INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU CAMERISTE , INGRIJITOR CURATENIE

.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU CAMERISTE , INGRIJITOR CURATENIE

ISSM-HA-07

Ed.:0 

Rev.:0

Pag. 1 / 6INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU CAMERISTA, INGRIJITOR CURATENIE 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr. 

ed./rev. 

Data 

Pag. rev. 

Obiectul reviziei

0/0 

27.06. 

2011 

toate 

emitere iniţială

       
       
       Elaborat 

Verificat 

Aprobat

Funcţia / Nume 

Semnătura 

Funcţia / Nume 

Semnătura 

Funcţia / Nume 

Semnătura

Responsabil SSM

 

 

Sef Serviciu Intern  de Prevenire si  

protectie

 

Ms.Andrei  

Gabrian 

-

Ing.Cristescu LiviuS.C. UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU CAMERISTE , INGRIJITOR CURATENIE

ISSM-HA-07

Ed.:0 

Rev.:0

Pag. 2 / 6PREAMBUL 

Prezentele INSTRUCTIUNI cuprind cerintele minimale obligatorii pentru desfasurarea activitatii de  CURATENIE in cadrul S.C.UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.-HOTEL ALUTUS in conditii de prevenire a  accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. 

Respectarea conţinutului acestor INSTRUCTIUNI nu absolvă societatea si persoanele fizice pentru  lipsa de prevedere şi asigurare a oricăror alte măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de  desfăşurare a activităţii repective. 

Structura INSTRUCTIUNII de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de  securitate a muncii. Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex strucuturat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc: 

- EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă; 

- SARCINA DE MUNCĂ: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor  de muncă; 

- MIJLOACE DE PRODUCŢIE : totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini,  aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă 

- MEDIUL DE MUNCĂ : ansamblul condiţiilor fizice, chimice biologice şi psihologice în care  unul sau mai mulţi lucratori îşi realizează sarcina de muncă. 

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul prezentei INSTRUCTIUNI de securitate a  muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se  realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al  sistemului de munca. 

Prevederile sistemului naţional de reglementări pentru asigurarea securităţii muncii constituie, alături de  celelalte reglementări juridice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, bază pentru: - activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor 

- autorizarea funcţionării unităţi; 

- organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie; 

- informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor cu privire la securitatea şi sanatatea in munca; 

- comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor, inclusiv stabilirea cauzelor si responsabilitatilor; 

- semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale; 

- controlul realizării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

- fundamentarea şi elaborarea planului de prevenire şi protecţie. 

Prevederile prezentei INSTRUCŢIUNI trebuie aplicate corelat şi cu alte reglementări specifice proprii acelor activităţi conexe impuse de tehnologie (proceduri, instrucţiuni, standarde etc.). 

Prezentele INSTRUCŢIUNI se completează cu INSTRUCŢIUNI proprii specifice activităţilor desfăşurate în S.C.UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.-HOTEL ALUTUS, cum ar fi:lucrul la inaltime, activitatea de manipulare, transport si depozitare materiale, activitatea in laboratoarele de analize, activitatea de transporturi, primul ajutor in caz de accidente si altele.  

1. PREVEDERI GENERALE 

1.1. Conţinut 

Art.1. Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii pentru camerista, ingrijitor curatenie, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale specifice acestui tip de activitate. 

1.2. Scop 

Art. 2. Scopul acestor instructiuni este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente in cadrul acestei activitati,proprii celor patru componente ale sistemului de munca( executant,sarcina de munca,mijloace de productie,mediul de munca). 

1.3 Domeniul de aplicare 

Art. 3. Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca se aplică in cadrul societatii in locatiile in care se desfăşoară aceste activitati (curatenie). 

1.4. Legătura cu alte normative 

Art.4. Prevederile prezentelor instructiuni se aplică cumulativ cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a legii insasi, precum si a altor acte normative aparute in baza acestei legi.

