Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice activitatilor de curatenie desfasurate la sediul asociatiei de proprietari din cadrul unui condominiu

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice activitatilor de curatenie desfasurate la sediul asociatiei de proprietari din cadrul unui condominiu

 

Prevederi generale

Continut

Art. 1

Instructiunile proprii elaborate de asociatia de proprietari pentru activitatea de curatenie cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Scop

Art. 2

Scopul prezentelor instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare in munca si imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca). 

Prezentele instructiuni proprii servesc la:

 • efectuarea instruirilor privind securitatea si sanatatea in munca  prevazute de legislatia în vigoare;

 • cercetarea accidentelor de munca, în vederea stabilirii cauzelor producerii acestora si a responsabilitatilor ;

 • instrument cu ajutorul careia se realizeaza controlul, dar mai ales autocontrolul de securitate si sanatate în munca;

 • document intern principal în baza caruia se stabilesc si se sanctioneaza abaterile în domeniul securitatii si sanatatii în munca pentru angajatii firmei;

 • elaborarea programelor de prevenire si protectie;

 • realizarea auditurilor si inspectiilor.

 

Domeniu de aplicare

Art. 3

Prevederile prezentei instrucţiuni se aplică tuturor salariaţilor care desfăşoară activităţi la sediul unei asociatiei de proprietari.

Cadrul legislativ de referinta in vigoare (exemple)

 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

 • H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • H.G. nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă;

 • H.G. nr. 971/2006 Privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de munca;

 • H.G. nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca;

 • H.G. nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special dorsolombare;

 • Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;

 

Terminologie (exemple)

lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;

angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

executant - angajatul care realizeaza sarcina de munca;

sarcina de munca - totalitatea actiunilor care trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de productie pentru a realiza scopul sistemului de munca; 

mediu de munca - componenta sistemului de munca formata din totalitatea conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care executantul isi defasoara activitatea/in care unul sau mai multi executanti isi desfasoara activitatea;

mijloace de productie - totalitatea mijloacelor de munca (cladiri, instalatii, masini, unelte, mijloace de transport etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, produse intermediare etc.) utilizate in procesul de productie a bunurilor materiale;

accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) – accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale;

boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;

echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv; 

loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.

condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie, după caz, şi cote-părţi indivize de proprietate comună 

 

Art. 4

Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica in mod cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii generale elaborate. 

 

Revizuirea instructiunilor

Art. 5

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de muncă, in situatia producerii accidentelor de munca  sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor. Orice revizuire sau completare necesita aprobarea conducerii presedintelui asociatiei.

 

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 6

Încadrarea angajaţilor se face numai în baza unui certificat medical conform prevederilor HG nr. 355/2007.

 

Art. 7

Controlul medical periodic va cuprinde examenul clinic anual, examenele de laborator şi paraclinice, ce se efectuează diferenţiat în funcţie de vârstă, sex şi starea de sănătate a angajaţilor.

 

Instruirea personalului 

Art. 8

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca, instruirea periodica.

Art. 9

La instruirea personalului vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

 

Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art. 10

Administratorul este obligat să controleze periodic starea tehnică a echipamentelor din dotarea blocului.

Art. 11

Administratorul este obligat la încheierea programului de lucru:

 • să verifice starea prizelor electrice şi alimentarea a echipamentelor;

 • să verifice dacă nu există focare de incendiu.

Art. 12

Remedierea eventualelor defecţiuni depistate în urma verificărilor efectuate vor fi executate de persoane corespunzător calificate şi autorizare (electricieni, mecanici, instalatori etc.).

Art. 13

Nu se permite niciunei persoane să acţioneze echipamentele din dotare fără a cunoaşte instrucţiunile de folosire ale acestora şi prezentele instrucţiuni proprii.

Art. 14

Utilizarea substanţelor insecticide şi rodenticide se va face de personal autorizat de la firme specializate şi abilitate în acest domeniu trimise de Primarie.

Art. 15

Resturile menajere sau rezultate în urma operaţiilor de igienizare a spaţiilor se vor colecta în saci din material plastic, în recipiente etanşe, confecţionate din materiale rezistente, evacuarea făcându-se de o unitate de specialitate, agreată de Primărie, înainte ca acestea sa depăşească capacitatea de depozitare şi fără ca acestea să intre în descompunere.

Art. 16

Deplasarea pe verticală a mobilierului (între parter şi etaj) se va efectua numai de personal instruit pentru astfel de operaţii şi dotat cu echipament corespunzător (ex: chingi, centuri, dispozitive de prindere etc.)

