BROŞURA DE PRIMIRE ÎN ŞANTIER PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCABROŞURA DE PRIMIRE ÎN ŞANTIER PRIVIND  SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 

ADRESATA 

ANTREPRENORILOR, SUBANTEREPRENORILOR SI 

LUCRATORILOR INDEPENDENTICUPRINS : 

1. INFORMARE ANGAJATORI (ANTREPRENOR GENERAL SI SUBANTREPRENORI) 2. INFORMARE LUCRATOR INDEPENDENT 

3. BROSURA DE PRIMIRE, SEDINTA DE INCEPUT, SEDINTE CURENTE 

4. OBLIGATIILE ANGAJATORILOR  

5. OBLIGATIILE LUCRATORILOR INDEPENDENTI 

6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI / MANAGERULUI DE PROIECT 

7. OBLIGATIILE COORDONATORULUI IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  (COORDONATOR SSM) 

8. REGISTRUL DE COORDONARE 

9. PLANUL PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PPSSM) 10. CATEGORIILE PROFESIONALE DE PERSONAL CARE TREBUIE AUTORIZATE 11. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI  

12. MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII IN MATERIE DE  SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACESTEA 

13. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA  IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA 

14. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SANTIERULUI IN ORDINE SI  IN STARE DE CURATENIE  

15. INDICATII PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR SI  MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS 

16. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI,  LUCRATORI INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 

Va aducem la cunostinta obligatiile specifice de colaborare in domeniul securitatii si  sanatatii in munca conform H.G. 300/2006, dupa cum urmeaza:  

1) Executarea lucrarilor de constructii – montaj prevazute in proiectul lucrarii si  contractate cu antreprenorul general, care va preda in scris, pentru luare la cunostinta,  amplasamentul (zona de lucru inclusiv caile de acces) unde subantreperenorul isi va  desfasura activitatea.  

2) Intocmirea PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA in maxim 30 zile de la data contractarii lucrarii si inaintarea acestuia pentru verificare si  avizare de catre beneficiar, manager de proiect, coordonatorul SSM (conf. art. 29; 30;  32); 

3) Permanenta actualizare a PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN  MUNCA ori de cite ori este cazul ( conf. art. 33); 

4) Asigurarea pastrarii pe santier a PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI  SANATATE IN MUNCA pentru consultarea de catre inspectorii de munca, inspectorii  sanitari , Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca, reprezentantii lucratorilor; 

5)Pastrarea PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA termen de minim 5 ani de la data receptiei finale (art. 35); 

6) Indeplinirea obligatiilor specifice conform art. 62-64 dupa cum urmeaza: A) Respectarea obligatiilor generale ale angajatorilor in conformitate  

cu prevederile din legislatia nationala care transpune Dir.89 / 391 CEE; B) Urmarirea respectarii si aplicarii PLANULUI DE SECURITATE SI  

SANATATE IN MUNCA de catre toti lucratorii din santier: 

C) Luarea masurilor necesare pentru aplicarea obligatiilor generale 

privind: 

a) mentinerea santierului in ordine si intr – o stare de curatenie  

corespunzatoare; 

b) stabilirea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama  

de zona de lucru si conditiile de acces la aceste posturi; 

c) stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie; 

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale; 

e) intretinerea , controlul inainte de punerea in functiune si 

 controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, in scopul   eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si  

 sanatatea lucratorilor; 

7) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor  materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase; 

8) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate; 

9) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si materialelor rezultate din  daramari, demolari si demontari; 

10) adaptarea in functie de evolutia santierului, a duratei efective de executie  stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru; 

11) cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti; 

12) interactiunile cu orice tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in  apropierea santierului, in conformitate cu cerintele minime de securitate si sanatate  pentru santiere ( anexa 4); 

13) indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de  santier, si indeplinite pe toata durata executiei lucrarilor; 

14) informarea lucratorilor independenti cu privire la masurile de securitate si  sanatate care trebuie aplicate pe santier, punand la dispozitia acestora instructiuni  adecvate; 

 Nota: 

In vederea mentinerii securitatii si sanatatii pe santier, atunci cand ei insisi executa  o activitate profesionala pe santier, angajatorii trebuie sa respecte: 

- prevederile din legislatia nationala care transpune prevederile Dir 89 / 391  referitoare la obligatiile angajatilor, echipamentul de munca, echipamentul individual  de protectie; 

- indicatiile coordonatorului sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate  in munca ( art.64); 

15) informarea lucratorilor asupra masurilor ce trebuie luate privind securitatea si  sanatatea lor pe santier ( art.66; 67); 

16) consultarea si participarea lucratorilor conform art.68 – 70, prin punerea la dispozitia acestora sau a reprezentantilor acestora a unei copii a PLANULUI DE  SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA si a eventualelor sale modificari.  INFORMARE 

S.C. ___________________________, in conformitate cu H.G. 300 / 2006 privind  cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santiere temporare si mobile  va aduce la cunostinta obligatiile dumneavoastra specifice pe linie de securitate si  sanatate in munca, dupa cum urmeaza: 

a) Realizarea lucrarilor in mod independent, pe baza autorizatiei recunoscute de  legislatia nationala, in directa subordonare fata de antreprenorul general, din punct de  vedere al securitatii si sanatatii in munca ; 

b) Indeplinirea obligatiilor specifice prevazute la art. 65, respectarea pe toata  durata executiei lucrarilor a masurilor de securitate si sanatate, in conformitate cu  legislatia nationala care transpun Dir 89 / 391 CEE, si Planul Propriu SSM al  antreprenorului antreprenorului general si in particular:  

- mentinerea santierului in ordine si intr- o stare de curatenie  

corespunzatoare; 

- manipularea in conditii de siguranta a materialelor; 

- intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic  al echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar  putea sa afecteze securitatea si sanatatea personala sau a oricaror  

lucratori de pe santier; 

- cooperarea cu angajatorii. BROSURA DE PRIMIRE, SEDINTA DE INCEPUT, SEDINTE CURENTE 

Brosura de primire - este documentul înmânat fiecărui subantreprenor sau lucrator  independent la sosirea pentru prima data pe santier, respectiv la şedinţa de început. 

Brosura de primire - prezintă regulile generale de securitate specifice santierului in  functie de lucrarile ce se vor executa, organizarea de santier, echipamentele de munca si  echipamentele individuale de protecţie. 

Persoana autorizata a antreprenoruli general, subantreprenorului sau lucratorul  autorizat, primeşte broşura de primire cu ocazia instructajului general si semnează „Lista  de luare la cunostinta”.  

Înainte de plecarea noului personal pe şantier, este prevăzută o şedinţă de început în  care Planul SSM şi broşura de primire vor fi prezentate personalului subantreprenorului si  lucratorilor independenti. 

La sedinta de inceput i se va aduce la cunostinta fiecarei noi firme  subcontractante conditiile de colaborare si documentele pe care trebuie sa le  intocmeasca si sa le predea coordonatorului SSM, si anume :  

- Planul Propriu de securitate si sanatate in munca (PPSSM) – verificare si avizare 

- Evaluarea riscurilor profesionale la locurile/posturile de munca - verificare - Lista cu personalul (nume, prenume, varsta, calificare)- verificare - Personal autorizat conform Listei prezentate in brosura, etc. -verificare - Fise individuale de instruire SSM/SU ale lucratorilor - verificare - Fisele de aptitudine ale lucratorilor - verificare 

Periodic, la iniţiativa antreprenorului general, se vor face sedinţe pe probleme de  securitate si sanatate in munca legate de activitatea de executie pe santier, ele fiind  organizate o dată pe lună sau ori de cate ori este necesar, pentru a discuta cu şefii de  punct de lucru ai subantreprenorilor, cu lucratorii desemnati si lucratorii independenti,  problemele privind lucrările în curs de execuţie si cele care se vor incepe in urmatoarea  etapa, pericolele existente si riscurile pe care le implica din punct de vedere al securitatii si  sanatatii in munca precum si masurile tehnice si organizatorice ce trebuiesc luate din acest  punct de vedere. 

In cadrul acestor şedinţe, coordonatorul SSM va relua toate observaţiile consemnate  in registrul de coordnare făcute cu ocazia inspectiilor periodice pe santier, termenele care  au fost stabilite si persoanele desemnate, precum si modul in care s-au rezolvat. 