S.C. UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU CAMERISTE , INGRIJITOR CURATENIE

ISSM-HA-07

Ed.:0 

Rev.:0

Pag. 3 / 6Art.5. Prezentele instructiuni se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică şi de standardizare etc., survenite la nivel national sau a modificari dotarilor cu aparate si dispozitive pe plan local 

2. PREVEDERI COMUNE. 

 2.1. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă 

Art.6. La locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile şi procedeele de lucru, au calificarea şi autorizarea necesară şi au fost instruite din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca. 

Art. 7. (1) La efectuarea activităţilor comerciale vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 

(2) În funcţie de specificul activităţii comerciale, se interzice lucrul în cadrul acestei activităţi al persoanelor care prezintă diverse afecţiuni, constatate la controlul medical şi care constituie contraindicaţii pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de protecţie. 

(3) Controlul medical periodic este obligatoriu şi se va desfăşura potrivit prevederilor Ministerului Sănătăţii.(H.G.R. nr. 355/2007) 

(4) La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor precum şi a persoanelor cu diverse infirmităţi vor fi respectate reglementările în vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal. 

(5) Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de muncă care impun poziţii vicioase de lucru (poziţie ghemuită, în genunchi, ortostatism permanent etc.), vibraţii sau temperaturi extreme (căldură excesivă, frig)- (6) Dacă sarcina survine în perioada desfăşurării unei activităţi cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei juridice sau fizice va lua măsuri în vederea asigurării unui loc de muncă corespunzător. 

2.2. Instruirea personalului 

Art. 8. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul securitatii si sanatatii in munca se vor realiza conform legii 319/2006 şi Normelor metodologice de aplicare.(H.G.R.1425/2006) 

Art. 9. Instrucţiunile de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi afişate la loc vizibil. 

Art. 10. În cadrul procesului de instruire în domeniul securitatii si sanatatii in munca a salariaţilor care desfăşoară activităţi comerciale, se vor transmite toate informaţiile necesare referitoare la: - riscurile la care sunt expuşi; 

- părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în funcţie de specificul activităţii; 

- dispozitivele de protecţie existente; 

- mijloacele de protecţie şi autoprotecţie; 

- modul de intervenţie în caz de avarii sau accidente; 

- sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; 

- semnificaţia marcajelor diferitelor încărcături, colete etc., conform standardelor. 

Art.11. Măsurile de prim-ajutor se vor stabili, în funcţie de specificul activităţii comerciale desfăşurate, cu avizul medicului de medicină a muncii, prin instrucţiuni proprii. 

2.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie 

Art. 12. Dotarea cu echipamentul individual de protecţie şi alegerea sortimentelor în funcţie de riscurile specifice fiecărui tip de activitate sau operaţie comercială, se vor face conform Normativului-intern de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie aprobat de conducerea societatii. 

Art. 13. (1) În zonele cu pericol potenţial de apariţie a electricităţii statice în mediul de muncă, îmbrăcămintea şi încălţămintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea îmbrăcămintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a încălţămintei cu accesorii metalice. 

(2) De asemenea, salariaţii vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie fără buzunare, manşete sau cute în care s-ar putea acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii. 

Art. 14. Pe langă echipamentul individual de protecţie corespunzător, salariaţii care desfăşoară activităţi de comercializare a substanţelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotaţi, după caz, cu unguente de protecţie şi soluţii de neutralizare a nocivităţii. 

Art. 15. Personalul salariat care lucrează în medii cu temperaturi ridicate i se va administra, după caz, alimentaţia necesară, în conformitate cu criteriile de acordare a alimentaţiei de protecţie menţionate în Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006.(H.G.R.1425/2006) 

Art. 16. Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzătoare, salariaţii care manipulează şi comercializează diverse materii şi materiale nocive, înainte de servirea mesei îşi vor spăla mâinile şi faţa. 

Art. 17. (1) La terminarea lucrului, echipamentul individual de protecţie va fi depus în vestiare special amenajate.

S.C. UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU CAMERISTE , INGRIJITOR CURATENIE

ISSM-HA-07

Ed.:0 

Rev.:0

Pag. 4 / 6(2) S.C.UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.-HOTEL ALUTUS va lua măsuri, după caz, de curăţare, denocivizare, reparare şi întreţinere a echipamentului individual de protecţie.  

Art.18. Echipamentul individual de protecţie va asigura protecţie împotriva tuturor riscurilor existente la locul de muncă. 

