Fisa post sef depozit

Şef Depozit (COR 132444) 

1. Noţiuni generale 

1.1Şeful de depozit se referă la categoria managerilor de nivel mediu. 

1.2Seful de depozit se subordonează Sefului Serviciului Aprovizionare-Desfacere.  1.3Şeful depozit este numit şi eliberat din funcţie de către Directorul General sau Administratorul companiei la prezentarea Sefului Serviciului Aprovizionare-Desfacere. Relaţiile de muncă dintre Şeful de depozit şi companie sunt reglementate de către legislaţia Romaniei şi Descrierea Departamentului „Depozit” (BG-DD04) şi alte documente ce determină ordinea de lucru a companiei. 

1.4Cerinţe faţă de candidat: 

- Studii medii sau superioare; 

- Experienta de minim doi ani pe un post similar; 

- Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul gestiunii; 

- Cunoasterea la nivel profesionist al principiilor de inventariere; 

- Spirit organizatoric; 

- Corectitudine; 

- Flexibilitate; 

- Rezistenta la efort si stres; 

- Putere de decizie si asumarea responsabilitatilor; 

- Capacitate de analiza si sinteza; 

- Competente de delegare si previzionare; 

- Cunoaşterea la nivel profesionist a principiilor de depozitare a marfurilor; - Cunoaşterea normelor, principiilor şi regulilor de gestiune a stocurilor; 

- Cunoasterea programului contabil de gestiune 1C 

- Abilităţi operare PC (MS Office - Word, Excel, Е-mail).  

- Cunoaşterea normelor SSM si PSI. 

1.5 Şeful depozit se ghidează de legislaţia în vigoare, Descrierea Departamentului „Depozit” (BG-DD04) şi prezenta Fişă de Post, procedurile de lucru a depozitului şi alte documente ce reglementează tehnologia şi ordinea de lucru în cadrul companiei. 

1.6 În absenţa Sefului depozit (deplasare, concediu, boală, e.t.c.), responsabilităţile sale sunt preluate de persoana numită în ordinea stabilită, care preia toate drepturile corespunzătoare şi este responsabil de îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţiilor. 

1.7 Seful de depozit este inlocuit de Gestionar sau de Seful Serviciului Aprovizionare Desfacere, dupa caz. Seful de depozit inlocuieste Gestionarul; 

1.8 Seful de depozit isi desfasoara activitatea la sediul societatii, cu deplasari la nevoie; 1.9 Programul de lucru este de 8 ore/zi si suplimentar la nevoie. 

1.10 Seful de depozit poate fi promovat in functia de Seful Serviciului Aprovizionare Desfacere. 

1.11 Evaluarea performantelor Sefului de depozit sa va face bianual.  

1.12 Activitatea se va desfasura la sediul firmei cu deplasari pe plan national la nevoie; 1.13 Beneficii: telefon mobil, sala de mese, sala de recreere. 

Scopul postului este: Coordonarea si organizarea activitatii in depozitul central.

2. Funcţii şi obligaţii 

Seful de Depozit are urmatoarele obligatii: 

1. Organizarea lucrului din depozitul central; 

2. Asigurarea curateniei permanente in depozitul central; 

3. Verificarea si supravegherea corectitudinii depozitarii marfurilor; 

4. Verificarea si controlul evidentei corecte a stocului din depozitul central; 

5. Raportarea lunara a situatiei stocului din depozitul central; 

6. Verificarea intocmirii la timp si corecte a documentelor de intrare iesire a marfurilor in si din depozitul central; 

7. Controlul incarcarii mijloacelor de transport 

8. Controlul respectării graficului de livrari a marfurilor catre clienti;. 

9. Completarea documentelor cu privire la evidenţa stocurilor. 

10.Efectuarea periodică a inventarierii împreună cu o persoana desemnata din Departamentul Financiar contabil. 

11. Organizarea si controlul efectuarii lucrului de catre angajaţii din depozit. 12.Verificarea respectarii procedurilor de lucru de către angajaţii depozitului. 13.Intocmirea zilnica a pontajului pentru personalul din subordine; 

14.Controlul respectării programului de lucru a depozitului, a normelor de securitate si sanatatesi PSI, şi a modului de utilzare a utilajului de din depozit. 

15.Controlul documentelor de evidenţă cu privire la activitatea depozitului. 16.Elaborarea şi actualizarea fişelor de post pentru subordonaţii săi; 

17.Intocmirea pontajului pentru angajatii din depozit. 

3. Drepturi 

Şeful de Depozit are urmatoarele drepturi: 

1. Să fie familiarizat cu deciziile Directorului General sau a Administratorului cu privire la activitatea pe care o desfăşoară. 