Obligaţiile angajatorilor  

Punerea în aplicare a Art. 54, 58 şi 60 din HG 300/2006 nu aduce atingere principiului  răspunderii angajatorilor prevăzut în legislaţia nationala care transpune Directiva 
89/391/CEE. În  vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, angajatorii au,  în principal, următoarele obligaţii:  

a) sa respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din  legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE;  

b) sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea Planului de securitate şi sănătate de către  toţi lucrătorii din şantier;  

c) sa ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Art. 56 din HG 300/2006, si  anume:  

-Pe toată durata realizării lucrării angajatorii trebuie sa respecte obligaţiile generale ce le  revin în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva  89/391/CEE, în special în ceea ce priveşte: 

- menţinerea şantierului în ordine şi în stare de curăţenie corespunzătoare; 

- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la  aceste posturi;  

- stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie;  

- manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale;  

-întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al  echipamentelor de munca utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea sa  afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor;  

- delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor materiale, în  special a materialelor sau substanţelor periculoase;  

- condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate; 

- stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din daramari,  demolări şi demontari;  

- adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită pentru  diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;  

- cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi;  

- interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în vecinatatea  şantierului. 
d) sa ţină seama de indicaţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate in  munca sau ale şefului de şantier şi sa le îndeplinească pe toată perioada execuţiei  lucrărilor;  

e) sa informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate  care trebuie aplicate pe şantier şi sa pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate;  

f) sa redacteze Planurile proprii de securitate şi sănătate in munca şi sa le transmită  coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pentru verificare si avizare;  

g) atunci când ei înşişi executa o activitate profesională pe şantier ca persoane fizice  autorizate, angajatorii trebuie sa respecte prevederile din legislaţia nationala care  transpune prevederile Directivei 89/391/CEE referitoare la obligaţiile angajaţilor,  echipamentul de munca, echipamentul individual de protecţie, etc., precum si indicaţiile  coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în munca. 

Obligaţiile lucrătorilor independenţi 

În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, lucrătorii independenţi trebuie:  a) sa respecte, pe toată durata execuţiei lucrării, măsurile de securitate şi sănătate, în  conformitate cu legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, si anume : 

- sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea Planului SSM;  

- sa menţina locul de munca în ordine şi stare de curăţenie corespunzătoare; - sa respecte căile şi zonele de acces sau de circulaţie;  

- sa manipuleze în condiţii de siguranta materialele care ii sunt necesare;  

- sa întreţina, sa controleze înainte de punerea în funcţiune şi periodic echipamentele de  munca si echipamentele de protectie individuala utilizate în scopul eliminării defectiunilor  care ar putea sa ii afecteze securitatea şi sănătatea  

- sa respecte delimitarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor materiale, în  special a materialelor sau substanţelor periculoase;  

- sa respecte condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate;  

- sa respecte procedurile de stocare, eliminare sau evacuare a deşeurilor şi a materialelor  rezultate din daramari, demolări şi demontari;  

- sa coopereze cu antreprenorul general, cu subantreprenorii şi cu ceilalti lucrători  independenţi;  

- sa tina cont de toate interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul  sau în apropierea şantierului.  

b) sa-şi desfăşoare activitatea conform cerinţelor de securitate şi sănătate in munca  stabilite pentru şantierul respectiv;  

c) sa participe la orice acţiune coordonata de prevenire a riscurilor de accidentare,  imbolnavire profesională sau situatii de urgenta pe şantier; 
d) sa utilizeze echipamente de munca si echipamente de protectie individuale  corespunzatoare riscurilor la care sunt expusi, ce îndeplinesc condiţiile de securitate şi  sănătate;  

e) sa respecte indicaţiile şi sa îndeplinească instrucţiunile coordonatorului în materie  de securitate şi sănătate in munca;  

f) sa respecte prevederile Planului de securitate şi sănătate in munca. 

Obligaţiile beneficiarului şi ale managerului de proiect  

Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect a desemnat coordonatorul în  materie de securitate şi sănătate pentru a executa sarcinile prevăzute la Art. 54 şi 58 din  HG 300/2006, acesta nu va fi exonerat de răspunderile care îi revin în acest domeniu.  

In vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din santier, managerul  de proiect are, în principal, următoarele obligaţii:  

a) sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca; b) sa coopereze cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca, în timpul  realizarii lucrărilor;  

c) sa ia în considerare observaţiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate in  munca, consemnate în registrul de coordonare;  

d) sa stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului,  consultandu-se cu coordonatorul în materie de securitate şi sănătate; 

e) sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorul în materie de  securitate şi sănătate in munca. 

Obligatiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate in munca 

Competenta 

a) experienta profesională în construcţii sau în conducerea şantierului de minimum 5  ani; 

b) formare specifica de coordonator în materie de securitate şi sănătate in munca,  actualizată la fiecare 3 ani. 

Atribuţii 

a) coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea  soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de  lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv; 

b) coordoneaza punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca  angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi aplica intr- un mod coerent si  responsabil Planul SSM si Planurile Proprii SSM, si respecta principiile prevăzute la Art. 56  din HG 300/2006, si anume : 

- şantierul se mentine în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare;
- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la  aceste posturi; 

- stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie; 

- manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale; 

- întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al  echipamentelor de munca , în scopul eliminării defectiunilor care ar putea sa afecteze  securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 

- stabilirea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a materialelor si în  special a materialelor sau substanţelor periculoase; 

- condiţiile de deplasare (transport) a materialelor periculoase utilizate; 

- stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din  daramari, demolări şi demontari; 

- cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi; 

- interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în  apropierea şantierului. 

c) adapteaza sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale Planului SSM şi ale  dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele  modificări intervenite; 

d) organizeaza cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier,  şi coordoneaza activităţile acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi  a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi  informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea  lucrătorilor independenţi; 

e) coordoneaza activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de  lucru şi de securitate a muncii; 

f) ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier; 

g) stabileste, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile  generale aplicabile şantierului; 

h) ţine seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din  vecinătatea acestuia; 

i) stabileste, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de  protecţie colectivă, a instalaţiilor de ridicat sarcini si a accesului pe şantier; 

j) efectueaza vizite comune pe şantier cu antreprenorul general si cu fiecare  subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze Planul Propriu SSM; 

k) avizeaza Planurile Proprii SSM si modificarile acestora, elaborate de antreprenorul  general si subantreprenori şi le impune spre respectare inclusiv lucratorilor desemnati,  prin intermediul angajatorului lor (beneficiar, antreprenor general sau subantreprenor).
Conditii de indeplinire a atributiilor  

Pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile, coordonatorul în materie de securitate şi sănătate in  munca :  

a) participa la toate etapele de realizare a lucrării;  

b) va fi invitat la toate întrunirile care privesc realizarea lucrării;  

c) primeste şi, dacă este cazul, solicita managerului de proiect, antreprenorului  general, subantreprenorilor sau lucratorilor independenti elementele necesare îndeplinirii  sarcinilor sale pe line de securitate si sanatate in munca;  

d) întocmeste şi ţine la zi registrul de coordonare si dosarul de intervenţii ulterioare. Registrul de coordonare 

Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de către  coordonatorul în materie de securitate şi sănătate in munca, informaţii privind  evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate. Coordonatorul SSM consemneaza în registrul de coordonare: 

a) numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi lucratorilor independenti,  precum si data intervenţiei fiecăruia pe şantier; 

b) lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea  lucrărilor; 

c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului,  respectiv a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate, din punctul de vedere al securitatii si  sanatatii in munca; 

d) observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în munca  aduse la cunostinta beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier  şi eventualele raspunsuri ale acestora; 

e) observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea  şi sănătatea în munca; 

f) abaterile de la prevederile Planului SSM; 

g) rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care trebuie  transmise; 

h) incidente şi accidente care au avut loc. 

Coordonatorul SSM va prezenta registrul de coordonare, la cerere, managerului de  proiect, inspectorilor de munca şi inspectorilor sanitari. 

Registrul de coordonare va fi păstrat de către coordonatorul în materie de securitate şi  sănătate timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării.
Planul propriu de securitate şi sănătate 

Planul propriu de securitate şi sănătate cuprinde ansamblul de măsuri de securitate  şi sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor. 

Atunci când un antreprenor se angajează sa realizeze lucrări pe şantier, acesta  trebuie sa pună Planul Propriu de securitate şi sănătate in munca la dispoziţia  managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor în materie de securitate şi  sănătate, după caz. 

