instructiuni proprii ssm pentru activitati in domeniul sanitar

Instructiuni proprii SSM pentru activitati in domeniul sanitar 

Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă 

La locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi din domeniul sănătăţii vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile şi  procedeele de lucru, au calificarea şi autorizarea necesară şi au fost instruite din punct de vedere al securităţii muncii. 

(1)La efectuarea activităiţilor din domeniul sănătăţii vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical obligatoriu (la angajare) conform  reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

(2)În funcţie de specificul activităţii desfăşurate, se interzice lucrul în cadrul activităţii respective, al persoanelor care prezintă diverse afecţiuni, constatate la  controlul medical şi care constituie contraindicaţii pentru desfăşurarea activitătii în condiţii de  

securitate. 

(3)Controlul medical periodic este obligatoriu şi se va desfăşura potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii. Persoanele care la acest control prezintă  contraindicaţii, vor fi repartizate la alte locuri de muncă. In cazul expunerii la agenţi biologici, lucrătorii vor fi supravegheaţi medical, înainte de expunere,  precum şi la intervale regulate de timp. Fiecare lucrător va avea un dosar medical individual, care va fi păstrat în unitate timp de cel puţin 10 ani după încetarea  expunerii. 

(4)La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor (gravide, care alăptează sau care au copii sub 5 ani), precum şi a altor categorii de personal vor fi respectate  reglementările în vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal. 

(5)Dacă sarcina survine în perioada desfăşurării unei activităţi cu nivel ridicat de risc pentru mamă şi/sau copil, conducerea persoanei juridice sau fizice va lua  măsuri în vederea asigurării unui loc de muncă corespunzător. 

(l) Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenţi biologici, natura, gradul şi durata de expunere a lucrătorilor vor fi  determinate, pentru a putea evalua orice risc pentru sănătatea sau securitatea acestora şi pentru a stabili măsurile ce trebuie  luate. 

(2)Evaluarea va fi reânoită periodic sau la apariţia oricărei modificări a condiţiilor de muncă care poate afecta expunerea lucrătorilor la agenţi  biologici. 

(3)Conducerea persoanei juridice sau fizice va furniza autorităţilor competente, la cererea acestora, elementele necesare efectuării  evaluării. 

(4)La evaluarea nivelului de risc determinat de expunerea lucrătorilor la agenţi biologici se va ţine seama de: 

∙ -definiţiile şi clasificarea agenţilor biologici; 

∙ -clasificarea pe clase, genuri şi specii, a agenţilor biologici; 

∙ -reglementările Ministerului Sănătăţii privind controlul agenţilor biologici în scopul protejarii 

Evaluarea va trebui reannoită periodic şi ori de câte ori apar modificări ale condiţiilor, care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi biologici. 

Conducerea persoanei juridice sau fizice va pune la dispozitia autorităţilor competente, la cerere, informaţii adecvate  

privind: 

∙ rezultatele evaluării; 

∙ activităţile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expuşi la agenţi biologici; 

∙ numărul lucrătorilor expuşi; 

∙ numele şi competenţele persoanei responsabile cu securitatea şi sănătatea la locul de muncă; 

Instruirea - informarea personalului 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se vor desfăşura conform Legii nr. 319 din 14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; cap. III; secţiunea a 7-a; art.20 şi Hotărârii nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securiţăţii şi sănătăţii în muncă; secţ.a 8-a; cap.V. 

Persoanele juridice sau fizice au obligaţia de a elabora, prin efort propriu sau în colaborare cu instituţii specializate, instrucţiuni proprii de securitate a muncii,  în funcţie de specificul activităţii de ocrotire şi îngrijire a sănătăţii publice. Aceste instrucţiuni vor fi afişate la loc vizibil. 

În cazul expunerii la agenţi biologici, instrucţiunile vor cuprinde: 

∙ -modul de intervenţie în cazul producerii unui accident sau incident grav care implică manipularea unui agent biologic 

∙ -modul de manipulare a unui agent biologic din grupa 4. 

