Norme de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport persoane cu instalatii pe cablu

Norme de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport persoane cu instalatii pe cablu 

Preambul 

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care  cuprind prevederi minimale obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia  nationala, conditii de securitate a muncii. 

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspunderea pentru  prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor  concrete de desfasurare a activitatii respective prin instructiuni proprii. 

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind  asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din: 

- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si  medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate; 

- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii,  specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile  Normelor generale de protectie a muncii. 

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala  indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o  reglementeaza. 

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea  prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea  unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune. 

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a  aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii.  Conform acestei abordari,procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat,compus  din urmatoarele elemente care interactioneaza : 

- Executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca; 

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de  productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate,  dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in  procesul muncii; 

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul  sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca. 

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a  muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a  muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul  fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de  munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare. 

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii,  constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in  munca, baza pentru: 

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologice; 

- autorizarea functionarii unitatilor; 

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii; 

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor; - controlul realizarii masurilor de securitate a muncii; 

- fundamentarea programului de protectie a muncii. 

Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul de  persoane cu instalatii pe cablu au fost elaborate tinand seama de reglementarile existente in  domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de  munca si stabilirea riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc, normele sa cuprinda cel  putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca. 

Structura acestor prevederi este facuta pe domenii de activitati, astfel: 

- industria hoteliera si de cazare; 

- alimentatia publica; 

- agrement; 

- transport pe cablu

pentru fiecare domeniu, prevederile privind o succesiune logica, corespunzatoare modului de  actiune al executantului in procesul de lucru. 

Pe langa prevederile specifice de securitate a muncii, norma cuprinde si un capitol cu prevederi  de proiectare privind echipamentele de munca utilizate in industria hoteliera, alimentatia publica, agrement si transportul pe cablu. 

Capitolul cuprinde prevederi de securitate a muncii care trebuie respectate la proiectarea  mijloacelor de productie (cladiri, masini, utilaje, dispozitive etc.), prevederi care raman valabile  pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde in domeniu. 

In elaborarea normelor s-au utilizat terminologii de specialitate prevazute in standardele si actele  legislative in vigoare. 

In acest sens, in continutul normei se folosesc notiunile de "structuri de primire turistice si  structuri de servire a mesei " conform HG 114/27.02.1996. 

In acelasi timp, pentru terminologia specifica domeniului securitatii muncii, norma prezinta o  anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali. 

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste  continutul, dar si forma de prezentare, sa fie conform altor acte legislative si normative, s-a  procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la  aceasta problematica, facilitand astfel, pentru utilizator, intelegerea si gasirea rapida a textelor  necesare. 

1. Prevederi generale 

Continut 

Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport  de persoane cu instalatii pe cablu, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale specifice activitatii industriei hoteliere, alimentatiei publice, agrementului si  transportului de persoane cu instalatii pe cablu. 

Scop 

Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare  existente In cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca  (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).

Domeniu de aplicare 

Art. 3. - Normele se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care desfasoara  activitati in structurile de primire cu functiuni de cazare turistica (hoteluri, hoteluri-apartament,  moteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, pensiuni turistice, ferme  agroturistice, camere de inchiriat in locuinte familiale, nave fluviale si maritime), in unitati de  alimentatie destinate serviciilor turistilor (restaurante, baruri, unitati de fast food, cofetarii,  patiserii, placintarii etc.), de agrement (jocuri mecanice, actionate de curentul electric, carusel,  electroscutere si miniscutere, minicar, bowling, utilaje zburatoare, tir cu plumb si tir cu egreta) de transport de persoane cu instalatii pe cablu (telecabina, telegondola, telebena, telescaune si  teleschiuri). 

Legatura cu alte normative 

Art. 4. - Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de  protectie a muncii. 

Art. 5. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar,  ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica si de standardizare etc., survenite la nivel  national. 

Art. 6. - Pentru procesele tehnologice noi sau pentru utilajele - din tara sau import - pentru care  prezentele norme nu contin prevederi, persoanele juridice sau fizice vor intocmi instructiuni  proprii. 

2. Prevederi comune pentru activitatile desfasurate in structurile de primire turistice si transport  persoane cu instalatii pe cablu 

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca 

Art. 7. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor  generale de protectie a muncii. 

Art. 8. - Exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor din dotarea structurilor de  primire turistice precum si a celor pentru transportul persoanelor cu instalatii pe cablu se vor  executa de personal specializat numit prin decizie de conducerea persoanei juridice.

Art. 9. - Manevrarea instalatiilor pentru intretinerea fatadelor se va face numai de catre persoane  autorizate ISCIR. 

Art. 10. - Lifturile prevazute cu insotitor vor fi manevrate de persoane specializate, conform  Prescriptiilor ISCIR. 

2.2. Instruirea personalului 

Art. 11. - Instruirea personalului care desfasoara activitati in structurile de primire turistice  precum si a celor pentru transportul persoanelor cu instalatii pe cablu se va face conform  prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. 

Art. 12. - Personalul care manipuleaza si utilizeaza in activitate substante insecticide va fi instruit asupra modului de folosire si a pericolului ce il prezinta pentru organismul uman. 

Art. 13. - Persoanele care manevreaza sau efectueaza revizii si reparatii la dispozitivele pentru  intretinerea fatadelor vor fi instruite de catre persoane competente in domeniu, numite de  conducerea persoanei juridice sau de persoana fizica. 

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 

Art. 14. - Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor  Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin  Ordinul M.M.P.S. nr. 225 din 27 iulie 1995. 

Art. 15. - Personalul care efectueaza derularea si intinderea cablului pe traseu, in cazul  instalatiilor de transport pe cablu, va purta casca de protectie, palmare din piele si salopete  speciale. 

Art. 16. - Personalul care supravegheaza miscarea cablului purtator in saboti sau pe role, va fi  asigurat cu centuri de siguranta si va purta obligatoriu casti de protectie. 

Art. 17. - Personalul care executa schimbarea bateriilor pe piloni, ungerea, verificarea si  strangerea buloanelor va fi asigurat prin centura de siguranta si va purta casca de protectie. 

2.4. Repartizarea sarcinii de munca 

Art. 18. - Repartizarea sarcinii de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de  protectie a muncii.

Art. 19. - La repartizarea sarcinii de munca, conducatorul locului de munca (sef de echipa,  maistru etc.) va indica procedeul corect de lucru (nepericulos) si masurile de securitate a muncii  ce trebuie respectate. De asemenea, va verifica starea echipamentului de protectie si a  echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea respectiva. 

Art. 20. - Deservirea aparatelor si dispozitivelor se va face de catre personal specializat. 2.5. Masuri organizatorice 

Art. 21. - Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea In lucru a unor utilaje  pentru care nu exista norme sau instructiuni proprii de protectie a muncii. 

Art. 22. - In cazul prestarilor de servicii (constructii, montaj instalatii etc.) de catre diferiti agenti  economici, in contract se pot stabili clauze referitoare la obligatiile si raspunderile privind  protectia muncii. 

Art. 23. - Pe caile de acces unde se circula cu mijloace auto sau alte mijloace, precum si la  locurile periculoase se vor pune panouri cu semne de interzicere si avertizare potrivit  reglementarilor in vigoare. 

Art. 24. - Pe usile de intrare in incaperile in care sunt montate instalatii prin a caror manevrare  sau atingere se pot produce accidente, se vor fixa tablite cu inscriptia "INTRAREA INTERZISA  PERSOANELOR STRAINE". 

Art. 25. - La locurile unde exista pericol de incendiu, explozii, intoxicatii si surse de zgomot sau  vibratii se vor efectua masuratori pentru determinarea nivelului noxelor in comparatie cu CMA si in scopul anihilarii surselor acestora. 

Art. 26. - Lucratorii cu atributii de intretinere a utilajelor si instalatiilor din dotare sunt obligati ca inainte de inceperea lucrului sa verifice daca uneltele pe care le folosesc sunt in stare buna si  corespund din punctul de vedere al securitatii muncii. Se interzice folosirea de unelte si utilaje  care nu corespund acestor verificari. 

Art. 27. - In atelierele de intretinere nu se admite aglomerarea locurilor de munca cu materiale  sau diferite piese, iar sculele vor fi pastrate astfel incat sa nu produca accidente. 

Art. 28. - Este interzisa modificarea sculelor utilizate. 

Art. 29. - Zilnic, Inainte de Inceperea lucrului, conducatorul locului de munca (sef de echipa,  maistru etc.) va verifica starea de sanatate si oboseala a muncitorilor. Persoanele care au  consumat bauturi alcoolice nu vor fi admise la lucru.

Art. 30. - Persoanele cu atributii de serviciu vor urmari si vor interzice introducerea si consumul  bauturilor alcoolice in unitate si la locul de munca, cunoscand ca raspund personal de starea si  capacitatea de munca a personalului din subordine pe tot timpul lucrului. 

Art. 31. - Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu atributii de serviciu vor verifica  functionarea tuturor instalatiilor, utilajelor si dispozitivelor de protectie. De asemenea, vor  verifica legatura la centura de impamantare a tuturor utilajelor actionate electric. In cazul in care  se constata defectiuni, se vor lua masuri pentru remedierea acestora. 

Art. 32. - Utilajele din atelierele de intretinere (polizoare, masini de gaurit etc.) vor fi bine fixate, legate la centura de impamantare, dotate cu dispozitive de protectie in stare de functionare. De  asemenea, utilajele vor avea afisate instructiunile tehnice de exploatare si de protectie a muncii,  elaborate pe baza normelor specifice si a cartilor tehnice respective. 

Art. 33. - In atelierele de intretinere in care se executa si lucrari de sudura la diferite obiecte se va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatorului de sudura oxiacetilena, a  transformatorului de sudura electrica, precum si a paravanelor de protectie folosite in timpul  sudurii electrice. Transformatoarele de sudura electrica vor fi conectate la instalatia de legare la  pamant. 

Art. 34. - Carpele, caltii si alte materiale textile folosite la curatarea si stergerea pieselor sau a  mainilor vor fi pastrate in cutii metalice cu capac de inchidere si evacuate la locuri stabilite in  acest scop pentru a fi arse sau ingropate. 

Art. 35. - In atelierele de intretinere se vor monta indicatoare de securitate conform standardelor  in vigoare. 

Art. 36. - Iluminatul locurilor de munca si curatarea corpurilor de iluminat se vor realiza conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. 

2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor 

Art. 37. - In incaperile cu pericol de incendiu si explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc  deschis. In acest scop pe usa de la intrare se vor monta placute avertizoare. 

Art. 38. - Este interzisa pastrarea vaselor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu ulei, acizi,  vopsele, diluanti, carbit, in interiorul atelierelor, cu exceptia locurilor special amenajate. 

3. Structuri de primire turistice 

3.1. Operatii si activitati desfasurate zilnic

Art. 39. - Personalul de administratie si salariatii cu atributii de control vor efectua zilnic: 

- verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, frigidere, veioze, aparate pentru  barbierit, f�nul pentru uscarea parului; 

- verificarea sistemului de conditionare a aerului, 

- verificarea functionarii ascensoarelor, 

- verificarea starii ferestrelor si a geamurilor, 

- verificarea starii mobilierului, 

- verificarea instalatiilor sanitare, 

- verificarea sobelor de incalzit, in special cele ce utilizeaza gazele naturale. 

Art. 40. - Remedierea eventualelor defectiuni depistate in urma verificarilor prevazute la Art. 39.  vor fi executate de persoane corespunzator calificate (electricieni, mecanici). 

Art. 41. - Curatenia si aranjamentul spatiilor de cazare, a salilor comune, culoare si anexe,  schimbarea lenjeriei, prosoapelor, halatelor de baie si aprovizionarea zilnica cu materiale  consumabile (sapun, hartie igienica, becuri, pahare etc.) se va efectua de personal instruit in acest scop (cameriste). 

Art. 42. - Activitatea de curatenie se va desfasura conform instructiunilor proprii, dupa tehnologii specifice gradului de amenajare si dotare a fiecarui hotel. 

Art. 43. - Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza  conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori. 

Art. 44. - Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea  echipamentului de protectie si lucru din dotare (manusi din cauciuc, halate etc.). 

Art. 45. - Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc.,  precum si uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop. 

Art. 46. - In timpul spalarii pardoselilor cu petrosin sau alte lichide inflamabile, focul in camere  va fi stins, nu se va fuma si nu se va utiliza focul deschis, iar geamurile vor fi deschise. 

Art. 47. - Substantele inflamabile si combustibile se pastreza in bidoane inchise sau cisterne,  indicandu-se prin etichete continutul acestora, asigurand respectarea normelor PSI. 

Art. 48. - Materialele inflamabile de intretinere si curatenie (neofalina, benzina, ceara de parchet) vor fi pastrate in boxe separate cu respectarea normelor PSI.

Art. 49. - Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme specializate  sau de personal propriu specializat in acest scop. 

Art. 50. - Este interzisa folosirea substantelor insecticide necunoscute. 

Art. 51. - Substantele insecticide se vor pastra in spatiu, special amenajat, ventilat natural, in  recipiente sau cutii cu etichete care sa semnalizeze pericolul pe care il prezinta. 

Art. 52. - Camerele si locurile de odihna vor fi dotate cu scrumiere, iar holurile, coridoarele si  scarile vor fi dotate cu scrumiere si vase cu picior pentru aruncarea resturilor de tigari si  chibrituri aprinse. 

Art. 53. - Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa balustradele  scarilor sau pe caile de evacuare. 

Art. 54. - Aprinderea si stingerea focului in camerele cu sobe incalzite cu gaze naturale se vor  efectua de catre personalul de serviciu, instruit in acest scop, care va controla la intervale relativ  scurte daca focul arde. 

Art. 55. - Cheile de inchidere si deschidere a gazului metan se vor pastra de catre persoanele de  serviciu, fiind interzis chiriasilor sa manevreze robinetele de gaze de la sobele de incalzit din  camere. 

Art. 56. - Este interzisa functionarea lifturilor fara verificarile tehnice periodice, prevazute de  cartea tehnica a instalatiei si a Prescriptiilor tehnice ISCIR. 

Art. 57. - Intretinerea si reviziile tehnice ale lifturilor se fac numai de catre persoane specializate  si autorizate in acest scop. 

Art. 58. - Covoarele care acopera scarile vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea  accidentala a personalului si a chiriasilor. 

Art. 59. - Este interzisa utilizarea aparatelor care prezinta pericol de incendiu (resouri, spirtiere,  lampi cu gaze etc.) in camerele destinate cazarii din vile, cabane si popasuri turistice construite  din lemn. 

Art. 60. - Activitatile cu privire la spalatorie, croitorie, lustruit incaltaminte etc. se vor desfasura  pe baza normelor specifice pentru prestari de servicii. 

Art. 61. - Centralele termice proprii structurilor de primire turistice vor fi exploatate de personal  calificat si autorizat, conform normelor specifice si a Prescriptiilor tehnice ISCIR. 

Art. 62. - Este interzisa curatarea geamurilor din exteriorul constructiilor, fara schele, platforme,  nacele special amenajate si fara asigurarea cu centuri de siguranta a executantilor. 

