Fisa-postului-inspector-resurse-umane

FIŞA DE POST 

Inspector Resurse Umane  

1. DEFINIREA POSTULUI 

1.1Numele şi prenumele titularului: ……………………….. 

1.2Denumirea postului: Inspector Resurse Umane  

1.3Poziţia (cod) în COR: 333304 

1.4Locaţia:  

1.5Poziţia în structura organizatorică: Compartiment Resurse Umane 

1.6Nivelul postului: 

∙ Execuţie: Specialist 

II. INTEGRARE ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

II.1Poziţionarea în cadrul organigramei: conform organigramei societăţii 

II.2Relaţiile ierarhice: 

∙ Este subordonat: Director Resurse Umane 

∙ Subordonează: - 

II.3Relaţii de colaborare: 

∙ Interne (orizontală/verticală): Board Management, Director General, Director Adjunct, departamentele operaţionale, tehnice şi de suport 

∙ Externe (colaborare, consultanţă): Colaboratori pe linia de SSM, Medicina Muncii, Resurse Umane, Contabilitate – Financiar, autorităţile publice cu atribuţii pe linia de capital uman 

II.4Înlocuiri: 

∙ Este înlocuit de: Inspector resurse umane 

∙ Înlocuieşte pe: Inspector resurse umane 

Fişa de post: Inspector Resurse Umane 

III. DESCRIEREA POSTULUI 

III.1 Scopul general al postului: Asigurarea tuturor activităţilor legate de evidenţa personalului şi de salarizare în cadrul companiei, în conformitate cu politicile firmei şi legislaţia în vigoare.  

III.2 Descrierea sarcinilor şi responsabilităţile specifice ale postului de muncă: 

III. 2.1 Recrutarea şi selecţia personalului (Întocmirea şi publicarea anunţurilor de angajare; Vizualizarea şi selecţia primară a CV-urilor, conform cerinţelor anunţului; Prezentarea CV-urilor selectate către managerul departamentului pentru care face recrutarea; Programarea şi organizarea interviurilor; Participare la interviuri; Organizarea testărilor speciale; Comunicarea cu candidaţii selectaţi/respinşi; Întocmirea şi transmiterea ofertelor de angajare; Programarea noului angajat la controlul medical); 

 

III.2.2 Angajarea personalului (Întocmirea documentelor de angajare, conform procedurilor interne; Instruirea noilor angajaţi; Inducţia noului angajat; Asigură legătura cu serviciul SSM extern pentru instruirea noilor angajaţi; Informează toate departamentele interesate asupra noului angajat pentru a se putea întocmi toate documentele de angajare, a se crea adresa de e-mail, conturi de acces, etc); Gestionarea documentelor de resurse umane (Întocmirea/ gestionarea dosarului personal al angajatului; Monitorizarea expirării perioadelor de probă şi anunţarea managetilor de departament pentru întocmirea evaluării la sfârşitul perioadei de probă şi prelungirea contractului; Întocmirea actelor legate de mişcarea personalului; Întocmirea actelor adiţionale de formare profesională şi gestionarea lor; Redactarea fişelor de post pe baza documentelor primite de la manageri/şefi departamente cu privire la sarcinile şi responsabilităţile posturilor; Concepe proceduri şi alte documente specifice firmei pe probleme de muncă; Elaborează instrumente de formalizare a politicilor de personal; Informează angajaţii cu privire la politicile de personal ale firmei; Actualizează şi difuzează la nivel de firmă documentele avizate; Arhivare documente);  
III.2.3 Introducerea şi transmiterea datelor personale/modificărilor în registrul electronic de evidenţă a personalului Revisal (Introducerea/ transmiterea noilor angajaţi, a modificărilor survenite, a încetărilor de activitate); 