Art. 17

Riscuri potentiale de accidentare in desfaşurarea activitatilor sunt:

 • cadere la acelasi nivel (prin alunecare, dezechilibrare sau impiedicare);

 • cadere de la inaltime;

 • şoc, lovire, impact, strivire;

 • arsuri chimice;

 • electrocutare

Art. 18

Masurile de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,corespunzatoare factorilor de rise identificati, la nivelul blocului sunt:

 • folosirea de incaltaminte usoara, cu talpa antiderapanta;

 • folosirea de scari si platforme sigure, omologate, la activitatile de curatenie la inaltime;

 • respectarea traseelor de deplasare la/de la serviciu si folosirea mijloacelor de transport in comun conform instruirilor de securitatea muncii primite; 

 • folosirea substantelor de curatat numai dupa o temeinica cunoasterea a instructiunilor de utilizare a acestora

Art. 19

Este interzisă efectuarea de către personalul de curăţenie a altor activităţi în afara sarcinilor de muncă.

Art. 20

Personalul de curăţenie efectueaza activitati de curatenie pe holuri, scarile blocului, subsol, camere tehnice si in perimetrul extern al condominiului.

Art. 21

Personalul de curăţenie va aduce la cunoştinţa administratorului orice defecţiune tehnică sau orice altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

Art. 22

Personalul de curăţenie va utiliza numai aparatura electrică pentru care a fost instruit.

Art. 23

Personalul de curăţenie trebuie sa utilizeze echipamentul individual de protecţie cu care este dotat (manusi de protectie, sort de protectie, incaltaminte antiderapanta etc.) corespunzător scopului pentru care a fost acordat.

Art. 24

Înainte de începerea curăţeniei se deschid ferestrele, în vederea unei aerisiri complete a spatiilor.

Art.25

Personalul de curăţenie va folosi mături cu coadă pentru a se evita aplecările repetate.

Art. 26

Steargerea prafului si pânzelor de păianjen din holul si scara imobilului se va efectua prin utilizarea unor perii sau maturi cu cozi suficient de lungi pentru a preveni urcarea pe scari;

Art. 27

Este interzisa aplecarea spre exterior in cazul spalarii geamurilor imobilului;

Art. 28

Este interzisa urcarea pe marginile balcoanelor sau a balustradelor scarilor.

Art. 29

Usile cu geamuri si ferestre trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se impinge de partea de sticla a usilor sau ferestrelor.

Art. 30

Desfundarea tubulaturii de evacuare a gunoiului se va realiza numai cu echipamente si ustensile adecvate.

Art. 31

Pardoselile holurilor si scarilor de acces trebuie sa fie intretinute, iar urmele de apa, alte lichide trebuie inlaturate pentru a se evita alunecarile. Trebuie semnalate si remediate urgent orice defectiuni in pardoseli.

Art. 32

Circulatia pe scari se va efectua respectindu-se urmatoarele norme:

a) deplasarea se face numai pe partea dreapta; 

b) se va merge incet ;

c) se va sprijini de mina curenta (balustrada), nu se vor citi documente in timp ce se urca sau coboara pe scari, nu se va merge distrat, sarind cite doua sau trei trepte deodata, etc.;

d) vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea.

Art. 33

In timpul transportului pubelelor de gunoi se va asigura in toate directiile pentru a nu fi surprins de vreun mijloc de transport.

Art. 34

Este interzisa stationarea in zona de operare a autogunoierelor in timpul descarcarii pubelelor de gunoi.

Art. 35

Se interzice folosirea pubelelor deteriorate.

Art. 36

Trebuie sa anunţe de îndată administratorul, iar in lipsa acestuia preşedintele asociaţiei orice neregula constatată cu privire la infiltraţii de apa de la inundaţii, conducte sparte, fisurări, degradări datorate uzurii sau lovirii accidentale, a unor defecte electrice sau inceputuri de incendii.

Art. 37

In timpul lucrului in subsolul blocului si camerele tehnice este interzisa interventia asupra instalatiilor de apa, gaze, termice si electrice.

Art. 38

Este interzisa deschiderea panourilor electrice, cat si interventia asupra instalatiei electrice si iluminat din cadrul incintelor comune ale blocului. 

Art. 39

Trebuie sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor.

Art. 40

Este obligatorie respectarea instrucţiunilor de folosire a ascensorului si sa anunţe de îndată orice defecţiune a acestuia administratorul iar in lipsa acestuia preşedintele asociaţiei.

Art. 41

Personalul de curatenie trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a instalaţiilor, utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;

Art. 42

Personalul de curatenie va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi , in conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de la angajatorul sau; in acest scop angajatul are următoarele obligaţii :

Art. 43

Personalul de curatenie trebuie sa aducă la cunoştinţa administratorului iar in lipsa acestuia preşedintele asociaţiei, evenimentele urmate de vatamate corporala suferite de propria persoana in timpul programului de munca.

Art. 44

Trebuie evitate situatiile conflictuale cu locatarii blocului si/sau vizitatorii.

Art. 45

Este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe timpul programului de munca.

Art. 46

Este interzisa prezentarea la serviciu sub influenta substantelor sau medicamentelor halucinogene.

 

                               Intocmit,                 Data

 

 Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de muncă, in situatia producerii accidentelor de munca  sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor.  

*Continutul modelului prezentat nu este exhaustiv.