Fisa postului asistent de farmacie

 Manager  

FIŞA POSTULUI 

I. INFORMATII GENERALE ALE POSTULUI 

1. Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL  

2. Numele și prenumele titularului  

3. Locul de muncă: FARMACIE. 

4. Nivelul postului: funcţie de execuţie 

5. Gradul profesional al ocupantului postului: principal 

6. Vechimea în specialitatea necesară: 

- Asistent medical debutant, fără vechime  

- Asistent medical, 6 luni vechime ca asistent medical BV  

- Asistent medical principal, 5 ani vechime ca asistent medical  

7. Timp de munca: ture de 8 ore/zi; (ture de 8 ore/zi sâmbăta, duminica și în zilele de  sărbătoare legală), in doua ture. 

8. Cod COR: 321301 

  

II. SPECIFICAŢIILE POSTULUI 

Scopul principal al postului: asigură nevoile de îngrijiri generale de sănătate şi furnizează servicii  generale de sănătate de natură preventivă, curativă şi de recuperare; 

Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale 

Pregătire de bază, (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale):  X

- Școală postliceală PL (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an sau şcoală Postliceală sanitară) 

 - Studii superioare SSD /S ( superioare de scurtă durată/ superioare)  

Pregătire de specialitate: 

Pregătire de specialitate: 

- Alte studii, cursuri şi specializări, grade profesionale, etc. 

Nivel de certificare şi autorizare 

- Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. 

- Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. în conformitate cu prevederile OUG 144/2008 actualizată,  privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei  de asistent medical. 

- Asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii  cauzate prin actul medical - încheiată anual, în conformitate cu prevederile legislaţiei în  vigoare. 

III. POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII: 

• Subordonat: farmacist sef, farmacist; 

• Are în subordine: Personalul auxiliar din secţie; 

• Înlocuieşte: nu este cazul. 

IV. RELAŢII DE MUNCĂ: 

• Ierarhice: Manager, Director de Îngrijiri, Farmacist șef; 

• Funcţionale: farmacist, asistenţi medicali, personal auxiliar - din secția în care își desfășoară  activitatea; profesioniști din alte departamente; 

• De reprezentare: nu este cazul; 

• Delegare de atribuţii şi competenţă : 

- în cazul în care lipseşte din unitate - nu este cazul 

- respectarea competențelor în raport cu sarcinile delegate de către farmacistul sef 

- respectarea competențelor în raport cu sarcinile delegate către personalul din subordine, a  elevilor și asistenților medicali aflați în stagiu clinic / reatestare. 

V. ACTIVITĂŢILE EXERCITATE CU TITLUL DE ASISTENT MEDICAL (Legea  278/2015, OUG 144/2008) 

1. Stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri  generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de  a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de a  efectua aceste servicii;  

2. Protejarea și ameliorarea sănătății prin administrarea tratamentului conform prescripțiilor  medicului;  

3. Elaborarea de programe și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate în baza  competenței de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le permită  un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească;  

4. Acordarea primului ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri  imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofă a acestor  măsuri; 

5. Raportarea activităților specifice desfășurate și analiza independentă a calității îngrijirilor de  sănătate acordate pentru îmbunătățirea practicii profesionale de asistentul medical; Desfășurarea de  activități de formare și pregătire teoretică și practică în instituții de învățământ pentru pregătirea  viitorilor asistenți medicali generaliști, precum și de activități de pregătire a personalului sanitar  auxiliar."  

VI. RESPONSABILITĂŢILE ȘI OBLIGAȚIILE POSTULUI 

ATRIBUȚII GENERALE 

1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi  cerinţelor postului. 

2. Cunoaște și respectă Regulamentul intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al  spitalului. 

3. Activităţile desfăşurate de asistenţii medicali se exercită cu asumarea responsabilităţii privind  planificarea, organizarea, evaluarea şi furnizarea serviciilor, precum şi cu privire la totalitatea  actelor şi tehnicilor practicate. 

4. Participă, în limita competențelor, la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă secție/  compartiment 

5. Comunică cu pacienții și aparținătorii acestora într-un limbaj adecvat nivelului lor de  înțelegere în scop psiho-terapeutic 

6. Acordă servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare, indiferent de casa de asigurări  de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. 

7. Utilizează sistemul informatic integrat în limita drepturilor acordate folosind ID și parola  proprie ( proceduri, medicație, materiale sanitare, validare card de sănătate, statistică) 

8. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor  asociate asistenţei medicale . 

9. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de  câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. 

