Regulamentul intern prevederi in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

Regulamentul intern - prevederi in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

  25 Iulie 2023 

Cadrul legal 

Angajatorul are obligatia de a elabora un regulament intern cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. Aceasta obligatie este prevazuta la art. 241 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii). 

Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul informarii acestora. 

Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: 

a. reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; 

b. reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; 

c. drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; 

d. procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor; e. reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; 

f. abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; 

g. reguli referitoare la procedura disciplinara; 

h. modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice; 

i. criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor. 

Recomandari referitoare la completarea capitolului ‘Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca’: 

a. Conducerea societatii are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca, punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia; 

b. Persoanele desemnate cu organizarea activitatilor de prevenire si protectie la nivelul societatii vor identifica factorii de risc pentru sanatatea si securitatea in munca. Rolul evaluarii este de a stabili sistemul de factori tehnici si nocivi care actioneaza asupra salariatilor in procesul muncii, precum si masurile organizatorice, tehnice si sanitare care se impun pentru reducerea sau eliminarea riscurilor profesionle; 

c. Regulile de prevenire si protectie stabilesc masuri generale pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatilor, masuri de protectie a muncii specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati, masuri de protectie specifice aplicabile anumitor categorii de personal;

 

d. Persoanele desemnate cu organizarea activitatilor de prevenire si protectie, cat si conducatorii locurilor de munca au obligatia sa organizeze instruirea salariatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Durata si periodicitatea instruirii se realizeaza in conformitate cu Programul de instruire-testare aprobat de conducerea societatii; 

e. Conducatorii locurilor de munca trebuie sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderile angajatilor din subordine, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corepunzator functiilor exercitate; 

f. Salariatii trebuie sa fie informati si instruiti cu privire la conditiile de munca si masurile de prevenire a accidentelor de munca; 

g. Salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru gravide si lehuze, alimentatie de protectie, echipament individual de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare; 

h. Salariatii care lucreaza in conditii de munca deosebite si speciale vor fi supusi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; 

i. Salariatii vor utiliza, obligatoriu, echipamentul individual de protectie din dotare pe parcursul desfasurarii sarcinilor de serviciu. Dupa terminarea programului, echipamentul din dotare se va curata, denociviza si depozita corespunzator; 

j. In functie de evaluarea riscurilor profesionale si ca urmare a masurilor stabilite in planul de prevenire si protectie se va achizitiona echipamentul individual de protectie pentru toti salariatii expusi. Necesarul de echipament individual de protectie va reprezenta anexa la contractul colectiv de munca aplicabil; 

k. In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, conducerea societatii va lua cel putin urmatoarele masuri: 

- amenajarea ergonomica a locurilor de munca; 

- asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate); 

- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare); l. Conducerea societatii este obligata sa incheie un contract de prestari servicii cu medicul de medicina muncii care sa presupuna controale obligatorii lucratorilor atat la angajare, cat si periodic (in functie de riscurile sau responsabilitatile fiecarui post). Supravegherea medicala a lucratorilor se va realiza pe cheltuiala angajatorului; 

m. Conducerea societatii este obligata sa respecte intocmai indicatiile medicului de medicina muncii pentru fiecare angajat; 

n. Salariatul va fi obligat sa anunte orice defectiune tehnica sau alte situatii care constituie un pericol pentru securitatea si sanatatea in munca si sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice accident suferit de el sau/si de ceilalti lucratori; 

o. In vederea mentinerii starii de sanatate a angajatilor in perioadele cu temperaturi extreme ridicate sau scazute, angajatorul trebuie sa asigure programul de lucru si facilitatile precizate prin O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca; 

p. Conducerea societatii trebuie sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin conducatorii locurilor de munca sau prin propria competenta;

 

q. Conducerea societatii va asigura functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice; 

r. Conducerea societatii va efectua diligentele necesare pentru realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; s. Persoanele desemnate cu organizarea activitatilor de prevenire si protectie vor efectua controale interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a conducerii societatii asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora; t. Conducerea societatii va propune clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini; 

u. Salariatii vor participa, obligatoriu, la sedintele de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cat si la controalele medicale organizate de angajator; 

v. Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. 

Dispozitiile mentionate anterior nu au caracter exhaustiv, acestea putand fi completate cu alte prevederi, in functie de specificul activitatii angajatorului (agent economic sau institutie publica).