Antreprenorul general trebuie sa stabilească acest plan în cel mult 30 de zile de la  data contractării lucrării. 

Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie armonizat cu Planul de  securitate şi sănătate al şantierului. 

Antreprenorul care executa cu unul ori mai mulţi subantreprenori, în totalitate sau o  parte din lucrările care trebuie sa respecte prevederile Planului de securitate şi sănătate,  trebuie sa le transmită acestora un exemplar al Planului Propriu SSM şi, dacă este cazul,  un document care cuprinde măsurile generale de securitate şi sănătate pentru lucrările  şantierului ce intra în responsabilitatea sa. 

La elaborarea Planului Propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul trebuie sa  ţină seama de informaţiile furnizate de către antreprenor şi de prevederile Planului de  securitate şi sănătate al şantierului. 

Subantreprenorul trebuie sa elaboreze Planul Propriu de securitate şi sănătate în cel  mult 30 de zile de la data contractării lucrării cu antreprenorul. 

Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa conţină cel puţin următoarele: 

a) numele şi adresa antreprenorului/subantreprenorului; 

b) numărul lucrătorilor pe şantier; 

c) numele persoanei desemnate sa conducă executarea lucrărilor, dacă este cazul; d) durata lucrărilor, indicând data începerii acestora; 

e) analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea  lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de munca pe şantier; 

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate,  de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor  periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului;
g) măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe  care antreprenorul/subantreprenorul le executa pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie  colectivă şi măsuri de protecţie individuală. 

Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor / subantreprenor,  Planul Propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie consultat şi avizat de către  coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de  medicina muncii şi membrii comitetului de securitate şi sănătate sau de către  reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii  lucrătorilor. 

Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie actualizat ori de câte ori este  cazul. 

Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate şi sănătate trebuie sa se afle  în permanenta pe şantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de  munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca sau de  reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii  lucrătorilor. 

Planul Propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie păstrat de către antreprenor /  subantreprenor timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării 

Meseriile pentru a caror exercitare este necesara obtinerea unei autorizatii  

CATEGORIILE PROFESIONALE DE PERSONAL CARE TREBUIE AUTORIZATE  ŞI ACTELE NORMATIVE DE REGLEMENTARE = EXTRAS =

Nr.

crt. 

Specialitatea 

 

Sectorul  

de  

activitate 

Actul normativ de reglementare 

Organul  

emitent/  data  

emiterii 

 

1. ELECTRICIAN

Toate  

sectoarele  de  

activitate

NSSM cod 6S 

M.M.P.S.  - 2000 

2. 

LEGĂTORI DE SARCINĂ 

Toate  

sectoarele  de  

activitate

Prescripţii tehnice pentru  

proiectarea, construirea, montarea  exploatarea şi verificarea  

macaralelor şi mecanismelor de  ridicat şi dispozitivelor auxiliare R1 - 2000 

I.S.C.I.R.  - 2000


3. 

MONTATOR CORPURI  ABRAZIVE 

Toate  

sectoarele  de  

activitate

STAS 6177/1987 

I.R.S. +)  - 1987 

 

4. MACARAGII

Toate  

sectoarele  de  

activitate

Prescripţii tehnice pentru  

autorizarea personalului de  

deservire a instalaţii1or mecanice  sub presiune şi a instalaţiilor de  ridicat CR5-2000 

I.S.C.I.R.  - 2000

5.

CONDUCATOR CĂRUCIOR  MANIPULARE (MOTO,  ELECTROSTIVUITORIŞTI)  ŞI CONDUCĂTOR  

ELECTROCAR 

Toate  

sectoarele  de  

activitate

NSSM cod 23 

M.M.PS. - 2000

6. 

MECANICI TROLIŞTI 

Toate  

sectoarele  de  

activitate

Idem 

Idem 

7. 

SEMNALIŞTI 

Toate  

sectoarele  de  

activitate

NSSM cod 46 

M.M.P.S.  - 1997 NOTA : 

Pentru fiecare din aceste meserii autorizate se vor face de catre angajatori, in mod  obligatoriu, instructiuni proprii. 

MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI  

Organizarea de santier se va face in baza unui Plan de organizare de santier facut  de antreprenorul general in conlucrare cu subantreprenorii, care dupa finalizare (sau in  faze intermediare), se va prezenta beneficiarului spre analiza si aprobare. 

Documentaţia cu privire la organizarea de şantier se va întocmi astfel încât să  respecte toate prevederile legislative cu privire la căi de acces, gabarite, distanţe de  siguranţă, prevenirea şi stingerea incendiilor, primul ajutor, situatii de urgenta, etc. 

Înainte de a se trece la instalarea efectivă a organizării de şantier este necesară  obţinerea certificatului de urbanism si mai ales autorizaţia de construire de la Primăria  Iasi, care va cuprinde si aprobarea executiei organizarii de santier. 

Se va anunţa Inspectoratul Teritorial de Muncă Iasi prin inaintarea si inregistrarea  declaratiei prealabile. 

Se va anunta Inspectoratul de Stat in Constructii Iasi, care va stabili si fazele  determinante. 

Este interzisa inceperea executiei inainte ca sa fie semnat procesul verbal de  predare - primire a amplasamentului de catre toti factorii responsabili si de catre toti  posesorii de utilitati.În cazul în care în timpul lucrarilor de organizare de santier se descoperă  construcţii şi instalaţii subterane care nu s-au cunoscut dinainte, se întrerup imediat lucrările şi se anunta beneficiarul, care la randul lui va anunta, daca este cazul, organele  competente.  

Lucrările vor putea continua numai după identificarea, stabilirea şi convocarea  proprietarului de utilitati, împreună cu care se vor lua măsuri corespunzătoare de  securitate. 

Antreprenorul general va întocmi Planului Propriu de Securitate şi Sănătate în  Muncă (Planul Propriu SSM), în cel mult 30 zile de la contractarea lucrării, care va fi  inaintat pentru verificare si avizare coordonatorului SSM, ca reprezentant a  beneficiarului. 

La fel vor proceda si toti subantreprenorii. 

1. IMPREJMUIRE SI PORTI ACCES AUTO SI PIETONALE 

Santierul va fi îngrădit cu împrejmuiri continue, conform proiectului de organizare  de şantier. 

Se vor instala puncte de control deservite de o firmă de protecţie şi pază pentru  contolul şi monitorizarea accesului în incintă. 

La intrarea pe şantier este amplasat un panou în care vor fi afişate orele între care  va fi deschis şantierul, principalele cerinţe de securitate şi numerele de telefon de  urgenta a serviciilor specializate. 

La toate intrarile din santier se va pune semnalizarea « Atentie, intrare în şantier.  Nu parcati in fata intrarii. », « Interzis accesul autoturismelor sau autovehiculelor  neautorizate în şantier; », « Interzis accesul în şantier a lucrătorilor neautorizaţi şi altor  persoane străine neautorizate ». 

Nici o persoană nu va avea acces în spaţiul şantierului fără instructajul general  efectuat de persoanele împuternicite in acest sens si fara a fi dotat cu echipament de  protectie (minim casca de protectie, dar daca este cazul si cizme, halat, etc.). 

Intrarea in santier se semnalizeaza fata de riscul patrunderii persoanelor straine,  iar in interior se semnalizeaza toate riscurile aferente lucrarilor si activitatilor, risc  cadere de obiecte de la inaltime, risc substante toxice, risc substante inflamabile  (oxigen) in recipienti sub presiune, obligativitatea purtarii castii de protectie, a  ochelarilor, manusilor si sortului pentru activitatea de sudura, a centurii de siguranta  pentru lucru la inaltime, etc., conform HG 971/2006. 

2. PANOU DE IDENTIFICARE A LUCRARII  

La intrarea în şantier se va amplasa un panou tip, cu datele de identificare ale  şantierului. 

Un panou cu atentionari minime (max. 10) pentru pastrarea disciplinei, care va fi  expus la intrarea in santier (ex : interzicerea accesului la lucru in stare de oboseala, sub  influienta bauturilor alcoolice....; obligativitatea purtarii echipamentelor individuale de  protectie; respectarea deplasarilor pe santier la si de la postul de lucru pe caile de  circulatie stabilite; folosirea echipamentelor de munca- utilaje, scule electrice, scule  manuale - in stare corespunzatoare, fara defectiuni, cu mijloacele de protectie 

intrinseca......; lucru la inaltime; lucrul la adancime; atentionari la transporturile interne  pe santier; lucrul in raza de actiune a utilajelor de sapat si de ridicat; electrosecuritatea;  primul ajutor; situatii de urgenta, etc.)  