2.4. Repartizarea sarcinii de muncă 

Art.19. Repartizarea sarcinii de muncă se va face conform prevederilor din fisa postului si cele din rgulamentul de organizare si functionare al societatii.  

Art.20. La repartizarea sarcinii de muncă, conducătorul locului de muncă va indica procedeul corect de lucru (nepericulos) şi măsurile de securitate a muncii ce trebuie respectate. De asemenea, va verifica starea echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru care va fi folosit de lucratori la lucrarea respectivă.  Art.21. Deservirea aparatelor şi dispozitivelor se va face de către personal specializat. 

2.5. Măsuri organizatorice  

Art.22. Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea În lucru a unor utilaje pentru care nu există norme sau instrucţiuni proprii de securitate a muncii.  

Art.23. În cazul prestărilor de servicii (construcţii, montaj instalaţii etc.) de către diferiţi agenţi economici, în contract se pot stabili clauze referitoare la obligaţiile şi răspunderile privind securitatea si sanatatea in munca. 

Art.24. Pe căile de acces unde se circulă cu mijloace auto sau alte mijloace, precum şi la locurile periculoase se vor pune panouri cu semne de interzicere şi avertizare potrivit reglementărilor în vigoare. 

Art.25. Pe uşile de intrare în încăperile în care sunt montate instalaţii prin a căror manevrare sau atingere se pot produce accidente, se vor fixa tăbliţe cu inscripţia "INTRAREA INTERZISĂ PERSOANELOR STRĂINE". Art.26. La locurile unde există pericol de incendiu, explozii, intoxicaţii şi surse de zgomot sau vibraţii se vor efectua măsurători pentru determinarea nivelului noxelor în comparaţie cu CMA şi în scopul anihilării surselor acestora. 

Art.27. Lucrătorii cu atribuţii de întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor din dotare sunt obligaţi ca înainte de începerea lucrului să verifice dacă uneltele pe care le folosesc sunt în stare bună şi corespund din punctul de vedere al securităţii muncii. Se interzice folosirea de unelte şi utilaje care nu corespund acestor verificări. Art.28. Zilnic, Înainte de Începerea lucrului, conducătorul locului de muncă (şef de magazin, market etc.) va verifica starea de sănătate şi oboseală a lucratorilor. Lucratorii care au consumat băuturi alcoolice nu vor fi admisi la lucru. 

Art.29. Lucratorii cu atribuţii de serviciu vor urmări şi vor interzice consumul băuturilor alcoolice în locatie şi la locul de muncă, cunoscând că răspund personal de starea şi capacitatea de muncă a lucratorilor din subordine pe tot timpul lucrului. 

Art.30. Înainte de începerea lucrului, persoanele cu atribuţii de serviciu vor verifica funcţionarea tuturor instalaţiilor, utilajelor şi dispozitivelor de protecţie. De asemenea, vor verifica legătura la centura de împământare a tuturor utilajelor acţionate electric. În cazul în care se constată defecţiuni, se vor lua măsuri pentru remedierea acestora. 

Art.31. Aparatele si dispozitivele vor fi bine fixate, legate la centura de împământare, dotate cu dispozitive de protecţie în stare de funcţionare. De asemenea, utilajele vor avea afişate instrucţiunile tehnice de exploatare şi de securitate a muncii, elaborate pe baza legislatiei in vigoare şi a cărţilor tehnice respective. 

Art.32. Cârpele, câlţii şi alte materiale textile folosite la curăţarea şi ştergerea pieselor sau a mâinilor vor fi păstrate în cutii metalice cu capac de închidere şi evacuate la locuri stabilite în acest scop pentru a fi arse sau îngropate. 

Art.33. Iluminatul locurilor de muncă şi curăţarea corpurilor de iluminat se vor realiza conform instructiunilor proprii emise de depart.de intretinere si reparatii. 

2.6. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor 

Art.34. În toate spatiile in care se desfasoara activitati de comert cu amanuntul si ridicata sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis. În acest scop pe uşa de la intrare se vor monta plăcuţe avertizoare. 

Art.35. Este interzisă păstrarea vaselor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu ulei, acizi, vopsele, diluanţi, carbit, în interiorul atelierelor, cu excepţia locurilor special amenajate. 

