INSTRUCTIUNI PROPRII DE SSM PENTRU EXPLOATAREA FORESTIEREA GENERAL

 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SSM PENTRU EXPLOATAREA FORESTIEREA GENERAL

 

1. SCOP 

Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minime şi obligatorii privind securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor în raport cu sarcina de muncă pe durata programului de lucru. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de muncă. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate se aplică personalului care îşi desfăşoară lucrul în EXPLOATĂRILE FORESTIERE  

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea 319/2006. Lucrător: persoană angajată de catre angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat in clădirile sau şantierele societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării activităţii. 

Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i puna in pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru îndeplinirea acestui obiectiv.  Lucrător desemnat SSM: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul SSM, cel puţin de nivel mediu. 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

4.1 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, 

4.2 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,actualizate. 4.3 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 

4.5 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare. 

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ 

5.1. Componentele sistemului de muncă: 

5.1.1 Lucrătorul 

1. Lucratorul este angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr.53/2003 republicata - Codul Muncii, pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii. 

2.Încadrarea pe funcţii şi/sau posturi de lucru corespunde pregătirii profesionale şi competenţei fiecărui salariat conform fişei postului. 

5.1.2. Sarcina de muncă 

1. Realizeaza atribuţiile de serviciu corespunzătoare funcţiei şi postului ocupat. 

2. Are obligaţia să menţină sculele, utilajele, echipamentele în stare bună de funcţionare şi anunţă şeful ierarhic despre eventualele deteriorări ale acestora; 

3.Are obligaţia să menţină echipamentul de munca în stare bună de funcţionare şi sa anunţe imediat  superiorului eventualele deteriorări ale acestuia; 

4. Respectă prevederile Regulamentului intern al societatii; 

5. Are un comportament corespunzător în relaţiile cu clientii şi colegii de muncă; 

6. Execută orice alte sarcini specifice postului;  

7. Răspunde de calitatea şi eficienţa lucrărilor executate, în funcţie de termenele primite, precum şi de buna  funcţionare a echipamentelor din dotare; 

8. Răspunde de utilizarea şi gospodărirea eficientă a bunurilor materiale aflate asupra sa sau încredinţate spre  folosinţă; 

9. Se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă, odihnit, cu ţinută corespunzătoare, nefiind sub  influenţa băuturilor alcoolice, a medicamentelor, a substanţelor halucinogene si nu consuma asa ceva în timpul  programului de lucru; 

10. Intervine prompt pentru limitarea efectelor în cazul situaţiilor de urgenţă; 

11.Răspunde la toate solicitarile şefului legate de activitatea sa sau a departamentului în care lucrează; 

12. În timpul serviciului sunt interzise discuţiile care nu au legatură cu îndeplinirea obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu; 

13. Participă la toate formele de instruire atât profesională cât şi privind securitatea în muncă şi situaţiile de  urgenţă. 

5.1.3. Echipamentul de muncă 

1. Dotări ale locurilor de muncă cu utilaje specifice: motofierastrau, țapine, pene, TAF forestier etc. 2. Materiale de lucru utilizate: bușteni 

5.1.4. Mediul de muncă 

1. Spaţii de lucru aflate în exploatările forestiere, depozitul de buşteni etc. 

2. Spaţii de lucru amenajate, dotate în funcţie de destinaţie şi de lucrările aferente : depozitare etc. 5.2.Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP 

1.Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie se vor face in conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă şi a Listei interne de acordare. Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, înainte de inceperea activitatilor dotarea salariatilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat si de a urmari utilizarea corecta a acestuia, in timpul lucrului. 

3.Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele aflate in vigoare. Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa utilizarea celui defect sau neverificat.  

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI 

6.1. Angajatorul 

1.Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze mijloace corespunzatoare, in special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori.  

2.In cazurile in care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori, angajatorul trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare, sa utilizeze mijloace adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, cu reducerea riscului pe care il implica manipularea manuala a acestor mase si cu respectarea mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. 