(1 )În cadrul procesului de instruire în domeniul securitătii muncii a salariatilor care efectuează activităţi în domeniul sănătăţii, vor fi transmise  toate informaţiile necesare, referitoare la: 

∙ -riscurile la care sunt expuşi; 

∙ -părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în funcţie de specificul activităţii; 

∙ -dispozitivele de protecţie existente 

∙ -mijloacele de protecţie şi autoprotecţie; 

∙ -modul de intervenţie în caz de avarii sau accidente; 

∙ -sistemele de avertizare , semnalizare , alarmare; 

∙ -semnificaţia marcajelor şi inscripţiilor diverselor ambalaje (recipiente de sticlă, cutii, flacoane etc.) pentru păstrarea diferitelor substanţe, materii  şi materiale utilizate în procesele de muncă, conform standardelor. 

(2) Instruirea lucrătorilor expuşi la agenţi biologici va fi: 

∙ adaptată apariţiei unor riscuri sau evoluţiei riscurilor; 

∙ adecvată oricărui contact eu agenţii biologici; 

∙ repetată periodic dacă este necesar. 

La locurile de muncă cu pericol de expunere la agenţi biologici vor fi amplasate tăbliţe avertizoare cu semnul de pericol biologic, conform Hotărârii  nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă. 

(1 )Orice accident sau incident care implică manipularea unui agent biologic va fi semnalat de către salariat conducătorului locului de  muncă. 

(2)Conducerea persoanei juridice sau fizice va informa operativ lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora  

despre: 

∙ -producerea oricărui accident sau incident care conduce la diseminarea unui agent biologic şi care poate provoca o infecţie sau o îmbolnăvire  umană gravă; 

∙ -producerea unor accidente sau incidente grave, cauzele şi măsurile adoptate sau cele ce trebuie adoptate pentru remedierea situaţiei. 

Măsurile de prim ajutor se vor stabili, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, cu avizul medicului de medicină a muncii sau cu competenţă de medicină a muncii, prin instrucţiuni proprii. 

Dotarea cu echipament individual de protecţie 

Dotarea cu echipamentul individual de protecţie şi alegerea sortimentelor în funcţie de riscurile specifice fiecărui tip de activitate sau operaţie, se vor face  conform Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. 

Acordarea sortimentelor de echipament (individual de protecţie se va face asfel încât acestea să asigure protecţia concomitentă a lucrătorilor contra tuturor  riscurilor existente în procesele concrete de muncă. 

Se interzice executarea lucrărilor cu agenţi nocivi fără purtarea echipamentului de protecţie adecvat, specific fiecărei categorii de lucrări sau agenţi. 

La terminarea lucrului, echipamentul individual de protecţie va fi depus în vestiare special amenajate, dotate cu cutii cu capac, închise ermetic în care se va  transporta echipamentul nocivizat la staţia de denocivizare. Lăzile sau cutiile destinate transportului de echipament nocivizat, nu vor fi introduse în vestiare fără  o denocivizare prealabilă.

Vestiarele destinate echipamentului individual de protecţie vor fi separate de cele pentru îmbrăcărnintea personală de exterior Se interzice salariaţilor purtarea echipamentului individual de protecţie în spaţiile destinate servirii mesei. 

Echipamentul individual de protecţie va fi spălat obligatoriu în spaţii special amenajate, separat de cele în care se spală efectele bolnavilor (îmbrăcăminte,  lenjerie de pat etc.). 

Se interzice salariaţilor să poarte îmbrăcămintea proprie peste echipamentul individual de protecţie. 

În timpul efectuării tuturor manevrelor cu pericol de contaminare, salariaţii vor purta mască de protecţie de unică folosinţă. 

Pe lângă echipamentul individual de protecţie corespunzător, salariaţii, vor fi dotaţi, după caz, cu unguente de protecţie, material igienico-sanitar şi soluţii de  neutralizare a nocivităţilor, pentru protecţia ochilor şi igiena tegumentelor. 

