INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU SCHELE SI ESAFODAJE

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

PENTRU SCHELE SI ESAFODAJE 

1. Schelele exterioare si interioare , din orice material , folosite la lucrările de construcţii montaj trebuie sa fie standardizate. Calitatea materialului intrebuintat , verificarea parţilor componente , precum si numărul de refolosiri trebuie sa fie controlate de conducătorul punctului de lucru si trebuie sa corespunda prescripţiilor tehnice in vigoare.  

2. Montarea si demontarea schelelor si eşafodajelor trebuie executate sub supravegherea si conducerea sefului punctului de lucru , respectându-se ordinea indicata in proiect. 3. Aglomerarea muncitorilor si depozitarea materialelor pe schele sau poduri auxiliare , in limitele care depasesc sarcinile calculate sunt interzise. Se interzice chiar aglomerarea temporara cu materiale de construcţii a schelelor si eşafodajelor . 

4. In timpul exploatării trebuie sa se organizeze un control sistematic al stării schelelor si eşafodajelor. Zilnic , înainte de începerea lucrului , seful punctului de lucru va verifica starea schelelor si eşafodajelor . 

5. Suprafaţa de teren pe care se montează schelele si eşafodajele trebuie nivelata iar pamantul trebuie egalizat si compactat. De asemenea se va asigura scurgerea apelor superficiale. 6. La construirea schelelor se vor pune sub stâlpi , perpendicular pe fata zidului dulapi de lemn cu grosime de min. 5 cm ; pentru a asigura o repartiţie cat mai uniforma a presiunii asupra 

terenului. Se interzice aşezarea stâlpilor pe cărămizi , pietre , capete de scânduri , etc. 7. Inaltimea libera (de trecere) dintre doua podine succesive trebuie sa fie de cel puţin 1,9 m . Suprafaţa podinelor schelelor si eşafodajelor trebuie sa fie neteda. Rosturile dintre dulapii podinelor sau ale panourilor nu trebuie sa fie mai mari de 10 mm. Îmbinarea prin suprapunere este admisa numai in lungul panourilor sau dulapilor . intr-un singur sens si se vor consolida prin cuie. Îmbinarea stâlpilor prin suprapunere se face numai cu ajutorul jugurilor cu buloane , iar lungimea îmbinării trebuie sa fie cel puţin 50 cm. La schelele cu o inaltime mai mare de 8 m se vor construi obligatoriu cel puţin doua podine : una pentru lucru ( cea superioara ) si una de protecţie ( cea inferioara ) .  

8. Executarea concomitenta a lucrărilor pe aceeaşi verticala este interzisa fara luarea de masuri speciale de protecţie a muncii prin paravane sau viziere . 

9. La lucrările de zidărie podina schelei va avea o distanta de cel mult 50 mm fata de zid si la lucrările de finisaj de cel mult 150 mm. 

Intervalul dintre perete si podinele schelei pe care se lucreaza va fi acoperit cu scânduri demontabile. 

10. Podina ( dulapi , panouri, etc. ) va fi astfel asezata pe reazeme (grinzi , lonjeroni , suporţi in consola ) încât sa fie exclusa posibilitatea alunecării sau deplasării ei. 

11. Pentru circulaţia pe podine in curba sau in panta se vor fixa pe suprafaţa podinelor şipci din lemn împotriva alunecării. Se interzice rezemarea sau fixarea schelelor de elementele instabile ale construcţiilor ( parapete, cornişe ). Schelele vor fi bine ancorate de partile rezistente ale construcţiilor pe toata inaltimea lor. 

12. Popii schelelor , stâlpii , proptele si toate elementele trebuie sa fie aparate de eventuale loviri de câtre diferite mijloacele de transport in trecere sau de materialele transportate . 13. Sunt interzise urcarea si coborârea muncitorilor direct pe podinele schelelor , prin agatare de stâlpi sau de diagonale. Urcarea si coborârea trebuie sa se facă pe scări , prin golul special rezervat pentru ele , fixându-se bine la partea superioara . 