3. In toate cazurile in care manipularea manuala a maselor de catre lucrator nu poate fi evitata, angajatorul trebuie sa organizeze posturile de lucru astfel incat manipularea sa fie cat mai sigura si cu risc cat mai mic posibil pentru sanatate, fiind obligat de asemenea:  

a) sa evalueze, in prealabil, conditiile de securitate si de sanatate pentru tipul de lucrare respectiv si sa examineze in special caracteristicile maselor; 

b) sa urmareasca evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, prin adoptarea de masuri corespunzatoare, avand in vedere caracteristicile mediului de munca si cerintele activitatii. 4. să selecteze din punct de vedere profesional şi sa accepte la muncă persoanele care corespund cerinţelor şi condiţiilor reale de muncă; 

5. să verifice anual şi ori de câte ori este necesar starea de sănătate a salariaţilor; 

6. să asigure resursele financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi protecţie; 7. să asigure cele mai bune mijloace de muncă în vederea realizării în siguranţă a sarcinilor de muncă; 8. sa asigure securitatea muncii si a sanatatii lucratorilor; 

9. sa ia masuri pentru prevenirea riscurilor profesionale; 

10. sa evalueze riscurile si sa asigure pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor – echipamentele  individuale de protectie (unde este cazul si echipamente colective de protectie) conform riscuri identificate  pentru fiecare loc de munca in parte din cadrul societatii.( Lg.319/2006, art.13, lit (r)); 

11. sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de  munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca.( Lg.319/2006,  art.13, lit (q)); 

12. să asigure informarea si instruirea lucratorilor privind securitatea si sanatatea în muncă şi situaţii de urgenţă. 

6.2. Lucrătorul 

6.2.1 Măsuri de natură organizatorică: 

1. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

2. să folosească corect utilajele, aparatele, uneltele, substanţele periculoase şi în general, orice alte mijloace cu  care îşi desfăşoară activitatea. 

3.sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare să il inapoieze sau sa il puna  la locul destinat pentru pastrare. 

4. să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii; 

5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pe care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

6. să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană; 

7.să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

8. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari; 

9. să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să îl informeze pe conducătorul locului de muncă; 10. să respecte normele de disciplină în muncă prin: 

- exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului; 

- evitarea unor operaţii periculoase, neprevăzute în sarcina de muncă; 

- respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic; 

- nepărăsirea locului de muncă decât cu acordul şefului direct; 

- respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de conducere, după necesităţi; - prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută corespunzătoare, nefiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a medicamentelor, a substanţelor halucinogene si neconsumarea acestora în timpul programului de lucru; 

- menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de muncă cu ceilalţi colegi; 

- evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru; 

- evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi peste eventualele obstacole; 

- menţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă; 

- participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice; 

- respectarea regulilor de igienă în muncă. 

7. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ GENERALE PENTRU EXPLOATĂRILE FORESTIERE 

7.1. Prevederi comune 

1. Conducatorii formatiilor de lucru si cei de utilaje vor fi numiti prin decizie de conducerea persoanelor fizice sau juridice. Conducatorii sau operatorii diverselor echipamente tehnice trebuie sa fie calificati sau instruiti in ceea ce priveste utilizarea fara pericol a acestora. 

2. Numarul de angajati trebuie sa asigure desfasurarea in conditii de securitate a intregului proces de productie. 3. In functie de examenul medical stabilit la angajare si de cel periodic, conducatorul locului de munca va orienta și îndruma angajații pe locuri de muncă și profesiuni.  

 

4. Conducatorul locului de muncă interzice angajaților bolnavi sau aflați sub influența băuturilor alcoolice intrarea în schimb sau continuarea lucrului, până la revenirea starii fiziologice normale a acestora. 5. Se interzice :  

- încredințarea utilajului sau mijlocului de transport unor angajați care nu au calificarea necesară și nu sunt autorizați în acest scop sau altor angajați calificați fără avizul conducătorului formației de lucru. - schimbarea angajatului de pe un utilaj sau mijloc de transport pe altul fără a avea calificarea necesară și fără a fi instruiți. 

6. Instruirea angajaților se va face în funcție de specificul activității ce urmează să o desfășoare, în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006. 

7. Efectuarea instruirii la locul de muncă, la toți angajații din parchetul de exploatare, înaintea exploatării propriu zise, se va completa cu următoarele: 

- cunoașterea procesului tehnologic de exploatare forestieră, a sarcinilor de muncă și a dotării corespunzătoare cu echipamente tehnice, a condițiilor de cazare, a identificării surselor de apa potabilă, aprovizionarea cu alimente, cu carburanți și lubrifianți, precum și a programului de lucru și a disciplinei din parchet stabilite. - cunoasterea locurilor dificile de lucru, precum și a zonelor periculoase și în pantă de pe versanții abrupți, de pe caile de circulație : maluri rape, mlastini adânci, curbe periculoase, serpentine abrupte, acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate și tăblițe avertizoare, respectiv a platformelor primare de pe drumurile forestiere. 