3. RACORDAREA SANTIERULUI LA ENERGIE ELECTRICA, TABLOUL ELECTRIC DE  ALIMENTARE A SANTIERULUI INSTALATIA DE ORGANIZARE 

Se va amenaja locul de amplasare a panoului electric de alimentare al şantierului si  va fi semnalizat cu panouri de securitate: pericol electric, pericol general, se va  imprejmui, lasandu-se o poarta pentru acces prevazuta cu incuietoare, asternandu-se  un covor de cauciuc in fata tabloului general.  

Se va executa împamântarea, se va verifica (max. 4 ohmi) si se va obtine  buletinul PRAM. 

Intervenţia la instalaţia electrică se va face numai de electricieni calificaţi, instruiţi  şi autorizaţi. 

Se interzice lucrul la tablourile electrice de comandă şi la părţile componente ale  instalaţiei electrice, fără întreruperea circuitelor de alimentare. 

Se interzice executarea oricărei reparaţii sau lucrări de întreţinere la utilajele şi  maşinile acţionate cu motoare electrice folosite la lucrarile de organizare de santier,  înainte de a fi oprite şi deconectate de la alimentarea cu energie electrică. 

Instalaţiile de distribuţie a energiei electrice, existente înainte de deschiderea  şantierului, trebuie să fie identificate, verificate şi semnalizate. 

Echipamentele electrice utilizate la executia organizarii de santier vor fi astfel  realizate, încât să nu constituie pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele să fie  protejate împotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă. 

Locurile de muncă şi de circulaţie trebuie să dispună de un iluminat care să asigure  desfăşurarea funcţiilor vizuale şi securitatea persoanelor, corespunzător sarcinii de  muncă a lucratorilor, inclusiv a paznicilor. 

Luminarea intrării pe şantier, a zonei de depozitare, precum şi a parcării trebuie sa fie de o intensitate corespunzatoare scopului. 

4. RACORDAREA CELORLALTE UTILITATI SI TRASEELE CABLURILOR SAU  CONDUCTELOR IN INCINTA 

Lucrătorii trebuie să dispună pe şantier de retea de apa potabila (daca exista in  zona si daca este posibila racordarea), dar in mod obligatoriu robinete de alimentare cu  apă menajera pentru igiena personala si racord la canalizare. 

In cazul inexistentei retelei de apa potabila, antreprenorii/subantreprenorii vor  asigura apa plata, apa minerala sau bauturile racoritoare necesare lucratorilor proprii. În caz de temperaturi extreme, ( <-20°C şi >+37°C ), toţi antreprenorii / subantreprenorii vor asigura alimentatia de protectie pentru sezonul cald/rece,  asigandu-se măsurile prevăzute de Ordonanta de urgenta 99/2000. 

Se vor face racordurile celorlalte utilitati :telefonie, cablu, internet, etc. 
5. STABILIREA TRASEELOR (RUTELOR) DE ACCES DIN AFARA SANTIERULUI 

Barieră sau poarta rabatabila la intrarea pe şantier pentru oprirea vehiculelor  neautorizate. 

Se vor stabili cu rigurozitate caile de acces în şantier, avandu-se in vedere traficul  de intensitate maxima din zona parcarii . 

Intrucat lucrarile de executie sunt atacate in zone diferite (M3, M1, M2), se vor face  imprejmuiri separate, deci si trasee separate.  

6. STABILIREA TRASEELOR PENTRU CIRCULATIA AUTO SI UTILAJE IN INCINTA  SANTIERULUI 

Se va delimita şi se va semnaliza corespunzător zona si traseele de deplasare în  şantier a utilajelor si mijloacelor auto, inclusiv parcarile. 

Viteza de circulaţie în şantier pentru utilaje şi mijloace de transport se va limita la  5 km / h, motivat de imposibilitatea separării circulaţiei lucrătorilor şi a mijloacelor de  transport, în spatiile reduse de circulaţie între amprizele gropilor de fundaţii (fundatiilor  izolate), suprapuneri de fronturi de lucru, etc. 

Circulaţia mijloacelor de transport se va face numai pe căile stabilite, semnalizate  corespunzător. 

7. SPATII DE PARCARE AUTO SI UTILAJE 

Vehiculele particulare se parchează de-a lungul gardului şantierului si numai  vehiculele autorizate vor utiliza parcarea din incinta şantierului. 

Paznicii vor permite doar vehiculelor care asigură livrările să intre pe şantier. Maşinile şi utilajele de construcţii vor fi astfel amplasate şi instalate încât să se  asigure stabilitatea şi imposibilitatea unor deplasări necomandate. 

8. STABILIREA CAILOR DE CIRCULATIE PIETONALA IN INCINTA SANTIERULUI  PENTRU DIFERITELE ZONE DE LUCRU 

Căile de circulaţie şi scările de acces trebuie să fie astfel calculate şi amenajate  încât să poată fi utilizate în deplină siguranţă de lucratori şi în conformitate cu destinaţia  lor. 

Scările de acces vor fi prevăzute cu balustrade pentru evitarea căderii în gol.  Circulaţia personalului se va face numai pe căile stabilite, semnalizate  corespunzător. 

La terminarea fiecărui schimb, fronturile de lucru se vor lăsa în ordine si in  siguranţă.
9. SEMNALIZARE DE SECURITATE CORESPUNZATOARE SI SUFICIENTA  

La intrarea în şantier se va amplasa un panou general de semnalizare de securitate. 

În punctele de acces se vor pune afise de avertizare şi interzicere a accesului  persoanelor fără atribuţii de serviciu pe teritoriul şantierului.  

Se va monta pe panouri speciale pentru acest scop sau chiar pe panourile de  imprejmuire, semnalizarea de securitate şi sănătate a muncii, corespunzatoare si  suficienta conform H.G. nr. 971/2006. 

Imprejmuirea şi / sau semnalizarea, avertizarea, marcarea, delimitarea amprizei  lucrarilor şi a lucrarilor cu risc ridicat şi specific (gropi deschise, cabluri sub tensiune,  lucrări la înălţime, sarcini suspendate mobile, obiecte suspendate, circulaţie interioară  de utilaje şi autovehicule, sudură cu proiectare de scântei şi corpuri incandescente,  etc.). 

Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru aflată în raza de acţiune a utilajelor de  ridicat, respectiv a zonelor lucrărilor ce reprezintă pericol, cu indicatoare de avertizare  sau interdictie. 

10. ZONA SOCIALA : BIROURI, BARACAMENTE, CAZARE, SALA DE SERVIT  MASA, GRUPURI SANITARE, DUSURI, VESTIARE, ETC.  

Se va prezenta spre aprobare Planul de organizare de santier, din care nu trebuie  sa lipseasca amenajarea de birouri pentru personalul de conducere a antreprenorul  general si subantreprenori, un baracament multifunctional pentru lucratori sau mai  multe containere, numarul lor fiind dimensionat in functie de numarul de lucratori, grup  sanitar, dusuri, sala de luat masa, cazare pentru lucrători (daca este cazul).  

Lucratorii trebuie să dispună de posibilitati pentru a manca în condiţii igienice  corespunzatoare, avandu-se in vedere suficienta spatiului alocat fiecarui lucrator. 

11. ZONA DE DEPOZITARE SI FASONARE : MATERIALE DE CONSTRUCTII,  MATERIAL LEMNOS, OTEL BETON, CONFECTII METALICE  

Se vor executa în incinta şantierului magazii de materiale, soproane si tarcuri  pentru delimitarea zonelor de fasonare armaturi, material lemnos, etc., in numar  suficient. 

Ele vor fi prevazute in Planul de organizare care va fi inaintat benaficiarului spre  analiza si aprobare. 

12. PLANURI DE EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA 

Se vor face planurile de evacuare in situatii de urgenta atat pentru parasirea  cladirilor si baracamentelor, cat si a incintei santierului, atat pentru persoane, cat si  pentru utilaje si mijloace auto, care se vor reactualiza ori de cate ori se vor schimba  conditiile pe santier (inchiderea tehnologica a unor cai de evacuare, ridicarea  constructiei cu un nivel sau mai multe, etc.).
13. ORGANIZAREA PUNCTULUI DE STINGERE A INCENDIILOR  

Se va amenaja si semnaliza punctul de stingere al incendiilor.  