14. Se interzice accesul muncitorilor pe schela direct din clădire sau prin golul uşilor , ferestrelor sau din logii si invers. In acest scop, toate golurile care dau spre schela vor fi blocate . 

 

15. Se interzice utilizarea scărilor si a scărilor de acces ale schelelor pentru transportul si depozitarea materialelor.  

16. Podinele schelelor si rampelor de acces situate mai sus de 1,1 m de la nivelul solului sau al planşeului trebuie sa fie împrejmuite pe cele trei laturi cu parapete rezistente pentru a preveni căderea oamenilor , a sculelor sau a materialelor. 

17. Parapetele vor avea o inaltime de 1 m si vor fi compuse din mana curenta geluita si rigle intermediare orizontale prinse solid de stâlpii schelei. Prinderea balustradei se va face pe partea interioara a schelelor. Podinele vor fi prevăzute cu scânduri de brad pe margine de 7 cm latime , aşezate la 10 cm de podina , iar acolo unde exista pericolul căderii de materiale de pe podina latimea scândurii va fi de 20 cm aşezata cu muchia pe podina schelei si fixata de stâlpi. 

18. La schelele de faţada , la clădirile situate in lungul drumurilor publice se vor respecta următoarele: 

- la locurile de munca unde nu se poate face o împrejmuire continua se vor pune din loc in loc panouri avertizoare  

- caile de acces lipsite de periculozitate vor fi marcate vizibil cu indicatoare  19. Podinele , scările si caile de acces vor fi curatate zilnic de moloz si deşeuri de materiale , iar in timpul iernii de zăpada sau gheata. Iarna se va presăra nisip sau cenuşa pentru a evita alunecarea muncitorilor. 

20. Podinele trebuie curatate înainte de montarea sau demontarea la nivelul superior. 21. In timpul montării si demontării precum si in perioada de exploatare , zona in care se lucrează va fi îngrădita si închisa pentru a nu se permite accesul persoanelor străine. La montarea schelăriei la inaltime , pana la executarea definitiva a podinei precum si la executarea procesului de lucru la inaltime , lucrătorii vor fi inzestrati cu centuri de siguaranta legate cu frânghii solide de partile fixe si solide ale construcţiei . 

22. Utilajele pentru ridicarea materialelor , precum si platformele pentru primirea materialelor nu trebuie sa transmită schelelor sarcini suplimentare. 

23. Se interzice aşezarea schelelor interioare direct pe grinzile tavanului (planşeului) stâlpii schelelor vor fi asezati prin intermediul unor dulapi de 5 cm grosime . 

24. Se interzice cu desavarsire ca in loc de podine executate regulamentar sa se folosească podine pe suporturi improvizate ( lazi , butoaie , corpuri de radiator , cărămizi , instalaţii sanitare,. etc.) .Se interzice folosirea schelelor pe capre (in interior )la clădiri cu mai mult de doua nivele. 

25. In vederea demontării se vor lua toate masurile de tehnica securitatii muncii , făcându se numai sub supravegherea unui cadru tehnic. Se interzice accesul muncitorilor care nu fac parte din echipa de schelari din zona de demontare. Demontarea se executa de sus in jos . Se interzice demontarea prin demolare sau dărâmare . Coborârea materialelor se va face numai cu ajutorul macaralelor , scripeţilor sau frânghiilor. 

26. Zona de demontare a schelăriei va fi împrejmuita la o distanta de 10 m de baza clădirii si vor exista in mod obligatoriu pancarte avertizoare . In cazurile speciale unde se nu poate păstra aceasta distanta se va asigura paza stricta pe toata durata demontarii. 