10. Respectă secretul profesional şi Codul de etică profesională al Spitalului Județean de Urgență  Alba Iulia 

11. Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 

12. Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine. 13. Efectuează controlul periodic impus de lege; 

14. Respectă « Drepturile pacientului » conform Ordinului MS 46/21.01.2003, completată cu Legea 347/2018 

15. Participă la cursuri de perfecţionare profesională organizate la nivel de unitate sanitară, la  cursuri de Educație Profesională Continuă organizate de OAMGMAMR etc. asigurându-şi o  permanentă perfecţionare a cunoştinţelor profesionale.  

16. Respectă programul de lucru şi programarea concediului de odihnă.

17. Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuşi. 

18. La începutul şi sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezenţă. 

19. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de muncă. 

20. Respectă legislaţia în vigoare privind răspunderea civilă a personalului medical. Asistentul  medical care acordă asistenţă medicală în sistemul public este obligat să încheie o asigurare  de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin  actul medical. 

21. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia pe baza  certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi  Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul annual se acordă numai după încheierea  asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul  respectiv. 

22. Asistentul medical îşi desfăşoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice şi funcţionale. 

23. Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi întocmai a  sarcinilor prevăzute în fişa postului. 

24. Sa respecte cu strictete procedurile procedurile interne referitoare la protecția datelor cu  caracter personal, precum și procedurile privind securitatea informatică.  

Să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter  personal pe care le prelucreaza în virtute atributiilor sale de serviciu. 

Nu v-a divulga nimănui și nu va permite nimanui să ia cunoștință de parolelel și mijloacele  tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de  serviciu. 

Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele  informatice ale spitalului cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în  atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic. Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare  a datelor personale disponibile pe computerul spitalului cu ajutorul căruia ăși desfășoară  activitatea. 

Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea  atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție atât în ce privește conservarea suporturilor, cat si  in ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru. Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit,  cât și, eventual în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter  personal se regăsește în atributiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său  ierarhic. 

Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un alt suport date cu caracter personal, către  sisteme informatice care nu se afla sub controlul spitalului sau care sunt accesibile in afara  societătii, inclusiv stick-uri, USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de email, foldere accesibile,  via FTP sau orice alt mijloc tehnic. 

Respeca=tarrea de către salariați a tuturor obligațiilor referitoare la protectia datelor cu  caracter personal prevăzute în Regulamentul Intern, Fișa Postului și instrucțiunile directe ale  superiorilor ierarhici este obligatorie, nerespectarea lor este sancționată potrivit  regulamentului intern. 

25. Este loial colectivului și intituției, respectând ierarhia, confidențialitatea și secretul  profesional. 

26. Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienți, precum şi  intimitatea şi demnitatea acestora. 

Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura  acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer,  detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă  juridic;

27. Are o ținută vestimentară decentă și în concordanță cu normele de protecție a muncii din  sistemul sanitar. Poartă ecuson cu numele și prenumele scris în clar precum și funcția. 

28. Identifică, evaluează și revizuie riscurile pentru activitățile desfășurate, aplică măsurile de  control pentru riscurile identificate și le transmite responsabilului cu riscurile din sectorul său  de activitate 

29. Identifică neconformitățile, completează Fișa de neconformitate cu avizul șefului ierarhic și  o înregistrează și depune la Secretariatul instituției 

30. Identifică evenimentele adverse și a celor potențial de afectare a pacientului și completează  Raportul de evenimente adverse și a celor cu potențial de afectare a pacientului, pe care îl va  înregistra și depune la Secretariatul instituției după ce a fost avizat de șeful ierarhic 

31. Are obligația ca în termen de 5 zile de la data primirii oricărei note, adrese, proceduri,  protocoale, instructiuni de lucru să şi le însuşească şi să şi le asume cu semnătură de luare la cunoştinţă. Excepție de la încadrarea în termenul menționat fac angajații care beneficiază de  concediu (de orice tip) sau au contractual de muncă suspendat, cu amendamentul că în 5 zile  de la reluarea activității vor trebui să subscrie prezentei atribuţii respectând aceleași termene. ATRIBUȚII SPECIFICE 

1. Organizează spațiul de muncă și activitățile specifice necesare diluției citostatice; 

2. Asigură recepția, depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor farmaceutice. 3. Aranjează medicamentele în rafturi, conform regulilor stabilite; 

4. Eliberează medicamente, materiale sanitare conform documentelor de eliberare (foi de  condică). 

5. Asigură trasabilitatea medicamentelor și a diluțiilor efectuate; 

6. Realizează diluțiile citostaticelor conform schemei de tratament/protocolului. 

7. Va lua toate măsurile necesare pentru a asigura stabiliatea fizico- chimica, biologică și  microbiologică a preparatelor obținute;  

