Fisa de post reprezentant comercial

DENUMIREA POSTULUI: REPREZENTANT COMERCIAL 

RELAŢII IERARHICE: este subordonat Directorului de vanzari 

RELAŢII FUNCŢIONALE:  

⮚ cu lucrătorii comerciali de la depozit pentru preluarea comenzilor 

⮚ cu colegii din magazin si din celelalte magazine din tara 

 

SCOPUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a asigura buna funcţionare a vânzărilor atât din punct de vedere calitativ (servicii), cât şi cantitativ (volumul de marfă).ACTIVITĂŢI PRINCIPALE: 

1. ASIGURĂ STOCUL DE PRODUSE CERUT  

 ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente) : 

⮚ • sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de  serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitați care nu sunt  cuprinse in atribuțiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici • sa realizeze documentatia de ofertare a produselor si 

serviciilor(cataloage, pliante, fise cu descrieri, liste de preturi) 

• sa identifice, contacteze clienti noi, carora le prezinta produsele si serviciile  firmei 

• sa prezinte noile produse si servicii ale firmei clientilor vechi 

• sa realizeze targetul lunar de noi clienti, prezentari,vanzari, incasari 

• sa culeaga informatii despre clienti din diverse surse (pagini aurii, registru  comertului, ministerul finantelor, analiza directa etc.) 

• sa construiasca si sa completeze permanent baza de date a clientilor cu  informatii relevante; 

• sa culeaga informatii despre clienti din diverse surse(pagini aurii, 

registru comertului, ministerul finantelor, analiza directa etc.) 

• sa replanifice clientii care din anumite motive nu au fost onorati 

• sa acorde consultanta in perioada de post-achizitionare in raport cu  

caracteristicile produsului sau serviciului comercializat si nevoia clientului 

• sa identifice pe baza datelor culese potentiale piete sau factori ce afecteaza  cererea pentru un anumit produs sau serviciu 

• sa identifice si sa analizeze tendinte de marketing si vanzari ale produselor  proprii si produselor concurente in zona alocata 

• sa finalizeze unele activitati de vanzare prin aplicarea si respectarea 

procedurilor privind procedurile legale existente 

• sa participe activ la marirea portofoliului de clienti 

• sa ofere consultanta si sa realizeze prezentari/ demonstratii de produs  clientilor 

• sa intretina relatiile cu clientii deja existenti 

• sa preia comenzile 

• sa livreze marfa si documentele aferente 

• sa realizeze target-urile impuse prin vizite zilnice la clienti 

• sa incaseze creantele de la clientii cu care colaboreaza 

• sa studieze in profunzime orice material (cataloage, site-uri, fise tehnice  etc.), astfel incat sa isi insuseasca cunostinte temeinice in ceea ce priveste  produsele pe care le comercializeaza 

• sa intocmeasca toate rapoartele si formularele solicitate de companie • sa respecte regulamentele si politicile companiei 

• sa prezinte produsele, sa preia si sa proceseze comenzile 

• sa mentina si sa extinda portofoliul de clienti prin noi vanzari 

• sa promoveze serviciile si produsele firmei 

• sa realizeze planul individual de vanzari 

• sa incheie contracte specifice activitatii 

• sa mentina relatia cu actualii clienti 

• sa actualizeze permanent baza de date 

• sa raspunda de respectarea termenelor de plata 

• sa intocmeasca rapoarte privind activitatea desfasurata (vanzari, incasari  etc.) 

• sa redacteze oferte si sa incheie contracte 

• sa respecte standardele cu privire la imaginea firmei si a brandurilor  comercializate 

• sa se preocupe de perfectionarea pregatirii profesionale 

• sa se preocupe de planificarea activitatii proprii 

• sa se preocupe de elaborarea materialului documentar 

• sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei 

• sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o  atitudine civilizata si corecta fața de toate persoanele cu care vine in contact; 

• sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul  unde desfasoara serviciul; 

• sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol; 

• sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii  si masurile de aplicare a acestora; 

• sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca  suferite de propria persoana sau de alti angajati; 

• sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si  sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini  sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si  bolilor profesionale; 

• sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune  in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi 

• sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut; 

• sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu  precizate de persoanele care au acest drept.loc în privinţa produselor RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI: 

⮚ Răspunde de asigurarea volumului de marfă corespunzător 

⮚ Răspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi) ⮚ Răspunde de condiţiile de igienă a mărfii 

⮚ Răspunde de informarea clienţilor 

⮚ Răspunde de rezolvarea problemelor şi de satisfacerea cerinţelor clientului ⮚ Informează superiorii cu privire la vânzări 

⮚ Identifică acele produse care nu se vând şi raportează Directorului de vanzari pentru măsuri adecvate 

⮚ Respectă instrucţiunile verbale şi scrise date de superiori 

AUTORITATEA POSTULUI: 

⮚ Utilizează echipamente, consumabile şi alte materiale puse la dispoziţie de firmă ⮚ Solicită şefului ierarhic ordinea de desfăşurare a sarcinilor de serviciu 

⮚ Solicită informaţii privind situaţiile cerute de şeful direct 

⮚ Solicită explicaţii privind modul de desfăşurare a sarcinilor de serviciu 

  

SPECIFICAŢIILE POSTULUI 

NIVEL DE STUDII: minim liceul (diplomă de bacalaureat) 

EXPERIENŢĂ: 

⮚ Nu este obligatorie 

⮚ Au prioritate persoanele cu experienţă în domeniul comercial 

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE: 

⮚ Percepţie vizuală  

⮚ Atenţie: concentrare, mobilitate, distributivitate, selectivitate ⮚ Rapiditate  

⮚ Spirit practic 

⮚ Coordonare manuală bună 

⮚ Memorie vizuală bună 

⮚ Abilităţi de comunicare  

⮚ Capacitate de a lua decizii 

⮚ Persoană de încredere  

⮚ Implicare în activitate  

⮚ Dorinţă de a munci 

⮚ Capacitatea de a se descurca în condiţii de stres 

⮚ Rezistenţă la sarcini repetitive 

⮚ Rezistenţă la oboseală 

⮚ Capacitatea de a munci în echipă 

⮚ Autocontrol mediu 

⮚ Aspect fizic plăcut 

⮚ Motivaţie 

ECHIPAMENT NECESAR: 

⮚ Se va pune la dispozitie echipament personalizat, cu sigla firmei.   

