INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII PRIVIND LUCRUL CU MINIEXCAVATORUL

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATEA MUNCII PRIVIND LUCRUL CU MINIEXCAVATORUL I. PREVEDERI GENERALE 

Conţinut 

Art. 1 

a) Prezentele instructiuni cuprind prevederi de securitate si sanatate a muncii pentru  eliminarea sau prevenirea accidentelor de muncă specifice activităţii de lucru cu  miniexcavatorul.  

Scop  

Art. 2 

Scopul acestor norme este diminuarea sau eliminarea pericolelor de accidentare existente în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia:  

a) executant  

b) sarcină de muncă  

c) mijloace de producţie  

d) mediul de muncă 

Domeniu de aplicare 

Art. 3 

Prevederile acestor instructiuni se aplică lucratorilor angajati ai SC....................SRL,  corespunzator postului de miniexcavatorist. 

Art. 4 

Prevederile prezentelor instructiuni se aplică cumulativ cu prevederile Legii nr.319/2006 a  securitatii si sanatatii in munca,HG nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,HG nr.1146  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre  lucratori a echipamentelor de munca,celelalte acte normative pe linie de securitate si  sanatate in munca in vigoare..  

.  

Revizuirea instructiunilor 

Art. 5 

Prezentele instructiuni se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este  necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, tehnologică,standarde,etc.,  survenite la nivel naţional,la nivelul societatii sau a proceselor de muncă.

  

Definiţie 

Art. 6 

Prin lucru cu miniexcavatorul se întelege orice activitate de excavare si incarcare de  materiale, desfăsurată pe teritoriul care aparţine societatii. 

Instruirea pesonalului 

Art. 7 

Instruirea de securitate si sanatate a muncii se va face pe faze, în conformitate cu  prevederile Legii nr.319/2006 si a HG nr.1425/2006.  

- instruirea introductiv generala - la angajare  

- instruirea la locul de munca - la angajare sau la schimbarea locului de munca  - instruirea periodica – la doua luni 

Dotarea cu echipament individual de protecţie 

Art. 8  

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protecţie se va face conform HG  nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si HG nr.1048/2006 privind cerintele minime  de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale  de protecţie la locul de munca. 

II. EFECTUAREA LUCRĂRILOR 

1. Înainte de inceperea executării lucrării, personalul trebuie sa efectueze recunoaşterea  terenului pentru inventarierea si marcarea obstacolelor care exista in zona de lucru: -- linii electrice, instalaţii, conducte de apa, conducte de petrol, conducte de gaze,  cabluri electrice etc.  

2. Inainte de inceperea lucrului, personalul trebiue sa verifice starea tehnica a  utilajului.Toate dispozitivele de securitate cu care este echipat utilajul trebuie sa fie in  stare de funcţionare.  

3. Starea tehnica a utilajului inainte de inceperea lucrului trebuie sa corespunda  prevederilor conţinute in cartea tehnica .  

4. Se interzice exploatarea utilajelor care nu corespund la verificările tehnice.Inceperea  lucrului trebuie făcuta numai dupa efectuarea remedierilor si reparaţiilor necesare. 

5. Se interzice continuarea lucrului si trebuie evacuaţi din zona salariaţii,utilajele si  anunţat conducătorul lucrărilor in următoarele cazuri: 

 -- daca in timpul lucrului sedescoperă construcţii si instalaţii subterane care nu sau  cunoscut inainte de inceperea lucrărilor; 

-- daca se constata existenta gazelor toxice sau inflamabile; 

-- daca se constata apariţia apei subterane; 

-- daca se constata existenta muniţiilor neexplodate; 

-- daca se atinge accidental un cablu electric. 

6. Reluarea lucrului este permisa numai dupa luarea masurilor corespunzătoare de  securitate si sănătate in munca; 

7. Se interzice efectuarea de intervenţii la instalaţiile electrice ale utilajelor de către  lucratorul care deserveşte utilajul. Orice lucrare la instalaţiile electrice trebuie sa fia  executate de un electrician autorizat in acest scop.  

8. La părăsirea locului de munca, la constatarea unei defecţiuni, la alimentarea cu  combustibil, lucratorul trebuie sa oprească utilajul.  