III.2.4 Gestionarea activităţii de evidenţă personal angajat (Întocmirea deciziilor de personal, a notelor interne, a actelor de corespondenţă legate de obiectul sau de activitate; Întocmirea liste de evidenţă salariaţi, lista evidenţă copii salariaţi, diverse situaţii statistice referitoare la personal; Monitorizează respectarea normelor de comportament al firmei; Realizează anchetele disciplinare şi întocmeşte documentele pentru cercetarea disciplinară preliminară; Întocmeşte, la cererea salariaţilor, a diverselor tipuri de adeverinţe; Oferă, la 

Fişa de post: Inspector Resurse Umane 

solicitarea managerilor, informaţii cu privire la personal; Oferă orice informaţie legată de domeniul său de activitate; Ţine evidenţa instruirilor efectuate de salariaţi; Ţine evidenţa cu furnizori externi de formare profesională); 

III.2.5 Relaţia cu furnizorul de medicina muncii (Ţine evidenţa vizelor de medicina muncii şi comunică salariaţilor data expirării acestora; Programează salariaţii la controlul medical de angajare/periodic; Ţine legătura cu furnizorul de medicina muncii cu privire la reînnoirea contractelor, renegocierea clauzelor; Întocmeşte listele de salariaţi asiguraţi care stau la baza întocmirii facturilor; Comunică către firma care asigură serviciul de medicina muncii situaţia angajărilor şi a lichidărilor; Primeşte şi verifică facturile de plată; Organizează sesiunile de examinare medicală periodică prin furnizarea documentelor către medicul de muncii); 

III.2.6 Reprezentarea societăţii în faţa organelor de control ITM (Reprezintă societatea şi îndeplineşte toate documentele necesare pentru prezentarea în faţa organelor de control ITM; Susţine interesele societăţii în faţa organelor de control ITM); 

III.2.7 Reprezentarea societăţii în faţa serviciului SSM (Ţine legătura cu serviciul SSM şi furnizează toate informaţiile cu privire la noii angajaţi, modificările de personal, lichidări); 

III.2.8 Evaluarea personalului (Întocmirea drafturilor pentru chestionarele de evaluare a personalului şi definitivarea lor pe baza recomandărilor făcute de manageri; Întocmeşte deciziile de începere a procedurii de evaluare şi coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a personalului; Urmăreşte realizarea evaluării personalului aflat în perioada de adaptare profesională şi centralizează pe fiecare persoană concluziile evaluărilor săptămânale); 

III.2.9 Salarizarea personalului (Întocmeşte şi verifică pontajele lunare; Introduce în programul de salarizare, la angajare, datele salariatului şi toate modificările ulterioare; Introduce în calculator toate elementele necesare pentru calculul salariilor; Efectuează calculul salariilor avans/lichidare; Întocmeşte statele de plată avans/lichidare şi transmite sumele către financiar; Întocmeşte fişierele electronice de alimentare a conturilor de salarii şi le transmite băncii; Întocmeşte centralizatoarele lunare şi anuale cu privire la fondul de salarii, declaraţiile 112 şi 205 şi le transmite la organele fiscale în termenele legale; Întocmeşte dări de seamă lunare sau anuale cu privire la fondul de salarii şi alte problem legate de angajaţi şi le transmite la Direcţia Judeţeană de Statistică; Întocmeşte, la cerere, orice situaţie cu privire la fondul de salarii şi structura de personal; Întocmeşte state de bonus de deplasare, diurne de deplasare interne şi externe; Întocmeşte statele de regularizare a diurnelor externe; Întocmeşte la cerere, situaţii referitoare la cheltuielile cu salariile pentru post calcul proiect; Întocmeşte dosarul de recuperare a sumelor pentru concedii medicale de la CJPAS; Arhivare documente); 

Fişa de post: Inspector Resurse Umane 

III.2.10 Studierea şi Actualizarea legislaţiei în domeniu (Studierea noutăţilor legislative aplicabile domeniului pentru a furniza informaţii corecte şi la timp; Informarea conducerii societăţii cu privire la modificările legislative din sfera sa de activitate); 

III.2.11 Monitorizarea de relaţii de muncă al organizaţiei pentru prevenirea conflictelor de muncă ( Iniţiază întâlnirile de negociere pentru CCM cu persoanele abilitate din cadrul organizaţiei; Se asigură că pachetul – ofertă al angajaţilor respectă prin CIM termenii legali în vigoare pentru fiecare categorie de salariat şi că plata salariilor se face corect; Identifică potenţial surse conflictuale în legătură cu raporturile de muncă şi aduce la cunoştinţă managementului); 

III.2.12 Îndeplinirea oricăror alte sarcini ce intră în sfera sa de activitate stabilite de ierarhul superior. 