- cunoașterea traseelor și căilor de colectare. 

- cunoașterea potecilor, cărărilor de acces și a regulilor de circulație din parchete, a codurilor de semnalizare  dinainte stabilite și a măsurilor de prim ajutor în caz de accidentare, a amplasării postului de prim ajutor și  cunoașterea modului de utilizare a trusei medicale,precum și a comunicării radio-telefonice în situații deosebite sau în caz de accidentare umană. 

- cunoașterea locurilor de parcare și depozitare a uneltelor de muncă. 

- toate utilajele și mijloacele de transport, pe timpul nopții și în zilele de rapaos sau atunci când nu se află în producție, vor fi parcate la locurile stabilite și asigurate împotriva deplasărilor neprevăzute și folosirii abuzive. Conducatorii utilajelor și mijloacelor de transport își vor însuși sub semnătură dată față de conducerea persoanei juridice sau fizice respectarea celor mai sus stipulate. 

- toate echipamentele tehnice și dispozitivele specifice corespunzătoare lucrărilor de executat trebuie să fie conforme cu cerințele de securitate, interzicându-se orice fel de improvizații, modificări sau adaptări ale acestora. 

- cunoașterea măsurilor de prevenire a pericolelor din exploatări și transporturi forestiere. - instruirea de protecție a muncii va fi însoțită de demonstații practice privind activitatea pe care angajatul o va desfășura. 

8. La corhănitul manual al lemnului se stabileste un cod de semnale.  

9. Depășirea încărcăturii lemnoase a utilajului autorizat pentru transport, peste lungimea si înalțimea acestuia, se va semnaliza cu stegulețe galbene.  

10. Postațele și secțiunile din parchetul de exploatare se marchează pe teren prin vopsea, cu var, cioplaje, în lipsa limitelor naturale. 

7.2. Organizarea locului de munca 

1. Zonele periculoase expuse circulatiei autovehicolelor si accesului angajatilor trebuie sa fie semnalizate cu indicatoare de avertizare sau de interdictie montate astfel incat sa fie vizibile atat in timpul zilei cat si in timpul noptii. 

2. Se interzice :  

- Folosirea utilajelor si instalatiilor care prezinta defectiuni sau carora le lipsesc mijloacele de semnalizare, cabinele, aparatorile(protectorii) din dotarea lor. 

- folosirea utilajelor la executarea altor lucrari decat cele pentru care au fost destinate. - prestarea lucrarilor pentru terti in parchetele de exploatare sau in afara acestuia, precum si inchirierea  utilajelor apartinand agentilor economici de exploatare si transporturi forestiere catre firme particulare sau  catre persoane fizice, fara existenta unor protocoale scrise, incheiate in acest scop, prin care sa se stabileasca  obligatiile partilor insotite de clauze referitoare la securitatea muncii si a caror aplicare sa asigure prevenirea  accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. 

3. Uneltele si sculele de orice fel trebuie sa fie ascutite si prevazute cu cozi si manere netede si bine fixate, avand dimensiuni si forme care sa permita prinderea lor sigura si comoda, fara pericol de ranire a executantului sau a celor din jurul acestuia. 

4. Se interzice :  

- prinderea cozilor si manerelor uneltelor si sculelor in cuie sau legarea cu sarma, precum si utilizarea acestora 

atunci cand se afla intr-un stadiu avansat de uzura. 

- utilizarea aceluiasi maner la mai multe unelte manuale. 

7.3. Protecţia împotriva electrocutării 

1. Sunt interzise amenajarea platformelor primare sau desfasurarea activitatilor de incarcare-descarcare in apropierea liniilor electrice aeriene. 

2. Atunci cand cazarea angajatilor se face in cabane-dormitor ale caror instalatii sunt alimentate electric, protectia se va realiza prin nulul de protectie si prin impamantare locala. 