Înainte de fumat, servirea mesei, precum şi după fiecare manevră contaminantă, mâinile vor fi spălate cu apă caldă şi săpun lichid. După spălare se va aplica pe mâini o soluţie dezinfectantă sau antiseptică şi apoi mâinile vor fi şterse cu prosoape de hârtie de unică folosinţă. 

Conducerea persoanei juridice sau fizice va asigura necesarul de seruri şi vaccinuri destinat imunizării salariatilor care lucrează la locuri de muncă cu pericol  de contaminare cu agenţi biologici, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi prescripţiilor "Codului de conduită recomandat pentru  vaccinare". Lucrătorii vor fi informaţi asupra avantajelor şi inconvenientelor atât ale vaccinării, cât şi ale absenţei acesteia şi li se va elibera un certificat de  vaccinare. 

Organizarea locului de muncă şi a activitătilor 

În spaţiile în care se desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii se va menţine permanent curăţenia şi se va efectua dezinfecţia. În încăperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor şi servirea mesei, precum şi fumatul. 

(l)Toate căile de acces vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol şi vor fi marcate vizibil. Căile de acces vor fi, nivelate şi amenajate, după  caz, în vederea scurgerii apei. 

(2)Pentru curăţarea şi dezinfecţia pavimentelor şi a celorlalte suprafeţe nu vor fi utilizate materiale inf1amabile, toxice sau care favorizează  alunecarea. 

Laboratoarele de bacteriologie şi virusologie vor avea încăperi de sterilizare şi spălare a sticlăriei murdare, special amenajate. În încăperile de lucru în care pardoselile se umezesc permanent, locurile de muncă vor fi prevăzute cu grătare de lemn sau covoare izolatoare. Activităţile care determină producerea zgomotului şi vibraţiilor peste limitele maxime admise, se vor desfăşura în spaţii separate, fonoizolate. 

Unităţile în care se desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii vor fi prevăzute cu vestiare şi grupuri sanitare (spălătoare, WC-uri şi duşuri) separate pe sexe,  altele decât cele destinate bolnavilor. 

Aparatele pentru administrarea oxigenului, aparatele izolante şi măştile filtrante vor fi păstrate şi verificate în spaţii special amenajate. Grupurile sanitare destinate celor care lucrează cu substanţe toxice sau materiale contaminante vor fi separate de celelalte grupuri sanitare. 

Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă potabilă la toate nivelurile clădirilor, unităţile sanitare vor fi dotate cu rezervoare de depozitare a apei potabile,  cu o capacitate care să asigure necesarul de apă potabilă pentru cel puţin 12 ore. 

Pentru duşuri se va asigura numai apă potabilă, caldă şi rece. 

La locurile de muncă unde se lucrează cu acizi, alcali etc. se vor amenaja surse de apă cu jet ascendent sau hidranţi şi se vor asigura soluţii neutralizante  adecvate. 

Pentru locurile de muncă amplasate în aer liber sau în încăperi neîncălzite în anotimpul rece, se vor prevedea încăperi pentru încălzirea periodică a salariaţilor. 

Spălătoriile pentru rufe, pentru sticlărie şi staţiile de sterilizare vor fi compartimentate după principiul separării activităţilor "murdare" de cele "curate",  respectându-se sensul unic al circuitului conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

Căile de evacuare şi uşile vor fi astfel stabilite ca număr şi dimensiuni, încât să permită trecerea angajaţilor şi a mijloacelor de transport în conditii de securitate şi să asigure evacuarea rapidă în caz de pericol. 

Uşile vor fi vizibile, se vor deschide în sensul de evacuare a construcţiilor şi vor fi mentinute permanent neblocate. Pe uşile spaţiilor de lucru unde există  pericol de expunere la agenţi biologici vor fi amplasate indicatoare cu semnul de pericol biologic. 

(1)Iluminarea şi ventilarea naturală a clădirilor vor fi asigurate prin ferestre uşor accesibile şi care să poată fi deschise cu uşurinţă. Ferestrele vor fi menţinute  curate în permanenţă, iar periodic se va verifica functionalitatea sistemului de închidere. 

