CERINTE MINIME SSM PENTRU A LUCRA IN SANTIERE

 

CERINTE MINIME SSM PENTRU A LUCRA IN SANTIERE

 

Cerinte minime ssm pentru a lucra in santiere

Catre, SC ______________________________________________ SRL, Stimati domni/ doamne, 

Prin prezenta vă solicitam/reamintim că în vederea respectării legislației curente în  materie de Securitate și Sănătate în Muncă, stabilita prin Hotărârea Guvernului Nr.  300/2006 art.31-35 prin care este reglementată Securitatea și Sănătatea în sectorul  Construcțiilor, este obligatoriu să ne prezentați următoarele documente înainte de  începerea lucrărilor: 

 - PLANUL PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ; (In vederea intocmirii Planului Propriu SSM si armonizarea acestuia cu Planul de Securitate si Sanatate in munca al santierului, va transmit in atasament PSSM) ; 

HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile ART. 28 Antreprenorul care executa cu unul ori mai mulţi subantreprenori, în totalitate sau o parte din lucrările care trebuie sa respecte prevederile planului de securitate şi sănătate, trebuie sa le transmită acestora un exemplar al planului propriu şi, dacă este cazul, un document care cuprinde măsurile generale de securitate şi sănătate pentru lucrările şantierului ce intra în responsabilitatea sa.  …………. ART. 30 Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate şi sănătate în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării cu antreprenorul. ART. 32 Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de medicina muncii şi membrii comitetului de securitate şi sănătate sau de către reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 

-CEREREA DE ACCES IN SANTIER; 

-DECLARATIA PENTRU SUBANTREPRENORI; Este obligatoriu sa va declarati subantreprenorii cat si toti salariatii. 

Alte cerinte si reguli privind securitatea si sanatatea in munca va sunt prezentate mai jos : 

1. La prima intrare in santier lucratorii vor fi instruiti in domeniul SSM - SU de catre RSSM – AG, instruire ce va fi consemnata in Foaia de instruire colectiva; Lucratorii vor fi insotiti de un sef echipa propriu/sef formatie/etc (conform organizarii voastre interne) care isi asuma raspunderea ca ,,conducator loc de munca,, asupra lucratorilor respectivi;  

Baza legala : 

legea 319/2006 art 7 (5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de munca isi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii: 

a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în munca, luând în considerare natura activităţilor; 

b) sa isi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor; 

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 

d) sa informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale 


CAPITOLUL V: Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale……………………………… 

Art. 82 (1)Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate. 

 

REGISTRU COORDONARE SSM  

…………………………………………..

Aeroportul International Brasov-Ghimbav(2)Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţii, în general. 

(3) Instruirea prevăzută la alin. (1) şi (2) se consemnează în fişa de instruire colectivă, conform modelului prezentat în anexa nr. 12. 

(4) Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, decătre conducătorul grupului. 

Aceasta instruire nu inlocuieste instruirea suplimentara la schimbarea locului de munca pe care trebuie sa o efectueze lucratorul desmnat ssm/SIPP/SEPP intern cu care aveti contract . 

Deasemenea lucratorul desemnat SSM/SIPP/SEPP trebuie sa va comunice rezultatul controalelor astfel incat sa remediati in timp util neconformitatile constatate. Hg 1425/2006 art 15 (1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele...............................17. informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; 

2. Prezentare cartea de identitate- doar pentru identificare lucratori in santier; 

3. Fise de SSM si fisele de aptitudini ale lucratorilor ,,apt lucru la inaltime;-pentru asigurare ca lucratorii pe care ii aduceti in Santiere sunt apti de munca si sunt instruiti; 

4. Prezentare decizie conducator loc munca - santier; (nume, prenume, telefon); 

5. Prezentare decizie persoana desemnata santier privind respectarea masurilor de SSM; 6. Prezentare decizie persoana pentru acordare prim ajutor; 

7. Prezentare procedura de montaj si masurile de securitate aferente; 

8. Echipamentul individual de protectie, minim acceptat: 

casca de protecţie pentru construcţii fara gauri, sparturi (căştile genul miner nu sunt permise);

