usor de reglat si trebuie pozitionat astfel incat sa 

           diminueze miscarile incomode ale capului si ochilor. Trebuie sa existe spatiu suficient pentru a 

            permite lucratorilor o pozitie confortabila.

 

           Scaunul

Art.62

Scaunul trebuie sa fie stabil şi sa-i permita utilizatorului libertate de mişcare şi o poziţie confortabila.

Art.63

Înalţimea scaunului trebuie sa poata fi reglabila. Mecanismele de reglare a înalţimii scaunului trebuie sa poata fi acţionate cu uşurinţa şi concepute asfel încât sa nu fie posibila o modificare involuntara a înalţimii scaunului.

Art.64

Atunci când înalţimea scaunului nu poate fi reglata pentru a se adapta unor utilizatori de talie mica, se va prevedea un reazem pentru picioare.

Art.65

Scaunul trebuie prevazut cu mecanisme de basculare asfel încât sa fie posibila o basculare de câteva grade spre înainte a suprafeţei de şedere şi sa poata fi adoptate poziţii de lucru înclinate (caz in care bascularea scaunului trebuie sa funcţioneze sincronizat cu înclinarea spatarului). Miscarile scaunului prin mecanismul de basculare nu trebuie sa modifice înalţimea marginii anterioare a scaunului.

Art.66

Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil atat ca înalţime cât şi ca inclinare. Scaunul trebuie sa sprijine zona lombara, umerii si partea superioara a toracelui şi trebuie sa fie convex in regiunea lombara pentru a deveni plat sau concav mai sus. Se va evita curbarea excesiva a spatarelor.

Art.67

Unghiul sau bascularea suprafeţei de şedere a scaunului trebuie sa funcţioneze simultan cu unghiul spatarului, determinând o basculare pozitiva atunci când spatarul este înclinat, dar nu o basculare excesiva care sa deranjeze la aşezarea sau ridicarea de pe scaun. 

Art.68

Daca este necesar, locul de munca va fi prevazut cu reazem pentru picioare. Reazemul trebuie poziţionat pe sol şi trebuie sa prezinte stabilitate. Suprafaţa trebuie sa fie antiderapanta şi sa prezinte o marime suficienta pentru a permite libertate de miscare (laţime mai mare sau egala cu 450 mm şi adancime mai mare sau egala cu 350 mm).             Căi şi ieşiri de urgenţa

Art.69

Caile şi ieşirile de urgenţa trebuie sa ramâna în permanenţa libere şi sa conduca în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure.

            Situatii de urgenta

Art.70

In situatiile de urgenta generate de difersi factori de risc, confirmate de catre institutiile statului, lucratorii au obligatia de respectare stricta a procedurilor si instructiunilor stabilite si totodata de comunicare imediata a angajatorului in cazul in care ii este periclitata starea de sanitate si intra in imposibilitatea desfasurarii activitatilor prevazute in fisa postului. 

          Detectarea şi prevenirea incendiilor

Art.71

În vederea prevenirii incendiilor în spatiile de lucru este interzis:

            a)  focul deschis;

            b) folosirea instalaţiilor şi echipamentelor cu defecţiuni sau improvizaţii, nerespectarea instrucţiunilor

            de utilizare ori lasarea acestora în funcţiune nesupravegheate

           c) folosirea unor mijloace de încalzire improvizate sau neomologate (reşouri, radiatoare electrice 

              etc.);

            d) depozitarea materialelor inflamabile şi a altor substanţe ce pot constitui surse de izbucnire a

            incendiilor.

Art.72

Deşeurile de hârtie vor fi colectate în coşuri şi evacuate la terminarea programului de activitate.

           Radiaţii

           Art.73

           Toate radiaţiile, exceptând parţile vizibile ale spectrului electromagnetic trebuie sa fie reduse la 

           niveluri neglijabile din punct de vedere al protecţiei sanataţii şi securitaţii lucratorilor.