III.3 Responsabilităţile şi obligaţiile generale ale postului de muncă 

III.3.1 Responsabilităţi privind relaţiile interpersonale/ relaţiile cu managementul companiei: 

✔ Relaţiile interpersonale trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă şi loialitate faţă de colegi şi faţă de societatea Reveal Marketing Research; 

✔ Asigurarea şi respectarea unui climat de încredere şi respect reciproc la locul de muncă; 

✔ Este interzisă orice atitudine sau comportament ce ar da naştere unui mediu ostil şi neplăcut; 

✔ Relaţiile cu ceilalţi angajaţi sunt acelea de parteneriat guvernat de angajamentul colectiv pentru prosperitatea societăţii; 

✔ Respectarea regulilor de raportare şi nivelelor ierarhice ale societăţii; 

✔ Afişarea unei ţinute profesionale, care trebuie să cuprindă în linii mari: ∙ Igiena corporală corespunzătoare 

∙ Haine şi încălţăminte – în stare bună de întreţinere 

∙ Ţinuta de serviciu exclude îmbrăcăminte transparentă, fuste scurte sau pantaloni scurţi şi decolteuri exagerate 

✔ Asigurarea unui mediu profesional nediscriminatoriu; 

✔ Este interzisă orice formă de hărţuire sexuală – verbal, fizică sau vizuală; 

✔ Sunt strict interzise folosirea, vânzarea sau deţinerea ilegală de droguri sau abuzul de medicamente în timpul serviciului; 

✔ Sunt strict interzise consumul de băuturi alcoolice şi prezentarea la locul de muncă a salariatului sub influenţa alcoolului, drogurilor şi a medicamentelor cu efect sedative psihotoop. 

Fişa de post: Inspector Resurse Umane 

3.3.2 Responsabilităţi faţă de echipamentul din dotare: 

✔ Să folosească echipamentul din dotare exclusiv în scopul desfăşurării activităţii societăţii; 

✔ Nu are dreptul să ia, să vândă, să împrumute sau să înstrăineze pe orice cale resursele aflate în proprietatea societăţii, indiferent de starea sau valoarea acestuia, cu excepţia cazurilor în care au autorizaţia necesară; 

✔ Este responsabil de utilizarea eficientă şi bună întreţinere a echipamentului din dotare; 

✔ Nu are dreptul de a folosi reţeaua de computer într-un mod care ar putea aduce prejudicii celorlalţi salariaţi ai societăţii, ar încălca politicile interne ale acesteia şi prevederile Regulamentului Intern; 

✔ Nu are dreptul să utilizeze computerele, programele de computer sau alte componente ale reţelei în altă parte decât în birourile societăţii cu excepţia cazului în care au aprobarea scrisă a ierarhului superior; 

✔ Nu are dreptul să distribuie, să solicite sau să copieze imagini sau mesaje care pot fi considerate jignitoare sau controversate; 

✔ Este interzisă folosirea sistemelor de comunicaţii pentru comentarii sau instigări care pot afecta interesele sau imaginea societăţii, climatul şi relaţiile de muncă, sau pot conduce la accidente de muncă; 

✔ Utilizatorii răspund de protejarea informaţiilor utilizate şi/sau stocate pe/în contul (conturile) lor de pe sistemele aparţinând societăţii; 

✔ Să raporteze de îndată conducerii societăţii, orice breşă apărută în securitatea reţelei de calculatoare interne, precum şi orice incident survenit sau risc potential de utilizare abuzivă a reţelei de calculatoare; 

