ipssm depanator

INSTRUCTIUNI  

PROPRII SSM 

PENTRU MONTATOR,  

REGLATOR, DEPANATOR  

APARATE ELECTRONICE,  

TELECOMUNICATII, RADIO

DATA 

20.09.2013I. PREAMBUL 

 Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii sunt reglementări care  cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din cadrul  societatii în condiţii de deplina securitate a muncii. 

  

- Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de munca; 

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant prin intermediul  mijloacelor de productie si în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului  procesului de munca; 

- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,  aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care  se utilizeaza în procesul de munca); 

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale în care,  unul sau mai multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca. 

Reglementarea masurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice, vizând, global,  desfasurarea uneia sau mai multor activitati, în conditii de securitate, se realizeaza prin  tratarea tuturor aspectelor de protectie a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului  executant-sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor  de munca din cadrul activitatilor care face obiect de reglementare. 

 În contextul general pe care l-am prezentat, Instructiunile specifice de securitate si  sanatate a muncii pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electronice,  electrotehnice si a materialelor electroizolante au fost elaborate tinând cont de pericolele  specifice existente în cadrul acestor activitati, astfel încât, pentru fiecare pericol sa existe  cel putin o masura de prevenire adecvata la nivelul fiecarui element component al  sistemului de munca. 

 Structurarea acestei instructiuni a urmarit includerea tuturor activitatilor necesare  pentru pregatirea si realizarea proceselor tehnologice de fabricare luând în considerare si  necesitatea corelarii prevederilor în raport cu aceste pericole. 

 Prin prezenta instructiune specifica de securitate si sanatate a muncii sunt  reglementate urmatoarele prevederi specifice privind fabricarea: 

 - dispozitivelor electronice, a subansamblurilor care au in continut componente  electronice, cat si a altor componente folosite in sectorul electric sau electronic. Art. 1: Continut - scop 

(1)Prezentele Instructiuni specifice de securitate si sanatate a muncii pentru fabricarea  aparatajului electric, aparatelor de masura, elementelor de automatizare, cuprind masuri de  prevenire a accidentarii si îmbolnavirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice  acestei activitatii si cerintele desfasurarii proceselor de munca în conditii de securitate. 

(2)Masurile de prevenire cuprinse în prezentele instructiuni au ca scop eliminarea sau  diminuarea factorilor de risc existenti în sistemul de munca, proprii fiecarui element  component al acestuia - mijloace de productie, sarcina de munca, mediul de munca si  executant. 

Art. 2: Domeniu de aplicare 

Prezentele instructiuni se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara  activitati de fabricare a aparatajului electric, aparatelor de masura, elementelor de  automatizare, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de  organizare a productiei. 

Art. 3: Relatia cu alte acte normative

(1)Prevederile prezentei instructiuni se aplica cumu-lativ, cu prevederile Normelor generale  desecuritate si sanatate a muncii, cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor. (2)Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare desfasurate de persoanele juridice sau fizice  se vor aplica instructiunile specifice de securitate si sanatate a muncii pentru respectivele  activitati. 

CAPITOLUL 2: Prevederi comune tuturor activitatilor de fabricare, montare a  componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor  electroizolante 

SECTIUNEA 1: Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca Art. 5 

Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor  Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006. 

Art. 6 

(1)La efectuarea activitatilor de fabricarea, montare a componentelor si echipamentelor  electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante vor fi repartizati numai salariati  care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului  Sanatatii. 

(2)În functie de specificul activitatii, se interzice lucrul în cadrul acestei activitati al  persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care  constitutie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii în conditii de securitate. (3)Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor  Ministerului Sanatatii. 

(4)La repartizarea în munca a tinerilor, a femeilor, precum si a persoanelor cu diverse  infirmitati vor fi respectate reglementarile în vigoare, privind angajarea acestor categorii de  personal. 

SECTIUNEA 2: Instruirea personalului 

Art. 7 

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor în domeniul securitatii si  sanatatii in munca se va realiza conform H.G. 1425/2006. 

Art. 8 

Acolo unde exista pericolul aparitiei electricitatii statice, în mediul de munca, îmbracamintea  si încaltamintea vor fi antistatice, se interzice utilizarea îmbracamintei sintetice, generatoare  de sarcini electrice sau a încaltamintei cu accesorii metalice. 

Art. 9 

Echipamentul individual de protectie va asigura protectia împotriva tuturor riscurilor  existente la locul de munca. 

SECTIUNEA 3: Organizarea locului de munca 

Art. 10 

Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute în stare de curatenie, libere de  orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente.  Caile de acces vor fi nivelate si amenajate în vederea scurgerii apei, podite sau pavate.  Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante  (nisip, sare, rumegus etc.) 

Art. 11 

La locurile de munca unde exista posibilitatea formarii de noxe este interzis a se lucra fara  functionarea instalatiei de ventilare. 

Art. 12 

Este obligatorie pastrarea curateniei la locul de munca. 