încălţăminte pentru construcţii (bombeu şi inserţie metalică pe talpă) S1P si S3;

vestă reflectorizantă;

haine adecvate (de lucru pentru fiecare post de munca specific);

in functie de activitatea desfasurata, conform procedurii de lucru, si pentru eliminarea riscului, echipamentul individual de protectie va fi completat (sort sudor, centura de siguranta tip harnasament, manusi protectie, ochelari, etc.).UTILAJE - OPERATORI : 

1. Prezentarea PV a ultimei revizii tehnice a utilajului (in cazul in care utilajul este inchiriat direct de societatea dvs.,sau sunteti detinatorul /utilizatorul); 

2. Certificat calificare operator deservent utilaj; 

3. Adeverinta legator de sarcina, (in cazul in care se impune acest lucru); 4. PV ISCIR-izare al utilajului ( in situatia cand utilajul intra sub incidenta ISCIR);  5. PV instruire manevrant platforma autoridicatoare - intocmit de reprezentantul 

detinatorului/utilizatorului instalatiei (in cazul in care utilajul este inchiriat direct de societatea dvs./sunteti detinatorul ori utilizatorul); 

6. Adeverinta (carnet manevrant) lucrator autorizat, conform legislatiei in vigoare, pentru cazul in care se vor utiliza platforme autoridicatoare); 

Nota : Daca cerintele ssm prevazute la punctul “UTILAJE – OPERATORI ” nu sunt aplicabile in cazul societatii dvs. nu veti prezenta documente in acest sens; 

In cazul in care “Conventia SSM ,, nu a fost semnata odata cu semnarea contractului de prestari servicii, este interzisa inceperea activitatii in santier pana la semnarea acesteia. HG 1.425/2006 Norme Legea ssm 319/2006 ART. 15 (1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele........................ 30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;  Continutul PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: 

A. LOCALIZARE SANTIER  

Se va indica adresa exacta a santierului. 

B. NUMELE ŞI ADRESA ANTREPRENORULUI/SUBANTREPRENORULUI Se vor indica datele de identificare ale antreprenorului/subantreprenorului, care in calitate de executant participa la procesul de munca, precum si datele de contact ale acestuia. 

C. LUCRARI DE EXECUTAT 

Se vor nominaliza lucrarile ce urmeaza a se executa, pe categorii, conform contractului incheiat. 

D. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR PE ŞANTIER  

Se va indica numarul de lucratori care isi vor desfasura activitatea pe santier.  

E. NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA LUCRĂRILOR  

Se va indica persoana care conduce din partea societatii lucrarile care se desfasoara pe santier (sef santier, inginer, maistru, sef echipa etc.) si datele complete de identificare si contact. 

F. DURATA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR  

Se va indica durata estimata conform prevederilor contractuale, cu precizarea datei de inceput a lucrarilor si datei estimate de finalizare a acestora. 

G. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA LUCRĂTORILOR ŞI A CELORLALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER 

Se vor prezenta procesele tehnologice de executie care, prin riscurile pe care le prezinta, pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor executantului sau a celorlalti participanti la procesul de munca. 

H. EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE: 

1) modul de lucru; 

2) materiale utilizate; 

3) echipamentele tehnice folosite; 

4) utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase; 

5) deplasarea personalului; 

6) organizarea şantierului. 

I. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR, SPECIFICE LUCRĂRILOR PE CARE ANTREPRENORUL LE EXECUTĂ PE ŞANTIER, INCLUSIV MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SAU INDIVIDUALA. 

Documentele solicitate vor fi intocmite, in cel mai scurt timp si predate coordonatorului SSM inainte de intrarea in santier (inaintarea acestora reprezinta conditie obligatorie pentru inceperea lucrarilor in santier).  

Nu se accepta PPSSM fara a se putea identifica persona si firma care l-a intocmit (SERV INTERN/SERV EXTERN/LUCRATOR DESEMNAT cat si ANGAJATORUL ).  DECLARATIE, 

 Subsemnatul…………………………..……………………………..… administrator/anagajor la firma …………………………………………………. declar pe propria raspundere ca am/ nu am firme subantreprenoare in acest santier. Firme subantreprenoare : 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Declar ca nu am lucratori fara forme legale si neinstruiti ssm la angajare si la locul de munca, ca personalul detine abilitări profesionale pentru meseriile care necesită autorizare, deţin echipament de muncă şi echipament de protecţie individual sau colectiv conformizat cu cerinţele europene şi legislaţia in vigoare. 

