Instrucțiune proprie de Securitate și Sănătate în Muncă Fabricarea oxigenului și azotului prin fracționarea aerului lichefiat

Instrucțiune proprie de Securitate și Sănătate în Muncă 

Fabricarea oxigenului și azotului prin fracționarea aerului lichefiat 

I. Controlul prizei şi filtrului de aer: 

Art.1 Priza şi filtrul vor fi menţinute permanent în perfectă stare de funcţionare. În acest scop,  săptămânal se vor controla şi, dacă este cazul, se vor curăţa priza şi filtrul. În cazul în care  instalaţia este prevăzută cu un singur filtru, pentru controlul şi curăairea acestuia se va opri în  prealabil compresorul. În cazul în care sunt mai multe filtre în paralel, controlul se va face  individual, după deconectarea filtrului respectiv. 

Art.2 Controlul şi curăţarea prizelor şi filtrelor se va face în conformitate cu prevederile din cartea  tehnică a instalaţiei elaborată de producători. 

II. Compresoare de aer: 

a. Ungerea compresoarelor de aer: 

Art.3 Pentru ungerea compresoarelor de aer se va folosi numai ulei de calitatea şi în cantitatea  prescrisă în cartea tehnică a instalaţiei. Punctele de ungere vor fi marcate prin vopsire pe  compresor şi pe schema de ungere afişată în sala compresoarelor. 

Art.4 Lubrifianţii care nu s-au utilizat se vor păstra în vase închise, într-o magazie special  construită în acest scop. 

b. Punerea în funcţiune: 

Art.5 Înaintea pornirii compresorului, se va verifica starea lui, precum şi asigurarea ungerii şi  răcirii. 

Art.6 În timpul funcţionării compresorului se vor supraveghea permanent aparatele de măsură  a temperaturii apei de răcire. Temperaturile măsurate vor fi înregistrate din oră în oră în registrul  pentru evidenţa funcţionării. 

c. Repunerea în funcţiune: 

Art.7 Este interzisă repunerea în funcţiune a compresorului dacă acesta se opreşte datorită  intrării in funcţiune a sistemului automat de oprire în cazul întreruperii circuitului de răcire.  Repunerea în funcţliune a compresorului se va executa numai după remedierea defecţiunii şi  răcirea compresorului. Orice oprire sau pornire se va nota în registrul de evidenţă a funcţionării  compresoarelor, specificându-se cauza opririi. 

Art.8 Pentru prevenirea pericolului datorat pătrunderii apei de răcire în cilindri se va observa  apa de răcire care nu trebuie să aibă spumă. 

Art.9 În timpul funcţionării compresorului se interzice orice intervenţie la acesta. 

Art.10 În cazul în care în timpul funcţionării compresorului se constată o dereglare sau  defecţiune acesta se va opri şi se va reduce presiunea la zero în instalaţie. 

Art.11 În cazul când umplutura din decarbonatoare sau scrubere se murdăreşte cu ulei, antrenat  de aerul din compresor, ea trebuie curăţată prin spălare.

Art.12 Pentru evitarea pătrunderii uleiului şi apei în instalaţii, separatoarele de apă şi ulei,  prevăzute înaintea uscătoarelor de aer, precum şi scruberele şi decantoarele trebuie să fie  purjate la intervalele prevăzute în cartea tehnică a instalaţiei. 

d. Purificarea şi uscarea aerului: 

Art.13 Filtrele pentru reţinerea silicagelului existent pe conducta de evacuare a aerului din  uscătoare se vor curăţa şi verifica periodic în conformitate cu cartea tehnică a instalaţiei. 

Art.14 Regenerarea adsorbantului din uscător se va face la temperatura, presiunea şi debitul  stabilit în cartea tehnică a instalaţiei. 

Art.15 După regenerarea adsorbantului, acesta se va răci lent până la temperatura prescrisă  înainte de a comuta coloana de uscare în circuitul de aer. 

Art.16 Adsorbantul trebuie să fie înlocuit când nu mai poate fi regenerat sau când granulaţia lui  devine mai mică decât cea prevăzută în cartea tehnică a instalaţiei. 