3. Protectia principala impotriva electrocutarii la echipamentele electrice alimentate la reteaua de 0,4KV la vagoanele dormitor trebuie sa fie realizata prin legarea la nul, conform standardelor in vigoare. 4. La utilizarea ferastraielor mecanice portabile, actionate electric trebuie sa se asigure legatura la priza de alimentare cu un conductor cu trei fire, din care unul sa fie destinat fazei, altul nulului si al treilea impamantarii. 

7.4. Prevederi generale 

1. Pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii in activitatile de exploatare si transporturi forestiere se vor respecta urmatoarele: 

- utilajele si mijloacele de transport, precum si instalatiile de ridicat trebuie sa fie deservite numai de personal calificat si autorizat in domeniul respectiv ; 

- cunoasterea si respectarea de catre angajati a instructiunilor de exploatare a utilajelor si instalatiilor pe care lucreaza ; 

- mentinerea locului de munca curat, precum si predarea acestuia in conditii corespunzatoare. 2. In timpul lucrului se interzice : 

- schimbarea locului de munca ; 

- servirea mesei, odihna si fumatul in alte locuri decat cele destinate acestor scopuri 

- parasirea sau schimbarea locului de munca al angajatilor, impreuna cu utilajele deservire,fara aprobarea conducatorului locului de munca 

- accesul sau stationarea persoanelor fara atributiuni de serviciu in parchetul de exploatare sau la alte locuri de munca ; 

- interventia la tablourile electrice a persoanelor neautorizate, precum si lasarea acestora neasigurate in timpul si dupa terminarea lucrului ; 

- fumatul si/sau accesul cu foc deschis in parchetul de exploatare sau in alte locuri de desfasurare a procesului tehnologic unde exista pericol de incendiu sau explozie. 

3. Se interzice lucrul simultan in postate suprapuse pe verticala (in cazul unor parchete cu pante mai mari de 15%), in procesul pregatirii si exploatarii parchetului pentru efectuarea lucrarilor de : - recoltarea lemnului ; 

- colectarea lemnului (corhanirea cu tapina, cu atelaje, instalatii cu cabluri sau tractoare forestiere) ; - constructii pasagere. 

4. Se interzice executarea altor lucrari in parchetele de exploatare stand pe arbori sau parti din arbore. 5. La echipamentele tehnice la care se folosesc cabluri, lanturi de tractoare sau ciochinare se interzice: - urcarea sau stationarea persoanelor pe sarcina, cabluri, lanturi de tractiune in timpul functionarii acestora sau trecerea peste sau sub ele, precum si stationarea intre busteni si animale in timpul legarii sarcinii; - stationarea angajatilor in spatiul format de bustean, utilaj si cablul rolelor de directie sau de unghi de la trasul sarcinilor sub un unghi mai mare de 15 grade ; 

- atingerea bustenilor aflati in miscare inclusiv a cablurilor, lanturilor si ciochinarelor ; - corectarea pozitiei, legarea sau dezlegarea bustenilor cu cablul in timpul functionarii troliului; - schimbarea directiei cablurilor si trecerea lor pe dupa cioate sau arbori, in lipsa rolelor de directie sau de unghi ; 

- tragerea cu troliul daca conditiile de vizibilitate nu permit conducatorului utilajului sa urmareasca miscarea sarcinii ori sa receptioneze semnalele legatorului de sarcina ; 

- fixarea carligelor la cabluri prin innodarea acestora sau utilizarea cablurilor innodate ; - formarea si colectarea unor sarcini mai mari decat cele prevazute in cartile tehnice ale utilajelor sau instalatiilor cu cablu ; 

- lucrul fara manusi sau palmare de protectie ; 

- retragerea angajatilor in fata si in aval de sarcina de busteni legati. 

6. Se interzice desfacerea tasonului incepand cu scoaterea bustenilor de la baza stivei, pentru a se evita accidente cauzate prin dezechilibrarea si prabusirea materialului lemnos. 

7. In toate cazurile, tasoanele se vor desface numai incepand cu scoaterea bustenilor de deasupra stivelor. 

8. Utilajele de incarcare vor fi amplasate lateral fata de tason. 

9. Se interzice smulgerea bustenilor din tasoane cu cablul troliului de pe tractor (TAF) pe timpul iernii cand acestia sunt blocati in solul inghetat. 