✔ Este interzisă copierea neautorizată a programelor de calculator protejate de licenţă, exceptând cazurile expres prevăzute de lege sau de către titularul dreptului de autor; 

✔ Este interzis utilizatorilor să se angajeze în acţiuni menite să deranjeze alţi utilizatori, să pericliteze buna funcţionare a altor sisteme, să împiedice accesul la reţeaua societăţii a unui alt utilizator autorizat să se sustragă măsurilor destinate garantării securităţii reţelei de calculatoare a societăţii sau să obţină acces la sisteme la care nu au drept de acces. 

3.3.4 Responsabilităţi în raport cu obiectivele postului: 

✔ Respectarea programului de lucru stabilit de societate; 

✔ Conştiinciozitatea vizavi de sarcinile pe care le are de îndeplinit; 

✔ Respectarea standardului de performanţă în executarea sarcinilor de servicii; 

✔ Răspunde de promovarea imaginii firmei prin comportamentul adoptat şi prin activitatea desfăşurată; 

✔ Răspunde de corectitudinea, calitatea şi eficienţa lucrărilor executate şi de respectarea termenelor stabilite; 

Fişa de post: Inspector Resurse Umane 

✔ Răspunde de securitatea şi integritatea datelor, documentelor şi suporturilor de informaţii cu care lucrează. 

3.3.4 Responsabilităţi privind regulamente şi procedurile de lucru: 

✔ Răspunde de respectarea ad literam a prevederilor Regulamentului Intern aplicabil la nivelul societăţii, a Codului de Conduită etică şi profesioanală, precum şi a tuturor notelor informative, acte adiţionale, decizii emise de conducerea societăţii care reglementează activitatea în cadrul societăţii; 

✔ Răspunde disciplinar, civil, material pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu sau prin neexecutarea acestora; 

✔ Răspunde de realizarea cu profesionalism a atribuţiunilor de serviciu încredinţate prin fişa postului, în caz contrar putând fi sancţionat disciplinar până la desfacerea contractului individual de muncă; 

✔ Are obligaţia de a îndeplini toate sarcinile şi atribuţiile de serviciu ce-i revin în mod direct din însuşirea şi respectarea legislaţiei în vigoare, cu care a fost instruit intern şi pentru care au fost încheiate şi semnate procese verbale, precum şi fişa individuală de instructaj privind securitatea şi sănătatea în muncă, ce vor constitui acte modificatoare ale prezentei fişe de post, completându-o în mod corespunzător. Toate aceste acte modificatoare ale fişei de post se vor regăsi la locul efectuării instruirilor; 

✔ Deasemenea prezenta fişă de post se completează cu orice alte obligaţii de serviciu, stabilite prin decizii sau note interne ale conducerii ierarhice, urmând ca actul de însărcinare comunicat să constituie anexă a acestei fişe de post, completându-o în mod corespunzător; 

✔ Atribuţiunile de serviciu prezentate în această fişă de post sunt minimale, astfel că alte sarcini apărute în cadrul activităţii desfăşurate ce vor fi comunicate, vor fi rezolvate operativ, astfel încât rezultatele activităţii prestate de ocupantul postului să fie în concordanţă cu cerinţele şi obiectivele societăţii. 

3.3.5 Obligaţii privind managementul mediului: 

✔ Să participe la instruirile organizate în cadrul societăţii cu privire la cerinţele legale de mediu şi alte cerinţe aplicabile politicii de mediu implementate în organizaţie; 

✔ Să-şi însuşească prevederile procedurilor de management de mediu şi noţiunile privind cerinţele de mediu predate cu ocazia instruirilor; 

✔ Să respecte prevederile cerinţelor legale şi reglementare aplicabile privind protecţia mediului şi să ia toate măsurile necesare şi suficiente pentru prevenirea producerii unei poluări a mediului la locul de muncă, pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau private, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale 