  

Art.17 La exploatarea regeneratoarelor pentru uscarea aerului se va urmări funcţionarea  corespunzătoare a supapelor comandate de la capătul cald, a supapelor automate de la capătul  rece şi a supapelor de egalizare. 

Art.18 Încălzirea ventilelor se va face numai cu aer cald (fără urme de ulei), abur sau apă caldă  curată. 

Art.19 Instalaţia de purificare a aerului se va revizui şi curăţa periodic în conformitate cu cartea  tehnică a instalatiei. Adsorberele de acetilenă se vor comuta, încălzi şi regenera în conformitate  cu instrucţiunile din cartea tehnică a instalatiei. 

III. Instalaţia de răcire (detentor): 

a. Ungerea detentoarelor: 

Art.20 Ungerea detentoarelor se va face cu ulei de calitate şi în cantitatea prescrisă de furnizorul  instalatiei. 

Art.21 Supapele de siguranţă ale detentoarelor trebuie să fie purjate periodic. Se va avea grijă ca ele să nu îngheţe şi se vor curăţa periodic de brumă sau gheaţă depusă. 

b. Pornirea detentorului: 

Art.22 Înaintea pornirii detentorului se va verifica sistemul lui de ungere. 

Art.23 Admisia aerului comprimat în detentor se face numai după ce detentorul a ajuns la turatia  optimă. 

Art.24 Functionarea detentoarelor va fi astfel reglată încât lichefierea aerului să nu se producă  în maşină. 

c. Oprirea detentoarelor: 

Art.25 La oprirea detentorului se deschide robinetul de aerisire şi se închide imediat admisia  aerului comprimat. 

Art.26 Înaintea pornirii turbodetentorului, conductele de alimentare se vor sufla cu aer pentru  evacuarea eventualelor impurităţi, umidităţii, şi se va verifica sistemul lui de ungere. 

Art.27 Dacă turbodetentorul este cuplat direct cu turbocompresorul, se pune în funcţiune mai  întâi turbocompresorul, apoi se deschide admisia aerului în turbodetentor.

Art.28 În timpul funcţionării turbodetentorului, se vor supraveghea continuu presiunea,  temperatura şi nivelul uleiului din rezervor, temperatura lagărelor, temperatura aerului la intrarea  şi ieşirea din turbodetentor (aceasta se ţine cu 2-3° mai ridicată decât temperatura de lichefiere  a aerului la presiunea aerului din turbodetentor), rezistenţa pe filtrul turbodententorului, circulatia  apei de răcire, şi se ascultă functionarea turbodetentorului dacă nu apar zgomote sau vibraţii  suspecte. 

d. Lichefierea şi fractionarea aerulului: 

Art.29 La deservirea blocului separator se vor respecta instrucţiunile de exploatare elaborate  de furnizor. 

Art.30 Instalaţia va fi ferită de grăsimi, uleiuri sau alte materiale organice. 

Art.31 Se interzice depozitarea sau folosirea în încăperile sau locurile în care sunt montate  instalaţii de lichefiere şi fractionare a aerului a oricărui material combustibil sau care se poate  încărca electa electrostatic, a flăcării deschise sau a obiectelor incandescente, precum şi  fumatul. 

Art.32 La verificarea periodică a etanşeităţii instalaţiei, se va utiliza o soluţie de săpun neutru în  apă fără impurităţi. 

e. Manevrarea instalaţiei: 

Art.33 Manevrarea ventilelor se va face cu atenţie şi numai lent şi treptat. Se interzice  manevrarea bruscă, forţarea sau lovirea ventilelor şi conductelor. 

Art.34 Luarea probelor şi transvazarea oxigenului sau azotului se va executa cu deosebită grijă  şi se va evita vărsarea lichidului pe pardoseală, stropirea personalului sau îmbibarea cu oxigen  a îmbrăcăminţii. Luarea probelor de oxigen lichid se face în vase speciale. 

Art.35 Aerul aspirat în instalatiile de oxigen şi azot, care lucrează prin separarea aerului, trebuie  să fie lipsit de impurificări periculoase de hidrocarburi şi în special de acetilenă. Acetilena şi  sulfura de carbon trebuie să fie separate şi evacuate continuu, în conformitate cu prevederile  din cartea tehnică elaborată de furnizorul instalaţiei. În funcţie de valorile atinse de concentraţiile  de impurităţi, se iau măsuri corespunzătoare. 