Art. 13 

(1)În încaperi, spatii si zone de lucru se va urmari ca realizarea iluminatului sa fie conform  prevederilor din proiect si dimensionata în conformitate cu prevederile din Normele  metodologice de securitate si sanatate a muncii. 

(2)Instalatia de iluminare va fi verificata periodic, corpurile de iluminat vor fi curatate, iar  sursele de lumina care nu mai functioneaza vor fi înlocuite ori de câte ori este necesar. Art. 14 

La Începutul lucrului, operatorii au obligatia de a controla existenta dispozitivelor si a 

protectorilor precum si starea tehnica a echipamentului. 

Art. 15 

Echipamentele tehnice se fixeaza astfel încât sa se evite posibilitatea deplasarii lor  necontrolate (alunecari, caderi etc.) 

Art. 16 

Spatiile periculoase vor fi împrejmuite cu paravane de protectie si semnalizate  corespunzator. 

SECTIUNEA 4: Protectia împotriva electrocutarii 

Art. 17 

Echipamentele si utilajele actionate electric trebuie sa fie protejate prin carcase, aparatori  etc., astfel încât elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse. Art.18 

Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate împotriva deteriorarilor mecanice,  termice, chimice etc. 

Art. 19 

Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub  tensiune. 

Art. 20 

Masele echipamentelor electrice trebuie sa fie legate la conductorul de nul de protectie ca  masura principala de protectie împotriva electrocutarii prin atingere indirecta. Art. 21 

Este interzis sa se lucreze cu un echipament tehnic care nu are circuitul de protectie legat la  priza de legare la pamânt. 

Art. 22 

Este interzis salariatilor sa intervina în caz de defectiune, la utilajele motoarelor, tablourile  de comanda si celelalte instalatii de la locul lor de munca. 

Art. 23 

În cazul aparitiei unei defectiuni salariatii vor deconecta de la retea echipamentul defect, vor  opri lucrul si vor anunta mecanicul sau dupa caz electricianul de schimb, precum si pe  conducatorul locului de munca. 

Art.24 

Este interzisa continuarea lucrului înainte de a se fi înlaturat defectiunile ivite iar  interventiile necesare pentru remediere se vor efectua numai de salariati cu o calificare  profesionala corespunzatoare, instruiti în acest scop si însarcinati cu aceasta. Art.25 

Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice sub tensiune se va face respectând  Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei în medii normale si  Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice Art. 26 

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa echipamentele tehnice trebuie sa aiba  gradul de protectie IP 4x. 

Art. 27 

Atunci cand se folosesc echipamente electrice în constructie deschisa se vor lua masuri ca  toate piesele aflate sub tensiune sa fie inaccesibile atingerii accidentale. Art. 28 

La executarea operatiilor unde exista pericol de electrocutare prin atingere directa se vor  utiliza mijloace individuale de protectie verificate conform Normelor în vigoare. Art. 29 

La executarea operatiilor la care exista pericol de electrocutare prin atingere indirecta toate  echipamentele electrice trebuie sa fie legate la o instalatie de protectie prin legare la  pamânt. 

Art. 30 

Dispozitivele de protectie contra supratensiunilor si supracurentilor la echipamentele  tehnice, electrice si electronice vor fi verificate periodic. 

Art.31 

Se interzice efectuarea de improvizatii la tablourile de distributie, la bornele de alimentare  sau la orice punct al instalatiilor electrice. 

Art. 32 

Întretinerea si repararea echipamentelor se vor face numai dupa oprirea si blocarea lor  mecanica si decuplarea de la sursa de alimentare cu energie. Daca blocarea nu este posibila 

se vor lua masuri pentru a se pune paza la dispozitivele de pornire. 

Art. 33 

La Încercarea aparatelor electrice si electronice se vor respecta prevederile Normelor  generale de protectie a muncii precum si prevederile Normelor generale de prevenire si  stingere a incendiilor. 

SECTIUNEA 5: Prevederi generale În exploatarea echipamentelor tehnice Art.34 

Se interzice operatorilor sa lucreze cu echipamente tehnice pentru utilizarea carora nu au  pregatirea necesara si pentru care nu sunt autorizati. 

Art. 35 

Este interzis sa se lucreze sau sa se continue lucrul cu echipamentele tehnice când se  constata o defectiune a acestora. 

Art.36 

Se interzice ca salariatii sa intervina pentru remedierea defectiunilor constatate la  echipamentele tehnice, indiferent de natura defectiunii. 

În cazul constatarii unor defectiuni, salariatii au obligatia de a opri imediat echipamentul  tehnic si de a înstiinta coordonatorii locului de munca. 

Art. 37 

Se interzice depunerea ciocanelor de lipit direct pe tablia mesei de lucru. Ciocanele de lipit  se vor aseza pe suporturi speciale. 

Art. 38 

Surubelnitele automate vor fi folosite numai daca sunt într-o stare corespunzatoare de  functionare. Atingerea partilor în miscare este interzisa. 

Art.39 

Presele manuale si masinile de gaurit actionate cu aer comprimat vor fi folosite numai  pentru efectuarea operatiilor prevazute în documentatia tehnologica. 