(2)Pentru spaţiile în care se desfăşoară alte activităti decât cele cu caracter sanitar, se vor prevedea pe lângă ferestre şi luminatoare, dacă este cazul. Geamurile  luminatoarelor vor fi de tipul armat, iar sub acestea se vor monta plase de sârmă. 

(1 )În incinta unităţilor sanitare, circulaţia va fi astfel organizată încât, vehiculele şi personalul salariat să se deplaseze pe căi separate. (2)Salariaţii vor circula numai pe spaţiile destinate în acest scop. 

(3 )Iarna se va curăţa zăpada de pe căile de circulaţie şi se vor împrăştia materiale antiderapante. 

Căile de circulaţie, ieşirile din clădiri, locurile de muncă periculoase vor fi semnalizate cu tăbliţe avertizoare. 

Orice denivelări sau goluri situate în zonele de circulaţie vor fi, după caz, acoperite cu capace rezistente, asigurate contra deplasărilor laterale sau îngrădite cu  balustrade şi marcate cu tăbliţe avertizoare. 

(l )Colectarea reziduurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din activitatea medicală. 

(2)Colectarea reziduurilor se va face în recipiente închise, care vor fi evacuate ori de câte ori este nevoie. 

(3)În funcţie de conţinutul lor, recipientele vor fi descărcate la rampa de gunoi sau la crematoriu. 

(1 )În spaţiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzător (natural, artificial sau mixt), conform prevederilor Normelor generale de protecţie a  muncii. 

(2)Se va menţine în stare de functionare iluminatul de siguranţă, care trebuie să intervină în cazul întreruperii funcţionării iluminatului  normal. 

(3 )Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzător al căilor de circulaţie, al intrărilor şi ieşirilor în şi din clădiri. 

În orice încăpere în care se desfăşoară activităţi medicale se va asigura chiuvetă cu apă caldă şi rece. 

Apele uzate din unităţile sanitare vor fi evacuate prin reţeaua de canalizare a apelor uzate, precum şi prin instalaţii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea  apelor uzate. 

(l )Toate unităţile sanitare vor avea amenajate încăperi separate pentru depozitarea intermediară a reziduuri lor menajere şi a celor rezultate din activitatea  medicală. 

(2)Încăperile vor avea pereţii şi pardoseala din materiale care să permită spălarea şi dezinfecţia şi vor fi datate cu recipiente (tip pubelă) care vor fi, la rândul lor, spălate şi dezinfectate. 

(3)Transportul recipientelor se va face pe cărucioare astfel: 

∙ -la rampa de gunoi, pentru cele cu reziduuri gospodăreşti; 

∙ -la crematoriu, pentru cele cu reziduuri rezultate din activitatea medicală. 

Se interzic colectarea şi predarea ambalajelor de sticlă (sticle, borcane etc.) din unităţile sanitare la centrele de colectare, fără sterilizarea lor prealabilă. Materialul textil scos la reformă (lenjerie pat, lenjerie corp,pături etc.) din unităţile sanitare nu va fi predat centrelor de colectare, fără dezinfecţia lor prealabilă. În spaţiile de lucru din unităţile sanitare se va asigqra o temperatură, după cum urmează: 

∙ 22oC pentru cabinetele de consultaţii şi sălile de tratament; 

∙ 18o C pentru sălile de aşteptare, spaţiile de circulaţie de incintă şi grupurile sanitare. 

Se interzice utilizarea cărbunilor la încălzirea prin sobe.

Orice unitate sanitară cu paturi va avea prosectură, care va corespunde reglementărilor Ministerului Sănătăţii, din punct de vedere al dotărilor şi al circuitelor  funcţionale. 

Prevenirea contaminării cu agenţi nocivi (substanţe, microbi, virusuri, ciuperci, viermi paraziţi etc.) 

La prevenirea contaminării cu agenţi nocivi a personalului care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii se vor respecta prevederile prezentelor norme  specifice de protecţie a muncii, reglementările Ministerului Sănătăţii, precum şi instrucţiunile proprii de lucru. 