9. In timpul funcţionarii utilajului se interzice efectuarea oricărei intervenţii asupra  utilajului, cu excepţia celor pentru care Cartea tehnica prevede ca trebuie efectuate cu utilajul in funcţiune. 

10. La efectuarea intervenţiilor prevăzute in Cartea utilajului, ce trebuie sa fie efectuate cu utilajul in stare de funcţionare, este necesar sa se ia masuri pentru a se preintampina  producerea oricărui accident.  

11. Intervenţiile la utilaje trebuie sa se efectueze numai dupa oprirea utilajule si  blocarea mecanica contra pornirii accidentale. 

12. Utilajele trebuie sa fie parcate numai in spatii special destinate sau in spatii cu teren  stabil, a cărui înclinare nu trebuie sa prezinte pericol pentru stabilitatea statica a  utilajului. Dupa parcare utilajul trebuie sa fie asigurat impotriva pornirii necomandate a  acestuia.  

13. Parcarea utilajului nu trebuie sa împiedice circulaţia personalului si a vehiculelor sau  efectuarea de lucrări in zona.  

14. Dupa terminarea lucrului sau la predarea schimbului lucratorul trebuie sa cureţe  utilajul si sa consemneze in carnetul utilajului constatările făcute in timpul funcţionarii  acestuia si propuneri pentru remedieri sau reparaţii. 

III. MINIEXCAVATORUL 

1. Conducerea utilajului in timpul deplasărilor de la un punct de lucru la altul si  exploatarea lui in timpul lucrului trebuie sa se faca conform instrucţiunilor de  exploatare. 

2. Exploatarea utilajului dotat cu echipament de ridicat trebuie sa se faca conform  prevederilor reglementarilor normativelor in vigoare. 

3. Este interzisa deplasarea utilajului cu cupa incarcata. 

4. In timpul deplasării utilajului este interzisa aşezarea sau scoaterea platelajelor. 

5. Este interzis a se trece cu cupa goala sau incarcata pe deasupra cabinei  autovehiculului, precum si rămânerea şoferului in cabina sau pe autovehicul in  momentul descărcării cupei. Încărcarea trebuie făcuta prin spate sau prin părţile  laterale ale miniexcavatorului. 

6. Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile pe platforma utilajului. 

7. Miniexcavatorul trebuie folosit numai cand poate acţiona de pe teren plan si rezistent,  in raport cu presiunea exercitata de senile sau pneuri pe suprafaţa terenului. 

8. Traseul pentru deplasarea miniexcavatorului trebuie sa fie bine nivelat si eliberat de  obstacole. Pe terenuri slabe trebuie sa se prevadă podine continue din dulapi sau  grinzi, pentru deplasarea miniexcavatorului pe senile.  

9. Este interzisa oricărei persoane staţionarea sau circulaţia in raza de acţiune a  miniexcavatorului. 

10. Se interzice utilizarea cabulrilor innadite.

11. Lucrul simultan, in trepte, a doua miniexcavatoare situate unul in dreptul altuia, este  permis numai in cazul cand intrevalul pe orizontala al miniexcavatorului de pe frontul  de lucru este de cel puţin 20 m. 

12. Se interzice deplasarea cu mijloace proprii a miniexcavatoarelor pe drumuri cu pante  mai mari de 15grd. Coborarea trebuie se se execute cu ajutorul unui tractor. Se interzice aşezarea grinzilor, traverselor etc.sub mecanismul de deplasare a  miniexcavatorului (roti, şenilele) pentru al frâna. 

13. Începerea lucrului, deplasarea miniexcavatorului, schimbarea regimului de lucru,  precum si orice manevra trebuie sa se execute numai dupa ce s-au dat in prealabil  semnale avertizoare (fluier, sirena, clopot) 

14. Pe miniexcavator trebuie afişat codul de semnalizare, care trebuie adus la cunoştinţa  tuturor angajaţilor ce au acces la lucrările din raza de acţiune a miniexcavatorului. 

15. Mecanicul miniexcavatorului trebuie sa observe starea locului in care manevrează  miniexcavatorul, iar in cazul apariţiei pericolului de surpare sa indeparteze  miniexcavatorul intr-un loc sigur, sa anunţe lucratorii si sa aducă la cunoştinţa  conducătorului locului de munca. 

16. In cazul cand miniexcavatorul nu este dotat cu scara, se interzice orice intervenţie la  scripeţii braţului mobil al miniexcavatorului, daca acesta nu este sprijinit pe sol. 

