FISA POSTULUI – CURIER

S.C. __________________________ S.R.L. VIZAT   Administrator, 

FISA POSTULUI – CURIER 

Cod COR - 962101 

Numele si prenumele : 

Locul activitatii : sediul societatii,  

Compartimentul : administrativ 

Cerintele privind ocuparea postului : studii gimnaziale 

Scopul principal al postului : Curierii livreaza mesaje si transporta pachete si alte obiecte in  cadrul unei unitati sau intre unitati, catre gospodarii private ori in alta parte, sau transporta bagaje, in  special la hoteluri, gari si aeroporturi. 

Abilitati,calitati si aptitudini necesare : abilitati foarte bune de comunicare,  mobilitate,acomodare la intensitatea lucrului, asumarea responsabilitatii ; indeplinirea sarcinilor de  serviciu,rezistenta la efort prelungit; apt fizic, indemanare, receptivitate, calm, seriozitate,  corectitudine, capacitate concentrare; capacitate de lucru in echipa; discernamant, integritate,  Responsabilitati si sarcini : : Raspunde pentru calitatea livrarii mesajelor sau transportul pachetelor si a altor obiecte; 

Raspunde pentru calitatea si cantitatea produselor livrate; 

Alte atributii: 

- sa se prezinte la serviciu conform programului; 

- sa semneze condica de prezenta la sosire si la plecare; 

- sa respecte timpul de lucru si sa-l foloseasca integral si eficient; 

- sa respecte normele IPSSM, P.S.I; 

- sa poarte echipamentul de lucru si protectie numai pentru scopul pentru care a fost destinat; - aduce la cunostinta sefului direct toate neconformitatile constatate in desfasurarea activitatii; - sa asigure pastrarea bunurilor din dotare; 

- sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca; 

- raspunde de expedierea prompta a livrarii mesajelor sau transportul pachetelor si a altor obiecte - raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului intern, decizii si note de serviciu 

Obligatii : 

- obligaţia de a realiza norma de muncă stabilita de conducerea societatii; 

- de a respecta conditiile tehnice si organizatorice stabilite de conducerea societatii; - obligaţia de a respecta disciplina muncii la locul de munca; 

- obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca  aplicabil, precum si in contractul individual de munca; 

- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în cadrul atelierului; - raspunde de realizarea calitativa si la termen a lucrarilor; 

- raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor  la care are acces; 

- raspunde de exactitatea si corectitudinea pieselor finalizate; 

- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

- sa nu raspandeasca in public afirmatii asupra firmei sau activitatii acesteia menite sa induca in eroare  si care sa-i creeze o situatie defavorabila, aducandu-o in acest fel prejudicii materiale si/sau morale; 

- sa exercite activitatea cu buna credinta si potrivit uzantelor cinstite, incat sa nu prejudicieze in vreun  fel prestanta sau activitateafirmei; 

- sa nu influenteze sau sa determine concedierea unor salariati din firma, urmarind dezorganizarea ei; - respecta normele de securitate a muncii si PSI; 

- respecta secretul profesional si codul de etica profesionala;

- indeplineste si alte sarcini trasate de sefii ierarhici; 

- la locul de munca ia masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor precum si de  economisire a energiei electrice; 

- alte obligatii prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Sanctiuni  

1. Reducerea cu 10% a salariului net lunar in conditiile savarsirii urnatoarelor abateri: 

- Intarzieri repetate la program. 

- Plecari in timpul programului de lucru in interes personal fara aprobarea personalului din Consiliul  de Conducere. 

- Comportare necuviincioasa fata de conducere sau colegi. 

- In cursul unei luni, pentru o absenta nemotivata. 

- Neexecutarea intocmai si la timp a sarcinilor primite. 

- Nepurtarea echipamentului de lucru si de protectie. 

2. Reducerea cu 20% a salariului net lunar, in conditiile urmatoarelor abateri: 

- Pentru doua absente nemotivate din cadrul unei luni. 

- Pentre refuzul de a executa sarcinile primite de la organele de conducere. 

3. Desfacerea contractului de munca se face, in conditiile savarsirii 

urmatoarelor abateri: 

- Pentru sustragerea de bunuri din cadrul societatii. 

- Pentru pagube materiale aduse societati (in aceste cazuri apelandu-se la Organele de Politie), sau prejudicii morale. 

- Lipsa de interes fata de bunul mers al societatii. 

- Mai mult de 3 absente nemotivate in timpul unei luni. 

- Folosirea fara aprobarea conducerii a utilajelor in alte scopuri decit cele ale societatii. 

- Consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru. 