Periodic se vor efectua deratizări. În sezonul cald, ferestrele încăperilor vor fi prevăzute cu site de protecţie contra insectelor. Punctele de distribuire a apei potabile vor fi menţinute în stare corespunzătoare. 

De la robinetele de apă potabilă se va bea numai cu paharul, fiind interzis a se pune gura pe robinet. 

În unităţile sanitare, pentru stabilirea măsurilor de prevenire a pericolului de îmbolnăvire se vor face determinări ale încărcăturii cu agenţi patogeni prin  autocontrol şi evaluare, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

Personalul care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii va fi instruit în vederea cunoaşterii şi aplicării regulilor de asepsie, conform reglementărilor  Ministerului Sănătăţii, astfel: 

∙ -dezinfectia obiectelor de inventar din încăperile destinate activităţii medicale, precum şi a pavimentelor şi pereţilor; 

∙ -regulile de igienă individuală şi colectivă; 

∙ -respectarea întocmai a procedeelor de lucru privind examinarea, investigarea şi aplicarea tratamentelor. 

Personalul medico-sanitar de toate specialităţile este obligat să-şi spele mâinile cu apă şi săpun lichid, înainte şi după contactul cu fiecare bolnav (examinare şi  aplicare de proceduri terapeutice). 

Se interzice personalului medico-sanitar ca, în timpul desfăşurării activităţii, să mănânce şi să-şi atingă gura sau faţa cu mâinile. 

Se interzice personalului medico-sanitar din alte sectii ale unitătii sanitare să circule în sectia de boli infecţioase, tuberculoză, pediatrie şi dermato-venerice,  precum şi în laboratoarele de bacteriologie. Legătura cu aceste secţii se va face prin persoane special desemnate de conducerea persoanei juridice. 

Este obligatorie purtarea măştii de protecţie de unică folosintă în următoarele sectii: 

∙ -pneumoftiziologie (baciloscopie pozitivă); 

∙ -medicină internă, saloane cu tuşitori; 

∙ -pediatrie (sugari, terapie intensivă,otorinolaringologie, oftalmologie); 

∙ -boli contagioase; 

∙ -chirurgie-bloc operator; 

∙ -otorinolaringologie; 

∙ -oftalmologie. 

Pentru orice persoană care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii, permanent sau în stagiu, este obligatoriu să se autodeclare conducătorului locului de  muncă în cazul în care prezintă semne de îmbolnăvire, conducătorul locului de muncă interzicându-i accesul la locul de muncă. 

Salariaţii din unităţile sanitare vor efectua vaccinările obligatorii, pe categorii de personal sau integral, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

În unităţile sanitare cu paturi se vor asigura toate spaţiile necesare circuitelor funcţionale separate pentru diferite activităţi. Aceste circuite vor permite un flux  continuu al activitătii care să conducă la împiedicarea contaminării mediului extern, prin separarea oricărei activităţi septice de cea aseptică, a obiectelor  contaminate de cele necontaminate. 

Acţiunile de curăţenie şi dezinfecţie se vor desfăşura zilnic (de două ori pe zi şi ori de câte ori este nevoie) şi periodic, conform reglementărilor Ministerului  Sănătătii. 

În unităţile sanitare, pentru curăţenie, se interzice folosirea măturilor. Aceasta se va efectua cu: perii, cârpe, aspiratoare etc. 

Pavimentele, pereţii şi mobilierul din fiecare încăpere vor fi dezinfectate zilnic. 

Se interzice reutilizarea apei de spălat şi a soluţiei dezinfectante folosite la spălarea unei încăperi, pentru spălarea altei încăperi. Acestea se vor deversa în  reţeaua de canalizare, la un grup sanitar special amenajat, altul decât cel destinat bolnavilor sau salariaţilor. 

În saloane şi în locurile de aşteptare vor exista scuipători curate în care se va pune o soluţie antiseptică sau dezinfectantă (1/3 din volum). Acestea vor fi  dezinfectate zilnic. 

Lenjeria de pat şi de corp a bolnavilor vor fi schimbate la un interval de 7 zile şi ori de câte ori este nevoie. Rufăria murdară se va colecta în saloane, direct în  saci impermeabili care se vor transporta la spălătorie. 