          Instrucţiuni referitoare la securitatea împotriva electrocutării

           Art.74

           Este interzisă utilizarea calculatoarelor în următoarele situaţii:

 • conectarea la energia electrică prin ştechere sau prize care prezintă defecţiuni, crăpături, şuruburi lipsă sau slab înşurubate;

 • conectarea mai multor aparate la aceeaşi priză pentru evitarea supraîncărcării şi supraîncălzirii peste puterea maximă pe care o suportă priza;

 • racordarea consumatorilor la sursa de energie electrica cu conductoare direct introduse în priză (fără ştecher);

 • punerea în funcţiune fără carcasa de protecţie şi întrerupătorul care să permită operatorului deconectarea separată a echipamentelor periferice în caz de necesitate;

 • prezenţa defecţiunilor sau improvizaţiilor la instalaţiile electrice de alimentare cu energie electrică, la tastatură, imprimantă, mouse, scaner, unitate centrală;

 • conectarea echipamentului de calcul la prize defecte sau fără legatură de protectie la pământ.

           Art.75

           Cablurile de alimentare cu energie electrică trebuie să fie în stare perfectă, fără înnădiri sau crăpături la izolaţia 

          de protecţie.

           Art.76

           La amplasarea cablurilor electrice se vor evita zonele de circulaţie ale salariaţilor, sau se va asigura protecţia 

          acestora prin tubulatură PVC împotriva deteriorării mecanice a izolaţiei.

Art.77

Înainte de conectarea unui echipament electric la o priză electrică, acesta trebuie controlat pentru a fi în poziția „deconectat”.

Art.78

Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la echipamente electrice se va efectua atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Art.79

Nu se va pune niciodată în funcțiune un echipament electric căruia i s-a scos carcasa.

Art.80

Punerea în funcţiune a panourilor de distribuţie a energiei electrice va fi efectuată numai de personalul autorizat în acest scop.

Art.81

Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest scop.

             Reguli de folosire a liftului

Art.82

După ce intri în cabina unui lift mai vechi, asigură-te că ai închis bine uşile şi nu le deschide până când cabina nu este oprită complet. Odată liftul pornit, nu face mişcări bruşte.

Art.83

Nu vă speriaţi dacă la un moment dat cabina circulă cu viteză mai mare la coborâre. Nu cade niciodată pentru că un sistem de securitate sesizează viteza crescută şi blochează cabina.

Art.84

Atunci când deschizi uşa de palier pentru a intra în cabina liftului, să verifici dacă acesta este într-adevăr acolo.

Art.85

Întreruperea funcţionării unui ascensor poate să fie cauzată de o defecţiune, de uzura avansată, vechime sau de întreruperea curentului electric. Cel mai important este să vă păstraţi calmul. Nu trebuie să desfaceţi uşile dacă rămâneţi blocaţi între etaje. 

Art.86

În fiecare cabină este afişat un autocolant cu numărul de telefon al firmei de întreţinere. Acestea au obligaţia de a ajunge în maximum 30 de minute de la anunţarea defecţiunii. 

Art.87

Dacă ascensorul este modern, are un buton care declanşează alarma. Dacă nu, soluţia ar fi să sunaţi la numărul din cabină sau, dacă nu aveţi telefon, să ţipaţi până vă aude un vecin.

          Deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările interioare din incinta locuintei

Art.88

La deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările din incinta locuintei, lucrătorii vor aborda un comportament civilizat si resposabil.

Art.89

Este interzisa atingerea, escaladarea sau prinderea de echipamentele de muncă din incinta locuintei.

Art.90

Se interzice lucrătorilor să calce sau să atingă cablurile electrice căzute.

Art.91

Deschiderea uşilor trebuie realizată cu atenţie, lucrătorul având grijă să nu lovească cu uşa o alta persoana; uşile cu geamuri trebuie manevrate cu atenţie evitând trântirea lor.