În funcţie de caracteristicile şantierului şi echipamentelor, de dimensiunile  încăperilor, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor şi materialelor prezente  ca şi de numărul maxim de persoane, este obligatoriu să fie prevăzut un număr suficient  de mijloace corespunzătoare pentru combaterea incendiilor, dar nu mai putin de un  pichet de incendiu cu toata dotarea prevazuta in legislatie, o lada de nisip de 0,5 – 1,0  mc şi stingatoare de incendiu cu incarcatura corespunzatoare in numar suficient conform  normelor PSI. 

Atunci când lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă susceptibilă de atmosferă  toxică, inflamabilă sau potenţial explozivă se vor lua măsurile corespunzătoare de  securitate. 

În cazul apariţiei neaşteptate, în timpul lucrului, a unei emanaţii de gaze nocive sau  inflamabile, lucrul va fi oprit şi lucrătorii evacuaţi, până la luarea măsurilor  corespunzătoare de eliminare a pericolului. 

Se va identifica pozitionarea hidrantilor de incendiu, cei mai apropiati de incinta  santierului, eventual chiar in incinta. 

Se va asigura în permanenţă accesul maşinilor de intervenţie în caz de incendiu, la  sursele de apă identificate, prevăzute în acest scop. 

 Se va afisa la loc vizibil numarul de telefon de interventii la nivel national 112 14. ORGANIZAREA PUNCTULUI DE PRIM AJUTOR  

Se va amenaja spatiul pentru punctul de acordare a primului ajutor prin dotarea  acestuia cu o trusă (truse) de prim ajutor standard pentru locurile de munca, targa  medicala, atele, etc. şi semnalizarea barăcii cu panoul : Prim ajutor. 

Pentru interventii de urgenta se apeleaza Serviciul National de Urgenta, telefon  112. 

Caile de acces in santier se mentin permanent libere pentru accesul masinilor de  ambulanta. 

Se va incheia contract de prestari servicii de asistenta medicala cu un medic de  medicina muncii.  

15. PROCEDURA DE ALERTARE A SERVICIILOR SPECIALIZATE 112 

Se va face o procedura adecvata in acest sens. 

16. SPATIILE DE COLECTARE SORTATA A DESEURILOR  

Se va amenaja punctul de colectare sortată a deşeurilor, separat pentru fiecare tip  de deşeu. 

Deşeurile sub diferite forme (moluz, hîrtie, carton, fier, material plastic, polistiren)  se va depozita sortat imediat după producerea acestora.

 

Materialele provenite din demolare vor fi evacuate imediat din locurile destinate în  acest scop.  

Căile de acces vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolări. 

17. PROCEDURA DE INTRETINERE A ORDINII SI CURATENIEI PE SANTIER  

Se vor nominaliza persoanele responsabile de menţinerea şantierului într-o  permanenţă stare de ordine şi curăţenie, punânu-se accentul pe participarea tuturor  lucrătorilor la păstrarea ordinii şi curăţeniei, în mod special a căilor de acces, a  drumurilor din incinta santierului şi a cailor de circulaţie pietonala din şantier. 

Se vor stabili modalitati de spalare si curatare a rotilor mijloacelor auto si a  utilajelor. 

La terminarea programului fiecare antreprenor/subantreprenor va reface curatenia  in zona sa de lucru, inclusiv spalarea cu jet de apa a organizarii de santier, avandu-se in  vedere vecinatatile (parcarea de la MALL, caminele studentesti). 

Zona de lucru trebuie prevăzută cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafaţă,  care nu vor fi amplasate de-a lungul zidurilor, săpăturilor sau gropilor de fundaţii. Fiecare lucrător îşi va desfăşura activitatea astfel încât să nu pună în pericol  sănătatea sau integritatea fizică a celorlalţi participanţi la procesul de muncă. Se va avea în vedere păstrarea curăţeniei în jurul şantierului prin indepărtarea  eventualelor deşeuri rezultate în timpul procesului de muncă din şantier. Se va evita (diminua) pe cât posibil producerea de zgomot şi vibraţii (poluare  fonică ) şi deranj din convorbiri neprincipiale între lucrători.  

18. PROCEDURA DE ACCES A PERSOANELOR STRAINE PE SANTIER 

Se va face o procedura adecvata in acest sens. 

Pentru a intra pe şantier, vor fi necesare ecusoane individuale nenominalizate  pentru vizitatori, organe de indrumare si control, etc., care trebuie sa contina (cel putin)  un numar de ordine, denumirea si stampila rotunda a antreprenorului general. 

Odata cu predarea ecusonului, persoanele amintite vor fi trecute in registrul de  poarta de catre o persoana desemnata in mod special de catre antreprenorul general,  care poate fi chiar si angajatul firmei de protectie si paza. 

19. PROCEDURA DE ACCES PE SANTIER A LUCRATORILOR PROPRII SI A  LUCRATORILOR INDEPENDENTI 

Pentru intrarea pe şantier a lucratorilor proprii si a lucratorilor independenti, vor fi  necesare ecusoane personalizate, puse la dispoziţie de angajatori. 

Fiecare ecuson va cuprinde cel puţin următoarele date de identificare : - numele persoanei 

- fotografia 

- numărul de ordine cu care figurează pe lista personalului societăţii 

- numele societăţii20. ASIGURAREA PAZEI PE TIMP DE ZI SI PE TIMP DE NOAPTE 

Se vor instala punctele de control deservite de o firmă de protecţie şi pază pentru  contolul şi monitorizarea accesului în incintă. 

Paznicii vor nota sistematic pe caietul de pază toate evenimentele sau incidentele  survenite. 

Paznicii au datoria de a anunţa pe antreprenorul general, pe angajatorul lor  autorităţile si serviciile specializate, în cazul în care apare vreo problemă importantă în  timpul nopţii (incendiu, intruziune, accident…) ;  

21. BROSURA DE PRIMIRE, SEDINTA DE INCEPUT, SEDINTE CURENTE 

Brosura de primire - este documentul înmânat fiecărui subantreprenor sau  lucrator independent la sosirea pentru prima data pe santier sau la şedinţa de început;  acesta prezintă regulile generale de securitate, echipamentele individuale de protecţie şi  prezintă instalaţiile de pe şantier.  

Persoana care primeşte broşura de primire cu ocazia instructajului general  semnează Lista de luare la cunostinta.  

Înainte de plecarea noului personal pe şantier, este prevăzută o şedinţă de început  în care Planul SSM şi broşura de primire vor fi prezentate personalului  antreprenorului/subantreprenorului. 

La sedinta de inceput i se va aduce la cunostinta fiecarei noi firme subcontractante  conditiile de colaborare si documentele pe care trebuie sa le intocmeasca si sa le predea  coordonatorului SSM, si anume : Planul Propriu SSM, lista cu personalul, copiile după  certificatele de formare, autorizatii, etc. 

Şedinţele pe probleme de securitate si sanatate in munca sunt organizate o dată  pe lună sau ori de cate ori este necesar, la iniţiativa antreprenorului general, pentru a  discuta cu şefii de punct de lucru ai subantreprenorilor, cu lucratorii desemnati si  lucratorii independenti, problemele privind lucrările în curs de execuţie si cele care se  vor incepe intr-un viitor imediat , riscurile pe care le prezinta din punct de vedere al  securitatii si sanatatii in munca precum si masurile tehnice si organizatorice ce trebuiesc  luate din acest punct de vedere; in cadrul acestei şedinţe, coordonatorul SSM va relua  toate observaţiile făcute cu ocazia inspectiilor efectuate periodic pe santier si modul lor  de rezolvare. 

22. INTERDICTII, SISTARI, PENALITATI 

Se interzice accesul in santier a lucratorilor sau vizitatorilor ce nu sunt dotati cu  echipamentul individual de protectie conform riscurilor de expunere. 

Este interzis accesul in santier a persoanelor straine si a lucratorilor sub influienta alcoolului, drogurilor, medicamentelor cu influienta asupra sistemului nervos  care pot produce ameteli, pierderea de echilibru, etc.; 

Lucratorii se vor prezenta la serviciu odihniti, total refacuti fizico-pshic. Se interzice neutilizarea echipamentului individual de protectie in timpul prezentei  lucratorilor in santier. 

 

 

Editia 1 

Revizia 0Se interzice utilizarea radiourilor cu tranzistori, casetofoanelor, a dispozitivelor tip  walkman si a telefoanelor mobile. 

 Cei ce vor nu se vor conforma interdictiilor 1;2;3;4 vor fi expulzati din santier fara  nici un avertisment. 