Indiferent de durata spitalizării, la plecarea fiecărui bolnav se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia mobilierului încăperii şi se va schimba lenjeria de pat. 

Saltelele şi pernele vor fi îmbrăcate în huse din material impermeabil, care se vor curăţa şi dezinfecta ori de câte ori este nevoie şi periodic, conform  reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

Păturile se vor spăla şi dezinfecta o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie. 

Urinarele, ploştile, scuipătorile, oliţele vor fi golite la closet, spălate la jet de apă şi scufundate într-un recipient cu soluţie dezinfectantă. Termometrele, după utilizare, vor fi spălate cu apă caldă şi săpun şi vor fi păstrate în soluţie dezinfectantă. 

Curăţenia şi dezinfecţia sunt obligatorii pentru toate grupurile sanitare. 

Ustensilele şi materialele folosite pentru curăţenie şi dezinfecţie vor fi păstrate în încăperi încălzite şi aerisite, special amenajate. 

(1 )În blocul alimentar, spălarea şi dezinfecţia pereţilor şi a pardoselii se vor efectua de două ori pe zi, iar mobilierul şi ustensilele ori de câte ori este  nevoie. 

(2)Servirea mesei la bolnavi, spălarea şi dezinfecţia veselei şi a tacâmurilor, precum şi curăţenia şi dezinfecţia oficiului alimentar şi a sălii de mese, vor fi  efectuate numai de personal angaj at din structura blocului alimentar. 

La spălătorie, după terminarea activităţii, se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia pereţilor şi a pardoselii. 

(l)Pentru protecţia personalului care efectuează reparaţii şi verificări la aparatele şi utilajele din secţiile şi laboratoarele de virusologie, bacteriologie,  parazitologie, anestezie, stomatologie, radiologie etc. se vor lua măsuri de decontaminare a aparaturii şi a locului de muncă. 

(2)La terminarea lucrului uneltele şi sculele vor fi decontaminate. 

La internare, bolnavului i se va face un examen clinic general, pentru depistarea unor afecţiuni contagioase sau a unor paraziţi externi, adoptându-se  următoarele măsuri: 

∙ -bolnavii cu boli contagioase vor fi transportaţi la unităţile de boli contagioase; 

∙ -bolnavii cu paraziţi externi vor fi supuşi prelucrării sanitare (îmbăiere, tratarea zonelor păroase cu insecticide), iar efectele personale vor fi colectate în camera  de dezbrăcare, într-o husă impermeabilă, vor fi tratate cu insecticide şi depozitate separat. 

Instrumentele, obiectele şi materialele folosite în scop de diagnostic, tratament, precum şi în alimentaţia bolnavilor vor fi sterilizate înainte de utilizare. 

Sterilizarea se va efectua în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi cu instrucţiunile furnizate de producătorul aparaturii sau al  instrumentarului ce urmează a fi sterilizat. 

Pe toată durata ciclului de sterilizare se va urmării starea de funcţionare a aparaturii de măsură şi control. 

La fiecare şarjă de sterilizare se vor introduce în aparatele de sterilizare teste de verificare a eficienţei sterilizării. 

În unitătile sanitare unde functionează statii centrale de sterilizare, se interzice efectuarea sterilizării în alte încăperi, cu excepţia blocurilor operatorii şi a sălilor de naştere.

Atât la staţiile de sterilizare centrale, cât şi la nivelul secţiilor, cabinetelor şi laboratoarelor, se vor asigura circuite separate pentru instrumentarul şi materialele  sterilizate de cele nesteri1izate. Instrumentarul şi materialele sterilizate şi cele nesterilizate vor fi depozitate în locuri şi recipiente separate, totdeauna aceleaşi,  nefiind admis amestecul lor, schimbarea recipientelor sau a locurilor de depozitare. 

În cazul sterilizării la pupinel sau etuvă, materialele se vor scoate din acestea numai după coborârea temperaturii (în jur de 100 oC). În timpul sterilizării nu se va deschide uşa incintei de sterilizare pentru scoaterea sau introducerea de instrumente sau materiale. 