10. Bustenii se vor desprinde mai intai cu tapina si apoi se vor trage cu ajutorul troliului de pe tractor (TAF). 11. Ordonarea si asezarea lemnului in stiva sau in tason se fac utilizand cablul de tractiune al instalatiei de ridicat. 

12. Platformele primare pentru colectarea materialului lemnos trebuie sa aiba dimensiunile corespunzatoare si front de lucru, sau sa permita incarcarea-descarcarea in conditii de securitate. 

13. Se interzice lucrul pe timp de noapte (indiferent de conditii) : 

- in parchetele de exploatare la doborarea arborilor, la corhanirea cu tapina, scoaterea lemnului cu atelajele, cu instalatiile cu cabluri ; 

- in zonele periculoase ale drumurilor auto forestiere, ale constructiilor din exploatari forestiere si in zonele in care se executa lucrari de derocare; 

- la cercetarea situatiei create in urma calamitatilor. 

14. La lucrarile din depozite sau de constructii forestiere este interzis lucrul pe timp de noapte daca nu exista un iluminat corespunzator. Circulatia mijloacelor de transport pe timp de noapte fara a avea instalatia de iluminare sau semnalizare in stare de functionare este interzisa. 

15. Caile de circulatie vor fi mentinute permanent in conditii de securitate pentru a se evita alunecarile sau deraparile autovehiculelor. 

16. Transportul persoanelor cu mijloacele de transport se face numai daca acestea au fost amenajate in acest scop. 

17. Este interzis a se transporta persoane pe incarcatura sau pe parti ale utilajelor. 

18. Se interzice urcarea sau coborarea din mijloacele de transport in timpul mersului sau inaintea opririi complete a acestora. 

19. Scoaterea unui mijloc de transport sau a unui utilaj autopropulsat din locurile de parcare fara dispozitia conducatorului lucarilor din parchet este interzisa. 

20. Parcarea mijloacelor de transport si a utilajelor autopropulsate se face numai in locuri special amenajate in acest scop, asigurandu-se franarea acestora si incuierea usilor cabinelor. 

21. Spatiul de parcare va fi ales pe un teren stabil care va avea o panta de scurgere a apelor, marcandu-se locurile de parcare. 

22. Deplasarea mijloacelor de transport de la un loc de munca la altul se face numai dupa obtinerea aprobarii scrise, cu indicarea traseului de deplasare. 

7.5. Tehnici și metode de lucru profesionale: 

1. Fixarea cablurilor:  

Tehnicile pentru fixarea cablurilor de la sol pentru stabilirea unei înălțimi bune de fixare caracterizează momentan procedurile uzuale de lucru. Prin aprecierea arborelui - aprecierea personală a pericolelor – se stabilește înălțimea de fixare necesară, care la rândul ei determină mijloacele de lucru necesare pentru fixarea cablurilor.  

2. Înălțime de fixare mică 

Cu tehnica de fixare cablul de tracțiune a arborilor poate fi fixat fără probleme la o înălțime de 5 - 6 metri pe arbore. În cazul arborilor cu un trunchi neted, cablul de tracțiune al arborilor este împins în sus cu gheara de fixare, în cazul arborilor cu crengi joase, cablul este dus peste crengi cu cârligul ghearei de fixare. Înălțime de fixare mare. 

Utilizarea unei catapulte cu sac pentru atingerea înălțimilor de fixare mari este descrisă ca fiind tehnica de tracţiune a cablului Darmstädter (DST). La această tehnică după aruncarea sacului printr-o frânghie de aruncare, se utilizează în mod suplimentar o frânghie de tragere cu ajutorul căreia se fixează de fapt cablul de tragere al arborelui. 

7.6. Tehnica de doborâre 

1. Tehnica de doborâre în siguranță cu șarnieră face posibilă stabilitatea arborelui până la tragere, care iniţiază  căderea în mod controlat.  

2. Prin tăierea cu șarnieră, legătura fibrelor de lemn se păstrează în direcția longitudinală și se secţionează doar la tragere prin forțele de forfecare. 7.7. Doborârea cu un troliu cu cablu 

Procedeu de lucru:  

1. Aprecierea arborelui și stabilirea direcției de doborâre a arborilor înclinați în spate. De obicei se alege  direcția de doborâre contrar direcției naturale de înclinare (180°) și nu are voie să fie mai mică de 140°.  2. Poziționarea utilajului în afara zonei de cădere .  