4. Contravaloarea reparatiilor generate de exploatarea proasta si de avarii utilajelor provocate de  angajati, se vor suporta de catre vinovat prin retinerea din salariu. 

Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt valabile pentru  intreaga perioada in care persoana este angajata. 

Legat de disciplina muncii: 

- respecta prevederile normativelor interne si a procedurilor de lucru  

- Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale puse la dispozitie de firma 

- Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: 

Drepturi: 

- dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal, de obicei sambata si duminica; 

- dreptul la concediu de odihnă anual conform vechimii in munca; 

- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

- dreptul la demnitate in munca; 

- dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

- dreptul la acces la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale; 

- dreptul la informare si consultare; 

- dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca; - dreptul la protectie in caz de concediere; 

- dreptul la negociere colectiva si individuala; 

- dreptul de a participa la actiuni colective; 

- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

- dreptul la confidentialitatea datelor cu caracter personal; 

- dreptul la negociere colectiva sau individuala cu sau fara terta reprezentant al sindicatului sau  reprezentant al salariatilor; 

- alte drepturi prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.  ATRIBUTII SI RASPUNDERI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN  MUNCA, SITUATIILE DE URGENTA(APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI  PROTECTIA CIVILA), PROTECTIA MEDIULUI SI PASTRAREA CONDITIILOR  IGIENICO-SANITARE

1.Securitatea si Sanatatea in Munca (Legea 319/2006) 

Lucrătorul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi  cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare  sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile  sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute mai sus, el are următoarele obligaţii: 

 a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de  transport şi alte mijloace de producţie; 

 b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze  sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

 c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a  dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi  clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

 d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre  care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum  şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite  de propria persoană; 

 f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face  posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii  sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a  permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri  pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

 h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  şi măsurile de aplicare a acestora;  

2. Apararea Impotriva Incendiilor 

 a) să cunoască şi să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice  formă, de conducerea societăţii sau de persoanele desemnate de aceasta. 

 b) să întreţină în bună stare de utilizare mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor de la locul  de muncă şi să folosească dotările pentru apărarea împotriva incendiilor în scopul pentru care au fost  asigurate de conducătorul societăţii, fiind interzisă utilizarea acestora în alte scopuri.  

c) să comunice imediat conducerii societăţii ori persoanelor împuternicite de aceasta orice situaţie  pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la  sistemele de protecţie sau intervenţie pentru stingerea incendiilor. 

 d) să verifice obligatoriu locurile de muncă la începerea programului de lucru, precum şi la  terminarea acestuia, în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendi 

e) să cunoască măsurile de autoapărare împotriva incendiilor specifice locului de muncă şi modul de  folosire a mijloacelor de stingere a incendiilor. 

3. Protecţia mediului 

a) să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel, în  locuri necorespunzătoare. 

b) să sesizeze imediat conducerea societăţii ori persoanele împuternicite de aceasta asupra neregulilor  constatate în timpul desfăşurării activităţii, privind protecţia mediului ( apă, sol, aer ); 

4. Igiena muncii 

a) să se supună controalelor medicale periodice impuse de reglementările legale în vigoare (HG  355/2007) sau la cererea conducerii societăţii. 

b) să folosească rational si cu spirit de raspundere materialele igienico-sanitare acordate de societate.  Anual angajatorul va intocmi o fisa continand criteriile generale de evaluare a performantelor  profesionale luându-se in calcul urmatoarele:  

 1. cunostinte si experienta;  

 2. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;  

 3. judecata si impactul deciziilor;  

 4. contacte si comunicare;  

 5. conditii de munca; 

 6. incompatibilitati si regimuri speciale.  

 Evaluare va fi luata in calcul fie pentru negocierea salariului , fie pentru ramanerea in continuare  pe acelasi post. 

 Raspunde pentru indeplinirea/neindeplinirea prevederior Regulamentului intern, SSM si PSI.  Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori .   Raspunde administrativ, disciplinar ,material si penal, dupa caz, de activitatea depusa si pentru  abaterile de la legislatie.  

Relatii - ierarhice : se subordoneaza administratorului societatii; 

 - functionale : indeplineste sarcinile ce-i revin din prezenta fisa de post;  

- de cooperare: cu celelalte compartimente ale societatii; 

Limite de competenta : Sa ia masuri in raport de situatie numai in cazurile de forta majora. 

  

Intocmit, Luat la cunostinta de ocupantul postului: Numele si prenumele : Petrescu Valeria Numele si prenumele :  

Functia : insp.r. umane 

Semnatura : ___________________ Semnatura ________________________ Data