Declar ca nu am lucratori fara control medical la angajare/periodic. Declar ca nu am minori si persoane cu boli interzise in santierele respective .  Mentionez ca imi asum raspunderea pentru toti lucratorii adusi in acest santier.  Cunoastem obligatiile care ne revin in baza HG nr. 300 / 2006, am efectuat vizita comuna pe santier impreuna cu responsabilul in materie de securitate si sanatate si am luat la cunostinta prevederile PSSM si PPSSM, in special cele referitoare la: 

⮚ redactarea si inaintarea planului propriu de securitate şi sănătate şi transmiterea acestuia catre coordonatorul în materie de securitate şi sănătate; 

⮚ menţinerea zonei de lucru în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare; ⮚ alegerea amplasamentului posturilor de lucru prin procese verbale de predare-primire front de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la aceste posturi; 

⮚ respectarea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie; 

⮚ manipularea în condiţii de siguranţă a diverselor materiale; 

⮚ întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecţiunilor care ar putea să afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 

⮚ delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase; 

⮚ adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru; 

⮚ cooperarea dintre angajatori; 

⮚ interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea şantierului. 

Deasemenea ne angajam sa ne informam lucratorii proprii cu prevederile PPSSM . Cunoastem prevederile Regulamentului privind datele personale si ne am informat lucratorii proprii cu prevederile acestuia. 

Declaram ca Suntem organizati legal dp dv al securitatii muncii –intern/extern. 

Nume /Prenume Administrator /Director 

................................................................... 

Semnatura  

....................................................................... CEREREA DE ACCES IN SANTIER 

Formularul va fi predat înaintea sosirii de către toţi subantreprenorii care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea pe teritoriul santierului. 

Nerespectarea acestei proceduri va avea ca şi consecinţe întârzierea permisului de acces in santier. 

La sosirea in santier lucratorii trebuie sa fie instruiti de RSSM înainte de începerea oricărei activităţi. 

Nr. 

Crt.

Numele si adresele Antreprenorilor, Subantreprenorilor, categoria de lucrari, perioada de interventie a fiecaruia, numar de lucratori in Santier;

DENUMIREA SOCIETATII 

ADRESA SOCIETATII 

(sediu social/punct de lucru) CUI

 

CALITATE CONTRACTUALA ANTREPRENOR/ 

SUBANTREPENOR 

(se va specifica denumirea  

antreprenorului cf contract de  executie)

 

NUME SI PRENUME 

RESPONSABIL TEHNIC CU  

EXECUTIA LUCRARII IN SANTIER CONDUCATOR LOC DE MUNCA  (mobil, fix, e-mail, fax)

 

NUME SI PRENUME/FIRMA SSM   (mobil, fix, e-mail, fax) 

SE TREC OBLIGATORIU URMATOARELE INFORMATII: 

-SERV EXTERN/NR. CERTIF ABILITARE VALABIL/NUME PRENUME. 

-SERV INTERN/ LUCRATOR DESEMNAT SSM - NUME/ PRENUME 

NU SE ACCEPTA SEMN SI STAMPILE FARA A FI  IDENTIFICATE

 

CATEGORIA DE LUCRARI 

 

PERIOADA DE INTERVENTIE  (DATA INCEPERII LUCRARILOR DATA FINALIZARII LUCRARILOR)

 

NUMARUL DE LUCRATORI IN  SANTIER 

 …………….…………… LISTA LUCRATORILOR PREZENTI IN SANTIER  

-INSTRUITI LA INTRAREA IN SANTIER PSSM/PPSSM 

–APTI LUCRU LA INALTIME; 

-ECHIPATI CORESPUNZATOR LUCRU IN SANTIER ; 

NR 

CR 

NUME & PRENUME 

MESERIA/  

FUNCTIA 

AUTORI 

ZARI 

SPECIAL E

SERIE 

CI 

SEMNATURA

5

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

13

         

14

         

15

         

16

         

17

         

18

         SUPRAVEGHEATI – DE CONDUCATOR LOC DE MUNCA  

NUME SI PRENUME ............................................................. 