  

SOLICITĂRI FIZICE: 

⮚ Rapiditate în realizarea sarcinilor 

SOLICITĂRI PSIHICE: 

⮚ Solicitare a atenţiei vizuale, auditive 

⮚ Solicitarea memoriei vizuale, auditive 

⮚ Rezistenţă la stres 

⮚ Muncă rutinieră 

⮚ Responsabilitate în deciziile luate  

⮚ Cerinţe de realizare a unor activităţi minuţioase 

⮚ Cerinţe de adoptare a unei atitudini de corectitudine şi de amabilitate pe tot parcursul programului de servire a clienţilor 

⮚ Solicitări permanente din partea clienţilor 

⮚ Îndeplinirea exigenţelor asistenţilor  

CONDIŢII DE MUNCĂ: 

⮚ Iluminare cu neon 

⮚ Temperatură de 15-25  

⮚ Umiditate moderată 

ATRIBUTII SSM 

(1) Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat. De asemenea, este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, precum si ale celorlalte acte normative in domeniul PSI si situatiilor de urgenta. 

(2) Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

Funcţii de execuţie sau operative 

∙ Respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce decurg din documentele SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII, aplicabile. 

∙ Toti lucratorii unitatii au, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, urmatoarele obligatii generale: 

1. sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca; 

2. sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

3. sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

4. sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 

5. sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 

6. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

7. sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru 

sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 8. sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; 

9. sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari; 

10. sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate a muncii si masurile de aplicare ale acestora, aduse la cunostinta, sub orice forma, de conducerea societatii sau de persoanele desemnate de catre aceasta; 

11. sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; 

12. sa isi insuseasca si sa aplice in mod corespunzator masurile stabilite de catre 

conducere, in planul de evacuare in caz de aparitie a unei stari de pericol grav sau iminent de accidentare; 

13. sa opreasca lucrul la aparitia unei stari de pericol grav si iminent de accidentare si sa informeze de indata conducatorul locului de munca; 

14. sa participe, in mod obligatoriu, la sedintele de instruire pe linia securitatii si sanatatii in munca, sa-si insuseasa tematica prelucrata si sa sustina testele prevazute de legislatia in vigoare. 

∙ Obligatii specifice pentru toti lucratorii: 

1. sa nu efectueze manevre si modificari nepermise la masini, instalatii, echipamente, aparate, precum si alte echipamente de munca; 

2. sa nu patrunda in zonele de restrictie sau in locurile de munca pentru care nu a fost instruit si sa nu faca interventii la tablourile electrice, la echipamentele tehnice alimentate cu energie electrica sau la alte echipamentele tehnice, daca nu este calificat in acest sens, chiar daca acestea nu sunt active; 

3. sa nu pastreze sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unităţii; 

4. sa nu conduca autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice sau alte substante care afecteaza reflexele normale si nivelul de concentrare necesar pentru aceasta activitate, precum si in stare de oboseala; 

5. sa nu transporte, depoziteze si manipuleze substante explozive, toxice sau inflamabile in conditii contrare prevederilor in vigoare si daca nu au fost instruiti si numiti special in acest scop; 

6. sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior si sa mentina permanent locul de munca si echipamentele cu care lucreaza in perfecta ordine si curatenie; 

7. sa nu accepte executarea unor activitati pentru care nu este pregatit profesional si instruit pe linie de securitate a muncii, precum si executarea unor lucrari in afara atributiilor de serviciu; 

8. sa respecte interdictiile privind fumatul si utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de aprindere a materialelor si a substantelor combustibile si inflamabile; 9. sa foloseasca corect, in timpul lucrului, echipamentele de protectie individuala sau 

colectiva, fiind interzisa utilizarea acestora in alt scop decat acela pentru care le-au primit sau pentru executarea unor lucrari in interes personal; 

10. sa de deplaseze numai pe traseele de acces stabilite si sa depoziteze materialele si echipamentele numai in spatiile recomandate de catre seful locului de munca; 

11. sa nu efectueze manevre sau interventii la instalatii sau echipamente (mecanice, electrice, etc.); 

12. sa verifice zonele de depozitare si echipamentele munca atat la inceperea, cat si la terminarea activitatii, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole de accidentare, de incendii, explozii, alte accidente generatoare de astfel de evenimente; 

13. sa coopereze, atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale, cu persoanele fizice sau juridice cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in vederea realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca. ∙ Salariatul are următoarele obligaţii principale generale în domeniul PSI, conform Legii nr.307/2006 : 

1. să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducătorul instituţiei; 

2. să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de conducătorul instituţiei; 3. să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară; 

4. să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare; 

5. să aducă la cunoştinţa conducătorului instituţiei orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu. 

∙ Totodată, fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 

1. să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul instituţiei; 

2. să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 

3. să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

4. să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducătorul instituției, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

5. să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu; 

6. să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.