3. Fixarea cablului de tracțiune la înălțimea necesară pe arbore și stabilirea unui sistem de cabluri gata de  utilizare cu o pretensiune ușoară și neutră pentru arbore.  

4. Pregătirea locului de muncă și efectuarea tăieturilor conform tehnicii de doborâre în siguranță cu o bandă de  siguranță secționată dedesubt, de aceea se efectuează tapa mai sus. În cazul arborilor înclinați puternic în spate, se alege un prag negativ. Grosimea benzii de siguranță trebuie să fie suficient de mare, adâncimea secționării  inferioare 15-20 cm. Aveți în vedere o deschidere mai mare a tapei și o balama mai groasă.  

5. Fixați penele de asigurare  

6. Retrageți-vă în locul de refugiu  

7. Control: nu există nicio persoană în zona de doborâre  

8. Comanda „trage" către conducătorul utilajului, amândoi observă zona de coroană.  La banda de siguranță sub care s-a efectuat tăietura, se declanșează căderea prin  comanda ”trage arborele”. Lucrătorul forestier și conducătorul utilajului se află la o  distanță sigură în afara zonei de cădere.  

Doborârea cu un troliu cu cablu este o operațiune destul de dificilă și necesită o  pregătire de specialitate.  

Puterea de tracțiune a troliului trebuie să se potrivească cu cablurile, mijloacele de  fixare și cu arborele.  

Se va efectua verificarea periodică a mijloacelor de lucru de către persoanele  calificate precum şi verificarea lor de către utilizator înainte de folosire. 

9. Uneori la doborâre arborii nu cad în întregime, ci se agață. Acești ”arbori agățați” reprezintă un risc de lucru  imprevizibil iar arborii trebuie culcaţi în mod profesional înainte de a finaliza lucrările. 

 

7.8. Culcarea profesională a arborilor agățați  

1. Secționarea balamalei (mai întâi pe partea de presiune și apoi pe partea de tracțiune) și dacă este necesar se  lasă un pivot  

2. Se roteşte, se dislocă sau se trage cu mijloacele de lucru potrivite 

3. Dacă arborele agățat nu poate fi pus la pământ imediat, trebuie asigurată zona de pericole imediat în mod  vizibil (de ex. cu o bandă de delimitare). Zona de pericole contrară direcției de înclinare se micșorează la  arborii care sunt s-au agăţat foarte jos. În caz contrar este valabil: zona de pericole este trasată de zona de  cădere a arborelui agățat și a arborelui, care îl susține.  

✪ Nu continuati niciodata  lucra rile în zona de pericol a arborilor aga tati! 

✪ În aceste cazuri exista  pericol de moarte:  

„ Nu vă urcați pe arborii agățați!  

„ Nu doborați niciodată arborele de susținere (cursă de șoareci)! 

„ Nu aruncați alt arbore pe arborele agățat!  

„ Nu tăiați arborele agățat cu ferăstrăul în bucăți (până la butuc)! 
4. Înlăturarea crengilor și tăierea lemnului doborât este un lucru foarte extenuant și ascunde riscuri majore de  accidentare.  

5. Tensiunile pot duce la ruperea sau cioplirea lemnului.  

6. Mișcarea lemnului poate periclita utilizatorul motoferăstrăului prin lovire, alunecare sau rulare.  

7. Contactul neintenționat cu vârful lamei poate cauza un recul al motoferăstrăului. În funcție de sol se pot  întâmpla accidente cauzate de căderi. 

 

7.9. Transportul cu cabluri 

1. Silvicultura este singurul domeniu al economiei în care la exploatarea materiilor prime, roadele recoltei, sunt trase cu un cablu peste solul natural.  

2. Angajatorul trebuie să cunoască pericolele notorii și să le transpună pe situațiile de lucru concrete. În cazul  în care se rupe cablul sau mijlocul de fixare, se previn de regulă vătămările corporale prin respectarea zonei de  pericole.  

3. Cauzele accidentelor în cazul lucrărilor cu un troliu cu cablu:  

- Prezența oamenilor în zona de pericole  

- Utilizarea greșită a troliului cu cablu  

- Mijloace de lucru cu cablu nepotrivite, prea mici sau uzate 

 

7.10. Lucrări în platformele primare 

1. Dezlegarea sarcinilor de la mijloacele de colectare se va face numai după oprirea acestora şi asigurarea  stabilităţi sarciniilor. Manevrarea mijloacelor de colectare (tractoare, atelaje) în platformă se va face numai de  către conducătorul acestora şi după asigurarea că nu se află persoane în pericol.  