SEMNATURA ........................................... 

Programul de lucru: 

 - Luni – Vineri: de la ora…........ la ora....... 

 - Sâmbătă: de la ora........... .la ora....... 

 - Duminică: de la ora.......... .la ora....... Lista mijloacelor auto pentru care se solicită acces în santier: 

Nr  

crt.

Numar de inmatriculare 

Tipul (camion, macara, nacele,etc.)

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   Lista echipamentelor de munca  

NR 

CRT

ECHIPAMENT  

DE MUNCA 

NR 

BUC 

CARACTERISTICI

3

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     ANGAJATOR 

NUME/PRENUME …………………………………………. 

SEMNATURA ………………………………………………. PERMIS DE LUCRU CU FOC 

Nr. . .......... din ............ 

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului …………………………. care urmează să execute ......................................... folosind ............................................. la (în) .................................................................................. încep la data de ora ....................., şi se încheie la data de.............. 

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi rază de ............ metri, astfel:  

........................................................................................................... 

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin: ................................................................................................................................................... 3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: 

..............................................................................................................................................

4.Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. 5.Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr........................................... 

eliberat de ....................................................... (acolo unde este cazul). 

6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru: ........................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... 

7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor: 

........................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... 

8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt. 

9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul ............................................................................................................................. ...... 

10.Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea / încheierea lucrării. 

11.Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/ domnul .............................................................................. 

12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul................................. 

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la: 

.............................................................................................................................................. 14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului: 

...................................................................................................................................... 

15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare 

Responsabili 

Numele şi prenumele 

Semnatura 

Emitentul

   

Şeful sectorului în care se execută lucrările

   

Executanţii lucrărilor cu foc

   

Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă

   
FIŞA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în munca întocmită azi ___________ 

 Subsemnatul ....................................................................., având funcţia de ................................., am procedat la instruirea unui număr de …........ persoane de la ............................................................................................ conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, pentru vizita (prezenta) în întreprindere/unitate în zilele ............... 

 În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale 

...........Plan Propriu SSM Bog Art – Aeroportul International Brasov-Ghimbav  …………Regulament de Santier - Masuri Organizatorice …………… 

 ........... IPSSM Lucru la inaltime ................................ 

 ........... .IPSSM Controlul Subantreprenorilor la intrarea in santier......... 

Prezenta fişa de instructaj se va păstra la .. Biroul SSM Antreprenor din Santier…………....  Verificat, Semnatura celui care a efectuat instruirea Fişa de instruire colectivă 

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire 

 Subsemnaţii am fost instruiti şi am luat cunostinta de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în munca şi ne obligam sa le respectam întocmai. 

Nr 

crt

Numele si prenumele 

Act  

identitate/grupa sanguina 

Semnatura 

Extras din Continutul pe scurt al  instructajului –am inteles ca :

     

Trebuie sa respect normele de securitate si sănătate in muncă pentru fiecare meserie in parte cat si cele prezentate de Beneficiar, sa respect protocoalele si conventiile incheiate pe linie de ssm, su si mediu, cu societatea unde imi desfăşor activitatea . 

Trebuie sa respect programul de lucru, sa nu parasesc locul de munca/spatiul respectiv fara aprobarea conducatorului direct, sa nu consume bauturi si substante interzise . 

 Trebuie sa nu lucrez cu scule uzate sau cu improvizatii. 

Trebuie sa nu utilizez echipamente de munca (scari, schele, flexuri,etc) neverificate si incomplete. 

Trebuie sa refuz orice sarcina de munca daca constat ca imi este pusa in pericol siguranta proprie cat si a celor din jur. Nu se intervine la utilaje decat dupa acestea au fost scoase de sub tensiune. 

Trebuie sa port eip minim (bocanci BM, vesta, casca) cat si eip pentru lucru la inaltime (hamuri, linia vietii). 

Trebuie sa lucrez dupa ce mi-au fost  prezentate si am inteles riscurile/ masurile  cat si dupa ce mi-au fost intocmite toate  permisele de lucru necesare.