2. Să participe la discuţiile cu privire la activitatea departamentului logistică. 3. Să aducă la cunoştinţa managementului de vârf sugestii şi solicitări cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a angajaţilor depozitului şi modificarea procedurilor de stocare cu scopul creşterii eficienţei activităţii depozitului şi asigurarea integrităţii bunurilor materiale.  

4. Sa propuna masuri pentru imbunatatirea desfasurarii activitatii in depozit. 5. Să asigure cooperarea cu angajaţii altor subdiviziuni structurale ale companiei. 6. Sa ceara indeplinirea sarcinilor de catre ceilalti angajati ai firmei, pentru indeplinirea la termen a sarcinilor din fisa sa de post.  

7. Să atragă specialiştii în soluţionarea sarcinilor/obiectivelor propuse 8. Să semneze şi să vizeze documentele în limita competenţelor sale. 

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar: 

Nume/Prenume Data Semnătura

     
     
     
     
     4. Responsabilităţi 

Şeful de Depozit răspunde în limitele stabilite de legislaţia în vigoare din România: 

1. pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor menţionate în cadrul prezentei fişe de post; 

2. pentru respectarea Regulamentului de Ordine Interioara si a Contractului Colectiv de Munca aplicabil si pentru cunoasterea si respectarea acestor documente de care personalul din subordine; 

3. pentru organizarea activitatii din depozit; 

4. pentru acuratetea inregistrarilor in stoc; 

5. pentru indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice stabilite de superiorul ierarhic; 

6. pentru calitatea raportarilor si informatiilor transmise; 

7. pentru livrarea marfurilor catre clienti in timp util si respectarea graficelor de livrare stabilite; 

8. pentru modul de utilizare a echipamentelor,consumabilelor si altor materiale primite in folosinta; 

9. pentru adoptarea unui comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei; 

10.pentru luarea masurilor de sanctionare a personalului din subordine conform prevederilor legislatiei in vigoare; 

11. pentru rezultatele inventarierii marfurilor din depozitul central; 

12.pentru controlarea modului in care subordonatii sai isi indeplinesc sarcinile de serviciu; 13.pentru rezultatele inventarierii marfurilor din depozitul central; 

14.pentru controlarea modului in care subordonatii sai isi indeplinesc sarcinile de serviciu; 15.pentru integritatea bunurilor materiale încredinţate lui; 

16.pentru dezvăluirea sau transmiterea persoanelor terţe a informaţiei confidenţiale ce aparţine Companiei.  

17.pentru nerespectarea graficelor şi procedurilor stabilite în cadrul Companiei; 18.pentru consumul necorespunzător a mijloacelor companiei; 

19.pentru cauzarea pagubelor materiale Companiei; 

20.pentru respectarea normelor cu privire la Sanatatea si Securitatea in Munca si PSI. 

5. Obiective de performanta 

1. Imbunatatirea activitatii din depozitul central; 

2. Ordinea permanenta in depozitul central; 

3. Depozitarea corecta a marfurilor cu respectarea rugulilor de aranjare stabilite; 

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar: 

Nume/Prenume Data Semnătura

     
     
     
     
     6. Criteriile de evaluare 

1. Cunostinte profesionale (cunoasterea legislatiei in domeniu, cunoasterea principiilor de depozitare a marfurilor, cunoasterea programului de gestiune 1C, cunostinte operare PC,cunoasterea principiilor de inventariere); 

2. Calitatea organizarii lucrului in depozit; 

3. Capacitatea de a rezolva eficient problemele si de a evita situatiile conflictuale; 

4. Adaptarea profesionala; 

5. Responsabilitate; 

6. Gradul de indeplinire a sarcinilor in termenele stabilite; 

7. Gradul de implicare in munca; 

8. Disciplina muncii; 

9. Utilizarea eficienta a timpului de lucru; 

10.Lucrul in echipa; 

11. Relatii interpersonale (cu colegi,sefii,clientii si furnizorii); 

12.Disponibilitatea la lucru nenormat cand situatia o cere; 

13.Gradul de implicare in solutionarea problemelor ce nu tin neaparat de fisa postului; 14.Respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si PSI. 

În cazul neîndeplinirii de către Seful de depozit a prevederilor din prezenta fisa de post, pot fi aplicate urmatoarele masuri: 

 - avertisment scris; 

- retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a  dispus retrogradarea, pentru o period ace nu poate depasi 60 zile;  

- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

- reducerea salariului de baza si/sau,dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o  durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar: 

Nume/Prenume Data Semnătura

     
     
     
     
     
Am luat la cunostinta si am primit un exemplar: 

Nume/Prenume Data Semnătura