2. Este interzisă urcarea pe sarcini pentru dezlegare sau alte lucrări.  

3. La operaţiunea de secţionare a catargelor, se vor respecta următoarele regului : 

- înainte de a începe lucrăriile, trunchiurile vor fi aşezate pe sol (rampă) în poziţii stabile şi dispuse la distanţe corespunzătoare (cel puţin 0.8 m) ; 

- când se lucrează în echipă-motorist plus ajutor lucrătorii vor fi atenţi să nu se lovescă reciproc, fiind obligaţi să lucreze sincronizat, supraveghindu-se unul pe celălat ; 

- secţionarea trunchiurilor se va face numai după curăţirea integrală de crăci şi de cioturi sau curăţirea cel puţin a părţii de bază până la locul secţionării, trunchiul sau piesele detaşate vor fi asigurate împotriva deplasării, înainte sau după secţionare 

4. Vârfurile rezultate se vor aduna, obligatoriu, pe măsură ce rezultă din procul de prelucrare acestea se vor depozita ordonat la locurile stabilite pentru a nu bloca suprafaţa platfomei şi a se asigura încărcarea fără pericol în mijloace de transport. 

5. Pregătirea lemnului în vederea încărcării mecanizate sau manuale se va face prin voltare, stivuire manuală, precum şi prin manipulare cu tractorul, IFRON-ul sau cu vite. 

6. Voltarea manuală a lemnului se face de către lucrători stând în partea opusă a sensului de mişcare a lemnului şi avansând în urma acestuia. Suprafeţele pe care se volteză lemnul, vor fi degajate de obstacole şi la nevoie prevăzute cu lungoane. Mişcarea lemnului se va asigura cu ajutorul ţapinelor, pârghiilor cu gheară, fiind interzisă împingerea cu mâna sau cu altă parte a corpului. 

7. Stivuirea manuală a lemnului se va face prin voltare pentru primul rând de trunchiuri , ridicarea lemnului în rândul al doilea şi următoarele se vor face bălănci, solide bine fixate pe sol şi pe stivă. Voltarea pentru ridicare se va face de către lucrători sând în afara spaţiului aflat între bălănci, folosind mâţele de fixare împotriva alunecării sau rostogolirii spre înapoi.  

8. Stivuirea manuală de jos în sus la înălţimi mai mari de 1, 2 m este interzisă. Intre rânduri de trunchiuri se vor aşeza lungoane, atât pentru asigurarea stabilităţii stivelor cât şi pentru uşurarea stivuirii. 

9. Utilizarea tractorului UTB echipat cu sapă sau a tractorului TAF pentru voltarea şi stivuirea lemnului este permisă cu condiţia ca împingerea sau ridicarea trunchiurilor să se facă cu sapa, respectiv cu lama, utilajele acţionând numai după asigurarea că nu se află persoane în pericol. 

10. La despicatul lemnului se vor folosi topoare corespunzătoare, pene şi maiuri. Uneltele vor avea cozi bine fixate şi netede. 

11. La stivuirea şi depozitarea lemnului în steri se vor respecta următoarele : 

- stivele de lemn de ster se vor realiza prin aşezarea lobdelor în mod ordonat şi egal, ele nedepâşind înălţimea de 2.5 m ; 

- stivele se vor dispune câte 2 alăturare (una lângă alta) şi înclinată una spre cealaltă : la capetele stivelor se vor prevedea în mod obligatoriu, stâlpi de susţinere sau se va stivui lemnul despicat în cruce ; - între stive sau grupuri de stive se vor asigura distanţele prevăzute în normele PSI. 

12. Conducera procesului de încărcare cu ajutorul trolilor sau macaralelor hidraulice montate pe autovehicole este în sarcina şoferului. Incarcarea autovehicolului, aşezarea materialului, ridicarea răcoanţelor, legarea sarcinii şi asigurarea încărcăturii se fac numai sub conducerea şoferului care răspunde de toate manevrele ce se execută. 

