Proces verbal protectia muncii ed fizica

PROCES-VERBAL 

 Încheiat astăzi________________ între prof. ________________________şi elevii claselei____________cu ocazia prelucrării şi luării la cunoştinţă a „Regulilor de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor la orele de educaţie fizică şi activităţi sportive”. 

În conformitate cu: 

∙ Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii; 

∙ Legea nr. 69/2000, legea educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările ulterioare – art. 54, art.55; ∙ Normele tehnice privind controlul medical al sportivilor publicate în Monitorul Oficial nr. 327 / 14.05.2003, elevii îşi vor desfăşura activitatea de educaţie fizică şi sportivă organizată, respectând OBLIGATORIU următoarele reguli:  

1) Prezentarea la începutul anului şcolar a avizului medical “CLINIC SANATOS” – apt pentru activităţile de educaţie fizică şi sport; 

2) Elevii inapţi medical vor prezenta profesorului la începutul cursurilor adeverinţa medicală pentru luarea în evidenţă; ei vor fi obligatoriu prezenţi la ore (cu încălţări adecvate pentru sală) şi pot lucra, în funcţie de afecţiuni, în mod individualizat, sau li se repartizează efectuarea unor teme cu caracter teoretic şi/sau organizatoric (înregistrarea rezultatelor la probe, arbitraj, transportul unor materiale sportive etc); 

3) Scutirile medicale de educaţie fizică nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordării lor; 4) Elevii inapţi ocazional vor anunţa profesorul care va decide modalitatea de rezolvare a situaţiei; 

5) Participarea la lecţii şi competiţii sportive se face numai în echipament corespunzător, adaptat condiţiilor de vreme şi locului (în sală numai cu încălţări foarte curate); 

6) Elevul va informa profesorul dacă în timpul lecţiei suferă accidente sau se află în dificultate să continue efortul; 

7) Elevii vor lucra numai exerciţiile indicate de profesor, vor respecta cu stricteţe comenzile şi indicaţiile acestuia, astfel încât să se autoprotejeze şi să nu pună în pericol pe ceilalţi colegi; 

8) Elevii vor fi atenţi la modul de deplasare în timpul exersării (vor păstra distanţa dintre ei şi vor avea şireturile permanent legate); 9) Se interzice purtarea unor accesorii (ceas, brăţări, inele, cercei mari, lănţişoare), unghii mari şi neîngrijite, mestecatul de gumă, folosirea telefonului mobil, jocurilor electronice, aparatelor foto sau camere video; 

10) Este strict interzis: fotografierea, filmarea, înregistrarea activităţii fără acordul profesorului; 

11) Vor aduce la cunoştinţa cadrului didactic dacă observă că instalaţiile, aparatele şi materialele sportive nu prezintă siguranţă şi pot produce accidente; 

12) Este interzisă participarea la ore /activităţi sportive sub influenţa alcoolului / drogurilor etc; 

13) Pentru exerciţiile de gimnastică şi atletism (aruncări) elevii vor respecta cu stricteţe lucrul numai la comandă ; 

14) Agăţarea şi balansarea la porţile de jocuri sportive / panouri de baschet sunt strict interzise; încărcătura cu greutăţi la aparatele de forţă se face numai cu consultarea cadrului didactic; 

15) Este interzisă intervenţia elevilor la comutatoare, prize, tablouri electrice, calorifere şi instalaţiilor de apă; 16) Fără consimţământul cadrului didactic elevii nu vor părăsi niciodată spaţiul de lucru; 

17) După eforturi prelungite sau intense elevii nu au voie să bea apă rece; le este permisă rehidratarea în timpul orei cu apă plată/ ceai/ sucuri naturale pregătite de acasă; 

18) În cazul deplasării la alte baze sportive, se respectă strict programul comun şi regulile de circulaţie; 

19) Se interzice învoirea de la ore pentru rezolvare unor probleme personale (excepţii pentru cazuri bine motivate); 20) Elevii vor manifesta grijă pentru păstrarea curăţeniei în sala de sport şi pe baza sportivă; 

21) Elevii vor proteja mobilierul din vestiare, nu vor deteriora aparatele, instalaţiile sportive şi mingile; stricăciunile se recuperează de la cel în cauză sau, dacă nu este depistat, de la toţi elevii clasei; 

22) Expectorarea fluidelor (suiparea) este interzisă cu desăvârşire în sală / bază sportivă; 

23) Elevul este obligat să cunoască configuraţia sălii şi să ştie să se orienteze spre uşile de evacuare în situaţii deosebite (incedii/cutrenumre); 

24) Igiena personală în timpul orei şi imediat după treminarea acesteia este o măsură elementară de educaţie şi dă sănătate şi trebuie rezolvată de fiecare elev (trusă personală: prospo, săpun, deodorant); 

25) Fiecare elev are obligativitatea să efectueze periodic controlul medical şi să comunice profesorului rezultatul.  

ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR, ELEVII POT FI SANCŢIONAŢI CONFORM PREVEDERILOR DIN REGULAMENTUL ŞCOLAR. 

Notă: La prezentul proces-verbal, se anexează listele nominale pe clase cu semnăturile de luare la cunoştinţă.

TABEL NOMINAL 

Cuprinzând elevii clasei___________ care au luat la cunoștință de prevederile procesului – verbal de protecția muncii, prelucrat în fața clasei la data de ________________ . 

Nr. crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE  

Semnătura elevului 

Semnătura părintelui

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     

16.

     

17.

     

18.

     

19.

     

20.

     

21.

     

22.

     

23.

     

24.

     

25.

     

26.

     

27.

     

28.

     

29.

     

30.