Art.36 Toate piesele şi sculele care pot veni în contact cu oxigenul, chiar şi numai temporar sau  întâmplător, trebuie degresate şi uscate înainte de montare sau utilizare şi ferite permanent de  ulei şi orice grăsimi sau materii combustibile. 

Art.37 Lubrifianţii utilizati vor fi de calitatea şi în cantitatea prescrisă în cartea tehnică a  instalaţiei. Se admite utilizarea de lubrifianţi asimilaţi în conditiile legale. 

Art.38 Se interzice depozitarea, chiar şi temporară, în spaţiile cu instalaţii sau recipienţi oxigen,  a oricărui material combustibil. 

Art.39 Analizele de laborator pentru verificarea conţinutului de ulei, acetilenă, sulfură de carbon  se vor executa în conformitate cu instrucţiunile din cartea tehnică a instalaţiei. 

Art.40 În cazul în care prin analize se constată o depăşire a conţinutului maxim admis de  impurificări se vor lua imediat măsurile de remediere indicate în instrucţiunile din cartea tehnică  a instalaţiei (încălzire, suflare, schimbare adsorbant etc.). De asemenea, se va determina cauza  care duce la impurificarea aerului aspirat în instalaţie.

Art.41 Este interzisă exploatarea instalaţiei cu aparatele de protecţie împotriva acumulării  acetilenei sau a altor substanle explozive, decuplate (filtrul adsorber de aer lichid, adsorber de  oxigen lichid, vaporizator ratiid, condensator-vaporizator). 

Condensatorii instalaţiilor de separare trebuie să funcţioneze permanent în regim umed. 

Art.42 Aparatele în care se concentrează substanţe explozive (filtru-adsorbant de aer lichid,  adsorber de oxigen lichid, vaporizator ratiid, condensator-vaporizator) vor fi încălzite periodic,  canform instrucţiunilor de exploatare. 

Art.43 Se interzice determinarea naturii gazelor care scapă din neetanşeitate cu ajutorul ţigărilor  aprinse sau cu foc deschis. 

Art.44 În cazul regenerărilor sau răcirilor azot nu se admite eliminarea acestora în hala secţie,  ci în exterior. 

Art.45 Nu se admite funcţionarea blocului peste presiunea de lucru înscrisă în instrucţiunile de  exploatare ale furnizorului. 

Art.46 Este interzisă folosirea aparatelor de măsură şi control defecte sau cu termen de  verificare metrologic depăşit. 

Art.47 Se vor utiliza manometre verificate şi sigilate, iar pentru oxigen şi aer lichid se vor utiliza  manometre vopsite albastru şi având inscripia "OXIGEN". 

Art.48 Supapele de siguranţă se vor regla la presiunea prescrisă în instrucţiunile de exploatare  ale furnizorului şi se vor sigila. 

Art.49 În cazul purjării sau deschiderii unor ventile, personalul de deservire va acţiona numai  din lateral. 

Art.50 Carcasele aparatelor, flanşele etc. vor fi legate la instalaţia de punere la pământ pentru  eliminarea încărcăturii electrostatice. 

IV. Compresoare de oxigen si azot: 

Art.51 La compresoarele cu pistoane unse cu apă se va regla debitul apei de răcire astfel încât  temperaturile finale să nu depăşească limitele prevăzute în cartea tehnică a instalaţiei. 

Art.52 Cilindrii compresoarelor cu pistoane unse cu apă se vor unge numai cu apă distilată sau  cu apă dedurizată în compoziţia căreia intră şi glicerină. Apa utilizată va fi curată şi fără  impurităţi. Manşetele pistoanelor vor fi degresate. 

Art.53 La compresoarele cu autolubrifiere se va avea grijă ca uleiul să nu pătrundă în cilindri. Art.54 În cazul în care presgarniturile devin neetanşe se va opri compresorul. 

Art.55 Înaintea punerii în funcţiune a compresorului se va verifica buna funcţionare a instalaţiilor  anexe şi a dispozitivelor de siguranţă prevăzute în cartea instalaţiei. 