3.2. Folosirea aparatelor si dispozitivelor

Aspiratorul de praf 

Art. 63. - Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie sa fie dotat cu cordon electric care sa aiba conductor de nul. 

Art. 64. - Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau  cordonul de alimentare cu izolatia deteriorata. 

Art. 65. - Utilizarea aspiratorului se va face dupa o verificare a functionarii motorului, starea  furtunului, a anexelor si a cordonului de alimentare cu energie electrica. Daca se constata  defectiuni in functionare, se va solicita interventia persoanelor cu calificare (electrician,  mecanic). 

Art. 66. - Folosirea aspiratoarelor care efectueaza si alte operatii pentru care sunt prevazute o  serie de dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de catre firma producatoare. 

Art. 67. - Este interzisa utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substantelor insecticide sau a substantelor explozive. 

Masina de curatat podele 

Art. 68. - Masina de curatat podele se va utiliza conform prevederilor instructiunilor elaborate de firma constructoare. 

Art. 69. - Inainte de conectarea masinii la reteaua de curent electric se va verifica daca toate  dispozitivele sunt bine fixate. 

Art. 70. - Este interzisa exploatarea masinii de curatat podele fara a fi legata la nulul de protectie. 

Art. 71. - Persoanele numite pentru manevrarea masinii de spalat podele vor fi instruite in acest  scop si dotate cu echipament de protectie electroizolant. 

Art. 72. - La terminarea lucrului, la masina de spalat podele, se vor demonta toate dispozitivele  folosite si se vor curata, inlaturindu-se toate impuritatile colectate in timpul spalarii. 

Dispozitive nacela pentru intretinerea fatadelor constructiilor inalte ( curatarea geamurilor )

Art. 73. - Dispozitivele de tip nacela utilizate la curatarea geamurilor in exteriorul constructiilor  inalte vor fi puse in functiune dupa autorizarea ISCIR. 

Art. 74. - Este interzis accesul persoanelor straine in nacela si pe instalatii. 

Art. 75. - Urcarea in nacela si coborarea din aceasta trebuie sa se faca numai in timpul stationarii  si numai prin locurile special amenajate in acest scop. Urcarea sau coborarea de pe nacela a  persoanelor autorizate trebuie sa se faca cu mainile libere. 

Art. 76. - (1) Este interzisa utilizarea dispozitivelor pentru intretinerea fatadelor daca temperatura aerului este sub minus 20oC. 

(2) Se vor respecta prevederile prevazute in cartea tehnica a dispozitivelor privind conditiile de  exploatare. 

Art. 77. - Este interzisa depasirea sarcinii maxime inscrisa pe nacela dispozitivelor. 

Art. 78. - Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor de intretinere a fatadelor daca  dispozitivele lor de siguranta prevazute in cartea tehnica nu sunt in perfecta stare de functionare. 

Art. 79. - Este interzisa pastrarea in nacela a imbracamintei, materialelor de sters, sculelor,  pieselor de schimb. 

Art. 80. - Toate miscarile nacelelor precum si franarea acestora trebuie sa se execute foarte lin,  fara smucituri. 

Art. 81. - Verificarile, reviziile si reparatiile se vor efectua, conform instructiunilor prevazute in  cartea tehnica a instalatiei, periodic, in functie de orele de utilizare si vor fi evidentiate in  registrul de bord. 

Art. 82. - La toate punctele unde se actioneaza pentru manevrarea nacelei, trebuie afisate  indicatii privind modul corect de utilizare in conditii de securitate. 

Art. 83. - Pe fiecare instalatie se vor afisa instructiuni cu masurile ce trebuie asigurate la  utilizarea acestora fara pericole, precum si verificarile ce se impun a fi efectuate inainte de  punerea in functiune, prevazute de cartea tehnica. 

Art. 84. - Reviziile si reparatiile vor fi efectuate de persoane autorizate, conform prevederilor din Prescriptiie tehnice ISCIR. 

Art. 85. - Personalul de exploatare are urmatoarele obligatii: 

- sa consemneze in registrul de supraveghere a instalatiei pe care o deserveste, starea acesteia,  atat la primirea cat si la predarea serviciului; 

- sa cunoasca instalatia pe care o deserveste si sa asigure continuu buna ei functionare;

- sa interzica accesul persoanelor straine in nacela; 

- sa intretina curatenie in instalatie si in nacela; 

- sa urce si sa coboare de pe nacela numai prin locurile special amenajate in acest scop si sa aiba  mainile libere; 

- sa cunoasca miscarile ce se efectueaza cu nacela; 

- sa aduca nacela in parcare la terminarea operatiei de curatare a geamurilor, conform  instructiunilor prevazute in cartea tehnica. 

4. Structuri de servire a mesei 

Art. 86. - Structurile de servire a mesei sunt obligate sa respecte prevederile Normelor sanitare si  ale Normelor generale de protectie a muncii. 

Art. 87. - (1) Activitatile ce se desfasoara in structurile de servire a mesei sunt legate de  aprovizionarea cu marfa, depozitarea acesteia, prepararea alimentelor in bucatarii si laboratoare  de cofetarie-patiserie, precum si servirea acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui  scop. 

(2) Prevederile de norma privind structurile de servire a mesei se refera la activitatile de pregatire a alimentelor prin tratare termica si la rece. 

Art. 88. - Pentru desfasurarea activitatii in conditii de igiena si de securitate a muncii, spatiile de  productie pentru prepararea alimentelor trebuie organizate in functie de volumul activitatii si in  functie de tehnologiile din productia culinara. 

Art. 89. - In structurile de servire a mesei cu un numar sub 150 locuri la mese prelucrarile  primare - transare, pregatirea carnii, pestelui si a legumelor se pot efectua in cadrul bucatariei  propriu-zise, in locuri special repartizate sau in nise dotate cu utilaje si mobilier adecvat acestor  operatii. Fiecare loc de munca va fi marcat prin indicatoare si va fi dotat cu mese si ustensile  separate pentru carne cruda si carne fiarta, pentru peste, zarzavat etc. 

Art. 90. - Este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea carnii, pestelui, zarzavatului si  legumelor, la fiecare preparare de meniuri sau ori de cate ori este nevoie. 

Art. 91. - Resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de productie  si din operatia de servire a clientilor se vor colecta in saci din material plastic, in recipiente  etanse, confectionate din materiale rezistente, evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa  depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in descompunere.

Art. 92. - Unitatile de alimentatie publica care au sectii de productie trebuie sa-si stabileasca o  zona pentru depozitarea gunoiului menajer care sa fie la distanta mare de locul alimentar si  amenajat conform normelor sanitare. 

Art. 93. - La instalarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, aparatelor, precum si a  altor echipamente tehnice folosite in alimentatia publica (restaurante, cantine, bufete, baruri etc.)  se vor respecta urmatoarele: 

- tehnologia stabilita prin documentatia elaborata de proiectant sau cea indicata prin cartea  tehnica, privind exploaterea utilajelor, instalatiilor, aparatelor etc.; 

- prevederile documentatiei tehnice emise de furnizor referitoare la cunoasterea componentei, a  caracteristicilor tehnice si functionale precum si a conditiilor tehnice de executie, montaj si  receptie, a mijloacelor tehnice din dotare; 

- prevederile documentatiei tehnice referitoare la periodicitatea si conditiile tehnice de efectuare  a verificarilor si reparatiilor; 

- instructiunile tehnice specifice fiecarui mijloc de productie, privind exploatarea acestuia; 

- exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura, control si automatizare  prevazuta. 

Art. 94. - Personalul din bucatarii (bucatari, ajutori de bucatari si bucatari auxiliari) este obligat  sa poarte echipamentul de protectie si de lucru prevazut de normative. 

Art. 95. - In bucatarii sau alte spatii de pregatire la cald este interzis lucrul fara asigurarea  ventilarii incaperilor. 

Art. 96. - Curatarea locului de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea  alunecarii persoanelor in zona de lucru. 

Art. 97. - Lucratorii din bucatarie trebuie sa fie instruiti asupra modului de utilizare a agregatelor  la care lucreaza (masini de gatit, roboti, marmite cu aburi, tigai basculante, friteuza, cuptoare de  diferite tipuri etc.) pentru prevenirea accidentelor. 

Art. 98. - Este interzisa aprinderea focului la masinile de gatit la care se utilizeaza combustibil  gazos sau injectoare cu combustibil lichid, de catre persoane neinstruite. 

Art. 99. - Eventualele defectiuni ce apar in functionarea unor agregate, roboti de bucatarie etc.  vor fi remediate numai de catre persoane calificate de specialitate (mecanici, electricieni etc.). 

Art. 100. - Personalul din bucatarie va purta incaltaminte bine fixata pe picior. Este interzisa  folosirea incaltamintei tip papuc (neasigurata la calcai).

Art. 101. - Este interzisa asezarea pe pardoseli a vaselor cu lichide fierbinti, pentru prevenirea  accidentelor prin oparire. 

Art. 102. - Vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod  ordonat pe rafturi. 

Laboratorul de cofetarie-patiserie 

Art. 103. - Exploatarea utilajelor si instalatiilor cu care este dotata cofetaria-patiseria (malaxoare, mixere, roboti universali, cuptoare electrice si cu gaze etc.) se va face numai de catre persoane  instruite, conform prevederilor cartilor tehnice respective. 

Art. 104. - Persoanele care manevreaza semipreparatele si preparatele in camerele sau dulapurile  frigorifice vor evita trecerea brusca de la cald la rece, pentru prevenirea imbolnavirilor. 

Carmangerie 

Art. 105. - Activitatea se va desfasura in succesiunea operatiilor, in flux fara incrucisari (transat,  tocat carne, malaxor, tras mici si carnati, afumat etc.). 

Art. 106. - Este interzisa folosirea utilajelor actionate electric din carmangerie fara asigurarile  masurilor de electrosecuritate prevazute de Normele generale de protectie a muncii, Normele  specifice din Anexa 1 -poz.11 si standardele in vigoare, precum si fara aparatori la organele de  miscare. 

Art. 107. - Afumatorul va fi prevazut cu sistem de evacuare a fumului. Este interzisa functionarea afumatorului in situatia in care emana fum in interiorul incaperii de lucru. 

Art. 108. - Ferastraiele actionate electric pentru taiatul oaselor se vor utiliza conform  prevederilor din cartea tehnica, referitor la masurile de securitate ce trebuie respectate, iar  personalul va fi instruit in acest scop. 

Art. 109. - Cutitele utilizate la transarea carnii se vor purta in suporturi speciale (teci). Este  interzis purtarea cutitelor in buzunare. 

Art. 110. - Resturile rezultate din prelucrarea carnii si oasele nefolositoare vor fi colectate in  recipiente speciale cu care se vor transporta zilnic la punctul de depozitare a deseurilor menajere. 

Art. 111. - Pentru prevenirea riscurilor de alunecare cat si a unui focar de infectie, pardoseala se  va spala zilnic, dupa terminarea operatiilor respective. 

Pregatirea pestelui

Art. 112. - Bazinele de apa vor fi prevazute cu gratare de lemn amplasate pe pardoseala, pentru  prevenirea riscurilor de alunecare. 

Art. 113. - Transarea pestelui se va efectua cu atentie, folosind cutite speciale. 

Art. 114. - Operatiile legate de prepararea pestelui crud se efectueaza in conditiile prevazute de  Normele de igiena a alimentelor si protectia sanitara a acestora. 

Pregatirea preparatelor reci 

Art. 115. - Utilizarea instalatiilor din dotare (instalatii frigorifice, vitrine frigorifice, dispozitive  pentru stors fructe, masina de taiat mezeluri) se va face cu respectarea prevederilor din cartile  tehnice respective, cu privire la masurile de prevenire a accidentelor. 

Art. 116. - La fiecare utilaj, instalatie, aparat din dotare se vor afisa, in mod obligatoriu,  instructiuni de utilizare in conditii sigure, iar personalul care le exploateaza va fi instruit in acest  scop. 

5. Exploatarea utilajelor din structurile de servire a mesei 

5.1. Utilaje si instalatii pentru pregatirea alimentelor prin tratare termica 

Utilaje si aparate care functioneaza cu abur 

Art. 117. - Este interzisa prepararea unor compozitii fara fluiditate pentru prevenirea incalzirilor  excesive si neuniforme a peretilor, utilajelor, agregatelor. 

Art. 118. - Utilajul nu se pune in functiune, decat atunci cand este incarcat complet. 

Art. 119. - Alimentarea cu abur se va face in limitele de presiune joasa (0,4-0,7) bari, cu exceptia  autoclavelor sau a altor aparate speciale, la care se indica presiunea maxima de regim . 

Art. 120. - Introducerea aburului In mantaua de Incalzire se controleaza pana la evacuarea  aerului din acestea, respectiv pana la iesirea aburului. 

Utilaje alimentate cu energie electrica

Art. 121. - Utilajele actionate electric se vor exploata si respectiv instala in conditiile prevazute  de Normele specifice pentru utilizarea energiei electrice si in conformitate cu standardele pentru  aparatele electrice de gatit. 

Art. 122. - Este interzisa folosirea utilajelor fara echipamentul electric de comanda-control in  stare de functionare, prevazut de proiectant. 

Art. 123. - Manevrarea tuturor intrerupatoarelor sau comutatoarelor se va face cu mainile uscate. 

Art. 124. - In situatii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante  si de pe platforme electroizolante sau de pe covoare din cauciuc. 

Art. 125. - Este interzisa racirea plitelor cu apa pentru a se evita fisurarea acestora si producerea  de scurtcircuite la instalatia electrica. 

Utilaje actionate cu combustibil gazos si lichid 

Art. 126. - Utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala si exploata in conformitate cu  normele specifice pentru utilizarea, distribuirea gazelor naturale, Normativului 16-67. 

Art. 127. - Instalatiile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de opturare (clapeta) care sa retina  gazul cand acesta revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere de la retea. 

Art. 128. - Pentru spatiile inchise (cuptor, masini de gatit cu plita cu cuptor etc.) instalatiile vor fi prevazute cu sistem automat de ardere a gazului, cu flacara de veghe. 

Art. 129. - In lipsa aparaturii de automatizare, instalatiile cu arzatoare in spatii inchise cat si  masinile de gatit cu mai multe arzatoare, pentru siguranta, vor fi prevazute cu o teava de fuga a  flacarii, care are controlul de reaprindere a arzatorului stins din cauza manevrarii gresite sau  peste care s-a varsat mAncare. 

Art. 130. - Evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate conform normelor In vigoare. 

Art. 131. - Este interzisa evacuarea gazelor arse prin hota de absortie cu exceptia resourilor sau  flacarii deschise si numai in conditiile prevazute de Normativul 16-76 . 

Tipuri de utilaje pentru tratarea termica a alimentelor. Marmita actionata cu abur 

Art. 132. - Este interzisa utilizarea marmitei fara manometru de presiune in stare de functionare,  verificat conform normativelor in vigoare. 

Art. 133. - Este interzisa folosirea robinetelor cu garnituri defecte si fara o etansare perfecta.

