Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca

Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca 

  25 iulie 2023

Prin accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) se intelege, potrivit art. 2 punctul 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, accidentul care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale. 

Prin accident usor se intelege, potrivit art. 5 lit. q) din Legea nr. 319/2006, evenimentul care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile. 

Obligatia cercetarii evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca revine angajatorului la care s-a produs evenimentul. 

Fac exceptie cazurile in care lucratorii au suferit o invaliditate evidenta, cazurile in care victimele sunt cetateni straini sau cazurile in care printre victime se afla cetateni straini. In aceste cazuri cercetarea se efectueaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul. 

Angajatorul are obligatia sa numeasca de indata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului. 

Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre care o persoana trebuie sa fie, dupa caz: 

a. lucrator desemnat; 

b. reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie; 

c. reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie cu pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului superior. 

Membrii comisiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

sa aiba pregatire tehnica corespunzatoare; 

sa nu fie implicati in organizarea si conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi avut vreo responsabilitate in producerea evenimentului.

Persoanele numite de catre angajator in comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aiba pregatire tehnica corespunzatoare, sa nu fie implicate in organizarea si conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi avut o responsabilitate in producerea evenimentului. Atentie! Angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, in acest caz urmand sa apeleze la servicii externe. 

Daca in eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, in comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori. 

Angajatorul care nu dispune de personal competent sau nu are personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apeland la servicii externe de prevenire si protectie. 

Persoanele imputernicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia declaratii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetarii, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le puna la dispozitie in conditiile legii. 

Cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor in vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul. 

Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor legale sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii. 

Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor, precum si cele necesare analizarii probelor prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii in urma careia s-a produs evenimentul. 

Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu intocmirea unui dosar, care va cuprinde: 

a. opisul actelor aflate in dosar; 

b. procesul-verbal de cercetare; 

c. nota de constatare la fata locului, incheiata de catre lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie, iar in absenta acestora, de serviciul extern de prevenire si protectie, in cazul evenimentelor a caror cercetare intra in competenta angajatorului, si semnata de catre angajator, care va cuprinde precizari referitoare la pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul in care functionau dispozitivele de protectie, inchiderea fisei de instruire individuala prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe si orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului; 

d. nota de constatare la fata locului, intocmita de alte organe de cercetare abilitate, care reprezinta piesa la dosar si inlocuieste nota prevazuta la lit. c). Nota de constatare nu se va intocmi in situatiile in care se mentine o stare de pericol grav si iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de munca la locul evenimentului, argumentandu-se acest fapt; e. schite si fotografii referitoare la eveniment; 

f. declaratiile accidentatilor, in cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca sau de invaliditate; 

g. declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului;

h. copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului; 

i. copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii in baza carora angajatorul isi desfasoara activitatea; 

j. copii ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional si ale fisei de aptitudine, intocmite potrivit prevederilor legale; 

k. copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor; 

l. copii ale fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca ale victimelor; 

m. copie a certificatelor de concediu medical, in cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de munca; 

n. copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitatile sanitare care au acordat asistenta medicala victimelor, inclusiv asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data si ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul; 

o. copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice. 

Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi: 

a. copie a autorizatiei, in cazul in care victima desfasura o activitate care necesita autorizare; b. copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei; 

c. acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetarii evenimentului; 

d. acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data producerii evenimentului; 

e. documente din care sa rezulte ca accidentatul indeplinea indatoriri de serviciu; f. corespondenta cu alte institutii/unitati in vederea obtinerii actelor solicitate; g. adresele de prelungire a termenelor de cercetare, in conformitate cu art. 120 alin. (2) si (4); h. actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare si/sau externare; 

i. procesul-verbal incheiat dupa producerea evenimentului, in conditiile prevazute la art. 111; j. formularul pentru inregistrarea accidentului de munca, denumit in continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

Dosarul de cercetare, intocmit de comisia numita de catre angajator, se inainteaza pentru verificare si avizare la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii. Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va aviza si va restitui dosarul in cel mult 7 zile lucratoare de la data primirii. 

Dosarul va fi insotit de avizul inspectoratului teritorial de munca. 

In cazul in care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, dispune in scris masuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare si/sau completarea dosarului, dupa caz. 

Comisia de cercetare va completa dosarul si va reface procesul-verbal de cercetare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului. 

Daca evenimentul urmat de incapacitate temporara de munca a rezultat in urma unui accident, inspectoratul teritorial de munca va inainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmarire penala, imediat dupa avizare. 

Dosarul de cercetare original, intocmit de inspectoratul teritorial de munca, va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii, in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii. Dosarul de cercetare intocmit de comisia de cercetare numita de Inspectia Muncii se avizeaza de catre inspectorul general de stat. 

Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de persoane, ca urmare a unui eveniment si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi pastrat la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pana la emiterea hotararii judecatoresti prin care se declara decesul persoanelor disparute, conform prevederilor legale in vigoare; dupa completarea dosarului, acesta va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii. 

Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii. 

In cazul in care Inspectia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, poate dispune completarea dosarului si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare. 

Inspectoratul teritorial de munca va intocmi noul proces-verbal de cercetare si/sau va completa dosarul, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului, pe baza observatiilor transmise de Inspectia Muncii. Inspectoratul teritorial de munca transmite dosarele de cercetare organelor de urmarire penala numai dupa ce au fost avizate de catre Inspectia Muncii. 

Dosarul de cercetare completat si noul proces-verbal de cercetare intocmit vor fi transmise organelor de urmarire penala. 

Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, inaintat organelor de urmarire penala, se restituie la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pentru completare si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, in cazul in care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat in baza unui act medico-legal. Dosarul se restituie la inspectoratul teritorial de munca in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestuia. Completarea dosarului si intocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munca. Dosarul completat si noul proces-verbal de cercetare vor fi inaintate in vederea avizarii la Inspectia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munca in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii. 

Dupa avizarea de catre Inspectia Muncii, dosarul va fi inaintat organelor de urmarire penala de catre inspectoratul teritorial de munca.

 

Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca - model actualizat la data de 12 Iulie 2024