13. Materialul lemnos va fi pregătit pentru încărcare, cu respectarea următoarelor condiţii şi reguli : - să fie curăţat de crăci şi cioturi şi nu prezinte curburi excesive ; 

- să fie aranjat paralel cu poziţia de încărcare a autovehicolului ; 

- să fie aşezat pe balănci, cap la cap, pe cât posibil grupat pe grosimi şi specii ; 

- să fie grupat pe cât posibil pe lungimi din 2 in 2 m ; 

- să aibă capătul gros (80% din încărcătură) dispus pe sensul de mers a autovehicolului ; - distanţa maximă faţă de locul de încărcare să nu depăşească posibilităţiile maxime a autotroliului sau macaralei ; 

- să se afle în poziţii care să necesite coborârea troliilor şi macaralei pe mai mult de 2 metri diferenţa de nivel. 14. Încărcarea materialului se va executa în următoarele condiţii : 

- vehiculele vor fi aşezate pe cât posibil în poziţie orizontală şi se vor asigura împotriva deplasării cu saboţi, iar în cazul celor dotate cu macarale hidraulice, se vor fixa calajele pentru asigurarea stabilităţii prin intermediul unor sustinători ; 

- terenul pe care se face încărcarea să fie plan şi fără obstacole cauzatoare de posibile accidentări ; - lungimea minimă a buşteniilor va depăşi cu cel putin 0,5 m fiecare racoanţă ; 

- sarcina de ridicare şi încărcare va fi conformă normelor tehnice ale utilajelor ; 

- şoferii şi legătorii vor purta obligatoriu echipament de protecţie (cască, palmar, etc.) iar şoferii vor dispune în plus de colţari la încălţăminte, pentru a evita aluncări în timpul când se urcă pe încărcătură. 

15. La încărcarea cu autotroliile se vor respecta următoarele reguli : 

- locurile de încărcare vor fi prevăzute cu bălăngi, nefiind permisă încărcarea fără utilizarea acestora ; - încărcarea va începe numai după ce s-a primit semnalul de la lucrătorii legători că sarcina este prinsă în cabluri şi numai după ce şoferul s-a convins că între sarcină şi autotren şi în partea opusă nu se află nici o persoană ; 

- întinderea cablurilor şi tracţiunea sunt permise numai pe direcţia perpendiculară pe axa remorcii ; - manevrarea cablurilot (la legarea şi desfacerea sarcinii) se va începe numai după ce şoferul a dat semnalul că troliul este la punct mort, trecerea buştenilor peste răcoanţe trebuie făcută concomitent cu ambele capete ; - în cazul în care cablul sare de pe rolele de ghidare, se va opri manevrarea troliului, şoferul va slăbi cablul sărit, lăsând sarcina la sol iar lucrătorii de deservire vor corecta sarcina şi o vor reaşeza cu ţapina după care şoferul va reîncepe încărcarea; 

- după ce sarcina a fost legată, şoferul se va convinge personal că se poate începe ridicarea, iar legătorii se vor  retrage unul în partea de apoi (minimum la 2 m), iar celalat în dreptul motorului autovehicolului în aşa fel ca să poată urmări ridicarea sarcinii în mod egal, la ambele capete şi aşezarea permanentă a cablului pe role ; - cablurile nu vor fi scoase de sub încărcătură de cât după ce s-a primit semnalul ca au fost desfăcute cârligele şi după ce şoferul s-a convins că în partea opusă sensului de încărcare nu există persoane ; - se interzice încărcatul materialului lemnos, cu troliu şi descărcatul pe timp de noapte, fără iluminare corespunzătoare. 

16. Încărcarea lemnului fasonat în steri (lodbe) în mijloace de transport se va face cu respectarea următoarelor reguli : 

- încărcarea se va face pornind de la unul din capetele mijlocului de transport, nu se permite încărcarea întâi pe o parte şi pe urmă pe cealată parte, pentru a evita răsturnarea; 

- lobde se vor da din mână în mână de către lucrătorii ce stau pe teren, celor ce stau pe platforma mijlocului de transport. Nu se vor arunca lobdele decât la începutul încărcării când nu se află lucrătorii pe platformă. 

17. Deplasarea TAF-ului în incinta platformelor primare se va face cu viteză nu mai mare de 15 km/h. 

18. La transportul unor sarcini voluminoase care retrâng vizibilitatea conducătorului, deplasarea acesteia este permisă numai cu condiţia dirijării transportului de un însoţitor.