3. LOCATII IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CAMERISTA, INGRIJITOR CURATENIE 3.1. Operaţii şi activităţi desfăşurate zilnic 

Art.36. Personalul de administraţie şi lucratorii cu atribuţii de control vor efectua zilnic: 

- verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, case de marcat, vitrine frigorifice,tehnica de calcul.aparate si dispozitive,etc.; 

- verificarea sistemului de condiţionare a aerului, 

- verificarea funcţionării ascensoarelor,

S.C. UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU CAMERISTE , INGRIJITOR CURATENIE

ISSM-HA-07

Ed.:0 

Rev.:0

Pag. 5 / 6- verificarea stării ferestrelor şi a geamurilor, 

- verificarea stării mobilierului, 

- verificarea instalaţiilor sanitare, 

- verificarea centralelor termice si aparatelor de pregatire a apei calde. 

Art. 37. Remedierea eventualelor defecţiuni depistate în urma verificărilor prevăzute la Art.36 vor fi executate de persoane corespunzător calificate (electricieni, mecanici). 

Art.38. Curăţenia şi aranjamentul spaţiilor de comert, a sălilor comune, culoare şi anexe, şi aprovizionarea zilnică cu materiale consumabile (săpun, hârtie igienică, becuri, etc.) se va efectua de personal instruit în acest scop. 

Art.39. Activitatea de curăţenie se va desfăşura conform instrucţiunilor proprii, după tehnologii specifice gradului de amenajare şi dotare al fiecarei locatii. 

Art.40. Substanţele folosite la curăţarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform reglementărilor organelor sanitare şi instrucţiunilor emise de furnizori. 

Art.41. Este interzisă curăţarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare fără utilizarea echipamentului de protecţie şi lucru din dotare (mănuşi din cauciuc, halate etc.). 

Art.42. Este interzisă spălarea cu lichide inflamabile a pardoselilor.  

Art.43. Utilizarea substanţelor insecticide se va face de către personal de la firme specializate sau de personal propriu specializat în acest scop. 

Art.44. Este interzisă folosirea substanţelor insecticide necunoscute. 

Art.45. Substanţele insecticide se vor păstra în spaţiu, special amenajat, ventilat natural, în recipiente sau cutii cu etichete care să semnalizeze pericolul pe care îl prezintă. 

Art.46. Este interzisă funcţionarea lifturilor fără verificările tehnice periodice, prevăzute de cartea tehnică a instalaţiei şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR. 

Art.47. Întreţinerea şi reviziile tehnice ale lifturilor se fac numai de către persoane specializate şi autorizate în acest scop.. 

Art.48. Este interzisă utilizarea aparatelor care prezintă pericol de incendiu (reşouri, spirtiere, lămpi cu gaze etc.) în locatiile in care se desfasoara activitati de comert. 

Art.49. Centralele termice proprii din locatii vor fi exploatate de personal calificat şi autorizat, conform normelor specifice şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR. 

Art.50. Este interzisă curăţarea geamurilor din exteriorul construcţiilor, fără schele, platforme, nacele special amenajate şi fără asigurarea cu centuri de siguranţă a executanţilor. 

3.2. Folosirea aparatelor şi dispozitivelor pentru curatenie. 

Aspiratorul de praf 

Art.51. Aspiratorul de praf, indiferent de tip şi capacitate, trebuie să fie dotat cu cordon electric care să aibă conductor de nul. 

Art.52. Este interzisă folosirea aspiratorului cu defecţiuni de funcţionare a motorului sau cordonul de alimentare cu izolaţia deteriorată. 

Art.53. Utilizarea aspiratorului se va face după o verificare a funcţionării motorului, starea furtunului, a anexelor şi a cordonului de alimentare cu energie electrică. Dacă se constată defecţiuni în funcţionare, se va solicita intervenţia persoanelor cu calificare (electrician, mecanic). 

Art.54. Folosirea aspiratoarelor care efectuează şi alte operaţii pentru care sunt prevăzute o serie de dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de către firma producătoare. Art.55. Este interzisă utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substanţelor insecticide sau a substanţelor explozive. 