În cazul sterilizării la autoclav, la terminarea sterilizării, nu se vor deschide capacul sau uşa autoclavului după ce acul manometrului a ajuns la ZERO; acestea  se vor deschide numai după un timp de aşteptare de 20 de minute. 

Pentru a împiedica spargerea recipientelor de sticlă cu solutii care au fost sterilizate la autoclav, deschiderea acestora se va face numai după răcire. 

Încăperile autoclavelor vor fi utilizate numai conform destinaţiei. Se interzice efectuarea în aceste încăperi a altor activităţi fără legătură cu procesul de  sterilizare. 

La scoaterea din aparatele de sterilizare toate trusele şi/sau casoletele vor fi banderolate, având obligatoriu, inscripţionate pe banderolă data şi ora scoaterii din  aparat. 

Se interzice orice intervenţie la autoclavul aparatului de sterilizare în timpul funcţionării acestuia. 

Aparatele de sterilizare scoase din uz nu vor mai fi folosite. Ele vor fi înlocuite cu aparate care permit sterilizarea instrumentarului şi a altor obiecte puse în  pachete şi nu în ambalaje metalice. 

Denocivizarea, neutralizarea şi evacuarea reziduurilor 

Apele uzate din unităţile sanitare vor fi îndepărtate numai prin reţeaua de canalizare a apelor uzate. În lipsa unor sisteme publice de canalizare, unităţile sanitare vor fi obligate să aibă instalaţii proprii pentru colectarea, neutralizarea, denocivizarea şi evacuarea apelor uzate. 

(1)Reziduurile septice (contaminate cu agenţi patogeni) provenite de la sălile de tratamente, sălile de operaţie, spaţiile de spitalizare, sălile de naştere,  laboratoare, prosecturi etc. vor fi colectate direct la locul producerii lor în saci de material plastic şi se vor incinera. 

(2)Se interzice incinerarea materiilor inflamabile şi explozive, precum şi a ambalajelor acestora. 

(3)Periodic, instalaţiile de incinerare vor fi verificate din punct de vedere tehnic, privind funcţionalitatea. 

Se interzice aruncarea la rampa de gunoi a fragmentelor de organe, placente, feţi morţi. Acestea, obligatoriu se vor incinera. 

Materialele contaminate care urmează a fi refolosite vor fi sterilizate şi apoi spălate şi predate pentru refolosire. 

Activităţile care produc impurificarea aerului la locurile de muncă prin degajare de substanţe nocive, se vor desuişura în încăperi special amenajate, separate :le restul încăperilor şi dotate cu mijloace de îndepărtare a noxelor, în aşa fel încât acestea să nu depăşească concentraţiile maxime admise prevăzute în Normele  generale de protecţie a muncii. 

În apropierea locului de manipulare a acizilor se vor găsi o sursă de apă şi un vas cu substanţă neutralizată. 

Neutralizarea acizilor vărsaţi pe pardoseală se va efectua cu lapte de var, după care se va presăra nisip sau cenuşă. 

Se interzice utilizarea rumeguşului şi a pământului pentru absorbirea acidului azotic vărsat pe pardoseală. Pentru absorbirea acidului azotic se vor utiliza numai cenuşă sau material ceramic. 

Mijloacele de transport pentru substanţele chimice caustice, toxice şi corosive vor fi curăţate, spălate şi neutralizate. 

Spaţiile de depozitare şi manipulare a substanţelor caustice, toxice şi corosive vor fi dotate cu instalaţie de ventilare cu funcţionare continuă, separat de  instalaţia de ventilare generală. 

Lucrările cu substanţe toxice şi acizi concentraţi. precum şi încălzirea acestora în vase deschise vor fi executate exclusiv sub nişă. a cărui tiraj va fi controlat  periodic. 

Se interzice orice examen organoleptic al substantelor de laborator. 

Se interzice ca la pipetarea lichidelor să se folosească aspiraţia cu gura. 