8. Va lua toate măsurile necesare pentru a evita orice eroare (solvent incompatibil cu produsul  farmaceutic, erori în identificarea pacientului, precipitarea diluțiilor, erori de prescriere etc.);  

9. La eliberarea diluțiilor se verifică datele pacientului înscrise pe eticheta flaconului, DCI-ul  medicamentului diluat, concentrația acestuia, aspectul soluției, data de valabilitate; 

10. Asigură eliberarea diluțiilor unui reprezentant al secției (asistent), care va semna pentru  primirea și recepția acestora; 

11. Desfășoară toate activitățile necesare astfel încât să asigure eliberarea diluțiilor respectand  scheme de tratament; 

12. Verifică documentele de eliberare să fie completate corespunzator și să conțină parafa și  semnătura medicului prescriptor, concentrațiile prescrise pentru fiecare pacient. 

13. Verifică corespondența medicamentelor eliberate cu cele prescrise pe condică, termenele de  valabilitate a medicamentelor și produselor farmaceutice și previne degradarea lor. 

14. Participă la recepția și eliberarea medicamentelor pe programele nationale de sănătate. 

15. Utilizează și pastrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotarea farmaciei; 16. Operează în calculator documente de eliberare a medicamentelor și materialelor sanitare  conform programului agreat de instituție, CASAB, CNAS, unde instituția are relații contractuale. 

17. Răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, atât de gestiunea valorică a acesteia cât şi de  integritatea produselor pe durata conservării lor în farmacie; 

18. Se asigură că are materiale consumabile şi instrumentar în concordanţă cu necesarul din punct  de vedere cantitativ și calitativ. 

19. Depozitează materialele consumabile şi instrumentarul cu respectarea condiţiilor specifice necesare pentru fiecare produs în parte. 

20. Răspunde de aplicarea regulilor generale de curăţenie şi dezinfecţie, urmăreşte realizarea igienizării în spaţiul de lucru şi verifică respectarea planului de curăţenie al personalului abilitat. 

21. Respectă şi aplică normele prevazute în Ordinul M.S.F. nr. 961 din 2016 pentru aprobarea  Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia și sterilizarea în unităţile sanitare publice și private,  tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și 

dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc,  metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a  metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;, 

22. Realizează dezinfecția zilnică a hotelor, a meselor de lucru conform legislației în vigoare și  foloseșe hotele conform instrucțiunilor producătorului; 

23. Poartă echipament de protecţie corespunzator, care va fi schimbat ori de câte ori este necesar; 

24. In cazul accidentelor (ex.spargere fl. cu citostatice,contact cu medicamentele citostatice etc) se  vor lua toate masurile necesare, conform indicatiilor din procedură;  

25. Supravegheaza colectarea materialelor si deseurilor rezultate in timpul activitatii curente si se  asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii; 

VII. RESPONSABILITĂŢILE ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST ÎN  PREVENIREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE O.M.S. nr. 1101/ 2016 şi cu  prevederile „Ghidului practic de management al expunerii accidentale la produse biologice” elaborat de MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 791  din 7 octombrie 2016 

a) depozitarea și distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea  transmisiei agentului infecțios către pacienți; 

b) distribuirea medicamentelor antiinfecțioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în spital și ținerea unei evidențe adecvate; 

c) depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe și distribuirea lor în  mod adecvat; 

d) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și aplicarea  practicilor adecvate; 

e) menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire; 

f) participă la pregătirea personalului; 

g) aplică prevederile procedurii în cazul expunerii accidentale la produse biologice  

VIII. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLAŢIEI IN VIGOARE ORDINULUI M.S.F. nr. 1226 / 2012 PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE  MEDICALE ŞI A METODOLOGIEI DE CULEGERE A DATELOR PENTRU BAZA  NAŢIONALĂ DE DATE PRIVIND DEŞEURILE REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE  MEDICALE 

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate  din activități medicale. 