27. In timpul demontarii schelelor , golurile uşilor de la parter , golurile din ziduri pentru ferestre si uşi care se găsesc la nivelul podinelor sau pana la 0,6 m mai sus ca ea , ieşirile in balcoane si orice acces din interiorul clădirii spre schela vor fi închise ( blocate ) . La demontarea schelelor , muncitorii vor fi dotaţi cu centuri de siguranţa , sfori , scripeţi si cârlige tip , scări sigure si unelte de mana corespunzătoare. 

28. Se interzice cu desavarsire folosirea materialelor improvizate . Elementele schelăriei improvizate se vor depozita in ordine , pe locuri special destinate acestui scop. Este obligatoriu scoaterea cuielor , piroanelor , scoabelor din piesele care au compus schelăria , înainte de depozitare . 

 

29. In cazul când schelele raman in timp nefolosite ele trebuie intretinute in buna stare. In cazul când o parte a podinei este demontata accesul pe schele este interzis , blocându-se cu balustrade si montându-se semne avertizoare. 

30. Lucrul pe schele se va întrerupe obligatoriu in următoarele cazuri: 

- la montarea si demontarea schelelor 

- in timpul furtunilor si vanturilor cu intensitate mai mare de 6 grade ( 11 m/s ) - in timpul nopţii , când nu exista iluminat artificial  

- când se constata defecţiuni care ar periclita starea de securitate a muncii pe schele  31. Toţi muncitorii care lucrează pe schele la inaltime vor face vizita medicala periodica , având avizul medicului pentru lucrul la inaltime . 

32. Se interzice folosirea muncitorilor sub 17 ani pentru lucrul la inaltime . 

33. Muncitorii care lucrează la montare-demontare , precum si muncitorii care lucrează pe schele sunt obligaţi sa poarte casca de protecţie si echipament de protecţie si de lucru prevăzute in normativ. 

Schele din lemn si podine auxiliare 

34. Calitatea materialului lemnos intrebuintat va corespunde prescripţiilor legale in vigoare . In acest scop elementele trebuie verificate înainte de montarea schelelor , de către seful lucrării. 35. Este obligatoriu a se verifica daca materialul lemnos care intra in compunerea elementelor nu prezintă vicii ascunse , noduri mari , spărturi , putregaiuri , crăpături mari . 36. Soliditatea schelelor va fi controlata de seful lucrării , precum si dimensiunile si modul de execuţie . 

Schele din tuburi metalice 

37. La montarea schelelor metalice se vor verifica cu atenţie tuburile metalice , înlocuindu-se cu tuburi bune cele îndoite , turtite sau cu crăpături . 

38. In timpul montării sau demontarii , precum si in timpul exploatării schelelor metalice , toate firele metalice din apropierea lor vor fi îndepărtate sau scoase de sub tensiune . 39. Schelele metalice tubulare vor fi ancorate prin cabluri întinse si fixate rigid de pereţii clădirii. 40. Montarea si demontarea se face intr-o succesiune stricta de nivele. 

41. Pe şantierele unde nu exista macarale turn , piesele vor fi ridicate sau coborâte cu ajutorul scripetelui si al cablului . Nu sunt admise greutati mai mari de 50 kg la ridicare sau coborâre. Se interzice aruncarea pieselor de la inaltime. 

Schele interioare 

42. Caprele pe care se montează schelele interioare vor fi bine contravantuite , pentru a fi cat mai rigide si legate prin diagonale in sensul diagonal al podinei. 

43. Schelele interioare confecţionate din popi telescopici de inventar trebuie sa aibă grinzile transversale pe care se aseaza podina bine rezemate si fixate , pentru a exclude posibilitatea alunecării lor de pe reazem. 

44. Tijele culisante ale popilor trebuie sa aibă dispozitive de blocare la partea inferioara pentru a li se împiedica coborârea necomandata. 

45. Urcarea si coborârea muncitorilor pe si de pe schelele interioare se face numai pe rampe de acces sau scări bine fixate.