Se interzice executia fara Procedura Tehnica de Executie ( care trebuie sa cuprinda  prin tehnologiile propuse, in mod obligatoriu, masurile de securitate si sanatate in  munca) a lucrarilor cu risc ridicat si specific ce fac obiectul anexei 2 din HG 300/2006  completata prin HG 601/2007 in general, si a lucrarilor de: excavatii, sprijiniri ale  excavatiilor cu adâncimea peste 1,5 m, sprijiniri la excavatii in spatii largi, lucrari la  inaltime inclusiv schele, esafodaje, cofraje, montarea si demontarea prefabricatelor  grele si utilaje tehnologice, lucrari in trafic rutier, lucrari pe timp nefavorabil (friguros,  calduros, temperaturi extreme).  

 Subcontractorii/ lucratorii independenti ce nu vor respecta interdictia 5 vor fi sistati  din executie iar pentru nonconformitati de securitare si sanatate in special la lucrarile cu  risc ridicat si specific definite in anexa 2 din HG 300/ 2006 se va aplica sistarea  lucrarilor până la conformare si/sau penalitati conform contractului.  

23. AMENAJARE PLATFORMA DE LUCRU 

Fiecare antreprenor / subantreprenor îşi va semnaliza, avertiza, marca, delimita  zona de lucru cel puţin cu o bandă avertizoare şi afişe relevante la intrare. 

MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII IN MATERIE DE  SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI OBLIGATIILE CE DECURG DIN  ACESTEA 

1. Caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale 

- din controalele ce trebuie efectuate privind respectarea prevederilor Planului de  Securitate şi Sănătate in Munca al şantierului, precum şi a Planurilor Proprii de  Securitate şi Sănătate în Muncă ale antreprenorilor nu trebuie să lipsească aspectele  privitoare la circulaţia pe schele şi structuri aflate la înălţime, amenajarea scărilor de  acces începând de la sol până la podina de lucru, asigurările perimetrale cu balustrade  instrucţionale, accesul pe nivelele intermediare, semnalizarea lucrului pe schelă şi  îngrădirea spaţiului de circulaţie în jurul acesteia şi sub zonele de montaj aflate la  înălţime, lucrul la sapaturi, sprijiniri, epuismente, etc. 

- la nivelul solului, a pardoselilor , a căilor de acces, se va evita lăsarea cablurilor  libere, în spaţii umede ( ochiuri de apă), iar traversările ce nu pot fi evitate să fie  amenajate pe cât posibil aerian, sau îngropate, cu protecţia de rigoare, în funcţie de  regimul căii de circulaţie 

- trecerile peste şanţuri, sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de  cel puţin 60 cm latime, din dulapi de min.4,8 mm grosime sau metalice, prevăzute cu  cel puţin o balustradă dacă adâncimea şantului depăşeşte 50cm. În lungul acestor  obstacole, podinele pietonale se vor amplasa in functie de circulaţia în zonă 

 

- amenajările peste şanţuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau  nemecanizate vor ţine cont de starea terenului şi de tonajul de rulare deasupra zonei  întrerupte a căii 

- căile de acces orizontale la sol vor fi reparate de fiecare antreprenor pe  amplasamentul căruia au apărut degradări sau in comun cu lucrătorii altor unităţi care  lucrează pa acelaşi amplasament 

- iluminatul căilor de acces şi deplasare la sol va fi asigurat în permanenţă, nefiind  permise acceptarea unui nivel de iluminare sub cel prevăzut în documentaţiile fazelor de  proiectare privind coordonarea S.S.M, şi nici acceptarea activitătilor în situaţii de apariţie  a unor defecţiuni. În acest sens, lucrul şi circulaţia pe căile aflate la înălţime va fi strict  interzis, după lăsarea întunericului. Echipa de coordonare S.S.M a şantierului va  comunica antreprenorilor la începutul fiecărei luni ora închiderii lucrărilor zilnice la  înălţime - situaţiile excepţionale vor fi semnalate dinainte de ora limită anunţată,  aprobate în scris de părtile implicate, şi se va asigura iluminatul optim, şi supravegherea  suplimentară şi din partea beneficiarului pentru luarea tuturor măsurilor necesare  evitării oricăror evenimente în astfel de condiţii. 

2. Condiţiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce  priveşte interferenta instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier sau în vecinătatea  acestuia 

- manipularea la sol a matrialelor va ţine seama de caracteristicile maselor  (greutate, gabarit),caracteristicile fizice ale celor care manipulează manual, căile de  circulaţie ale mijloacelor de ridicat şi transportat de mai mică capacitate - amplasarea macaralelor, deplasarea / autodeplasarea şi raza de lucru vor fi în strictă  concordanţă, prestabilite în functie de perimetrul amplasamentului, vecinătăţile altor  obiective aflate în construcţie, alte activităţi programate a se excuta la sol. 

3. Limitarea manipulării manuale a sarcinilor; 

- pentru aceasta o prioritate a acţiunilor de coordonare este încurajarea unitătilor  de a se întrajutora pentru punerea la dispoziţia celor care au nevoie a dispozitivelor de  ridicare şi transport, în vederea limitării manipulărilor manuale. Pe căt posibil,  organizările de şantier şi depozitele de bază se vor amplasa sau muta după necesităţi, la  un maxim de 100 m faţă de obiectivul aflat în lucru, astfel încât transportul nemecanizat  sau prin purtare să fie căt mai limitat în spaţiu şi timp 

- o altă măsură eficientă este aprovizionarea  

directă a micilor depozite de consum la nivelul obiectivelor, cu măsurile specifice de  stivuire, conservare şi protecţie 

- în funcţie de vârsta lucrătorilor si posibilitatile fizice se  

vor transporta manual mase cuprinse între 15 şi 40 Kg 

- pentru transportul materialelor se vor folosi roabe, scripeţi,  

macarale, elevatoare, totul pentru limitarea manipularii manuale a sarcinilor.4. Delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în  mod deosebit dacă se depoziteaza materiale sau substanţe periculoase 

- dacă din punct de vedere al periculozităţii materialelor sau substanţelor  periculoase în faza execuţiei lucrărilor de construcţii, nu se regăsesc probleme  deosebite, nefiind permise stocuri de combustibili (motorină, benzină), decât în cantităţi  mici şi numai in depozitele aferente organizărilor de şantier, materialele cu lungime  mare , cu muchii ascuţite, aşezate în poziţii instabile pot crea probleme, la fel ca şi cele  mărunte, care pot cauza probleme traficului în şantier dacă sunt împrăştiate necontrolat.  De aceea, se vor amenaja zone de depozitare, preferabil pe platformele betonate sau  balastate, cât mai compacte, ordonate pe categorii, asigurându –se spaţiile aferente de  circulaţie în jurul acestora atât pentru manipularea manuală cât şi pentru cea  mecanizată 

- materialele se vor depozita pe şantier în încăperi care se vor încuia, - eventualele materiale periculoase depozitate pe şantier vor fi separate de celelalte  materiale şi se va semnaliza zona respectivă cu panouri de semnalizare de securitate a  muncii, conform H.G. 971/2006. 

5. Condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a  materialelor rezultate din procesele tehnologice 

- retragerea deşeurilor de construcţii se va face după un plan stabilit dinainte  ţinându - se seama  de gradul de pericol pentru mediu al eventualelor deşeuri rezultate, alte condiţii de  prioritate stabilite de comun acord între antreprenori şi beneficiar, prin reprezentanţii  autorizaţi ai acestora 

- materialele şi deşeurile rezultate în urma proceselor care au loc pe şantier se vor  sorta şi se vor depozita separat în containere special amenajate. 

6. Condiţiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate 

- nu este cazul 

7. Utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi a instalaţiei electrice generale 

- odată cu apariţia noilor antreprenori , capitolul legat de protecţia în domeniul  electric din Planul de Securitate şi Sănătate va suferi modificări, prin consultarea  obligatorie a proiectantului instalaţiei electrice generale 

- împrejmuirea tabloului electric al organizării de şantier şi semnalizarea  corespunzătoare a acesteia 

- se stabileşte ca obligaţie a fiecărui antreprenor stabilirea puterii instalate la nivelul  organizărilor de şantier, realizarea măsurilor de verificare PRAM, la punctele fixe de  consum, realizarea unor prize de pământ mobile pentru punctele mobile de consum 

- conectările prin prelungitoare se vor limita şi proteja împotriva intemperiilor şi  degradărilor mecanice

 

- protecţiile colective vor prima faţă de cele individuale, atăt la lucrările de  sapatura, lucrarile la sol cât şi cele de la înălţime, prin utilizarea nacelelor ridicătoare,  podine de lucru acolo unde acestea pot fi amenajate, respectându–se totodată şi  principiul dublei protecţii 

 - protecţii colective pe şantier : 

- montarea de plase în dreptul golurilor de la puţul liftului şi panou de  semnalizare de securitate 

- montarea de balustrade la golurile formate la casa scărilor  

- montrea de schelă la faţada clădirii până la cota aticului 

- procedura tehnica de executie a sapaturilor, sprijiniri, epuismente. 