Fişa de post: Inspector Resurse de lucru; 

✔ Nu va evacua ape uzate direct în apele naturale şi nu va arunca în acestea nici un fel de deşeuri; 

✔ Nu va spăla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă; 

✔ Nu va deversa în apele de suprafaţă subterane ape uzate, menajere şi substanţe potenţial periculoase; 

✔ Să sesizeze şeful direct despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre şi în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major; 

✔ În cazul producerii unei poluări accidentale (scurgeri accidentale de ulei de la echipamente, etc.) va efectua toate lucrările necesare pentru înlăturarea cauzei producerii poluării şi pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsă; 

✔ Să depoziteze materialele necesare numai în locuri special amenajate, marcate; 

✔ Să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deşeuri de orice fel; 

✔ Să ia măsurile necesare de reducere la minim a cantităţilor de deşeuri rezultate din activitatea proprie; 

✔ Să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu nepericuloase; 

✔ Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; 

✔ Să nu abandoneze deseurile şi să le depoziteze numai în locuri special amenajate, autorizate; 

✔ Să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. 

3.3.6 Obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: 

✔ Să respecte măsurile generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

✔ Să respecte măsurile de protecţie a muncii specifice; 

✔ Să participe la instructajul de protecţie a muncii; 

✔ Să respecte regulile/măsurile de securitate şi sănătate în muncă referitoare la: 

❖ Fumatul în sediul societăţii – permis doar în spaţiile expres amenajate în acest sens 

❖ Planul de evacuare în caz de incendiu 

✔ Să utilizeze corect aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace; 

✔ Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

Fişa de post: Inspector Resurse Umane Page 7

✔ Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

✔ Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană; 

✔ Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securătăţii lucrătorilor; 

✔ Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

✔ Să-şi însuşească şi să respecte procedurile şi instrucţiunile proprii şi prevederile legislaţiei din domeniul securităţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

✔ Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

3.3.7. Obligaţii privind managementul situaţiilor de urgenţe: 

✔ Să-şi însuşească şi să respecte procedurile şi instrucţiunile proprii de acţiune în cazul situaţiilor de urgenţă, precum şi cerinţele legale în domeniu 

✔ Să participe la exerciţiile de simulare a unor situaţii de urgenţă organizate în societate 

✔ Să aducă la cunoştiinţa conducătorului de muncă şi/sau angajatorului în timp util orice situaţie de urgenţă care apare în timpul procesului de muncă 

 3.3.8. Obligaţii privind protecţia datelor cu caracter personal 

✔ Să respecte cu stricteţe procedurile interne referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi procedurile privind securitatea informatică; 

✔ Să păstreze în condiţiile de stricteţe parolele şi mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuţiilor sale de serviciu; 

✔ Nu va divulga nimănui şi nu va permite nimănui să ia cunoştinţă de parolele şi mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu; 

✔ Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale societăţii, cu excepţia situaţiilor în care această activitate se regăseşte în atribuţiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

✔ Să interzică în mod efectiv şi să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele Fişa de post: Inspector Resurse de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societăţii cu ajutorul căruia îşi desfăşoară activitatea; 

✔ Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea atribuţiilor sale cu cea mai mare precauţie, atât în ceea ce priveşte conservarea suporturilor, cât şi în ce priveşte depunerea lor în locurile şi în condiţiile stabilite în procedurile de lucru; 

✔ Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât şi, eventual, în mod mediat, cu excepţia situaţiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăseşte în atribuţiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

✔ Nu va transmite pe suport informatic şi nici pe un astfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul societăţii sau care sunt accesibile în afara societăţii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuţe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic; 

✔ Respectarea de către salariat a tuturor obligaţiilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fişa postului şi instrucţiunile directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru societate, nerespectarea lor este sancţionată potrivit regulamentului intern. IV. LIMITE DE COMPETENŢĂ: conform politicii societăţii  

V. CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

V.1 Competenţe: 