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

      Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar 

Semnatura ______________ 

 

Fişa de instruire colectivă continuare  

TABEL NOMINAL 

cu persoanele participante la instruire in data de ……………………………………… 

 Subsemnaţii de la firma ………………………………………………………………………..am fost instruiti şi am luat cunostinta de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în munca şi ne obligam sa le respectam întocmai 

 ………Plan Propriu SSM Bog Art - Santier Aeroportul International Brasov-Ghimbav  ............Regulament de Santier- Masuri Organizatorice  

 ...........IPSSM Lucru la inaltime........ 

 ............IPSSM Controlul Subantreprenorilor la intrarea in santier......... 

Nr crt 

Numele si prenumele 

Act  

identitate/grupa  sanguina 

Semnatura 

Extras din Continutul pe scurt al  instructajului –am inteles ca :

15

     

Trebuie sa respect normele de securitate si sănătate in muncă pentru fiecare meserie in parte cat si cele prezentate de Beneficiar, sa respect protocoalele si conventiile incheiate pe linie de ssm, su si mediu, cu societatea unde imi desfăşor activitatea . 

Trebuie sa respect programul de lucru, sa nu parasesc locul de munca/spatiul respectiv fara aprobarea conducatorului direct, sa nu consume bauturi si substante interzise . 

 Trebuie sa nu lucrez cu scule uzate sau cu improvizatii. 

Trebuie sa nu utilizez echipamente de munca (scari, schele, flexuri,etc) neverificate si incomplete. 

Trebuie sa refuz orice sarcina de munca daca constat ca imi este pusa in pericol siguranta proprie cat si a celor din jur. Nu se intervine la utilaje decat dupa acestea au fost scoase de sub tensiune. Trebuie sa port eip minim (bocanci BM, vesta, casca) cat si eip pentru lucru la inaltime (hamuri, linia vietii). 

Trebuie sa lucrez dupa ce mi-au fost  prezentate si am inteles riscurile/ masurile  cat si dupa ce mi-au fost intocmite toate  permisele de lucru necesare.

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

        Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar 

Semnatura ___________ 
PERMIS PENTRU LUCRUL LA ÎNĂLŢIME 

Întrebări pentru permisul pentru lucrul la înălţime Da 

Există un formular de evaluare a riscului de cădere de la înălţime pentru această sarcină? Este evaluarea riscului de cădere de la înălţime bine înţeleasă de supervizor şi echipa  implicată în această sarcină? 

A fost realizat un instructaj al echipei de lucru de către Bog Art înainte de efectuarea sarcinii? 

Echipamentul de protecţie personală pentru lucrul la înălţime este potrivit pentru sarcină şi 

 

este în stare bună?  

A fost stabilită zona de cădere?  A fost revizuit planul de salvare? 

Intocmit de .........................................../ data .................................. 

Descrierea sarcinii :  

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 

Echipa de lucru 

Instruiti pentru 

lucrul la inaltime da nu

     
     
     
     
     
     Daca se marcheaza nu in casute se explica motivul. 

Semnatura Sef Santier .................................................... 

Semnatura Sef Punct de lucru ........................................ 

R.S.S.M. ................................................. 

Se intocmeste dupa completarea formularului de evaluare a riscului de cadere la inaltime  


FORMULAR DE EVALUARE A RISCULUI DE CĂDERE DE LA ÎNĂLŢIME 

Nume santier ..................................................................................... 

Numele sarcinii ................................................................................. 

Intocmit de .........................................../ data .................................. 

Ierarhia 

controalelor 

Descrierea 

metodei de control

Cerinte 

Descrierea cerinţelor de protecţie împotriva căderii pentru această sarcină la înălţime

□ Eliminare 

 

Sistem de protectie impotriva caderii 

 

□ Izolare 

 

Cerinte privind punctul de ancorare 

 

□ Inginerie 

 

Cerinte privind echipamentele de protectie personala

 

X Admin./echipamente de protecţie personală

 

Cerinţe privind planul de salvare în caz de cădere 

 

Descrierea semnelor de siguranţă

 

Cerinţe privind un plan de instruire