În laboratoare, după terminarea programului de lucru, mesele vor fi curăţate şi libere de vase sau reactivi. 

Denocivizarea şi neutralizarea substanţelor toxice sau care degajă gaze sau vapori toxici se vor efectua cu respectarea instrucţiunilor proprii de lucru, pentru  fiecare tip de substanţă. 

La lucrul cu surse de radiaţii neionizante (ultraviolete, infraroşii, laser, microunde etc.) vor fi respectate prevederile instrucţiunilor specifice de securitate a  muncii pentru: 

∙ -lucrul cu radiaţii neionizante; 

∙ -prelucrări neconvenţionale (electroeroziune, electrochimice, laser şi ultrasunete). 

La denocivizarea, neutralizarea, depozitarea, manipularea şi evacuarea reziduurilor radioactive vor fi respectate prevederile normelor de radioprotecţie. 

Sectii boli infectioase 

Trimiterea bolnavilor cu boli infecţioase în alte servicii de specialitate comune şi pentru alte secţii (ORL, oftalmologie, stomatologie, chirurgie etc.) se va face  asigurându-se toate măsurile de prevenire a transmiterii infecţiei la personalul medico-sanitar şi la alţi bolnavi. 

(1 )La serviciul de internări, precum şi în spaţiile de spitalizare, se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia spaţiului de lucru (mobilier, pereţi, pardoseală) de 3-4  ori pe zi şi ori de câte ori este nevoie. 

(2) Lenjeria de pe canapelele de consultaţii va fi schimbată după fiecare bolnav. 

(3) Personalul care desfăşoară activităţi medicale îşi va schimba zilnic echipamentul individual de protecţie. 

(4) Lenjeria de pat şi de corp a bolnavilor vor fi dezinfectate înainte de spălare. 

In cazul bolilor cu contagiozitate mare sau cu rată de deces mare, bolnavii vor fi izolaţi în încăperi separate, destinate în acest scop. Personalul medicosanitar  care desfăşoară activităţi în spaţiile respective de lucru, obligatoriu va purta halat, ca echipament suplimentar, faţă de echipamentul individual de protecţie din  dotare. 

In unităţile şi secţiile de boli infecţioase, primirea şi spitalizarea bolnavilor pe grupe de boli se vor face separat pentru copii şi separat pentru adulţi. Se interzice personalului salariat accesul la grupurile sanitare destinate bolnavilor. 

După caz, se vor efectua vaccinarea activă sau pasivă a personalului salariat, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

(1 )In unităţile şi secţiile contagioase, toate o biectele aduse de acasă pentru bolnavi vor rămâne în spital. 

(2)In secţiile destinate copiilor, jucăriile vor fi numai noi şi confecţionate din materiale lavabile care să suporte dezinfecţia. 

Manipularea tuturor obiectelor contaminate din spaţiile de lucru se va face, obligatoriu, cu mănuşi şi mască de protecţie de unică folosinţă. 

In unitătile sanitare cu sectii de boli infecto contagioase, materialele textile vor fi dezinfectate şi spălate într-o spălătorie, separată de spăIătoria curentă a  spitalului. 

Reziduurile alimentare provenite din unităţile de boli infectioase vor ti sterilizate înainte de a fi transportate la rampa de gunoi. 

În unităţile şi secţiile de profil (cu paturi sau ambulatoriu) vor fi respectate reglementările Ministerului Sănătăţii, privind asepsia şi dezinfecţia, în aşa fel încât,  în cazul contactului cu bolnavii suferinzi de dermatoze contagioase, să fie prevenit pericolul contaminării personalului, cât şi al mediului. 

Personalul medico-sanitar, precum şi cel auxiliar, care prezintă leziuni cutanate ale degetelor, va lucra numai cu echipament individual pentru protecţia  mâinaor. 

Personalul care lucrează direct cu materiale infectate de la bolnavii de sifilis, va fi examinat medical, clinic şi serologie, conform reglementărilor Ministerului  Sănătătii. 

Materialele utilizate pentru pansamente vor fi incinerate.