Art. 134. - La deschiderea capacului, lucratorul care utilizeaza marmita trebuie sa stea la o  distanta care sa-i permita evitarea oparirii cu abur sau cu lichid fierbinte. 

Art. 135. - Scoaterea continutului din marmita se va efectua cu multa atentie, folosindu-se in  acest scop polonice cu coada lunga si vase de capacitate redusa care sa permita o manevrare  usoara. 

Art. 136. - Defectiunile ce se constata in functionarea marmitei vor fi remediate de persoane cu  calificare in domeniul respectiv. 

Oale sub presiune 

Art. 137. - Inainte de punerea in functiune se verifica daca robinetul de golire este inchis. Art. 138. - Dupa introducerea alimentelor in oala se verifica daca usa este bine inchisa. 

Art. 139. - Este interzisa folosirea oalei sub presiune fara dispozitivele de semalizare si siguranta  in stare de functionare. 

Art. 140. - In timpul procesul de fierbere becurile de semnalizare trebuie sa fie aprinse. 

Art. 141. - Este interzisa deschiderea usii pana cand nu se aude semnalul sonor, becurile de  semnalizare se sting, iar cel verde se aprinde. 

Art. 142. - Daca manometrul de presiune indica in zona de avertizare (rosie) se opreste imediat  functionarea aparatului si se apeleaza la persoane cu calificare de specialitate pentru remedierea  defectiunii. 

Masini de gatit cu plita 

Art. 143. - Instalarea masinilor de gatit cu plita se va efectua de catre persoane cu calificare de  specialitate si dupa caz autorizate. 

Art. 144. - Inainte de punerea in functiune a masinilor de gatit se va verifica starea sistemului de  alimentare (electric, cu arzator cu gaze, injector pentru combustibil lichid). 

Art. 145. - Punerea in functiune a masinilor de gatit cu plita incalzite electric, se va face conform prevederilor din Cartea tehnica a instalatiei respective. 

Art. 146. - Manevrarea comutatorului din tabloul electric se va efectua cu respectarea masurilor  de electrosecuritate pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare.

Art. 147. - Actionarea butoanelor de la masina de gatit cu plita electrica se va face numai cu  mana uscata, stand pe un covor de cauciuc. 

Art. 148. - La masinile de gatit incalzite cu gaze naturale, inainte de aprinderea focului, obligat  se va verifica daca nu sunt scapari de gaze, daca toate robinetele sunt bine inchise si etanse. 

Art. 149. - In cazul in care se constata scapari de gaze se iau masuri de ventilare a incaperii, nu  se actioneaza intrerupatoarele de la lumina, nu se utilizeaza foc deschis si se evita orice  posibilitate de initiere a unui eventual amestec aer-gaz exploziv. 

Art. 150. - Remedierea scaparilor de gaze se va efectua de catre o persoana autorizata in instalatii de gaze. 

Art. 151. - La masinile incalzite cu combustibil lichid este interzisa utilizarea injectoarelor care  au scapari de combustibil pe la imbinari. 

Art. 152. - Aprinderea combustibilului (lichid sau gazos) se va face utilizandu-se o vergea  metalica prevazuta la capat cu un tampon de azbest ce se va inmuia In petrol. 

Art. 153. - Tamponul astfel inmuiat se aprinde cu chibritul, dupa care vergeaua se va introduce in masina pana in dreptul arzatorului de gaze sau injectorului dupa care se da drumul progresiv la  combustibil prin robinetul de la conducta de gaz metan sau motorina. 

Art. 154. - Oprirea functionarii arzatorului si a injectorului (stingerea flacarii) se face prin  inchiderea robinetelor de alimentare cu combustibil. 

Art. 155. - Pentru prevenirea incendiilor la masinile ce utilizeaza combustibil solid (lemn,  carbune etc.), acesta va fi, de dimensiuni care sa permita introducerea completa in spatiul de  ardere, in asa fel ca in timpul procesului de combustie sa nu cada in exterior parti aprinse. 

Art. 156. - Este interzisa arderea combustibilului solid cu usa deschisa de la spatiul unde are loc  combustia. 

Art. 157. - Este interzisa amorsarea aprinderii combustibilului solid cu substante inflamabile cu  viteza de reactie violenta (benzina si altele similare). 

Art. 158. - Capacele si ochiurile plitelor masinii de gatit, trebuie sa fie pe timpul functionarii  inchise (la locul lor) pentru a se evita emanatia gazelor si fumului in exterior. 

Art. 159. - Este interzisa utilizarea masinilor de gatit cu plita fisurata sau sparta. Masini de gatit tip aragaz cu cuptor sau resou

Art. 160. - Masinile de gatit tip aragaz cu cuptor sau resou se vor utiliza numai daca au complete  toate capacele-ciuperca la arzatoare. 

Art. 161. - Este interzisa largirea orificiilor de ardere. 

Art. 162. - Inainte de folosire se va verifica cu apa si sapun daca sunt scapari de gaze la partile  care se imbina. Este interzis ca aceasta (verificarea) sa se faca cu flacara. 

Art. 163. - Este interzisa folosirea buteliilor de aragaz fara regulator de presiune. 

Art. 164. - Montarea regulatorului la butelie se face dupa ce in prealabil s-a verificat daca  robinetul este inchis, dupa care se va desuruba busonul de siguranta. 

Art. 165. - Este interzis transportul buteliei de aragaz fara busonul de siguranta (piulita) si  capacul de protectie al robinetului (corpul de bronz) montate. 

Art. 166. - Manevrarea buteliei de aragaz se va efectua fara lovirea brusca a acesteia. 

Art. 167. - Amplasarea buteliei se va face in pozitie verticala, la distanta de cel putin 1m fata de  sursa de incalzire. 

Art. 168. - Este interzisa folosirea unor furtunuri de alte tipuri in locul celor special realizate,  pentru racordarea buteliei la arzator. 

Art. 169. - Furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare, sa nu aiba crapaturi si scapari de  gaze. 

Art. 170. - Prinderea furtunului de cele doua capete, butelie si respectiv resou, se va efectua prin  colier metalic. 

Art. 171. - Este interzisa incalzirea buteliei cu apa calda sau cu alte mijloace, pentru marirea  presiunii. 

Art. 172. - Este interzisa utilizarea altor tipuri de butelii decat cele de constructie standardizata si  verificate periodic de organizatiile abilitate. 

Art. 173. - Aprinderea aragazului se va face de la o sursa de foc (chibrit, aparat electric de produs scantei etc.) care se va apropria de arzator, deschizand treptat robinetul (busonul) masinii ce  urmeaza a fi pusa in functiune. 

Art. 174. - Pe timpul cat arzatoarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele ce fierb sa nu  curga din vase si sa stinga flacara, producand acumulari de gaze ce pot determina explozii. 

Art. 175. - Este interzisa aprinderea focului in incaperile in care se simte miros caracteristic de  gaze odorizate. In aceste situatii, imediat se va ventila incaperea prin deschiderea ferestrelor sau  alte sisteme de ventilare.

Art. 176. - Remedierea defectiunilor (neetanseitatilor) se va efectua de o persoana special  calificata. 

Cuptoare pentru copt si fiert 

Art. 177. - Cuptoarele incalzite cu gaze vor fi exploatate conform prevederilor instructiunilor  elaborate de fabrica producatoare si a Normelor specifice de securitate a muncii (Anexa 1 poz.4). 

Art. 178. - Cuptoarele electrice se vor exploata respectand prevederile din cartea tehnica (in  functie de tipul acestora) si Normele specifice pentru utilizarea energiei electrice. 

Art. 179. - Daca la utilizare temperatura manerelor de manevrare a diferitelor usi o depaseste pe  cea din mediile normale, acestea vor fi confectionate din materiale izolante. 

Art. 180. - Burlanele pentru evacuarea emanatiilor rezultate in timpul procesului de copt vor fi  racordate la cosurile de fum care trebuie sa fie curatate periodic. 

Art. 181. - Manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi  ridicate, se va efectua cu ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest, bucati de  panza). 

Art. 182. - Incaperile in care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instalatii de ventilare  locala si generala, pentru asigurarea unui climat conform prevederilor Normelor generale de  protectie a muncii. 

Cuptor cu microunde 

Art. 183. - Este interzisa introducerea obiectelor din metal in cuptor. 

Art. 184. - Este interzisa pornirea cuptorului cu microunde cu usa deschisa. Art. 185. - Este interzisa scurtcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranta. 

Art. 186. - Este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie  pe suprafata de protectie a acestuia. 

Art. 187. - Defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate  numai de catre personal specializat. 

Tigaie basculanta

Art. 188. - Pentru prevenirea accidentelor la folosirea tigaii basculante, se vor respecta  urmatoarele reguli : 

- in momentul deschiderii capacului, bucatarul trebuie sa stea la o distanta care sa-i permita  evitarea oparirii cu abur; 

- alimentele ce se prajesc in grasimi nu trebuie sa fie umede, iar introducerea si scoaterea din  tigaie se va face cu spumator plat sau cu furcheta de bucatarie; 

- grasimea folosita la procesul de prajire se va scoate din tigaie dupa ce aceasta s-a racit, prin  aplecarea tigaii cu partea din fata in jos, colectarea efectuandu-se in vase de capacitate mare  evitandu-se deversarea pe picioarele lucratorului. 

Art. 189. - Tigaia basculanta va fi prevazuta cu hota pentru captarea emanatiilor rezultate din  procesul de prajire. 

Art. 190. - Dupa terminarea operatiei, tigaia se spala cu apa calda si detergent. De asemenea se  va spala si pavimentul in zona tigaii pentru inlaturarea petelor de grasime ce au cazut din tigaie. 

Gratar pentru prepararea fripturilor 

Art. 191. - Gratarele pentru preparat fripturi si alte specialitati din carne, indiferent de sursa de  incalzire folosita (mangal, gaze sau energie electrica) trebuie sa indeplineasca urmatoarele  conditii: 

- sa fie dotata cu hota pentru evacuarea emanatiilor rezultate din procesul de frigere; 

- la gratarele cu gaze, fripturile nu vor veni in contact cu flacara, difuzarea caldurii se va realiza  prin intermediul unei placi de fonta asezata deasupra arzatorului; 

- placile (plitele) din fonta vor fi prevazute cu nervuri si cu sistem de colectare a grasimilor ce  rezulta din procesul de frigere a preparatelor din carne. 

Art. 192. - Gratarele cu rezistenta electrica sau raze infrarosii se vor utiliza in conformitate cu  instructiunile prevazute de cartile tehnice si Normele specifice de utilizare a energiei electrice. 

Art. 193. - Manipularea fripturilor se va face cu ajutorul unei furci lungi din metal cu manere  izolate si cu cleste special confectionat. 

Art. 194. - Este interzisa utilizarea gratarelor cu crapaturi in placile incalzite electric. Friteuza

Art. 195. - Instalarea acestui utilaj se va face de catre personal calificat, cu respectarea Normelor  specifice de utilizare a energiei electrice. 

Art. 196. - Se va respecta nivelul uleiului din cada (bazin) prevazut de cartea instalatiei, in  limitele de nivel marcat pe bazin. 

Art. 197. - Preparatele ce urmeaza a fi prajite in bazin trebuie sa fie bine scurse de apa. 

Art. 198. - Preparatele vor fi asezate in cosuri metalice, din sarma, si nu direct in bazinul  friteuzei. 

Art. 199. - Curatarea bazinului friteuzei se va face cand uleiul are o temperatura nepericuloasa  producerii de accidente prin arsuri. 

Art. 200. - Este interzisa incalzirea bazinului gol (fara ulei). 

5.2. Masini pentru mecanizarea muncii in bucatarii 

Robotul universal pentru bucatarii si cofetarii 

Art. 201. - Este interzisa montarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operatiilor dorite, fara  ca masina sa fie decuplata, in prealabil, de la reteaua de alimentare cu energie electrica (tablou de comanda). 

Art. 202. - Dupa fixarea dispozitivului-anexa, masina se pune in functiune in gol pentru a se  verifica daca aceasta a fost montata corect. 

Art. 203. - Pe timpul lucrului masina va fi supravegheata in permanenta de catre un lucrator  instruit pentru folosirea acesteia, iar la aparitia unei functionari anormale va actiona butonul de  oprire. 

Art. 204. - La introducerea in sistemul de alimentare a produselor ce se prelucreaza (carne,  legume, fructe etc.) se vor utiliza sistemele din dotarea masinii pentru operatia specifica. 

Art. 205. - Este interzisa apasarea produselor cu mana spre sistemele active ale dispozitivelor. 

Art. 206. - La terminarea operatiilor la robot, acesta se deconecteaza de la butonul de oprire si de la automatul de pornire. 

Art. 207. - Este interzis a se demonta dispozitivul (anexa) inainte de deconctarea mecanica si  electrica a masinii.

Art. 208. - Dispozitivele anexe ce au fost folosite se vor spala, usca si depozita in dulapul  masinii. 

Malaxorul pentru framantat si amestecat 

Art. 209. - Amplasarea malaxorului se va face respectand distantele care sa permita alimentarea  si golirea acestuia cu usurinta. 

Art. 210. - Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu masina oprita. 

Art. 211. - Este interzis sa se introduca mainile sau alte ustensile in cuva malaxorului, in timpul  functionarii. 

Art. 212. - Este interzisa utilizarea malaxorului fara aparatoare de protectie la cuva. 

Art. 213. - Inainte de introducere in cuva malaxorului compozitia ce urmeaza a fi prelucrata  (carne, aluat etc.) va fi controlata pentru inlaturarea eventualelor unelte, corpuri tari, case ce ar  putea ramane in continutul acesteia. 

Art. 214. - Este interzisa curatarea masinii fara a fi deconectata de la reteaua de alimentare. Masina electrica de tocat carne 

Art. 215. - (1) Instalarea masinilor electrice de tocat carne, se va face conform prevederilor din  cartea tehnica, de catre persoane calificate. 

(2) Exploatarea si intretinerea acestora se va face conform instructiunilor proprii. Art. 216. - Interventia la masina, in cazul blocarii se va face numai dupa oprirea ei. 

Art. 217. - Este interzis a se utiliza masina fara palnie de alimentare si fara dispozitivul maner  din lemn sau material plastic, pentru presat carnea, legumele etc. 

Art. 218. - Este interzis presarea carnii, legumelor, fructelor etc. cu mana in palnia de alimentare  a masinii de tocat carne actionata electric. 

Art. 219. - Masina de tocat carne, antrenata prin curele de transmisie, va fi prevazuta cu aparatori de protectie la partile in miscare. 

Art. 220. - Fixarea accesoriilor la masina de tocat carne, se va face dupa ce masina a fost  decuplata de la tabloul de alimentare cu energie electrica. Curatarea si spalarea masinii se va  efectua conform instructiunilor proprii.

Art. 221. - Masinile de tocat carne vor fi conectate la nulul de protectie. Este interzisa utilizarea  de cordoane electrice improvizate, cu izolatia defecta. 

Masina de spalat si curatat cartofii 

Art. 222. - Masina va fi instalata de catre persoane calificate corespunzator, respectandu-se  prevederile standardelor si normelor de electrosecuritate, tinand seama de conditiile de exces, de  umiditate in care lucreaza masina. 

