INSTRUCŢIUNI PROPRII SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Intretinere curatenie birouri grupuri sociale

 

INSTRUCŢIUNI PROPRII SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Intretinere, curatenie birouri, grupuri sociale. 

1.Scop 

Aceste instrucţiuni au scopul de a prezenta riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul locului de munca. 

2.Domeniul de aplicare 

Se aplică pentru locul de munca intretinere, curatenie birouri, grupuri sociale. 3.Documente de referinţă 

∙ Legea Nr.319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 

∙ Hotărârea Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006. 

∙ Fisa de evaluare a factorilor de risc. 

4.Definiţii şi Abrevieri 

4.1.Definiţii 

∙ lucrător - persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice; 

∙ prevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale;  ∙ echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă;  

∙ loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;  

∙ securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;  

4.2.Abrevieri 

SSM = Securitate şi Sănătate în Muncă 

5.Responsabilităţi 

Lucrătorii au obligaţia să îşi însuşească şi să respecte prevederile acestei instrucţiuni în timpul desfăşurării activităţilor. 6.Conţinut:

Art. 1 - Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.  

Art. 2 - (1) Lucrătorii au următoarele obligaţii:  

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;  

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;  

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;  

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;  

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;  

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;  

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;  

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;  

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.  

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. 

Art.3  

Lucrătorii din exploatarea grupurilor sanitare publice (WC- uri, pisoare) sunt obligaţi să poarte în permanentă echipamentul individual de protecţie, conform Normativului - cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.  

Art.4 

În timpul iernii personalul de deservire este obligat să cureţe scările de acces (în cazul grupurilor sanitare subterane) şi să presare nisip sau sare pe trepte, în scopul evitării pericolului producerii accidentelor prin alunecare. 

Art.5 

Instalaţiile vor fi dezinfectate zilnic, substanţele ori soluţiile întrebuinţate în acest scop fiind manipulate numai cu mănuşi de cauciuc. 

 

Art.6 

După fiecare operaţie de dezinfectare sau de curăţenie curentă a grupului sanitar, personalul se va spăla pe mâini cu apă şi săpun. 

Art.7

Se interzice fumatul, băutul şi servirea mesei cu mâinile nespălate. 

Art.8 

Desfundarea instalaţiilor sanitare se va face cu scule şi unelte potrivite (pompe de cauciuc etc.) fiind interzisă utilizarea sârmelor, cârligelor sau a altor improvizaţii. 

Art.9 

Repararea instalaţiilor sanitare defecte (robinete, flotoare, sifoane etc.) ca şi a celor electrice, se va face de către personalul de întreţinere al unităţii de care depinde grupul sanitar respectiv, personalul acestuia efectuând aceste operaţii numai în cazul în care are calificarea corespunzătoare, de instalator tehnico- sanitar, respectiv electrician. 

Art.10 

Toate spaţiile de folosinţă publică precum şi scările de acces vor fi iluminate corespunzător pentru a evita accidentarea publicului sau a personalului propriu de deservire. 

Art.11 

Personalul de deservire al grupului sanitar este obligat să menţină în funcţiune instalaţiile de ventilare, pentru evitarea acumulărilor de substanţe nocive.