Art.56 Pornirea turbocompresoarelor pentru oxigen sau azot se va face cu aer fără urme de ulei  cu azot. 

Art.57 În tot timpul funcţionării compresoarelor de oxigen sau azot, acestea trebuie să fie  supravegheate.

Art.58 Separatoarele de apă vor fi purjate la intervale stabilite de producătorul instalaţiei. 

Art.59 Ungerea părţilor compresoarelor care vin în contact cu oxigenul se va face cu lubrifianţi  de calitatea şi cantitatea prescrisă de către constructor prin suflarea de azot din interior spre  exterior prin sistemul de etanşare (labirinţi). 

V. Recipiente-butelii pentru oxigen şi azot: 

Art.60 La primirea recipientelor-butelie pentru umplere o persoană autorizată (instruită şi numită  prin decizie în acest scop) va verifica fiecare recipient în parte şi nu va admite să fie umplute  recipientele la care se constată: 

a. la inscripţionare: 

- lipsa inscripţiei sau inscripţie incompletă; 

- depăşirea scadenţei verificării; 

- nepotriviri între valoarea presiunii de încărcare indicată pe butelie şi presiunea gazului din  rezervorul de stocare; 

- rectificări ale inscripţiilor poansonate; 

b. la părţile exterioare: 

- pereţii prezintă lovituri, deformări, tăieturi, coroziuni avansate sau orice altă degradare care  poate periclita siguranţa funcţionării;. 

- urme de ulei pe pereţi şi pe robinete; 

- robinetul cu ventil defect sau incomplet; 

- încercări de sudură pe corpul recipientului; 

- lipsa sau deteriorarea capacului de protecţie sau a inelelor de protecţie de cauciuc; - vopsirea nu corespunde prescripţiilor  

c. la interior: 

- lipsa presiunii remanente; 

- prezenţa altui gaz în recipient. 

Art.61 Conţinutul fiecărui recipient-butelie se va controla organoleptic sau cu aparatură  specializată pentru gaze combustibile. Recipientele la care se constată că gazul remanent este  butan, etan etc. sau care nu mai prezintă presiune remanentă se vor trimite la atelierul de  verificare pentru remedierea deficienţelor. 

Art.62 În depozitul de recipiente-butelie se depozitează numai recipientele-butelie admise  pentru umplere. 

Art.63 În cazul demontării robinetelor înfundate sau deformate se va lucra cu deosebită grijă,  luându-se toate măsurile de precauţie pentru prevenirea aruncării robinetului. Spălarea recipientelor butelie 

Art.64 Spălarea recipientelor-butelie se face cu soluţie de hidroxid de sodiu 10% până când  soluţia care se scurge din recipient este curată. 

Art.65 După spălare, verificarea interioară a recipientelor-butelie se execută cu ajutorul unui bec  electric alimentat la tensiunea de 12 V. 

Art.66 Recipientul care urmează să fie încercat la presiune se introduce în boxa specială, se  umple complet cu apă, se aşează în poziţie verticală şi se asigură împotriva răsturnării prin  legare cu lanţul. 

Art.67 Pompa, racordurile şi manometrele montate în exteriorul boxei de încercare se vor  menţine în perfectă stare de functionare şi etanşare.

Art.68 Se interzice accesul în boxa de încercare cât timp recipientul este sub presiune. 

Art.69 Robinetele cu ventil ale recipientelor-butelie nu se ung. Ele se vor feri de ulei sau alte  substanţe grase. 

Art.70 Pentru realizarea etanşeitătii îmbinării filetate dintre recipient şi robinet se permite numai  utilizarea unui chit preparat din litargă (oxid de plumb) cu apă distilată, apă de sticlă (silicat de  sodiu) bandă de teflon sau cositorire. 

Art.71 Se interzice vopsirea recipientelor-butelie când acestea se află sub presiune. Art.72 Pentru vopsire, recipientul-butelie se aşeză în nişă pe un suport rotativ. Art.73 Vopsirea se face din afara nişei prin pulverizare. 

Art.74 Se interzice accesul persoanelor străine în boxele de umplere. 

Art.75 După ce recipientele-butelie se încarcă în poziţie verticală pe cărucioarele platformă, se  asigură cu lanţuri împotriva căderii. 