IX. APLICAREA NORMELOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (NSSM)  conform Legii 319/2016 privind securitatea și sănătatea în muncă și Normelor generale de  protecție a muncii / 2002 

În conformitate cu prevederile art.22-23 din L319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă  lucratorul care încadrează acest loc de muncă are urmatoarele atribuţii pe linia securităţii şi sănătăţii  în muncă: 

În calitate de lucrator are următoarele atribuţii: 

1. Inainte de începerea lucrului, ia în primire locul de muncă 

2. Pe timpul luării în primire a locului de muncă, verifică: 

- starea fizică a aparaturii cu care urmează să lucreze si dacă constată nereguli informează pe  conducatorul locului de munca despre aceasta şi urmează recomandările acestuia; - curăţenia la locul de munca şi dacă constată nereguli din proprie iniţiativa remediaza neregula constatată; 

3. După luarea în primire a locului de munca ia de la conducatorul locului de muncă,  măsurile cu caracter urgent ce trebuie rezolvate şi sarcinile curente de lucru pe ziua în curs; 

4. Pregăteşte locul de muncă pentru lucru:

- verifică dacă are toate materialele de care are nevoie, iar dacă este cazul solicită prin  conducătorul locului de munca să i se asigure cele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu  primite 

- pune în funcţiune aparatura pe care o deserveşte şi verifică modul ei de funcţionare. Dacă constată nereguli opreşte aparatura la care a constatat nereguli şi informează despre  aceasta pe conducătorul locului de munca. La aparatura la care s-au constatat nereguli nu se  lucrează până la remedierea neregulilor constatate. Neregulile constatate sunt remediate numai de  către persoane care au competenţa în acest sens. 

5. Pe masură ce sarcinile primite sunt rezolvate, informează despre aceasta pe conducătorul  locului de muncă. 

6. Dacă pe timpul indeplinirii sarcinilor primite apar nereguli în rezolvarea sarcinilor sau apar nereguli în funcţionarea aparaturii cu care lucrează pentru indeplinirea sarcinilor, informează imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca şi urmează recomandările acestuia. 

7. Nu părăseste locul de muncă fără aprobarea conducatorului locului de muncă. RASPUNDERI 

In conformitate cu prevederile art. 22 si 23 din legea 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în  muncă lucrătorul care încadrează acest loc de muncă are următoarele obligaţii pe linia securităţii şi  sănătăţii în muncă 

În calitate de lucrător are următoarele răspunderi: 

1. Să îsi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu  instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau  îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile  sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

2. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de  transport şi alte mijloace de producţie; 

3. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl  înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

4. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea  arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,  instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

5. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă  despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea  lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

6. Să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele  suferite de propria persoană; 

7. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,  pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi  inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

8. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi  fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate; 

9. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

10. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari; 

11. Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul despre rezultatele  controlului medical periodic; 

12. Dacă starea sa de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca şi să urmeze recomandările  acestuia. 

X. APLICAREA NORMELOR DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR (PSI)  Legea 307 din 2006 și Ordinul 1427 din 2013  

În ceea ce privește normele de prevenire și stingere a incendiilor are următoarele obligaţii  principale:

a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor  dispoziţii generale, precum şi regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul unităţii în care îşi  desfăşoară activitatea;  

b) să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în  dotarea unităţii în care este angajat sau îşi desfăşoară activitatea;  

c) să anunţe, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment  care poate produce o situaţie de urgenţă;  

d) să intervină, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru  stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din  dotare. 

XI. XII. ATRIBUȚII PE LINIE DE MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI  MANAGEMENTUL RISCURILOR : 

1. Respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității 

2. Respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform  fișelor de proces documentate pentru fiecare direcție / serviciu / birou / compartiment în  parte 

3. Participă la activități de îmbunătățire a calității serviciilor medicale și de îngrijire a  bolnavilor , într-un timp alocat de 2 ore/lună, sau readaptat în funcție de necesități, de către  medicul șef de secție sau asistentul coordonator.  

4. Utilizează exclusiv edițiile în vigoare ale documentelor sistemului de management al  calității 

5. Cunoaște și respectă politica managementului referitoare la managementul calității și  managementul riscurilor 

6. Participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calitații stabilite de management și a  obiectivelor specifice locului de muncă 

7. Identifică, evaluează și revizuie riscurile pentru activitățile desfășurate, aplică măsurile de  control pentru riscurile identificate și le transmite responsabilului cu riscurile din sectorul  său de activitate 

8. Identifică neconformitățile, completează Fișa de neconformitate cu avizul șefului ierarhic și  o înregistrează și depune la Secretariatul instituției 

9. Identifică evenimentele adverse și a celor potențial de afectare a pacientului și completează  Raportul de evenimente adverse și a celor cu potențial de afectare a pacientului, pe care îl va  înregistra și depune la Secretariatul instituției după ce a fost avizat de șeful ierarhic 

10. Are obligația ca în termen de 5 zile de la data primirii oricărei note, adrese, proceduri,  protocoale, instructiuni de lucru să şi le însuşească şi să şi le asume cu semnătură de luare la  cunoştinţă. Excepție de la încadrarea în termenul menționat fac angajații care beneficiază  de concediu (de orice tip) sau au contractual de muncă suspendat, cu amendamentul că  imediat după reluarea activității vor trebui să subscrie prezentei atribuţii respectând aceleași  termene. 