Maşina de curăţat podele 

Art.56. Maşina de curăţat podele se va utiliza conform prevederilor instrucţiunilor elaborate de firma constructoare. 

Art.57. Înainte de conectarea maşinii la reţeaua de curent electric se va verifica dacă toate dispozitivele sunt bine fixate. 

Art.58. Este interzisă exploatarea maşinii de curăţat podele fără a fi legată la nulul de protecţie. 

Art.59. Lucratorii numiti pentru manevrarea maşinii de spălat podele vor fi instruiti în acest scop şi dotati cu echipament de protecţie electroizolant. 

Art.60. La terminarea lucrului, la maşina de spălat podele, se vor demonta toate dispozitivele folosite şi se vor curăţa, înlăturîndu-se toate impurităţile colectate în timpul spălării. 

Dispozitive nacelă pentru întreţinerea faţadelor construcţiilor înalte ( curăţarea geamurilor )

S.C. UZINA MECANICA RM.VALCEA S.A.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU CAMERISTE , INGRIJITOR CURATENIE

ISSM-HA-07

Ed.:0 

Rev.:0

Pag. 6 / 6Art.61. Dispozitivele de tip nacelă utilizate la curăţarea geamurilor în exteriorul construcţiilor înalte vor fi puse în funcţiune după autorizarea ISCIR. 

Art.62. Este interzis accesul persoanelor străine în nacelă şi pe instalaţii. 

Art.63. Urcarea în nacelă şi coborârea din aceasta trebuie să se facă numai în timpul staţionării şi numai prin locurile special amenajate în acest scop. Urcarea sau coborârea de pe nacelă a persoanelor autorizate trebuie să se facă cu mâinile libere. 

Art.64. (1) Este interzisă utilizarea dispozitivelor pentru întreţinerea faţadelor dacă temperatura aerului este sub minus 20oC. 

(2) Se vor respecta prevederile prevăzute în cartea tehnică a dispozitivelor privind condiţiile de exploatare. Art.65. Este interzisă depăşirea sarcinii maxime înscrisă pe nacela dispozitivelor. 

Art.66. Este interzisă punerea în funcţiune a instalaţiilor de întreţinere a faţadelor dacă dispozitivele lor de siguranţă prevăzute în cartea tehnică nu sunt în perfectă stare de funcţionare. 

Art.67. Este interzisă păstrarea în nacelă a îmbrăcămintei, materialelor de şters, sculelor, pieselor de schimb. Art.68. Toate mişcările nacelelor precum şi frânarea acestora trebuie să se execute foarte lin, fără smucituri. Art.69. Verificările, reviziile şi reparaţiile se vor efectua, conform instrucţiunilor prevăzute în cartea tehnică a instalaţiei, periodic, în funcţie de orele de utilizare şi vor fi evidenţiate în registrul de bord. 

Art.70. La toate punctele unde se acţionează pentru manevrarea nacelei, trebuie afişate indicaţii privind modul corect de utilizare în condiţii de securitate. 

Art.71. Pe fiecare instalaţie se vor afişa instrucţiuni cu măsurile ce trebuie asigurate la utilizarea acestora fără pericole, precum şi verificările ce se impun a fi efectuate înainte de punerea în funcţiune, prevăzute de cartea tehnică. 

Art.72. Reviziile şi reparaţiile vor fi efectuate de persoane autorizate, conform prevederilor din Prescripţiie tehnice ISCIR. 

Art.73. Personalul de exploatare are următoarele obligaţii: 

- să consemneze în registrul de supraveghere a instalaţiei pe care o deserveşte, starea acesteia, atât la primirea cât şi la predarea serviciului; 

- să cunoască instalaţia pe care o deserveşte şi să asigure continuu buna ei funcţionare; - să interzică accesul persoanelor străine în nacelă; 

- să întreţină curăţenie în instalaţie şi în nacelă; 

- să urce şi să coboare de pe nacelă numai prin locurile special amenajate în acest scop şi să aibă mâinile libere; 

- să cunoască mişcările ce se efectuează cu nacela; 

- să aducă nacela în parcare la terminarea operaţiei de curăţare a geamurilor, conform instrucţiunilor prevăzute în cartea tehnică.