 

8. Măsurile care privesc interactiunile de pe şantier 

- dacă pe acelaşi amplasament vor lucra doi sau mai mulţi antreprenori, se va  întocmi Planuri proprii Securitate şi Sănătate, in concordanta si care vor conţine gradul  de subordonare între unităţi privind realizarea obiectivului comun, modul de primire – predare a amplasamentului, obligaţiile comune, sau separate de realizare a măsurilor de  securitate şi sănătate în muncă, modul de depozitare a materialelor, predarea lucrării la  retragerea unuia din constructori de pe amplasament.  

- lucrătorii prezenţi pe şantier de la toate firmele îşi vor desfăşura activitatea astfel  încât să nu pună în pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională propria  persoană cât şi pe celorlalţi participanţi la procesul de muncă prin: 

- delimitarea, împrejmuirea şi semnalizarea lucurilor de muncă periculoase (unde  au loc operaţiuni de tăiere, sudate, montare schelă, lucrări de demolare), 

- intocmirea unor grafice de lucru atunci când într-un loc nu pot lucra mai mulţi  lucrători, 

- evitarea lucrului suprapus pe aceiasi verticala “unul sub altul” (pe nivele ale  cladirii), 

- păstrarea de către toţi lucrătorii a ordinii şi curăţeniei la locul de muncă, a căilor  de circulaţie, punându-se accentul pe depozitarea sortată a deşeurilor şi pe evacuarea  corespunzătoare a acestora (cu ajutorul elevatorului, sau puţului liftului), find total  interzisă aruncarea materialelor ori a deşeurilor de la nivelul ferestrelor. 

OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE  DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA 

- obligatiile participanţilor la procesul de muncă privind interferenta activităţilor se  referă la reglementarea accesului în perimetrul îngrădit şi semnalizat, obligaţiile  bilaterale în cazul unor activităţi comune , respectarea regulilor de acces şi deplasare pe  căile comune de acces, depozitare şi transport  

- antreprenorul general are obligatia sa conceapa un Regulament Intern de  circulaţie şi transport în incintă cu intrări şi ieşiri obligatorii pentru oameni şi vehicule,  urmărirea delimitărilor proprii executanţilor pe care să- l pună la dispoziţia acestora cu  modificările ulterioare

- pentru protecţia zonelor de vecinătate antreprenorul general se obligă să  realizeze în cel mai scurt timp împrejmuirea generală a investiţiei cu caracter provizoriu  sau definitiv, conform proiectului, pentru protecţia lucrătorilor şi preîntâmpinarea  evenimentelor în zona drumului care desparte incinta de aria de desfăşurare a investiţiei  firmei  

- fiecare lucrător îşi va desfăşura activitatea astfel încât să nu pună în pericol  sănătatea sau integritatea fizică a celorlalţi participanţi la procesul de muncă - se va avea în vedere păstrarea curăţeniei în jurul şantierului prin îndepărtarea  eventualelor deşeuri rezultate în timpul procesului de muncă din şantier - se va evita pe cât posibil producerea de zgomot, vibraţii, poluare fonică, şi deranj  din convorbirile dintre lucrători. 

 

MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SANTIERULUI IN  ORDINE SI IN STARE DE CURATENIE  

- se stabileşte ca unităţile participante să asigure strângerea zilnică a deşeurilor din  zona proprie de lucru, depozitate în lăzi, pe sortimente, având grijă asupra potenţialilor  factori de poluare conferite de proprietăţile acestora, urmănd ca evacuarea din şantier  să se facă săptămânal, de preferinţă la sfârşitul acesteia 

- ATENTIE ! Deşeurile de carbid nu se vor arunca în canale, sau cămine, indiferent  pe amplasamentul cărei unităţi se află ! 

- oridecâte ori este nevoie, se va efectua vidanjarea grupurilor sanitare  - deşeurile sub diferite forme (moluz, hîrtie, carton, fier, material plastic, polistiren) se va depozita sortat imediat după producerea acestora 

- se va amenaja în incinta şantierului o zonă de depozitare sortată a deşeurilor - se vor desemna persoanele responsabile de menţinerea şantierului într-o  permanenţă stare de ordine şi curăţenie, punânu-se accentul pe participarea tuturor  lucrătorilor la păstrarea ordinii şi curăţeniei, în mod special a căilor de acces şi de  circulaţie din şantier). 

INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA  PERSOANELOR SI MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS 

- pe şantier se va asigura un punct de prim ajutor, care va fi amenajat, organizat, dotat şi va funcţiona potrivit normelor Ministerului Sănătăţii, 

- punctul de prim ajutor va fi amenajat si se va semnaliza conform prescripţiilor  minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă (H.G. nr.  971/2006). 

- fiecare unitate va avea la organizarea de şantier un punct de prim ajutor cu trusă  omologată, semnalizată, astfel încât în orice moment pe baza cunoştinţelor dobândite cu  ocazia instructajelor privind semnalizarea de securitate şi sănătate, să identifice cu  uşurinţă punctul de prim – ajutor.  

- o necesitate a unui şantier cu sute de lucrători este un punct de prim ajutor dotat  cu targă, şi aparatură de resuscitare, obligaţie ce revine beneficiarului , proprietar al  viitoarei fabrici, cu cca 600 de angajaţi

- in vederea evacuării de urgenţă se va institui un Plan comun de intervenţie şi evacuare  ce va fi actualizat permanent, şi care va fi pus la dispoziţia tuturor antreprenorilor. Structura propusă a Planului de Intervenţie şi Evacuare

 

PLAN DE INTERVENŢIE ŞI EVACUARE ÎN CAZ DE PERICOL GRAV ŞI IMINENT 

Cap. I: PREVEDERI LEGISLATIVE: 

a)Definiţii: Pericol grav şi iminent de accidentare = situaţia concretă, reală şi  actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice  moment( L319/2006 – art.5l); 

b) Starea de pericol grav şi iminent de accidentare poate fi constatata de către  orice lucrător din unitate, lucrător al serviciului de prevenire şi protecţie cu care unitatea  are contract, şi de către inspectorii de muncă( H.G 1425 / 2006 – art.101); 

Cap. II: PLANUL DE AVERTIZARE  

În scopul adoptării măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea  incendiilor şi evacuarea lucrătorilor , al realizării sistemului operativ de observare şi  anunţare a pericolului grav şi iminent, de alertare în cazul unui eveniment periculos  pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, se vor avea in vedere măsuri specifice. 

II.1: Identificarea stării de pericol grav şi iminent: 

La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat  următoarele măsuri: 

II.2 Avertizarea 

II.2.1 Prevederi generale : 

Alarmarea este etapa de bază – componentă a ansamblului de măsuri cuprinse în  Organizarea apărării împotriva incendiilor, şi intervenţiei la locul de muncă; conform  L307 / 2006 – cap. II art.6(2): „ persoana care observă un incendiu are obligaţia să  anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul, poliţia, şi să ia măsuri, după  posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea focului”.  

Conform L319 / 2006 – art.23(1d) una din obligaţiile principale ale lucrătorilor  este: „să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de  muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi  sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie” 

II.2.2 Prevederi specifice: se vor detalia de fiecare angajator in parte 

II.3 Oprirea echipamentului de muncă şi / sau a acţiunii: se vor detalia de fiecare  angajator in parte 

CAP.III: PLANUL DE EVACUARE 

Comportamentul în situaţii de urgenţă  

Reguli de urmat în caz de urgenţă: 

- Nu zăboviţi în încăperi pentru a lua ce vă aparţine sau alte obiecte 

- Nu vă luaţi umbrele, bagaje, pachete mari şi grele  

- Trebuie să aveţi un comportament care să nu creeze alarmare şi atacuri de  panică în holuri şi în special pe scări 

- Mergeţi cu calm spre ieşirea de urgenţă prin urmărirea semnelor de direcţie 

- Nu folosiţi pentru niciun motiv liftul sau macarale, chiar dacă sunt în  serviciu  

- Pentru creşterea agilitătii, femeile care poartă pantofi cu toc înalt să-i  scoată înainte de a coborî scările  

- În situaţia în care fumul pătrunde în interior, părăsiţi zona mergând cu  capul înainte sau târâş pe podea; pentru protejarea căilor respiratorii,  acoperiţi nasul şi gura cu o batistă udă  

- În caz de incendiu, dacă purtaţi haine din lână le puteţi folosi ca înveliş în  jurul capului pentru a evita expunerea părului la foc. 