Art. 223. - La punerea in functiune a masinii se vor verifica urmatoarele: 

- daca discul pietrei abrazive este deteriorat sau prezinta fisuri, iar in cazul masinii cu tambur se  va verifica starea acestuia; 

- starea fizica si intinderea curelelor de transmisie; in cazul in care se constata ca acestea sunt  deteriorate (rupte sau lejere) se va apela la persoane de specialitate pentru remedierea defectiunii. 

Art. 224. - Inainte de introducerea cartofilor in masina pentru a fi curatati, se vor controla pentru  a nu fi amestecate cu acestia alte corpuri straine si tari ce pot deteriora discul. 

Art. 225. - Este interzisa introducerea mainilor, paletelor sau a oricaror altor obiecte in timpul  functionarii, prin gura de alimentare a masinii. 

Art. 226. - In cazul in care masina se blocheaza, aceasta va fi deconectata prin butonul de oprire  si de la reteaua electrica prin automatul de protectie ( intrerupator ) si se va apela la o persoana  calificata pentru deblocare (mecanic de intretinere). 

Art. 227. - In dreptul masinii se va asigura un gratar de protectie din lemn, pe care va sta  lucratorul care o utilizeaza. 

Art. 228. - La terminarea operatiei de spalare si curatare a cartofilor, se va opri masina de la  butonul de oprire si se va deconecta de la reteaua de alimentare cu energie electrica, prin  intrerupatorul de protectie. 

Art. 229. - Masinile dotate cu sisteme automate de programare a timpului de spalare-curatare a  cartofilor si microintrerupatoare la capacul de alimentare, se vor exploata conform instructiunilor din cartea tehnica. 

Masina de taiat mezeluri sau paine 

Art. 230. - Amplasarea masinilor de taiat mezeluri si a celor de taiat paine se va face in asa fel ca  accesul la ele sa se faca cu usurinta.

Art. 231. - Fixarea mezelurilor pe masa mobila se face cu dispozitivul din dotarea masinii  prevazut cu manere de presare a produselor si manevrare a masei mobile. 

Art. 232. - Este interzisa tinerea mezelurilor si a painii cu mana in timpul taierii acestora de  cutitul masinii. 

Art. 233. - Feliile de mezeluri sau de paine vor fi luate cu o paleta destinata in acest scop. Art. 234. - Este interzisa manevrarea masinilor de taiat mezeluri si paine de persoane neinstruite. 

Art. 235. - Curatarea masinilor se va face dupa ce acestea au fost deconectate de la sursa de  curent prin scoaterea stecherului . 

Mixer fix pentru maioneze si creme 

Art. 236. - Masina se instaleaza de catre un specialist care trebuie sa respecte prevederile  standardelor de electrosecuritate si ale Normelor specifice de utilizare a energiei electrice precum si prevederile privind distanta fata de alte utilaje etc. 

Art. 237. - Este interzisa interventia la masina pentru inlaturarea unor defectiuni precum si pentru curatarea acesteia in timpul functionarii. 

Art. 238. - Pentru remedierea unor defectiuni precum si pentru montarea si demontarea sculelor  la axul de actionare, masina se va deconecta, in prealabil, de la reteaua de alimentare, prin  actionarea intrerupatorului. 

Art. 239. - Cuva malaxorului va fi prevazuta cu manere pentru manevrare si va fi bine fixata pe  batiul masinii cu cleme basculante pentru impanare. 

Art. 240. - Sistemul de antrenare (motor - axul sculei) va fi protejat cu o aparatoare fixata prin  suruburi care nu se va 

indeparta decat in situatia interventiilor pentru remedierea unor defectiuni. 

Art. 241. - Este interzisa functionarea mixerului fara aparatoare in zona activa a sculelor  (batatoare). 

Masina de preparat inghetata 

Art. 242. - La punerea in functiune a masinii de preparat inghetata se va verifica daca toate  dispozitivele sunt corect montate.

Art. 243. - Este interzisa utilizarea masinii de preparat inghetata fara aparatoare de protectie  deasupra cazanului unde se prepara amestecul respectiv pentru inghetata. 

Art. 244. - Montarea si folosirea masinii se va face, in functie de tip, conform instructiunilor  emise de firma constructoare (cartea tehnica). 

Art. 245. - Este interzisa functionarea masinii, in timpul alimentarii cu compozitia de inghetata. 

Art. 246. - Este interzisa introducerea in masina a compozitiei de inghetata in stare fierbinte.  Racirea compozitiei se va face intr-un loc care sa previna accidentarea prin oparire a persoanelor. 

Art. 247. - Amestecarea compozitiei in timpul fierberii se va face in asa fel incat sa nu se produca stropiri sau deversari. 

Art. 248. - Remedierea eventualelor defectiuni ce apar in functionarea masinii se face numai de  catre persoane calificate, de specialitate. 

Art. 249. - Demontarea diferitelor dispozitive si spalarea masinii, se va face dupa ce acesta a fost  deconectata da la reteaua de alimentare cu energie electrica. 

Aparate de bucatarie actionate electric 

Art. 250. - Aparatele de bucatarie actionate electric se vor instala si exploata in conditiile  prevazute de cartile tehnice. 

Art. 251. - Este interzisa folosirea aparatelor de bucatarie conectate la prize electrice fara nulul  de protectie si dispozitive de deconectare automata la aparitia eventualelor defecte. 

Art. 252. - Este interzisa folosirea aparatelor fara aparatura de masura si control in stare de  functionare. 

Art. 253. - Este interzisa folosirea aparatelor cand partile care nu sunt, in mod normal, sub  tensiune curenteaza. 

Art. 254. - Repararea, curatarea si spalarea aparatelor de bucatarie se va face dupa ce au fost  deconectate de la reteaua de alimentare cu energie electrica (scoaterea stecherului din priza). 

Unelte si scule pentru bucatarie 

Art. 255. - Uneltele si sculele pentru bucatarie vor fi intretinute corespunzator si se vor pastra pe  sortimente, in locuri destinate acestui scop.

Art. 256. - Este interzisa folosirea uneltelor fara manere, cu margini agatatoare, reparate  improvizat, cu fisuri, ruginite etc. 

5.3. Masina de spalat vase si pahare 

Art. 257. - Masina de spalat vase va fi amplasata intr-un spatiu complet separat de bucatarie. 

Art. 258. - Instalarea masinii de spalat vase se va face de catre persoane calificate (mecanici,  electricieni) care vor respecta masurile de electrosecuritate prevazute de standardele si normele  specifice, tinand seama de mediul umed in care lucreaza. 

Art. 259. - Respectarea modului de exploatare si intretinere se va face potrivit instructiunilor  furnizorului. 

Art. 260. - Instalatia electrica si echipamentul aferent se vor verifica periodic de catre personal  autorizat dupa deconectarea masinii de la retea. 

Art. 261. - Este interzisa functionarea masinii cu partile laterale ale masinii neinchise complet. 

Art. 262. - Personalul care deserveste masina va purta echipamentul de protectie necesar (cizme,  sort si manusi din cauciuc). 

Art. 263. - Curatarea masinii se va face dupa ce a fost deconectata de la reteaua electrica, urmata  de golirea acesteia, prin manevrarea vanei de golire. 

5.4. Utilaje pentru distribuit in salile de consumatie 

Linii si utilaje pentru prepararea si desfacerea prin autoservire 

Utilaje frigorifice 

Art. 264. - Utilajele frigorifice (dulapuri, tejghele, vitrine, mese reci si agregate) se vor instala si  exploata, potrivit prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru instalatii  frigorifice. 

Art. 265. - Amplasarea instalatiilor frigorifice se va face cu respectarea distantelor prevazute de  Normele generale de protectie a muncii, asigurand conditiile normale de lucru, evitand  incomodarea vanzatorilor si cumparatorilor.

Art. 266. - Se va asigura racirea condensatoarelor cu aer, prin curatarea periodica de praf si  neacoperirea canalelor de aerisire si a aripioarelor de racire cu prosoape, materiale etc. 

Art. 267. - Este interzisa depozitarea diferitelor materiale pe instalatiile frigorifice si  echipamentele aferente. 

Art. 268. - Evaporatoarele se vor dezgheta prin oprirea utilajului, deschiderea usilor sau a  geamurilor glisante si indepartarea ghetii cu apa calda. 

Art. 269. - Pentru prevenirea alunecarii si protectia lucratorilor se vor folosi gratare din lemn  depuse pe pardoseala in zona de lucru. 

Art. 270. - Personalul de deservire va fi instruit cu privire la modul de folosire a instalatiilor  frigorofice in conditii de securitate, conform prevederilor cartilor tehnice. 

Art. 271. - Defectiunile ce apar in functionarea instalatiilor frigorifice vor fi remediate numai de  catre persoane de specialitate calificate. 

Utilaje calde 

Art. 272. - Exploatarea utilajelor calde prevazute cu rezistente electrice libere (in aer) (mesele  calde, spatiile calde de sub gratar) vor fi dotate cu aparatori care sa asigure atat circulatia aerului  cat si prevenirea atingerii directe a rezistentei de catre lucratori. 

Art. 273. - La utilajele cu rezistente electrice imersionate in lichide de tip termoplonjor se va  controla in mod sistematic daca nivelul lichidului este in limitele de nivel, marcate pe cuve (bain marie-urilor). 

Art. 274. - La utilajele cu completare automata a apei calde din bazinele inchise, se va controla  periodic starea de functionare a ventilului de alimentare cu flotor. 

Art. 275. - Aparatura de automatizare si control se va verifica inainte de a se pune in exploatare,  conform instructiunilor prevazute in cartile tehnice, in functie de tipul instalatiei. 

Art. 276. - Este interzisa folosirea utilajelor calde de orice tip cu aparatura de automatizare  defecta sau efectuarea unor modificari de scurtcircuitare a acesteia. 

Art. 277. - Este interzisa folosirea utilajelor calde fara izolatia termica a peretilor. 

Art. 278. - Manevrarea usilor, capacelor, ce se incalzesc se va face numai de la manerele  termoizolante de protectie. 

Art. 279. - Este interzisa functionarea utilajelor calde cu usile deschise, iar in cazul bain-marie urilor fara a respecta nivelul apei prevazut in cuva.

Art. 280. - La instalarea utilajelor calde electrice se vor respecta prevederile Normelor de  utilizare a energiei electrice. 

Instalatii de distribuire a berii neimbuteliate 

Instalatii de distribuire a berii din butoi 

Art. 281. - Inainte de montare, butoaiele cu bere vor fi controlate si in cazul in care se constata ca prezinta crapaturi prin care musteste berea, acestea se vor respinge. 

Art. 282. - Butoiul din care se distribuie berea se aseaza in pozitie verticala in incapere separata  sau in boxa si va fi protejat cu aparatoare metalica special confectionata pentru prevenirea  accidentelor, respectiv a unei eventuale explozii. 

Art. 283. - Dispozotivul de tras bere din butoi (sonda) va fi montat de catre o persoana bine  instruita, fixand furtunul corect la aparatul de distribuire si respectiv la compresor sau butelia de  CO2. 

Art. 284. - Este interzisa utilizarea compresorului de aer fara AMC in stare de functionare  (regulator de presiune, supapa de siguranta si manometru de presiune). 

Art. 285. - Regulatorul de presiune va fi reglat ca la depasirea presiunii de 1,5 bar sa decupleze  functionarea motorului electric al compresorului. 

Art. 286. - Manometrul si supapa de presiune se vor verifica periodic conform cartii tehnice a  instalatiei si a normativelor in vigoare. 

Art. 287. - Priza de aer se va monta in zona in care aerul nu este viciat (praf sau alte substante). 

Art. 288. - Compresorul se pune in functiune dupa ce s-a constatat ca reglajele si racordarea  furtunurilor la sistemul de distribuire sunt corect executate. 

Art. 289. - Daca in timpul functionarii compresorului se constata fisuri la butoi prin care se  scurge berea, se va opri functionarea compresorului, iar butoiul se va goli de continut. 

Art. 290. - Recipientele de bioxid de carbon vor fi controlate la primire, refuzandu-se cele care  prezinta defectiuni. 

Art. 291. - Recipientele de CO2 se vor depozita si folosi numai in pozitie verticala si asigurate  impotriva rasturnarii.

Art. 292. - Este interzisa folosirea recipientelor de CO2 la distribuirea berii din butoi, fara  manometru si reductor de presiune reglat la presiunea de lucru 1,5 bar in stare de functionare. 

Art. 293. - Este interzisa amplasarea recipientelor de CO2 in apropierea surselor ce radiaza  caldura (radiatoare, calorifere, sobe). 

Art. 294. - Este interzisa incalzirea recipientelor de CO2 cu diferite surse (foc, apa calda etc.)  pentru realizarea unei goliri intr-o proportie mai mare. 

Art. 295. - Atat compresoarele cat si recipientele de CO2 vor fi verificate conform Prescriptiilor  tehnice ISCIR. 

Instalatii pentru racit si distribuit bere din tancuri (rezervoare) 

Art. 296. - Este interzisa utilizarea compresorului de aer fara aparatura de siguranta si control in  stare de functionare (regulator de presiune, supapa de siguranta, manometru de presiune). 

Art. 297. - Tancul de bere va fi prevazut cu manometru si supapa reglata sa actioneze cand se  depaseste presiunea de lucru. 

Art. 298. - Instalatia de racire se va exploata cu respectarea Normelor specifice de protectie a  muncii pentru instalatii frigorifice. 

Art. 299. - Instalatia de distribuire a berii din tanc va fi data in exploatare dupa ce a fost  autorizata din punct de vedere ISCIR. 

Art. 300. - Remedierea eventualelor defectiuni ce apar in functionarea instalatiei se vor face  numai de catre persoane calificate. 

6. Salile de servire 

Art. 301. - Este interzisa folosirea vaselor din ceramica, portelan sau sticla, care prezinta  crapaturi. 

Art. 302. - Pentru prevenirea exploziilor, in timpul verii, daca sifoanele sunt prea calde,  introducerea lor in gheata se va face dupa o racire prealabila in apa rece. 

7. Instalatii si utilaje frigorifice

Art. 303. - Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de  deschiderea usilor, de destinatia fiecaruia in asa fel incat sa se asigure distantele prevazute de  Normele generale de protectie a muncii pentru desfasurarea activitatii in conditii normale. 

Art. 304. - Instalatiile frigorifice cu compresoare la care agentii de racire sunt amoniacul, freonul si clorura de metil, se vor exploata conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru  instalatii frigorifice. 

Art. 305. - Instalatiile de alarmare se vor verifica zilnic de catre responsabilul locului de munca. 

Art. 306. - Reteaua electrica de iluminat va fi realizata conform Normelor de utilizare a energiei  electrice in conditii de temperatura si umiditate ridicate. 

Art. 307. - Comutatoarele de lumina de la camerele frigorifice vor fi montate in exterior, langa  usa de la intrare. 

8. Masinile electrice si mecanice folosite in agrement 

Art. 308. - Locurile unde se amplaseaza electromasinile trebuie sa corespunda: normelor de  igiena a muncii, sa fie plane si rezistente, sa fie ferite de scurgeri de apa, iar in jurul masinilor sa  nu fie pericol de scapari de gaze sau alte surse de materiale inflamabile. 

Art. 309. - Este interzisa folosirea electromasinilor fara a fi dotate cu toate dispozitivele de  protectie si fara instructiuni de exploatare in conditii de securitate, afisate la loc vizibil. 

Art. 310. - Instructiunile de exploatare ale masinilor aduse din import vor fi traduse in limba  romana si afisate la loc vizibil. 

Art. 311. - Elementele de comanda manuala (parghii, butoane, manete, pedale etc.) vor fi astfel  amplasate in asa fel incat sa fie, in mod vizibil, accesibile, iar manevrarea lor sa fie comoda din  pozitie normala. 

Art. 312. - Toate elementele de comanda manuala vor fi prevazute cu indicatii clare, care sa  indice felul comenzii. 

Art. 313. - Locurile si partile periculoase ale electromasinilor vor fi semnalizate prin indicatoare  sau avertizoare vizibile. 

Art. 314. - Montarea-demontarea, intretinerea si repararea electromasinilor de orice tip se va  efectua numai de catre personal calificat in specialitatea respectiva. 

Art. 315. - Verificarea si reparatia oricarei masini se va face numai dupa scoaterea din functiune  prin deconectarea de la reteaua electrica.

Art. 316. - Masina nou instalata va fi verificata din punct de vedere mecanic si al  electrosecuritatii, dupa care i se face proba de functionare consemnata intr-un proces verbal ca  aceasta corespunde pentru punere in exploatare. 

Art. 317. - Este interzisa punerea in functiune a electromasinilor de orice tip fara a fi legate la  nulul de protectie si centura de impamantare. 

Art. 318. - Este interzisa utilizarea conductorilor de alimentare ce prezinta deteriorari ale  izolatiei, care ar putea produce scurtcircuite in timpul functionarii masinilor . 

Art. 319. - Este interzisa functionarea electromasinilor cu partile aflate normal sub tensiune fara  protectie impotriva atingerilor directe. 

Art. 320. - Este interzisa folosirea de prelungitoare care elimina protectia prin nulul de protectie. 9.Transport de persoane pe cablu 

9.1. Generalitati 

Art. 321. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii cuprind prevederi necesare pentru  prevenirea accidentelor de munca la montarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor  de transport persoane pe cablu, cum sunt: telecabinele, telegondolele, telebenele, telescaunele,  teleschiurile si telesaniutele. 

Art. 322. - Proiectarea construirea, montarea si repararea instalatiilor de transport persoane pe  cablu (teleferice) se vor executa de unitati specializate si autorizate conform prevederilor legale  in vigoare. 

Art. 323. - Construirea, montarea si repararea telefericelor se efectueaza numai de catre unitati  specializate, care dispun de mijloace tehnice corespunzatoare de executie si verificare si care  sunt autorizate ISCIR. 

Art. 324. - Este interzisa punerea in functiune precum si exploatarea telefericelor fara autorizatie  de functionare, eliberata conform prevederilor Prescriptiilor tehnice ISCIR. 

Art. 325. - Pe baza prezentelor Norme specifice de securitate a muncii si a Prescriptiilor tehnice  ISCIR, beneficiarul va intocmi Regulamentul de exploatare care trebuie sa contina instructiuni  detaliate privind functionarea, exploatarea si intretinerea telefericelor. Regulamentul de  exploatare trebuie sa fie avizat conform prevederilor din Prescriptiile tehnice ISCIR. 

Art. 326. - Regulamentul de exploatare va fi elaborat pe tipuri de teleferice (telecabine,  telegondole bicabluri, telegondole monocabluri, telescaune cu cuplare automata sau fixa, 

teleschiuri si telesaniute) si va contine toate datele privind siguranta in functionare a instalatiei de teleferic si a Normelor de securitate a muncii, conform instructiunilor de exploatare prevazute in  proiect si prescriptiile tehnice ISCIR. 

9.2. Executie si montaj 

Traseul (gabarite) 

Art. 327. - Intre constructiile telefericelor, instalatii, piloni si obstacolele fixe care nu apartin  instalatiei (cladiri) trebuie sa existe un spatiu liber care sa asigure conditii de securitate a muncii  in timpul functionarii. 

Art. 328. - In tot timpul functionarii instalatiilor va trebui asigurata trecerea libera a vehiculelor  pe toata lungimea traseului, tinandu-se seama de grosimea maxima a stratului de zapada, de  gabaritul necesar al instalatiei si de inclinarile transversale si longitudinale ale vehiculelor. 

Art. 329. - Daca traseul de teleferic se desfasoara pe terenuri impadurite, mentinerea in perfecta  stare a culoarului defrisat este obligatorie .Este de asemenea obligatoriu ca, periodic, conform  instructiunilor de exploatare, sa se efectueze controale amanuntite asupra stabilitatii tuturor  arborilor din preajma lizierei culoarului defrisat, care in cadere ar pune in pericol instalatia.  Arborii fara stabilitate, uscati sau cu un stadiu avansat de putregai vor fi inlaturati. 

Art. 330. - In cazul in care traseul telefericului se afla in apropierea aeroporturilor, helioporturilor sau in zonele unde avioanele sau elicopterele zboara la mica inaltime in mod frecvent, traseul se  va semnaliza corespunzator. 

Salvarea pasagerilor 

Art. 331. - Fiecare teleferic, in functie de tipul instalatiei, va trebui sa dispuna de mijloace  adecvate pentru salvarea pasagerilor in cazul in care readucerea lor in statie cu vehicolul  instalatiei nu este posibila.Trebuie sa existe posibilitatea salvarii fara concursul pasagerilor. 

Art. 332. - Toate instalatiile de teleferice avand cabine fara insotitor trebuie sa fie dotate cu  mijloace care sa permita accesul unei persoane din echipa de salvare la oricare din vehicule, care  sa conduca de acolo salvarea pasagerilor. 

Metodologia de salvare si echipamentul folosit trebuie sa fie prevazute in regulamentul de  exploatare.

Art. 333. - La traseele lungi de teleferic (peste 4km) fara posibilitati de salvare cu cabina, va  exista posibilitatea adapostirii temporare a pasagerilor coborati intr-o incapere (canton de  refugiu) avand posibilitatea de incalzire. 

Art. 334. - Toate instalatiile de teleferice vor fi prevazute cu o trusa de prim ajutor, iar la una din  statii va trebui sa existe cel putin o targa. 

Viteza vehiculelor 

Art. 335. - Atat viteza maxima cat si viteza de revizie nu vor depasi valorile stabilite prin proiect. 

Art. 336. - Intervalul minim (in metri) intre doua vehicule succesive la teleferice va fi cel indicat  de proiectant. 

Art. 337. - Montarea agatatorilor la teleschiuri nu va fi niciodata inferioara lungimii  dispozitivului de tractare cu cablul complet desfasurat. 

Cabluri 

Art. 338. - Cablurile care se folosesc la teleferice trebuie sa corespunda ca forma si dimensiuni si sa satisfaca conditiile prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si de standardele in vigoare. 

Art. 339. - Pentru evitarea deraierii cabinei nu se admite trecerea cabinelor peste imbinari cu  mansoane, sau trecerea mansoanelor peste saboti sau saibe de orice fel. 

Art. 340. - La telefericul la care se admit mai multe matisari, distanta dintre doua matisari  consecutive nu trebuie sa depaseasca valorile stabilite prin proiect si admise de prescriptiile  tehnice ISCIR. 

Art. 341. - Toate cablurile telefericelor care trebuie sa fie intinse prin contragreutati sau alte  sisteme prevazute prin proiect trebuie sa asigure o tensiune constanta a cablului. 

Art. 342. - Cand intinderea cablului de teleferic se face prin contragreutate plasata in fosa, se vor  lua masuri de protejare contra patrunderii zapezii sau apelor fluviale in fosa; in eventualitatea  patrunderii apei prin infiltratii subterane, se vor prevedea mijloace corespunzatoare de evacuare  rapida a apei. 

Art. 343. - Montarea cablurilor se va face in asa fel incat sa fie evitata strivirea sau degradarea  prin lovire, indoiri, contactul cu solul sau depuneri de impuritati, care ar duce la scurtarea vietii  cablului.

Art. 344. - Pentru a se evita aceasta degradare, la operatia de intindere a cablului se folosesc role  speciale de protectie, asezate pe sol sau pe suporturi improvizate, bine consolidate si care inlatura contactul cablului cu solul. 

Art. 345. - La traversarea potecilor, drumurilor sau a locurilor circulate se vor planta esafodaje  speciale de lemn, pentru protejarea cablului. 

Art. 346. - Depozitarea cablurilor pentru un timp mai indelungat se va face in incaperi inchise, la  loc uscat, ferite de soare, ploaie, zapada sau substante corozive si prevazute cu un strat protector  de unsoare speciala. 

Art. 347. - Tamburul pe care se afla cablul ce urmeaza a fi intins, va trebui sa fie asezat cu  ajutorul unui ax pe doua reazeme, bine consolidate in fundatie. 

Art. 348. - Axul pe care ruleaza tamburul va fi bine consolidat pe cele doua reazeme, astfel ca  derularea cablului sa se faca fara smucituri. Se interzice stationarea persoanelor in jurul  tamburului pe o raza de zece metri in timpul intinderii cablului. 

Art. 349. - Cablul se va derula cu atentie, pentru a se evita formarea de bucle sau ochiuri. Nu se  vor folosi rangi sau alte instrumente metalice. 

Art. 350. - Tensionarea cablurilor se va face cu atentie in asa fel incat lucrul sa se faca progresiv  si uniform, fara smucituri si fortari. In prealabil este necesara asigurarea miscarii tuturor  elementelor rotative, curatarea si ungerea canalelor, sabotilor pentru alunecare. 

Art. 351. - Toate utilajele si dispozitivele de montaj trebuie sa fie in stare de functionare si  manipulate de catre personal instruit. 

Art. 352. - Inainte de inceperea operatiei de intindere a cablurilor se va controla ca acestea sa nu  fie agatate pe traseu. 

Art. 353. - La executarea operatiei de intindere se vor organiza posturi mobile de observatie in  functie de lungimea pe care se face intinderea. 

Art. 354. - Se interzice lucrul la operatia de intindere a cablului, daca nu s-a asigurat derularea  tamburului printr-un sistem de derulare eficace. 

Art. 355. - La schimbarea cablului purtator, tractor sau purtator-tractor, la instalatiile existente se  vor respecta instructiunile specifice procesului tehnologic respectiv, precum si masurile de  securitate a muncii. 

Art. 356. - La operatia de derulare a cablurilor pe traseu si la intinderea lor, este interzis sa se  lucreze inainte de asigurarea legaturii telefonice sau radio intre posturile de observatie pe intreg  sectorul de lucru.

Art. 357. - Este interzis a se incepe operatia de derulare sau intindere inainte de instruirea  personalului. Instructajul va fi consemnat intr-un proces verbal. 

Art. 358. - Cablul purtator, purtator-tractor si cablurile tractoare vor fi obligatoriu legate la priza  de pamant. 

Art. 359. - Urcarea pe piloni a personalului de serviciu se va face folosindu-se centura de  siguranta si casca si numai dupa ce s-a verificat starea scarilor. 

Art. 360. - Nu se va urca pe piloni, pe cabine sau pe platforme decat personalul pregatit si  antrenat in acest sens, cu vizita medicala la zi si apt pentru lucrul la inaltime. 

Art. 361. - Este interzisa asigurarea stabilitatii pilonilor de orice tip, prin ancorarea cu cabluri sau elemente de sprijinire. 

Art. 362. - Scarile de acces pe piloni vor fi prevazute cu placarde pentru interzicerea accesului  persoanelor straine pe instalatii. 

Art. 363. - Pilonii echipati cu saboti ficsi vor fi prevazuti cu platforme de acces in trepte si  balustrade de protectie pentru a se putea circula In lungul sabotului. 

Art. 364. - Toti pilonii vor avea asigurat accesul sigur la toate punctele de ungere. 

Art. 365. - Se vor verifica buloanele de ancorare care vor fi in permanenta prevazute cu piulita  dubla, contra piulita si alte dispozitive de blocare. 

Art. 366. - Scarile de acces pe piloni, verticale sau cele cu inclinare fata de verticala de peste 750 vor fi prevazute cu cercuri de protectie. 

Art. 367. - In cazul telefericelor de persoane monocable cu scaune sau cabine mici, cuplate fix pe cablu, cercurile de protectie pot fi inlocuite cu ghidaje de-a lungul scarii, pentru prinderea  centurii de siguranta. Personalului de revizie ii este interzis a se urca pe piloni. 

Art. 368. - Personalul care prin atributiile de serviciu trebuie sa se urce pe piloni este obligat sa  foloseasca platformele de odihna. 

Art. 369. - Tot personalul care urca pe pilonii de teleferice va folosi in mod obligatoriu centurile  de siguranta, castile de protectie, salopete de lucru si trusa speciala de scule. 

Art. 370. - Centurile de siguranta vor fi verificate, periodic, cu minutiozitate. 

Art. 371. - Personalul care lucreaza cu centuri de siguranta va fi instruit, in mod special, cu  privire la lucrul la inaltime, la urcarea la locul de lucru, utilizarea centurilor de siguranta si  coborarea de la locul de lucru.

Art. 372. - Inainte de urcarea pe piloni este obligatorie verificarea soliditatii pilonului,  suporturilor si esafodajelor (schele) pe care urmeaza sa se urce. Se interzice urcarea pe suporturi  care nu sunt bine fixate. 

Art. 373. - Este strict interzisa dezlegarea centurii de siguranta. Acest lucru este permis doar in  situatii exceptionale cu luarea unor masuri suplimentare de siguranta. Acest lucru va fi  supravegheat de personal special desemnat. 

Art. 374. - In punctul de lucru de pe piloni sculele marunte vor fi pastrate in buzunarele speciale  ale salopetei, in genti sau truse de scule. 

Art. 375. - Este interzis lucrul la sabotii de sprijin ai cablurilor purtatori si la rolele de pe piloni,  cand instalatia este in functiune. 

Art. 376. - Nu se admite ridicarea cablului purtator din canalul sabotului sau de pe bateriile de  role, cu mijloace improvizate, neverificate, ci numai cu dispozitivele speciale pentru aceste  operatii. 

Art. 377. - Este interzis a se lucra pe pilonii telefericelor daca vantul actioneaza cu o intensitate  de peste 80km/h. 

Art. 378. - Toti muncitorii care executa lucrari de control, verificare si intretinere la saboti vor  folosi obligatoriu centura de siguranta chiar daca lucreaza pe platforme sigure. 

Art. 379. - Este interzis lucrul pe piloni pe timp de furtuna, depuneri de polei si alunecus. 

Art. 380. - Pe tot timpul lucrului pe traseu, seful de echipa va purta in mod obligatoriu aparatul  de radio-emisie, racordat pe canalul statiilor telefericului. 

Conditii de exploatare 

Art. 381. - In mod obligatoriu, personalul autorizat sa exploateze instalatia, va participa (daca nu  a fost posibil si la montajul instalatiei) la efectuarea tuturor probelor si a rodajului. 

Art. 382. - Este interzis transportul de persoane pe timpul rodajului telefericului, cu exceptia  lucratorilor din echipele de montaj, admisi de constructorul instalatiei. 

Art. 383. - Fiecare teleferic trebuie sa fie condus si supravegheat de o persoana calificata  (atestata) - seful telefericului - a carui obligatii principale sunt cuprinse In regulamentul de  exploatare. 

Art. 384. - Fiecare instalatie de teleferic va fi manevrata de o persoana autorizata ISCIR pentru  tipul de instalatie respectiv.

Art. 385. - In fiecare cabina se vor afisa la loc vizibil instructiunile cu privire la comportarea  pasagerilor in timpul transportului si interdictia privind deschiderea usilor. 

Art. 386. - Pe traseul telefericului, pe pilonii din apropierea cailor de acces public sau in locurile  de circulatie se vor afisa, vizibil, interdictiile privind stationarea sub linia telefericului si a urcarii pe pilonii telefericului. 

Art. 387. - La instalatiile de teleferice se vor afisa: 

- in statiile unde circula si stationeaza publicul: instructiuni cu privire la comportarea pasagerilor  in timpul transportului si in statii; 

- in spatiile de lucru ale personalului statiei: instructiuni privind acordarea primului ajutor,  instructiuni de prevenire si inlaturare a incendiilor. 

Art. 388. - Dupa oprirea motorului de actionare, pornirea instalatiei se va efectua numai cu  demarorul in pozitia zero. 

Art. 389. - Antrenarea de rezerva trebuie sa fie in permanenta in stare de functionare. Aducerea  vehiculelor in statii utilizand grupul de rezerva trebuie facuta in cel mult o ora de la oprirea  grupului principal. 

Art. 390. - Daca se constata necesara intreruperea exploatarii, persoanele din vehicule vor trebui  aduse cat mai urgent in statii. 

Art. 391. - Daca s-a depus chiciura pe organele metalice si pe cabluri, in timpul cat instalatia nu a functionat, exploatarea nu poate fi reluata decat dupa : 

- indepartarea chiciurei de pe organele metalice ale instalatiilor si ale carucioarelor vehiculelor; 

- indepartarea chiciurei de pe cabluri, prin executarea de curse fara pasageri si daca securitatea o  necesita, chiar fara insotitori, la viteza corespunzatoare. 

Art. 392. - In functie de tipul instalatiei si caracteristicile ei, daca insuficienta vizibilitatii  compromite siguranta, transportul trebuie intrerupt. 

Art. 393. - In cazul in care, din diferite motive, circuitele de siguranta nu sunt in stare de  functionare, seful instalatiei va putea admite functionarea instalatiei insa numai pentru a aduce in statii pasagerii aflati pe traseu. 

Art. 394. - In vederea operatiei de salvare a pasagerului fiecare instalatie trebuie sa dispuna de  materiale speciale, necesare, prevazute de Prescriptiile tehnice ISCIR, iar personalul folosit sa  cunoasca regulile de salvare elaborate de proiectant.

Art. 395. - Intretinerea si revizia periodica a telefericelor, trebuie sa fie executata de catre  personal calificat si instruit in acest scop sub directa indrumare a sefului de teleferic sau a  mecanicului trolist. 

Art. 396. - Intretinerea se va face potrivit instructiunilor aflate din cartea tehnica a instalatiei si  din regulamentul de exploatare. 

Art. 397. - Cablurile vor fi mentinute in stare curata si vor fi unse numai cu produse  corespunzatoare, care sa nu modifice coeficientii de frecare a cablului pe saiba de antrenare. 

Art. 398. - Statiile si intreaga instalatie trebuie mentinute in perfecta stare de curatenie. 

Art. 399. - La telefericele accesibile turistilor cu schiurile in picioare, suprafetele pistelor de  plecare si sosire vor fi intretinute corespunzator , cu zapada suficienta (batuta), iar pantele de  acces vor fi mentinute in valori optime. 

Revizii si verificari 

Art. 400. - Programul si frecventa reviziilor si verificarilor instalatiei de teleferic trebuie sa fie  cuprinse in Regulamentul de exploatare, dupa cum urmeaza: 

a) la punerea in functiune; 

b) in timpul exploatarii : 

- zilnic, inainte de punerea in functiune cu public; 

- saptamanal, lunar, trimestrial; 

- anual (revizia generala). 

Art. 401. - Prin instructiunile de exploatare, cuprinse in Regulamentul de exploatare trebuie sa se prevada lucrarile si operatiile care se efectueaza cu ocazia reviziilor si verificarilor periodice  prevazute la Art. 400. Art. 402. Cu ocazia reviziilor si verificarilor, o atentie deosebita se va  acorda dispozitivelor de siguranta, protectie si semnalizare, grupului de antrenare, vehiculelor,  cablurilor purtatoare, purtatoare-tractoare, tractoare si de compensatie, precum si celorlalte  subansambluri si echipamente de care depinde siguranta privind functionarea telefericului. 

Art. 403. - Asupra starii tehnice a instalatiei teleferice, dupa revizia generala anuala, seful  telefericului este obligat sa intocmeasca un raport tehnic din care sa rezulte constatarile facute,  propunerile privind mentinerea sigurantei in functionarea telefericului, raport pe care-l prezinta  detinatorului instalatiei de teleferic.

Art. 404. - Daca exploatarea instalatiei este sezoniera, reviziile si verificarile periodice pot fi  intrerupte in timpul perioadelor de nefunctionare. In perioada de nefunctionare se vor lua masuri  de conservare a echipamentului mecanic. Reinceperea exploatarii va fi precedata de o revizie si  verificare corespunzatoare celei anuale. 

Art. 405. - Dupa o intrerupere a exploatarii, datorita unei defectiuni tehnice sau dupa inlocuirea  unor parti ale instalatiei, se vor executa toate incercarile si verificarile legate de organele de  defectiuni sau inlocuire, precum si toate reviziile si verificarile periodice necesare. Exploatarea  nu va putea fi reluata decat dupa verificarea sigurantei generale. 

Art. 406. - Lucrarile de reparatii vor fi executate numai de intreprinderi autorizate, care dispun de personal tehnic de specialitate si de mijloace tehnice corespunzatoare. 

Art. 407. - Reparatiile se vor executa cu respectarea proiectului de reparatie intocmit de  organizatii de proiectare specializate si autorizate conform prevederilor legale pentru efectuarea  acestor lucrari. 

Art. 408. - Beneficiarul instalatiilor de transport de persoane pe cablu (telecabine, telegondole,  telescaune si teleschiuri) este obligat, ca pe baza Prescriptiilor tehnice ISCIR, sa elaboreze  instructiunile specifice de verificare si control distructiv si nedistructiv si criterile de scoatere din uz a unor elemente de rezistenta ale instalatiilor respective. 

Art. 409. - Ansamblurile, subansamblurile mecanice si electrice care trebuie sa asigure siguranta  in functionarea instalatiilor de transport pe cablu trebuie urmarite cu ocazia reviziilor si  verificarilor, conform Regulamentului de exploatare. 

Art. 410. - Metodele de verificare si control pentru scoaterea din uz a subansamblurilor,  ansamblurilor sau a elementelor de instalatie, in functie de tipul telefericului, trebuie cuprinse in  instructiunile specifice, elaborate de beneficiarul si proiectantul instalatiei pentru fiecare reper in  parte. 

Art. 411. - Dintre principalele metode de verificare ce trebuie avute in vedere, se mentioneaza: - controlul nedestructiv, 

- probele destructive. 

Art. 412. - Controlul vizual si prin masurare directa se efectueaza la toate subansamblurile in  faza de montaj si pe parcursul exploatarii cu ajutorul instrumentelor necesare (subler,  micrometru, metru, lupa etc.) si urmareste: 

- examinarea aspectului exterior, 

- uzura generala si coroziunea,

- deformarile locale, 

- constatarea punctelor unde incep sa apara fisuri. 

Art. 413. - La efectuarea controlului nedistructiv se foloseste aparatura speciala (cu radiatii  penetrante "X", ultrasunete, lichide penetrante, pulberi magnetice) si urmareste depistarea  defectelor de suprafata, nesesizabile vizual. 

Art. 414. - Probele distructive se efectueaza la piesele unde se constata defecte si uzuri  nepermise, pentru a se cerceta natura si cauza acestora (structura materialului, probe fizico mecanice). 

Art. 415. - Personalul care efectueaza controlul pentru scoaterea din uz a unor elemente de  rezistenta trebuie sa fie specializat si autorizat in conformitate cu prevederile legale In vigoare. 

10. Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate in structurile de primire  turistice si structurile de servire a mesei 

10.1. Cladiri si alte constructii 

Art. 416. - Stabilirea lucrarilor de amplasare a hotelurilor, cabanelor si popasurilor turistice in  ceea ce priveste salubritatea acestora, se va efectua cu avizul organelor sanitare, avandu-se in  vedere posibilitatea de racordare la reteaua electrica, de alimentare cu apa si cu amenajare de  scurgeri pentru evacuarea apelor reziduale (canalizare). 

Art. 417. - Hotelurile si hanurile trebuie astfel realizate, incat sa raspunda cerintelor turismului  international si comercial, de buna servire prin destinatia spatiilor si dotarilor cu utilaje specifice, mobilier si inventar de camera. 

Art. 418. - La proiectarea spatiilor de cazare trebuie sa se tina seama de prevederile Normelor  pentru paza si stingerea incendiilor. 

Art. 419. - Sistemele de intretinere a fatadelor (instalatii pentru curatarea geamurilor) trebuie  realizate cu dispozitive si sistemele de siguranta, prevazute de Normele generale de protectie a  muncii si ISCIR pentru instalatiile de ridicat. 

Art. 420. - La realizarea cladirilor pentru complexe turistice (cazare, alimentatie publica),  stabilirea suprafetelor salilor de consumatie, a spatiilor de productie si a anexelor se va face pe  baza normativelor in vigoare pentru asemenea constructii si a Normelor de igiena a alimentelor si de protectie sanitara a acestora.

Art. 421. - Spatiul pentru lucratori trebuie astfel repartizat si dotat incat sa respecte fluxul  tehnologic si conditiile ergonomice de lucru ale personalului. 

Art. 422. - Instalatiile si conductele cu temperaturi ridicate vor fi izolate termic sau protejate,  pentru prevenirea riscului de accidentare prin arsuri. 

Art. 423. - Conductele care traverseaza sali sau saloane de servire, sectii de productie, magazii,  depozite sau culoare de acces vor fi amplasate in canale speciale, protejate cu placi din acelasi  material din care este realizata si pardoseala sau cu capace metalice. 

Art. 424. - Este interzisa instalarea conductelor sau a tronsoanelor de conducte, in pozitii  orizontale si in zone de manevra si sali de servire, pe culoare sau sectii de productii, intrucat  exista pericolul de lovire si rupere a acestora. 

Art. 425. - Pentru desfasurarea procesului de productie in conditii de securitate si igiena sanitara,  din proiectare se vor asigura urmatoarele spatii distincte: 

a) pentru bucatarie, care va fi dotata cu instalatii si utilaje pentru pregatirea produselor prin  tratare termica; 

b) pentru transat carne, dotata cu mese pentru lucru, butuc de lemn pentru taiat oase, masina de  tocat carne, masina de tras mici si carnati, cuiere inoxidabile sau zincate pentru agatat carne,  malaxor, afumatoare etc.; 

c) incapere sau o nisa pentru eviscerarea pestelui, dotata cu mese pentru transat, bazine izoterme  pentru pastrarea pestelui etc.; 

d) pentru spalatorul de vase si tacamuri, prevazut cu o masina de spalat vase si bazine pentru  degresarea acestora; 

e) pentru agregate frigorifice-vitrine, dulapuri sau camere frigorifice; 

f) pentru pastrarea elementelor coloniale; 

g) pentru grup social dotat corespunzator cu vestiare, dusuri, toalete separate pentru barbati si  femei, destinate personalului unitatii; 

h) pentru depozitat ambalaje; 

i) dupa caz, spatiu amenajat sau instalatie exterioara pentru pastrarea si depozitarea motorinei,  necesara centralei termice. 

Aceasta zona va fi imprejmuita si semnalizata conform normelor specifice, iar incaperile  respective vor avea peretii si pardoselile executate potrivit prevederilor Normelor de igiena a  alimentelor si protectie sanitara a acestora.

10.2. Amplasarea utilajelor 

Art. 426. - Amplasarea utilajelor specifice structurilor de servire a mesei trebuie sa asigure  desfasurarea activitatii in ordinea cronologica a operatiunilor prevazute de procesul de preparare, fara incrucisari si cu eliminarea distantelor mari sau a aglomerarilor. 

Art. 427. - Distantele de amplasare a agregatelor sunt cele prevazute in Normele generale de  protectie a muncii. 

Art. 428. - Spatiile destinate carmangeriilor trebuie sa fie amenajate si dotate astfel incat sa  asigure transarea si executarea semipreparatelor din carne, in conditiile respectarii prevederilor  Normelor de igiena a alimentelor si protectie sanitara a acestora. In acest sens ele trebuie sa  asigure: 

- primirea si cantarirea volumului de marfa; 

- spatiile frigorifice atat pentru depozitarea cantitatilor de carne aprovizionata cat si pentru  produsele destinate expedierii (semipreparate etc.); 

- amenajarea peretilor si pardoselii de lucru, butuci din lemn pentru spart oase, cuiere metalice  pentru agatarea carnii transate, tavi (carcase) pentru transportul carnii. 

Art. 429. - Este interzisa amplasarea spatiilor frigorifice in imediata vecinatate a surselor de  caldura. 

10.3. Ventilatie 

Art. 430. - In spatiile de pregatire la cald a preparatelor (bucatarii sau alte spatii) se va asigura  improspatarea aerului prin exhaustare cat si prin introducerea de aer proaspat. 

Art. 431. - Instalatiile de gatit (masinile cu plita, tigaile basculante, friteuzele, gratarele de fript  de toate tipurile, cuptoarele de copt etc.) vor fi prevazute cu hote pentru absorbtia vaporilor,  fumului, gazelor nearse precum si a diferitelor mirosuri ce se degaja din procesul de preparare a  alimentelor. 

Art. 432. - Hotele trebuie sa fie fixate deasupra instalatiei de incalzit la o inaltime de 1,20 m si sa depaseasca cu 

10-15 cm usile masinii de gatit, pentru asigurarea eficientei necesare pentru absorbtie, precum si  pentru a permite efectuarea miscarilor comode sub aceasta.

Art. 433. - Tirajul masinilor de gatit incalzite cu combustibil gazos, lichid sau solid, trebuie  realizat prin cosuri de fum corespunzator dimensionate pentru a se asigura o evacuare completa a fumului si a gazelor nearse, rezultate din procesul de ardere. 

Art. 434. - Spatiile destinate servirii alimentelor trebuie sa aiba aerisire naturala sau mecanica  atat pentru mentinerea unui climat proaspat cat si pentru evacuarea aerului viciat. 

Art. 435. - La unitatile de categorii superioare, vor trebui sa existe instalatii de conditionare a  aerului in saloanele de consumatie si spatiile de cazare. 

10.4. Caracteristicile constructive ale masinilor si echipamentelor pentru procesele tehnologice  de preparare a alimentelor prin tratare termica 

Art. 436. - Utilajele si instalatiile electrice folosite pentru gatit trebuie proiectate sa corespunda  din punct de vedere calitativ, conform standardelor in vigoare, privind: securitatea, pornirea,  incalzirea, suprasarcina, scurgerea de curent, comportarea la umiditate, protectia impotriva  patrunderii apei, rezistenta la izolatie in stare umeda, rigiditatea electrica, protectia cordonului,  legarea la pamant si comportarea in functionare. 

Art. 437. - Utilaje alimentate cu energie electrica ( masini de gatit, friteuze, tigai basculante,  gratare, placi de fript, rotisoare, bain-marie, boilere etc.) se vor instala in conditiile prevazute de  standardele in vigoare. Aceste tipuri de utilaje vor fi prevazute cu echipamente de comanda si  control cum sunt : intrerupatorul de curent sau dupa caz comutatorul volumetric, lampa de  semnalizare care indica pornirea sub tensiune a utilajului, automatul de protectie termica,  sistemele automate de programare si siguranta etc. 

Art. 438. - La utilajele si aparatele care functioneaza cu abur (marmite, aparate mici pentru  preparat ceai, cafea, cazane si aparate pentru siropuri etc.), alimentarea cu abur se va face in  limitele de presiune joasa 0,4-0,7 bari, cu exceptia autoclavelor sau a altor aparate speciale, la  care se indica presiuni maxime de regim si de proba. De asemenea, instalatiile respective vor fi  prevazute cu aparate de masura si siguranta (manometre, supape de presiune, semnalizare etc.). 

Art. 439. - Instalatiile si utilajele care utilizeaza ca agent de incalzire gazele naturale, vor fi  proiectate si realizate conform standardelor in vigoare. 

Art. 440. - Utilajele alimentate cu combustibil gazos sau lichid (masini de gatit, cuptoare,  gratare, resouri etc.) se vor proiecta si realiza tinand seama de urmatoarele : 

- pentru prevenirea pericolului de explozii in cazul in care alimentarea cu gaze de la retea s-a  intrerupt pentru un timp si apoi este din nou pornita, instalatiile trebuie sa fie prevazute cu o  clapeta de opturare, care nu se va deschide decat prin interventia omului;

- pentru a se evita astfel de situatii la instalatiile cu spatii de ardere incluse ( cuptoare, masini de  gatit cu plita etc.), trebuie prevazute instalatii automate, cu flacara de veghe. 

10.5. Caracteristicile constructive ale masinilor pentru mecanizarea muncii in bucatarie 

Art. 441. - La transmisiile mecanice ale masinilor se vor prevedea aparatori fixe de protectie. 

Art. 442. - Pentru prevenirea introducerii mainilor la organele taietoare, abrazive sau de strivire,  mobile (ca la masinile de taiat legume, paine, de tocat carne, de stors fructe etc.) se vor prevedea  tampoane impingatoare cu microintrerupatoare, care prin indepartarea lor au rolul de a decupla  motorul electric de actionare. 

Art. 443. - Masinile de gatit tip plita vor fi prevazute cu o bara metalica de protectie pe toate  laturile, la o distanta de 10-12 cm de marginea plitei. 

Art. 444. - Masinile cu elemente in miscare (de tipul malaxorului, mixerului, masinii de curatat  cartofi etc.) vor fi prevazute cu aparatori de protectie, dotate cu microintrerupatoare pentru  oprirea functionarii motorului cand aceasta se ridica pentru diferite cerinte impuse de tehnologia  de lucru. 

Art. 445. - Elementele de comanda ale masinilor de bucatarie vor fi amplasate in zone de  observatie a executantului pentru interventia operativa si comoda. 

Art. 446. - Destinatia elementelor de comanda trebuie sa se indice prin simboluri sau inscriptii  executate clar si vizibil. 

Art. 447. - Elementele de comanda trebuie sa fie marcate in culori distincte pentru a elimina  confuziile in timpul manevrarii. Constructia si amplasarea elementelor de comanda trebuie sa  excluda posibilitatea de accidentare a executantului care le actioneaza. 

Art. 448. - Masinile si robotii de bucatarie vor fi prevazuti cu un dispozitiv de deconectare de la  reteaua electrica, atunci cand se fac interventii pentru schimbarea sculelor, curatat etc. 

Art. 449. - Dispozitivul de deconectare va fi amplasat pe reteaua de alimentare cu energie  electrica, intre tabloul electric si masina, aproape de pozitia de lucru a executantului. 

Art. 450. - Exceptie de la aceasta prevedere fac masinile si robotii alimentati direct de la priza,  prin stecher. 

Art. 451. - Aparatoarea de protectie de la cuva malaxorului va fi dotata cu microintrerupator care, la indepartarea acesteia, va deconecta motorul electric de actionare a dispozitivului de framantat. 

Art. 452. - Cutitele masinilor vor fi protejate cu aparatori pentru prevenirea introducerii mainilor  in zona activa a cutitelor.

Art. 453. - Masina de taiat paine va fi prevazuta cu dispozitiv de impingere a painii in zona  activa a cutitului. 

10.6. Caracteristicile masinilor si utilajelor pentru spalarea vaselor 

Art. 454. - La proiectarea masinilor pentru spalarea vaselor se vor respecta masurile de  electrosecuritate prevazute de Normele specifice de utilizare a energiei electrice si standardelor  in vigoare. 

Art. 455. - Motoarele electrice care actioneaza pompele masinii de spalat vase vor fi de tip etans  pentru prevenirea patrunderii apei la sistemele electrice. 

Art. 456. - Partile laterale (aparatorile) ale masinii vor fi prevazute cu microintrerupatoare pentru intreruperea functionarii motoarelor cand acestea se ridica. 

Art. 457. - La masinile cu functionare continua, deschiderea prin care se introduc vasele pentru  spalat va fi prevazuta cu o perdea elastica de protectie pentru prevenirea stropirii executantului. 

Art. 458. - Sistemele de comanda vor fi amplasate in carcase etanse, din material izolant si cu  indicarea, pe fiecare buton, a comenzilor. 

Art. 459. - Conductele de alimentare cu agent termic vor fi izolate si protejate pentru prevenirea  arsurilor. 

Art. 460. - Carucioarele cu care se transporta vasele, vor avea rotile cu miscari in toate directiile  in plan orizontal si vor fi prevazute cu sistem de blocare atunci cand stationeaza. 

Art. 461. - Rotile carucioarelor, pentru a avea o miscare usoara, la axe vor fi prevazute cu  rulmenti, iar bandajul va fi din material elastic ( cauciuc, masa plastica ). 

10.7. Caracteristicle utilajelor din liniile de desfacere a produselor prin autoservire Utilaje frigorifice 

Art. 462. - Utilajele frigorifice se vor proiecta conform prevederilor Normelor specifice de  securitate a muncii pentru instalatii frigorifice. 

Art. 463. - Marginile geamurilor glisante de la vitrinele frigorifice trebuie sa fie bine slefuite,  fara parti taioase sau zgrunturoase. 

Utilaje calde

Art. 464. - Utilajele cu rezistente electrice libere (in aer) (mese calde, spatiile calde de sub  gratare) vor fi prevazute cu sistem de protectie (aparatori) care sa previna atingerea accidentala a  rezistentei. 

Art. 465. - La utilajele cu rezistente electrice imersate in lichide, de tip termoplonjon, se va  prevedea asigurarea nivelului normal al lichidelor, prin completare in mod automat. 

Art. 466. - Peretii utilajelor calde vor fi bine izolati pentru prevenirea accidentelor cauzate de  arsuri si transmiterea caldurii in exterior. 

Art. 467. - Usile, capacele vaselor, ce se manevreaza in mod sistematic vor fi prevazute cu  sisteme de prindere (manere) din material izolant. 

Art. 468. - In toate cazurile utilajele calde din liniile de autoservire vor fi dotate cu aparatura de  control si semnalizare (lampi de semnalizare, termometre, valmetre etc.). 

Art. 469. - Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, utilajele incalzite cu energie  electrica vor fi proiectate tinand seama de masurile de electrosecuritate prevazute de Normele  specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice. 

10.8. Caracteristicile constructive ale instalatiilor de transportat persoane cu instalatii pe cablu 

Art. 470. - La conceptia/proiectarea intalatiilor de transportat persoane pe cablu, se vor respecta  prevederile Prescriptiilor tehnice R3 si R5 din colectia ISCIR. 

Art. 471. - Unitatile de proiectare a instalatiilor de transportat persoane pe cablu vor fi autorizate  conform Prescriptiilor tehnice CR2- colectia ISCIR. 

Art. 472. - Unitatea de proiectare raspunde de conceptia corecta a solutiilor constructive, de  alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al tuturor elementelor telefericelor, potrivit  conditiilor de functionare date, precum si de stabilirea metodelor si volumului de verificare,  potrivit prevederilor Prescriptiilor tehnice ISCIR si standardelor de stat. 

Art. 473. - Este interzisa amplasarea teleschiurilor si telefericelor in zonele vadit periculoase,  expuse producerii de avalanse, torenti, alunecari masive de teren, surpari de stanci, inundatii. 

Art. 474. - Este interzisa incrucisarea traseului telefericului cu liniile electrice aeriene. 

Art. 475. - Prin proiect se vor elabora instructiuni specifice de utilizare, intretinere, revizie,  reparatie si verificare, precum si criteriile de scoatere din uz a mijloacelor (sistemelor) de salvare a persoanelor din vehiculele telefericelor.

Art. 476. - Toti pilonii telefericelor, indiferent de tipul lor, vor fi prevazuti cu scari de acces  conform standardelor in vigoare si Prescriptiilor tehnice ISCIR. 

Prevederi de proiectare privind gabaritele vehiculelor 

Art. 477. - Toate scaunele si gondolele telefericelor in care pasagerii sunt transportati stand pe un scaun vor avea o latime de minimum 0,5 m / pasager. 

Art. 478. - Toate vehiculele semiinchise trebuie sa fie inchise pana la 1,10m deasupra podelei, la  transportul in picioare si 0,35m deasupra scaunelor la transportul sezand pe scaune. 

Art. 479. - Toate vehiculele telefericelor vor fi amenajate in asa fel incat nici un pasager cu o  comportare normala sa nu poata sa cada. Elementele de pardoseala trebuie sa fie, usor de  controlat, iar evacuarea umiditatii trebuie sa fie asigurata. 

Art. 480. - La transportul pasagerilor in picioare, trebuie prevazute manere, maini curente sau  bare transversale. 

Art. 481. - Scaunele vor fi prevazute cu spatare, bare de inchidere si rezematoare de brat, in  ambele parti. Locurile de sezut trebuie sa fie usor inclinate spre spate. 

Art. 482. - Vehiculele deschise sunt admise numai la teleferice monocable. Art. 483. - Geamurile ferestrelor la cabine vor fi din sticla securit sau plexiglas. 

Art. 484. - Usile cabinelor mari cu insotitor trebuie sa aiba astfel de incuietoare si sigurante, incat manevrarea lor sa nu fie posibila decat de catre insotitor. 

Art. 485. - Cabinele fara insotitor vor avea usile cu sistem de inchidere si deschidere in mod  normal din exterior. Ele vor fi prevazute cu un geam mobil care sa permita pasagerilor, in caz de  nevoie, sa ajunga la inchizatorul usii. 

Art. 486. - Toate cabinele vor avea afisat numarul maxim de persoane si sarcina utila in kg. Art. 487. - Toate cabinele mari (cu insotitor) vor fi echipate cu: 

- aparat telefonic si un clinometru care sa indice prin simpla citire inclinarea cabinei fata de  verticala; 

- o trusa sau un dulap sanitar. 

Art. 488. - La cabinele prevazute cu sistem de franare pe cablul purtator, gabaritul trebuie sa  asigure trecerea normala a caruciorului peste sabotii pilonilor, cand frana este blocata si vehiculul inclinat transversal datorita vantului maxim admis pentru instalatia in functiune.

Art. 489. - La dispozitivele cu cuplare fixa pe cablu, distanta intre marginile falcilor  dispozitivului trebuie sa fie astfel stabilita ca strangerea pe cablu sa fie asigurata, chiar daca  diametrul cablului se reduce cu 10%. In acest caz, distanta dintre marginea falcilor va fi de  minimum 1mm. 

Art. 490. - Toate dispozitivele vor fi marcate prin doua numere despartite printr-o linie; numarul  lotului si respectiv numarul dispozitivului. 

Art. 491. - Toate dispozitivele de cuplare fixa vor fi astfel intretinute ca in orice moment sa se  poata monta si demonta cu usurinta. 

Art. 492. - La dispozitivele de cuplare-decuplare automata in statii pentru controlul cuplarii decuplarii vehiculelor, se va urmari : 

- prin fereastra de control (clape), controlul contorului elementului care indica pozitia sa daca  dispozitivul s-a cuplat sau decuplat corect; 

- ghidarea corecta a vehiculului in aceste zone si controlul continuu la intrarea si iesirea lor din  statie; 

- ca vehiculele care nu decupleaza corect, sa fie retinute fara ca in acest fel sa rezulte vreun  pericol pentru pasageri sau instalatie. 

Art. 493. - Suporturile pentru schiori la teleschiuri vor fi astfel executate, incat sa ofere un sprijin comod, sigur si o pozitie corecta in timpul tractarii cat si o desprindere usoara si rapida nu numai in statia superioara dar si pe traseu, in cazul in care schiorul s-a dezechilibrat, a cazut sau si-a  agatat schiul. 

Art. 494. - La teleschiurile fixe sunt interzise dispozitivele de tractare fara actiune progresiva. Antrenarea 

Art. 495. - Cu exceptia teleschiurilor, toate instalatiile de teleferice trebuie prevazute cu grup de  antrenare de rezerva sau numai motor de rezerva cuplabil cu grupul principal. Sursa de energie a  motorului de rezerva este independenta de sursa motorului principal. 

Art. 496. - Instalatiile de salvare vor fi dotate cu grup de antrenare propriu. 

Art. 497. - Grupurile de antrenare principala si de rezerva, inclusiv motoarele si franele trebuie sa poata functiona si in conditiile cele mai nefavorabile de incarcare a liniei, in mers de regim. 

Art. 498. - Indiferent de incarcarea liniei, viteza motorului principal trebuie sa se mentina  aproximativ constanta, nefiind admise variatii mai mari de + 5%.

Art. 499. - Nu se admite legatura intre grupul motor si saiba de antrenare prin curele late, lanturi  sau mai putin de 4 (patru) curele trapezoidale. 

Art. 500. - La instalatiile cu mers continuu este obligatoriu prezenta unui dispozitiv care va  impiedica instalatia sa porneasca contra sensului normal de miscare. 

Art. 501. - In cazul instalatiilor automotoare, motorul de actionare principal va asigura si  franarea instalatiei. 

Art. 502. - Se interzice mersul instalatiei fara motor de antrenare. 

Art. 503. - Pentru revizie, Intretinere si salvare, toate instalatiile cu mers unidirectional trebuie sa aiba posibilitatea de a merge si inapoi. 

Art. 504. - Cu exceptia teleschiurilor nu se admite captusirea cu lemn sau piele a saibelor de  antrenare. 

Art. 505. - Antrenarea instalatiei va fi deconectata automat la semnalizarea de alarma si intrarea  in functiune a franelor. 

Art. 506. - Motoarele electrice de actionare vor fi prevazute cu intrerupatoare automate de  comanda si protectie contra suprasarcinilor (relee termice), contra curentilor de scurtcircuit (relee electromagnetice) si cu sisteme de siguranta in cazul lipsei de tensiune sau tensiune scazuta. 

Art. 507. - In cazul lipsei releelor electromagnetice, protectia la scurtcircuit se va realiza cu  sigurante fuzibile prevazute pe toate fazele. 

Art. 508. - Reglajul releelor termice va fi cuprins intre 1,05 si 1,2 ori intensitatea la sarcina  nominala. 

Art. 509. - Reglajul maximal al releelor electromagnetice se va face la o intensitate de curent  egala cu cel mult 4,5 ori curentul maxim admis in regim permanent pe conductorii de alimentare. 

Art. 510. - In afara de intrerupatorul automat de comanda si protectie, toate instalatiile vor fi  prevazute cu un intrerupator manual de interventie necesar in cazul in care intrerupatorul  automat ramane blocat. Acest intrerupator va fi montat in aproprierea pupitrului de comanda. 

Art. 511. - Grupul de antrenare al instalatiilor va fi prevazut cu cel putin doua frane comandate  independent: frana de serviciu si frana de siguranta. Se excepteaza instalatiile de teleschiuri, care  pot fi prevazute numai cu frana de serviciu. 

Art. 512. - Franele utilizate vor fi cu saboti, disc sau discuri multiple, toate avand posibilitatea de reglare: 

- in momentul franarii;

- in cazul jocului sabot-tambur, respectiv disc-placa; 

- In timpul de Inchidere a frAnei. 

Art. 513. - Cand instalatiile poseda mai multe frane, intrarea lor in functiune nu se va face  simultan pentru a evita suprasolicitarea instalatiei. 

Art. 514. - Frana de serviciu trebuie sa functioneze automat cAnd: 

- se intrerupe alimentarea cu curent a motorului principal, indiferent din ce cauza; - viteza admisa este depasita cu 10%; 

- intervine un deranjament in circuitele de siguranta control sau blocare; 

- la instalatiile de mers dute-vino, intra in functiune limitatoarele de "fine cursa" din statii, sau  daca viteza de trecere peste piloni nu a fost redusa conform programului prestabilit; 

- se declanseaza frana caruciorului cabinei; 

- cablul tractor intra in contact cu cablul purtator sau pamantul, sau deraiaza; - cablul purtator-tractor este deraiat de pe bateria de role; 

- cablul auxiliar, cablurile de telefoane, sau cablul purtator-tractor al caii opuse intra in contact cu un vehicul; 

- contragreutatea sau caruciorul de intindere ajung la sfarsitul cursei admise; 

- la instalatiile cu vehicule decuplabile, daca un vehicul nu s-a cuplat corect la plecare sau daca  nu s-a decuplat la sosirea in statie; 

- se actioneaza butoanele de blocaj din statii, cabine cantoane de supraveghere sau piloni. 

Art. 515. - Telefericele cu mers pendular vor avea grupul de antrenare prevazut cu cel putin 3  (trei) frane, din care una de siguranta: 

- frana de serviciu comandata automat; 

- frana de serviciu cu dubla comanda (automat si manual); 

- frana de siguranta cu dubla comanda. 

In toate cazurile frana de siguranta va actiona direct asupra saibei de antrenare. Celelalte frane  vor actiona pe arborele de intrare in reductor sau pe arbori intermediari-intre ultimul cuplaj  elastic si saiba motoare.

Art. 516. - Teleschiurile vor fi prevazute cu o singura frana care intra in functiune la disparitia  tensiunii la bornele motorului, respectiv debraierea motorului in cazul actionarii cu motor termic. 

Instalatii electrice de siguranta, semnalizare si telecomunicatie 

Generalitati 

Art. 517. - Toate instalatiile de transport pe cablu vor fi echipate cu dispozitive de siguranta  destinate opririi automate in caz de manevrare gresita sau in orice situatie care ar prezenta riscul  unor deranjamente ale exploatarii in conditii periculoase.Aceste instalatii vor fi echipate cu  dispozitive de semnalizare a comenzilor (pornire, oprire, pericol etc.). 

Art. 518. - Postul de comanda trebuie amplasat in asa fel incat sa permita observarea pe cat  posibil, a intregului traseu. In orice caz, trebuie asigurata posibilitatea de a asigura intrarea si  plecarea vehiculelor din statii, imbarcarea si debarcarea pasagerilor, zona dispozitivelor de  cuplare si decuplare automata a vehiculelor precum si aparatele de masura si de manevra a  instalatiei. 

Art. 519. - Cantoanele de paza, amplasate de-a lungul traseului, vor fi echipate cu mijloace de  oprire automata a instalatiei in caz de nevoie si de comunicatie cu postul de comanda din statia  de antrenare. 

Art. 520. - Toate statiile, platformele de imbarcare-debarcare de pe piloni, cantoane de paza,  precum si vehicule prevazute cu insotitor vor fi in permanenta legatura telefonica de exploatare;  la instalatiile importate se recomanda sa existe aparate portative de radio-telefon, pentru cazuri  de salvare a pasagerilor, lucrari de revizie a liniei si controlul cablurilor. 

Art. 521. - Toate instalatiile vor avea cel putin una din statii legate la reteaua telefonica publica.  Teleschiurile pot fi exceptate de la aceasta obligativitate. 

Instalatii electrice de siguranta 

Art. 522. - Toate instalatiile, cu exceptia teleschiurilor, vor fi prevazute cu un dispozitiv de  control automat al vitezei de deplasare care va semnaliza o depasire a vitezei nominale cu peste  5% si va comanda automat oprirea instalatiei in cazul in care viteza depaseste 10% din viteza  nominala.

Art. 523. - Instalatiile cu mers pendular vor fi prevazute cu un dispozitiv de reglare automata a  vitezei care sa asigure in mod automat decelerarile necesare inaintea trecerii peste sabotii  pilonilor sau intrarii in statii. 

Art. 524. - Circuitele de siguranta vor trebui sa asigure: 

- acolo unde sunt doua motoare de actionare (principal si de rezerva), ca acestea sa nu fie puse in  functiune in mod simultan; 

- existenta presiunii nominale la ulei sau a functionarii pompelor de ungere la dispozitivele de  antrenare prevazute cu ungere sub presiune; 

- existenta presiunii nominale de aer comprimat; 

- eventual, controlul uzurii falcilor franelor. 

Art. 525. - Instalatiile prevazute cu un program prestabilit pentru deplasarea vehiculelor vor avea un dispozitiv de control de executie corecta a acestui program. 

Art. 526. - In zonele unde programul impune decelerari, urmarirea trebuie efectuata si de catre  operatorul, de la postul de comanda prin apasarea butonului de control al programului. 

Art. 527. - Pe circuitul de comanda se va controla: 

- circuitul de siguranta; 

- circuitul de control al executiei corectate a programului; 

- circuitul de control al franei de pe caruciorul vehiculului; 

- contactul dispozitivului de control al depasirii vitezei cu peste 10%; 

- contactele dispozitivelor de control al asezarii corecte tractor pe bateriile de role; - contactele de "fine cursa" ale cabinelor; 

- contactele butoanelor de oprire a instalatiei. 

Art. 528. - Toate butoanele de oprire a instalatiei vor fi semnalizate prin culoarea lor si o  inscriptie. 

Instalatii electrice de semnalizare 

Art. 529. - Se vor monta dispozitive acustice (sonerii, claxoane, difuzoare etc.) la toate peroanele de imbarcare din statii, precum si la cantoanele de paza de pe traseu.

Art. 530. - La postul sau pupitrul de comanda vor fi plasate toate aparatele de masura,  semnalizare optica si acustica, necesare In exploatare. 

Art. 531. - Aparatele si lampile de semnalizare vor fi prevazute cu etichete.Ecranul lampilor de  semnalizare va fi: 

- verde pentru functionare normala; 

- galben pentru semnalizare si avertizare; 

- rosu pentru semnalizare de avarie. 

Art. 532. - Depasirea vitezei vantului admisa in exploatare, trebuie anuntata la postul de  comanda printr-un semnal optic si acustic de avertizare. 

Art. 533. - Telefonul de exploatare va trebui sa functioneze atat in caz de pana de curent, cat si in cazul functionarii de siguranta de pe piloni. 

Art. 534. - Daca nu exista nici o legatura telefonica permanenta intre vehicule si statii se vor  instala difuzoare (sau alte mijloce) care sa permita transmiterea informatiilor de la una din statii  catre pasageri in situatii deosebite. 

Instalatii electrice de iluminat 

Art. 535. - Pentru ca instalatiile sa functioneze si noaptea, cabina postului de comanda si sala  masinilor de antrenare vor fi dotate cu un iluminat de siguranta. Alimentarea se va face de la o  sursa de energie independenta de alimentarea de baza a instalatiei. 

Art. 536. - Vehiculele cu o capacitate mai mare de patru persoane vor fi echipate cu iluminare  interioara. 

In cazul functionarii si noaptea vor trebui dotate si cu proiectoare orientabile. 

Art. 537. - Afara de masurile de protectie in instalatiile electrice de iluminat, forta si  automatizari, toate partile metalice ale instalatiilor din statii vor fi legate direct la priza de  pamant. 

Art. 538. - Statia, linia si pilonii liniei vor fi prevazuti cu instalatii de paratrasnet. Toate cablurile  liniei neinglobate in circuitele de siguranta, control sau blocare, precum si toate piesele metalice  ale liniei, inclusiv pilonii vor fi contactati la instalarea de legare la priza de pamant. 

ANEXA 1 

Norme de protectie a muncii complementare prezentei norme

Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul  persoanelor cu instalatii pe cablu, vor fi completate cu alte norme, dupa cum urmeaza: 

1. Norme generale de protectie a muncii. 

2. Norme de igiena a alimentelor si protectia sanitara a acestora. 

3. Normativ-cadru de acordare a echipamentului individual de protectie. 

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale. 5. N.S.S.M. pentru instalatiile frigorifice. 

6. N.S.S.M. la fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si a azotului. 7. N.S.S.M. pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei. 

8. N.S.S.M. pentru sudarea si taierea metalelor. 

9. N.S.S.M. pentru transportul intern. 

10. N.S.S.M. pentru manipularea, transportul prin purtare cu mijloace mecanizate si depozitarea  materialelor. 

11. N.S.S.M. pentru utilizarea energiei electrice In medii normale. 

12. N.S.S.M. pentru gospodarie comunala si salubritate publica. 

ANEXA 2 

Notiuni de baza. Terminologie de securitate a muncii 

1. Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta  profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de  serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si  care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces. 

2. Defectare: Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. de a-si indeplini functia  specificata. 

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un  protector.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si de  accesorii cu care este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii uzurii premature  sau murdaririi excesive a obiectelor personale. 

5. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile,aparatura, dispozitivele, uneltele si alte  mijloace asemanatoare necesare procesului muncii. 

6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat executantul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protectiei sale  impotriva pericolelor la care este expus. 

7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor  componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca,  ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a  sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale. 

8. Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii, care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si  formarea deprinderilorimpuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau  urmeaza a o realiza. 

9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in  domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile  desfasurate in cadrul unei unitati; 

- elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate), este  obligatorie, atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera  totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau, facultativa, atunci cand patronul considera  necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele  prevederi specifice unitatii. 

10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs,  constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care,  producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate  cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii. 

11. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur  executant si care se aplica asupra acestuia. 

12. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra  organismului, in mediul luat in considerare. 

13. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru  pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

14. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite  mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost  suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinseca. 

15. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului,  mijloacelor de productie in sistemul de munca. 

16. Protectori: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin  interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa. 

17. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o  situatie periculoasa. 

18. Risc profesional: risc In procesul de munca sau in indeplinirea sarcinii de munca. 19. Securitatea muncii 

a) Situatie, stare caracterizata prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, in sistemele de munca. 

b) Situatie, stare caracterizata prin absenta riscului inacceptabil, in sistemele de munca. 

Nota : - Activitatea de realizare a securitatii muncii este activitatea de reducere a riscului la nivel  acceptabil, tinand cont de experienta generala in materie de securitate a muncii, a stiintei si a  tehnicii, precum si de valorile admise in comun de societate (conventiile sociale). 

20. Situatia periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor  pericole. 

21. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico chimice, poate constitui un pericol. 

22. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol. 

23. Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata in interiorul sau in jurul  echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a  sanatatii. 

Nota : Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie: 

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca  (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in  timpul fazei de sudura etc.) sau 

- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/ neprevazuta etc.).

ANEXA 3 

Lista standardelor conexe 

1. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale. 2. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari. 

3. STAS 6646/2-88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie. 4. STAS 12994:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie. 5. STAS 8114/2-4-91 Corpuri de iluminat portabile de uz general. Conditii tehnice speciale. 6. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise. 

7. STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice mobile.  Prescriptii. 

8. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii. 

9. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de  proiectare, executie si verificare. 

10. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale. 11. STAS 9064/1-82 Instalatii de ridicat. Tipuri. Terminologie. 

12. STAS 6177/1-87 Corpuri abrazive. Reguli pentru asigurarea securitatii la utilizare. 

13. STAS 8589-70 Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide in instalatii terestre si navale. 

ANEXA 4 

Lista prescriptiilor tehnice iscir 

1. R1-87-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor,  mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare. 

2. R2-88-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor. 

3. R10-84-P.T.- pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din  material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat.

4. CR1-85-P.T.- pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatii  de ridicat. 

5. CR2-86-P.T.- privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare, construire, montare,  reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune, instalatii de ridicat, dispozitivele de  siguranta ale acestora, precum si aparate consumatoare de combustibil de uz neindustrial si  arzatoare cu functionare independenta. 

6. CR3-82-P.T.- pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile  de ridicat si pentru aplicarea placilor de timbru la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat. 

7. CR5-P.T.- pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si  instalatiilor de ridicat. 

8. CR6-82-P.T.- pentru examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale elementelor  instalatiilor mecanice sub presiune. 

9. CR8-83-P.T.- privind examinarea cu pulberi magnetice a imbinarilor sudate ale elementelor  instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat. 

10. CR9-84-P.T.- pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudura in construirea,  montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat. 

11. CR11-82.P.T.- pentru autorizarea personalului care executa examinarea nedestructiva la  instalatiile sub presiune si instalatiile de ridicat. 

12. R3-90-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea telefericelor  destinate transportului de persoane. 

13. R5-86-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea teleschiurilor si telesaniilor.