V.1.1 Nivel de studii: Medii 

V.1.2 Calificări necesare: Curs inspector resurse umane  

V.1.3 Experienţe: Minim 1 an într-un post similar 

V.1.4 Alte competenţe: 

a) Competenţe legate de specificul postului: 

b) Competenţe tehnice:  

- Cunoştinţe de utilizare PC, a programelor informaţionale specifice postului - Cunoştinţe legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate, echipamente etc.) 

c) Competenţe generale: 

- Exprimare fluentă – oral şi scris 

- Limba engleză: scris, citit, vorbit – minim nivel A2 

V.2 Abilităţi, calităţi şi aptitudini 

Fişa de post: Inspector Resurse Umane Page 9

V.2.1 Factori senzoriali: spirit de observaţie şi analiză; sinteză. 

V.2.2 Atenţie: atenţie concentrată, atenţie distributivă, prezenţa de spirit. V.2.3 Factori de inteligenţă: înţelegere tehnică, inteligenţă abstractă, capacitatea de a enunţa şi a rezolva problemele. 

V.2.4 Factori motivaţional – volitivi: motivaţie profesională, dinamism, rezistenţă la stres, independenţă deciziţională, loialiate faţă de firmă, obiectivitate, imparţialitate, atitudine pozitivă; 

V.2.5 Deprinderi organizatorice: rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor/documentelor, abilitate de a lucra atât individual, cât şi în echipă. V.2.6 Factori de personalitate: stabilitate psihică, prezenţă de spirit, responsabilitate, spirit ordonat, comunicativitate, loialitate, onestitate, punctualitate, spirit de iniţiativă, caracter pro-activ. 

VI. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ: 

6.1 Programul de lucru: 8 ore/zi, în intervalul orar: 9.00 – 17.00, la care se adaugă o pauză de masă de 30 minute 

6.2 Natura muncii: activitate de birou 

6.3 Deplasări: ori este câte ori e nevoie prin natura atribuţiilor de serviciu 6.4 Condiţiile materiale: 

∙ ambientale – activitate de birou: condiţii normale de mediu, controlate, nivel redus de zgomot, lumină naturală sau artificială 

∙ deplasări – conform aprobărilor conducerii, pe teritoriul României şi/sau străinătate; 

∙ spaţiu – închis sau open-space, după caz; 

∙ condiţii suplimentare (beneficii) – laptop, cheii de acces, asigurare de sănătate, tichete de masă 

6.5 Condiţii de formare profesională: stagii de pregătire în specificul societăţii, cursuri de pregătire/formare profesională, instruiri, seminarii, workshopuri, webinaruri etc 

VII. SALARIZAREA: Conform politicii societăţii. 

VIII. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ: Generale şi periodice/post, conform procedurii interne. 

IX. CRITERII DE EVALUARE : Abilităţi de negociere, capacitatea de a lua decizii şi de a reprezenta echipa/societatea, abilităţi de comunicare, atitudine proactivă, spirit de iniţiativă, spirit de organizare, punctualitate, interes pentru îmbunătăţirea performanţelor personale, dorinţa de dezvoltare, motivaţia, abilităţi tehnice, 

Fişa de post: Inspector Resurse Umane Page 10

calitatea muncii, comportamentul personal, eficienţa profesională, competenţele şi cunoştinţele, relaţia cu clienţii. Criteriile sunt cu caracter enumerativ, nu limitativ. 

X. EVALUAREA PERFORMANŢELOR INDIVIDUALE: Conform procedurii interne. 

XI. PERIOADA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR: De regulă, anual, la începutul anului următor celui pentru care se face evaluarea. În funcţie de necesităţi, evaluarea obiectivelor individuale poate avea loc şi pe parcursul anului, la frecvenţa pe care o stabileşte conducerea societăţii. 

Luat la cunoştinţă de către ocupantului postului, 

Numele şi prenumele, semnătura titularului postului - ………………………………………. Numele şi prenumele, semnătura superiorului ierarhic – …………………………………… 

A P R O B A T 

Director General 

………………….