Art.92

Circulația pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli:

 • se va circula numai pe partea dreaptă;

 • cel putin o mână va fi liberă , pentru a fi utilizată pentru sprijin;

 • se va merge încet, unul după altul, în șir simplu;

 • se va sprijini de mâna curentă;

 • nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară treptele scării;

 • nu se merge distrat, sărind câte două, trei trepte deodată etc.

 • vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (cotoare ori coji de fructe, ambalaje de hârtie sau carton, etc.).

 • se va evita călcarea pe cabluri, pe porțiuni uleiate sau alunecoase și pe orice alte obiecte care ar provoca accidentări.

    Instrucţiuni referitoare la alte activități

Art.93

Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui.

Art.94

Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe spate.

Art.95

Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor trebuie ţinute închise.

Art.96

Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele sau uşile birourilor şi dulapurilor.

 

      Realizarea sarcinilor de munca in alte locatii decat la domiciliu sau la locul de munca

Art.97

Inainte de a va deplasa intr-un loc unde va desfasurati activitatea faceti-va cunoscuta intentia catre conducatorul locului de munca. Instiintati-l cat timp intentionati sa ramaneti in locatie si ce traseu aveti de strabatut. Locul in care se desfasoara activitatea de telemunca trebuie convenit de parti(telesalariat si angajator). Deci nu poate fi o decizie spontana a salariatului de a-si lua laptopul pentru a lucra in parc.

Art.98

Respectati toate regulile de circulatie pe drumurile publice si din incintele unde va deplasati.

Art.99

Inainte de a va pregati sa va desfasurati activitatea de telemunca in alte locatii informati-va asupra conditiilor de munca si riscurilor existente, efectuati o evaluare a posibilitatii de a va desfasura activitatea, a spatiului si mediului ambiant.

Art.100

Daca ati constatat ca locatia nu este sufficient de sigura, renuntati la a va deplasa in locatie.

Art.101

Pentru o evaluare a riscurilor, trebuie sa cunoasteti:

- unde este amplasat locul unde va puteti desfasura activitatea;

- cine sunt cei care lucreaza in aceste locuri de munca;

- ce fel de echipamente tehnice, conexiuni la energie electrica, internet si ce procedee sunt utilizate pentru conectare;

- ce sarcini de munca pot fi realizate in aceste locatii;

- ce pericole au fost deja identificate si care sunt sursele acestora;

- ce riscuri de contaminare cu diferiti agenti biologici, substante periculoase, noxe pot exista;

- care sunt consecintele posibilelor pericole;

- ce masuri de protectie sunt aplicate etc. 

- asupra cailor de acces si evacuare;

- ce mijloace de aparare impotriva incendiilor, de acordare a primului ajutor exista si cum poate fi accesata echipa de prima interventie;

- care este locul de adunare in caz de urgenta.

Art.102

Respectati semnalizarea de Securitate si sanitate, prim ajutor si evacuare din locatie.

Art.103

Nu intrati in zone cu accesul interzis.

Art.104

Nu interveniti la echipamentele de munca , sculele, utilajele din locatiile respective.

Art.105

Nu va expuneti la riscuri neprevenite. 

Art.106

Fiti atent la mediul de munca si fiti pregatiti sa va evacuati in regim de urgenta!

Art.107

Prin activitatea ce o desfasurati nu expuneti alte persoane la riscuri suplimentare.

Art.108

Evacuati-va imediat in cazul unei situatii de urgenta. Respectati planul si regulile de evacuare din locatie. Nu intrati si nu creati panica.

 

            In caz de accident informati imediat conducatorul locului de munca si lucratorul SSM.
Orice revizuire sau completare a prezentelor instrucțiuni proprii necesită aprobarea conducerii angajatorului.

 

                                 Intocmit,

                           Ing.                                                  Data : 21.03.2022scan002

 

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de muncă, in situatia producerii accidentelor de munca  sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor.