Fisa post vanzator

FISA  POSTULUI 

I. IDENTIFICAREA POSTULUI 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE: ………………………………………………… 2. DENUMIREA POSTULUI : CASIER 

3. POZIŢIA ÎN C.O.R.: COD – 421101 

4. NIVELUL POSTULUI: EXECUTIE 

5. CERINTE : STUDII MEDII 

6. RELATIILE IERARHICE ŞI FUNCTIONALE :  

 - este subordonat administratorului firmei  

II. DESCRIEREA POSTULUI 

1. SCOPUL GENERAL AL POSTULUI 

• vânzarea produselor din magazin 

2. DESCRIEREA SARCINILOR/ ATRIBUŢIILOR 

1. Vanzareaproduselor comerciale 

• comunicarea cu clientii magazinului (punctului de vanzare),  

• prezentarea produselor aferente vanzarii, 

• promovarea imaginii magazinului  

• introduce în baza de date produsele pe care le-a comandat  

• verifica produsele (cantitativ şi calitativ) date clientului  

• probeaza calitatea mărfurilor expuse spre vânzare  

• încasarea contravalorii marfii  

• verifică banii încasati de la client 

• depoziteaza banii în locurile speciale create pentru asta 

2. Realizarea evidenţei banilor  

• numără banii încasaţi 

• realizează monetarului banilor încasati 

• mentinerea stocurilor şi necesarului de monetar de rezerva 

• verifica daca sunt sau nu banii care ar trebui să fie în casa dupa fiecare zi de lucru • preda banii administratorului 

3. Menţinerea igienei spatiului de lucru 

• curata şi spala pardoseala inainte de deschiderea magazinului, şi de fiecare data cand este nevoie pe parcursul zilei de lucru 

• şterge praful de pe aparatura de lucru, rafturi, tejghea şi produse de fiecare data cand este nevoie 

• să fie imbracat(a) în uniforma în timpul orele de program  

• să duca gunoiul de fiecare data cand este nevoie 

• să colecteze cartoanele ramase de la produsele vândute 

• să anunţe administratorul privind orice neregula găsită în legătură cu produsele

4. Aranjarea, ordonarea şi expunerea produselor comerciale 

• verifica stocul de produse expuse pentru a determina nivelul lor  

• depoziteaza şi pastreaza produsele conform specificaţiilor fabricantului sau procedurilor standard 

• întocmeşte necesarul de produse pentru refacerea stocului de marfa expusa aduce marfa pentru a completa stocul de marfa expusa  

• aranjeaza marfa pe rafturile de expunere 

• scrie preturile produselor 

• afiseaza sau ataseaza preturile produselor conform legilor în vigoare 

• aranjeaza produsele în magazie respectând normele în vigoare 

5. Primirea de marfa  

• verifica daca exista comanda pentru produsele primite, care sunt acestea şi în ce cantitate au fost comandate 

• ajuta la descarcarea maşinii care aduce produsele 

• verifica calitativ şi cantitativ produsele primite 

• depoziteaza produsele pe rafturile de expunere sau în magazie 

• realizeaza recepţia pe marfa primita 

6. Efectuarea de plăţi în conformitate cu listele de plăţi 

7. Comandarea de produse comerciale în conformitate cu listele de comenzi 8. ATRIBUŢII – SARCINI – RĂSPUNDERI 

  

PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA 

În vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, lucrătorii au următoarele obligaţii: 

 a) să se prezinte la serviciu apt pentru lucru; 

 b) să nu efectueze, în timpul lucrului, operaţiuni pentru care nu este instruit corespunzător;  

c) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; 

 d) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

 e) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

 f) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 g) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 

 h) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror masuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 i) să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

 j) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 k) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.

PE LINIA PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;  

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;  

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;  

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;  

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;  

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.  

SARCINI GENERALE 

a. este obligat să respecte ordinea şi disciplina la locul de munca, să îndeplinească în mod corespunzător sarcinile de serviciu , să cunoască prevederile Regulamentului de ordine interioara; b.respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi folosirea integrala şi eficienta a timpului de munca pentru executarea întocmai şi la timp a îndatoririlor de munca; 

c.înlăturarea oricăror neglijente în păstrarea şi administrarea de bunuri; 

d.îndeplinirea oricăror hotărâri emise de conducerea administrativa care priveşte activitatea la locul de munca, precum şi sarcinile stabilite de şefii ierarhici superiori; 

e. apărarea patrimoniului unităţii, prevenirea şi combaterea sustragerii şi degradării bunurilor; 

f. înştiinţarea de îndată a administratorului despre existenta unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în activitate, de natura să aducă prejudicii materiale; 

g.să nu părăsească locul de munca fără să anunţe administratorul, să nu introducă şi să consume băuturi alcoolice în timpul serviciului; 

h.să dea dovada de cinste şi corectitudine; 

i. să aibă o ţinută corespunzătoare, o comportare demna şi cuviincioasa, să dea dovada de vigilenta în relaţiile cu persoanele cu care vine în contact; 

9. CONDIŢIILE DE LUCRU ALE POSTULUI: 

a) Programul de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână 

b) Condiţiile materiale; 

• Ambientale – microclimat favorabil activităţii  

• Spaţiu: magazinul unde îşi desfăşoară activitatea  

10. Nu reprezintă societatea în relaţia cu institutii publice locale şi cu terti; 

11. Actualizarea atribuţiilor se va face funcţie de modificările organizatorice şi legislative care apar. 

 ÎNTOCMIT ŞI AVIZAT DE: Semnătura titularului de post  

Data .............................................

 ÎNTOCMIT ŞI AVIZAT DE: SEMNĂTURA TITULARULUI DE POST Asociat unic: Data ............................................. 

S.C. nr………/ ……………. 

Fisa postului Vanzator (sau Lucrator Comercial) 

Vanzatorul se ocupa in principal cu comunicarea cu clientii magazinului (punctului de vanzare), organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii magazinului (punctului de vanzare), efectuarea vanzarii, incasarea contravalorii marfii, prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii, promovarea imaginii magazinului (punctului de vanzare), mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva, verificarea stocurilor cu vanzarile, intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, precum si raportarea activitatii de vanzare. 

Contine CRITERII DE PERFORMANTA