Este important ca fiecare lucrător să cunoască aceste proceduri şi să le urmeze. 

III.1 Evacuarea personalului din zona periculoasă: 

Evacuarea personalului din zona periculoasă se va efectua conform Planurilor de evacuare al lucrătorilor,( afişate în organizarea fiecărui  executant), începând cu data de pornire a executiei, în loc vizibil, de circulaţie  generală. 

 Pentru că viaţa oamenilor este mai importantă decât orice bun material, prima grijă  a salvatorului va fi primul ajutor acordat persoanelor aflate în dificultate şi scoaterea  acestora din zona de pericol. 

III.2 Scoaterea victimelor din zona periculoasă. Principii generale 

Atenţie ! 

- prima obligaţie a fiecărui salvator este aceea de a asigura securitatea victimei  (evitarea unei explozii, electrocutare, strivire), de a elimina orice cauză imediată care ar  putea acţiona în defavoarea ei 

- victima va fi deplasată de la locul accidentului numai dacă pericolul de  accidentare continuă să existe şi îi agravează starea 

- salvatorul trebuie să îndepărteze persoanele care, prin agitaţia pe care o creează  prin acţiuni sau sfaturi nepotrivite, dăunează stării victimei, instituind un „baraj de  securitate”, marcat vizibil în jurul victimei 

- pe cât posibil, salvatorul îşi alege 1-3 ajutoare şi, printr-o persoană potrivită,  anunţă accidentul şi cere ajutor în interiorul unităţii sau în afara ei 

- tehnica de intervenţie trebuie subordonată ideii de a nu agrava şi a nu complica  vătămările produse de accident 

- mobilizarea accidentatului va trebui astfel executată încât segmentul format din  cap – gât – trunchi – bazin să rămână nemişcat, ca un bloc rigid 

- tehnicile de scoatere a victimelor de la locul accidentului vor fi aprofundate în  cadrul instruirilor practice 

- totodată, conducerea unităţii, în colaborare cu medicul de medicina muncii, va  asigura instruirea de specialitate a personalului privind acordarea primului ajutor 

 - de asemenea, se va urmări înscrierea la cursuri de specialitate a 1- 3 persoane ca  salvatori specializaţi.III.3 Evacuarea persoanelor, documentelor şi bunurilor, după valoarea lor 

În ipoteza rezolvării problemelor generate de existenţa unor eventuale victime care  nu se pot evacua singure şi după etapa intervenţiei cu mijloacele din dotare conform Planului de evacuare al lucrătorilor( pentru fiecare unitate în parte), evacuarea  persoanelor, bunurilor, şi documentelor, asigură păstrarea integrităţii şi funcţionalităţii  acestora, mai ales în situaţia nerealizării totale sau parţiale a înlăturării pericolului sau a  îndepărtării situaţiei generatoare. 

Prin decizia conducătorului unităţii, se desemnează persoanele care intervin de  regulă pentru: 

- Coordonarea activităţii de evacuare 

- Evacuarea documentelor  

- Evacuarea bunurilor mobile cu valoare mai mare 

- Evacuarea mijloacelor de transport şi utilajelor 

- Evacuarea restului de bunuri 

CAP. IV: ANUNTAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE:  

IV.1 Responsabilităţi(la nivelul fiecărei unităţi) 

În vederea anunţării operative a serviciilor specializate în caz de pericol grav şi  iminent, se desemnează prin decizie lucrătorii cu răspunderi în acest sens şi anume: 

IV. 2 Modul de anunţare şi adrese: 

Se apelează la : numarul de telefon pentru situatii de urgenta 112 

- Pompierii : tel. 112 

- Salvarea : tel.112 

- Protecţia civilă : tel. 112 

- Regia de servicii comunale: tel. 

- Poliţia : tel. 

CAP.V: Anunţarea conducătorilor ierarhici (la nivelul fiecărei unităţi): 

V.1 Modul operativ de anunţare la nivel ierarhic superior: 

Orice eveniment generator de pericol grav şi iminent petrecut pe raza obiectivului,  va fi comunicat de îndată conducerii de orice persoană care are cunoştinţă de  producerea acestuia. Se comunică: 

- data şi ora la care s-a produs evenimentul 

- consecinţele accidentului (existenţa victimelor, alte consecinte) 

- împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive; 

- numele şi funcţia persoanei care comunică accidentul;  

Se va folosi în funcţie de situaţie şi de posibilităţi – comunicarea directă, verbală,  telefon fix / mobil, e – mail, etc

 

CAP. VI: Eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi  iminent 

VI.1 Desemnarea lucrătorilor care au capacitatea necesară să elimine starea e  pericol grav şi iminent, să asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare  intervenţiei: 

Se numesc persoane competente în desfăşurarea intervenţiei de eliminare a  cauzelor care au condus la apariţia stărilor de pericol grav şi iminent  

Acestea au datoria de a solicita de îndată toate mijloacele materiale şi umane  necesare pentru înlăturarea stării de pericol şi diminuarea efectelor produse 

Trecerea la acţiune nu va fi începută fără instruirea personalului participant, care  va fi dotat cu mijloacele materiale adecvate acţiunii mijloacele individuale şi colective  adecvate operaţiunilor. 

Activităţile de instruire a acestora se vor desfăşura prin programe de instruire  prealabilă legate de situaţii de pericol potenţial specifice activităţilor obiectivului şi  evoluţiei tehnologice a acestora, dar şi cu caracter instantaneu, pentru cazuri mai puţin  previzibile. Instruirea se va realiza prin formatori de specialitate autorizaţi din interiorul/  exteriorul unităţii sau chiar prin grija persoanelor răspunzătoare cu organizarea acestor  activităţi. 

VI.2 Stabilirea serviciilor specializate care pot interveni 

In lipsa unor servicii specializate proprii, înaintea constituirii formaţiunilor interne  de intervenţie, pentru etapa construcţiei obiectivului, se va apela în cazuri de urgenţă,  care depăşesc competenţele persoanelor numite cu responsabilităţi în eliminarea stării  de pericol grav şi iminent la instituţiile menţionate, la încheierea de contracte cu unităţi  

private, specializate  

CAP.VII DISPOZITII FINALE 

Conform L319 / 2006 - art.11, conducerea unităţii va informa lucrătorii din obiectiv  şi din întreaga unitate despre riscurile specifice care îi privesc în ansamblu, admiţând  părăsirea imediată a locului de muncă spre o zonă mai sigură, fără a impune reluarea  lucrului atât timp cât starea de pericol se menţine sau fără oferirea de compensaţii şi  luarea de măsuri de siguranţă, şi fără a prejudicia lucrătorii din drepturile lor. 

Angajatorul asigură prin măsurile tehnico –organizatorice pentru pericol grav şi  iminent că toţi lucrătorii vor fi apţi să aplice măsurile corespunzătoare în conformitate cu  cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun pentru a evita consecinţele unui  astfel de pericol. 

Planul de intervenţie şi evacuare va fi afişat spre cunoştinţa tuturor lucrătorilor,  fiind supus permanent procedurilor de actualizare dacă situaţia o cere.MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI,  LUCRATORI INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA   

- coordonarea şi colaborarea între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii  independenţi privind securitatea şi sănătatea în muncă se va realiza prin indermediul şi  sub îndrumarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării  lucrării. 

- antreprenorul general răspunde de modul în care subantreprenorul şi / sau  lucrătorul independent îşi achită sarcinile privind productia dar şi măsurile de securitate  si sanatate in munca necesare, fiind obligat să intocmească o convenţie privind  răspunderile părţilor în relaţia contractuala, printr-o anexa la contract pe aceasta tema. LISTA DE LUARE LA CUNOSTINTA A BROSURII DE PRIMIRE IN SANTIER  PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

NR.  

CRT.

SUBANTREPRENOR 

NUME SI PRENUME 

SEMNATURA  DE LUARE LA  CUNOSTINTA

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.