XII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE: 

• Are obligația păstrării confidentialității asupra tuturor datelor și informațiilor obținute în  executare sarcinilor de serviciu sau în legătura cu serviciul. 

XIII. MENŢIUNI SPECIALE 

• Participă la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali în cadrul stagiilor de instruire  practică. 

• Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi  calificare profesională pentru realizarea obiectivelor calităţii. 

• Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru: 

▪ spirit de observaţie 

▪ comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect ▪ capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit 

▪ necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare  distributivă

▪ instituirea actului decizional propriu 

▪ capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă 

▪ manualitate şi responsabilitate 

▪ discreţie, corectitudine, compasiune 

▪ solidaritate profesională 

▪ valorizarea şi menţinerea competenţelor 

▪ informarea, participarea, evaluarea performanţei 

▪ reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi 

▪ susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor. 

XIV. RECOMPENSAREA MUNCII 

• Salariul : conform legislației în vigoare 

• Forma de salarizare : conform legislației în vigoare 

• Recompensări indirecte : nu este cazul 

XV.TERMENI ŞI CONDIŢII 

• Încheierea contractului individual de muncă : la angajare; 

• Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit legislaţiei în vigoare; 

• Timpul de muncă şi timpul de odihnă : conform contractului individual de muncă,  Ordinului MS 870/2004 cu modificările și completările ulterioare, contractului colectiv de  munca; 

• Protecţia socială a salariaţilor membrii ai sindicatului conform contractului colectiv de  munca aplicabil și legislației în vigoare; 

• Formarea profesională conform legislației în vigoare; 

• Normative de personal conform legislației. 

XVI. SISTEMUL DE PROMOVARE 

• Posturile în care poate promova angajatul din postul actual: conform H.G.nr.286/2011,  TITLUL II;  

• Criteriile de promovare: conform H.G.nr.286/2011, TITLUL II și a procedurii operaționale  aprobate. 

XVII. CRITERII DE EVALUARE 

• Criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale în baza Dispoziţiei  nr.314/2011 si Dispoziţiei nr.85/2015 emisa de Consiliul Judeţean Alba conform  Regulamentului de evaluare a performanţelor profesionale individuale. 

XVIII. LEGISLAŢIE: 

 GENERALĂ 

• Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ; 

• Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor,  ORDIN nr. 1427 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare  împotriva incendiilor la unităţi sanitare; 

• Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii; 

• Ordin nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentrua probarea Normelor tehnice privind  gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a  datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

• Ordin Nr. 961 din 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia  și sterilizarea în unităţile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru  testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor  recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare  a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare; 

• ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de  supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile  sanitare şi cu prevederile„ Ghidului practic de management al expunerii accidentale la 

produse biologice”elaborat de MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN MONITORUL  OFICIAL NR 791 din 7 octombrie 2016 

• Codul de etică şi deontologie profesională al personalului din cadrul Spitalului Județean de  Urgență Alba Iulia; 

• Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Județean de  Urgență Alba Iulia; 

 SPECIFICĂ  

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea  profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent  medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,  Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările aduse prin Legea nr.  187/2012; 

Legea nr. 53/2014; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014; 

Legea nr. 140/2014; 

Legea nr. 278/2015. 

• Legea 46/2003 privind Drepturile pacientului; 

• Atribuţiile asistentului medical generalist din secţiile cu paturi conform OMS 560/1999; 

• Ordin nr. 2713/29.11.2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire  profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentr u calificarea  asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul  preuniversitar postliceal; 

• Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de  modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul  Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”); 

• Standardul ocupaţional privind profesia de asistent medical generalist. 

XIX.PRECIZĂRI 

• În funcţie de perfecţionarea sistemului de organizare şi a sistemului informaţional şi  informatic, de schimbările legislative, prezenta fişă a postului poate fi completată cu atribuţii, lucrări sau sarcini specifice noilor cerinţe, care vor fi supuse avizării OAMGMAMR și  comunicate ulterior salariatului.  

Am primit un exemplar din fisa postului și îmi asum responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor  ce îmi revin şi consecințele din nerespectarea acestora.