17. Lucrul cu miniexcavatorul trebuie sa se efectueze conformunui program stabilit  anterior. 

18. Apa trebuie indepatrata din frontul de lucru si de pe caile de acces a  miniexcavatorului. 

19. Se interzice circulaţia sau staţionarea personalului intre miniexcavator si mijloacele ce  se incarca si sub braţul mobil sau cupa acestuia, in timpul cat miniexcavatorul este in  funcţiune. 

20. În timpul funcţionarii miniexcavatorului conducătorul acestuia nu trebuie sa permită  accesul in cabina a nici unei persoane, excepţie facand personalul de revizie si control tehnic. 

21. Se interzice efectuarea oricăror lucrări sau staţionarea personalului in frontul de lucru  cand miniexcavatorul este in funcţiune, in cazul in care se lucrează cu o singura  treapta, iar in cazul in care se lucrează cu doua trepte se admite lucrul in frontul de  lucru numai la treapta superioara. 

22. În timpul exploatării miniexcavatorului se interzice executarea următoarelor acţiuni: ∙ schimbarea gradului de înclinare a braţului mobil in cazul cand cupa este plina; ∙ punerea in mişcare a mecanismelor de întoarcere sau deplasare in timpul cand  cupa se infinge in sol; 

∙ izbirea cupei pe mecanismul de deplasare(roti, senile); 

∙ izbirea cupei pe pamant;  

∙ izbirea cupei pe pereţii vehiculelor; 

∙ remorcarea sau tragerea cu săgeata miniexcavatorului a oricărui obiect din  apropiere. 

23. Rotirea miniexcvavatorului şi mutarea acestuia în frontul de lucru trebuie sa se faca  numai atunci cand cupa nu atinge solul.  

24. Franarea părţii de sus a miniexcavatorului la punctul de golire având cupa umpluta  trebuie sa se faca incet, fara bruscări.

25. La oprirea miniexcavatorului, chiar pentru puţin timp, mecanicul trebuie sa sprijine  cupa pe sol. 

26. În timpul efectuării exploziilor in cariere de suprafata sau subterane, in frontul de lucru  sau in apropierea acestuia, miniexcavatorul trebuie evacuat într-un loc ferit, indicat de  conducerea tehnica a lucrărilor de excavaţii si trebuie protejat contra rocilor provenite  din explozie. 

27. Se interzice lucratorilor staţionarea pe maşini in timpul încărcării acestora cu  miniexcavatorul. 

28. Încarcarea maşinilor cu miniexcavatorul trebuie sa se faca numai dupa avartizarea  sonora, efectuata de către conducătorul acestuia.  

29. Manevrarea maşinilor trebuie sa se faca numai la semnalul conducătorului  miniexcavatorului. 

30. Este interzisa manevrarea cupei miniexcavatorului peste cablul de alimentare cu  energie electrica , neprotejat contra loviturilor mecanice.  

31. Se interzice conducătorului de miniexcavator sa incredinteze comanda  miniexcavatorului altei persoane. 

32. Se interzic staţionarea, deplasarea sau lucrul miniexcavatorului la o distanta mica de  marginea săpaturilor. 

33. In timpul lucrului mecanicul miniexcavatorului trebuie sa urmărească mişcarea cupei. 34. Intoarcerea cupei, in vederea incarcarii, trebuie sa se faca numai dupa ce aceasta  este degajata de material. 

35. Descărcarea cupei trebuie sa se faca de la inaltimea minima ce permite deschiderea  acesteia. 

36. Mecanicul nu trebuie sa părăsească miniexcavatorul in timp ce cupa este suspendata. Cand părăseşte miniexcavatorul, mecanicul trebuie sa sprijine cupa pe sol.  

37. Sunt interzise deplasarea miniexcavatorului si modificarea razei lui de acţiune cu cupa incarcata. 

In timpul deplasării miniexcavatorului cupa trebuie ţinuta la o inaltime de cel puţin 0,5  m de sol. 

38. In timpul mutării miniexcavatorului braţul mobil trebuie pus in direcţia de mers, iar  cupa trasa către brat. 

39. In timpul mutării miniexcavatorului se interzice insotitorilor sa se afle inaintea lui la o  distanta mai mica decât raza vizuala a manipulantului.