Art.76 Recipientele-butelie cu oxigen utilizate vor avea inscripţionate cu vopsea albă pe corpul  buteliei şi poansonat pe suportul recipient numele firmelor proprietare. Astfel de recipiente butelie încărcate cu oxigen, vor fi returnate numai la firma proprietară. Aceste recipiente-butelie  încărcate cu oxigen nu vor fi distribuite în alte ramuri de activitate şi în alte scopuri. 

Art.77 Recipientele-butelie introduse în boxe pentru umplere se racordează la conductele  flexibile ale distribuitorului, după care se deschid robinetele cu ventil ale recipientelor. 

Art.78 Robinetul de admisie al oxigenului sau al azotului în distribuitor se va deschide încet  numai după primirea semnalului dat de operatorul din sala compresoarelor de oxigen sau azot,  după care se părăseşte încăperea şi se închide uşa boxei. 

Art.79 Când presiunea oxigenului sau azotului a ajuns la 75-100 bar, operatorul va controla  după zgomotul produs de oxigen sau azot la trecerea acestuia prin robinete şi încălzirea  recipientelor, dacă umplerea acestora se face normal. După efectuarea controlului, va părăsi  boxa şi va închide uşa acesteia. 

Art.80 În cazul când se constată că la unul sa mai multe recipiente-butelie nu pătrunde oxigenul  sau azotul (nu se încălzeşte), se izolează recipientul-butelie respectiv prin închiderea ventilului  de pe racordul distribuitor şi a robinetului cu ventil al tubului, se scoate tubul şi se trimite la  atelierul de reparat. 

Art.81 Dacă în timpul umplerii, unul şau mai multe recipiente-butelie se încălzesc în aşa măsură  încât nu permit atingerea lor cu mâna, se va deschide robinetul complet. În cazul în care  robinetul este blocat, recipientul-butelie va fi izolat şi trimis la atelierul de reparat. 

Art.82 Când manometrul montat în exteriorul boxei indică presiunea de umplere prescrisă sau  declanşează alarma, se închide încet robinetul de admisie de pe conducta boxei şi se anunţă  sala compresoarelor de oxigen sau azot; numai după efectuarea acestor operaţii se permite  deschiderea uşii boxei. 

După închiderea robinetelor cu ventil ale recipientelor, se deschide robinetul de descărcare a  distribuitorului şi se observă indicatorul manometrului. Se permite desfacerea conductelor  flexibile de racord numai după scăderea presiunii din distribuitor la zero.

Art.83 Înainte de a se evacua recipientele-butelie pline din boxa de umplere se vor monta  capacele de protecţie pe robinete şi recipiente. 

Art.84 Se va urmări etanşeitatea instalaţiei de umplere a recipientelor prin aplicarea unei soluţii  de săpun neutru. 

Art.85 Remedierea neetanşeităţii se va face numai după închiderea admisiei oxigenului sau  azotului şi descărcarea instalatiei. 

Art.86 În cazul în care în timpul umplerii se aprinde robinetul cu ventil al unui recipient-butelie,  se va opri imediat alimentarea cu oxigen, efectuându-se următoarele manevre: - se închide robinetul de admisie a oxigenului în distribuitor; 

- se închide robinetul principal al conductei de oxigen sub presiune şi se transmite semnalul la  sala compresoarelor; 

- se închid robinetele cu ventil ale tuturor recipientelor racordate; 

- se evacuează oxigenul din distribuitor. 

Art.87 Pentru umplerea recipientelor-butelie trebuie ca firmele beneficiare de oxigen să  completeze un aviz de expediere, în care să fie trecute seria de fabricatie a tubului, numărul de  tuburi şi natura gazului din fiecare recipient. 

Art.88 Firmele care încarcă recipiente-butelie vor avea un registru pentru fiecare tip de gaz  îmbuteliat în care se va indica: 

- data încărcării;  

- numărul de fabricaţie al tubului; 

- data verificării şi scadenţa; 

- presiunea de încărcare. 

Art.89 Pentru firmele ce încarcă butelii cu mai multe feluri de gaze, pentru fiecare gaz trebuie  ţinut un registru şnuruit şi numerotat.