Art. 40 

Sculele si dispozitivele de apasare ale masinilor de ambutisat nu trebuie sa prezinte jocuri  sau fisuri. 

Materialul destinat ambutisarii pieselor trebuie sa fie moale, omogen si sa nu prezinte fisuri.  Daca materialul este tare, se vor folosi dispozitive de protectie adecvate. Art. 41 

La montarea pieselor care prezinta muchii sau proeminente ascutite se vor folosi degetare  sau manusi de protectie. 

SECTIUNEA 6: Controlul tehnic de calitate 

Art. 42 

Se interzice accesul persoanelor, care nu au locuri de munca în cadrul punctului de control. Art. 43 

Utilizarea aparatelor se va face numai de operatorul care cunoaste instructiunile de lucru si  modul de folosire al aparatelor. 

Art. 44 

La terminarea schimbului se vor deconecta din priza toate aparatele (utilajele). Art.45 

În cazul unei avarii sau accident în statie (electrocutare, incendiu) se va opri statia  (aparatul) si dupa aceea se va interveni. 

SECTIUNEA 7:Utilizarea echipamentelor de prelucrare automată a datelor Art. 46 

Utilizarea echipamentelor de prelucrare automată a datelor se va face în conformitate cu  prevederile H.G. nr. 1.028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă  referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 

Art. 47 

Lucrătorul va fi instruit de către conducătorul locului de muncă în utilizarea echipamentului  de calcul înainte de începerea activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau  dotarea locurilor de muncă. 

Art. 48

Amenajarea posturilor de lucru într-o încăpere se va realiza astfel încât sa se asigure: ∙ accesul facil al lucrătorului la locul de muncă; 

∙ accesul rapid al lucrătorilor de întreţinere la toate părţile echipamentului de muncă, pe  cât posibil fără întreruperea celorlalte activităţi aflate în desfăşurare; 

∙ spaţiul de lucru necesar facilitării comunicării între persoane şi asigurării confidenţialităţii  lucrărilor executate. 

Art. 49 

Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce  personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă în scris că echipamentul  respectiv este în stare bună de funcţionare. 

Art. 50 

Cordoanele de alimentare trebuie să respecte următoarele condiţii: 

∙ să nu prezinte risc de electrocutare prin atingere directă, la trecerea pe planul de lucru  sau pe pardoseală; 

∙ să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta nevoilor reale şi previzibile ale  utilizatorilor, fără a fi supus la eforturi de întindere nejustificate; 

∙ să asigure accesul uşor pentru întreţinere sau verificare. 

Art. 51 

Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul: 

∙ să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare sau la orice alte  instalaţii auxiliare specifice; 

∙ să îndepărteze dispozitivele de protecţie; 

∙ să permită intervenţia neautorizată asupra echipamentului de muncă; ∙ continuarea lucrului, atunci când constată o defecţiune. 

Art. 52 

Înaintea începerii lucrului se verifică starea tehnică a echipamentelor din dotare, precum şi  existenţa şi funcţionabilitatea mijloacelor de stingere a incendiilor. 

Art. 53 

Nu se permite nici unui lucrător să acţioneze echipamentele de muncă din dotare fără a  respecta instrucţiunile de folosire ale acestora şi prezentele instrucţiuni proprii de prevenire  şi protecţie. 

Art. 54 

Este interzisă efectuarea de către lucrători a altor activităţi în afara sarcinilor de muncă (de  ex.: schimbarea becurilor arse de către personal neautorizat). 

Art. 55 

Remedierea eventualelor defecţiuni depistate va fi executată de către persoane calificate. Art. 56 

(1) Este interzisă efectuarea de improvizaţii pentru fixarea echipamentelor. (2) Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fără împământare. (3) Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces. 

(4) Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul. Art. 57 

Se va crea unui spaţiu de muncă ce permite accesul sau/şi evacuarea rapidă la/de la locul  de muncă al utilizatorilor şi al personalului de întreţinere. 

Art. 58 

Nu este permisă prezenţa animalelor şi a copiilor în cadrul birourilor. 

Art. 59 

Se interzice fumatul în sălile cu volum mare de documente. 

Art. 60 

Se interzice consumul de alimente pe masă, pe suportul calculatorului sau deasupra  tastaturii. 

Art. 61 

În timpul folosirii videoterminalelor se va evita folosirea ochelarilor coloraţi pentru evitarea  reflexiilor. 

Art. 62 

Lucrătorul are obligaţia de a cunoaşte necesitatea şi posibilităţile de reglare a  echipamentului de muncă şi a mobilierului de lucru în funcţie de caracteristicile  psihofiziologice individuale. Se vor regla de către lucrător, în principal: 

1) luminozitatea ecranului, contrastul dintre caractere şi fond, poziţia ecranului (înălţime,  orientare, înclinare); 

2) înălţimea şi înclinaţia suportului pentru documente.

Art. 63 

Transportul manual al maselor, atunci când este cazul, nu va depăşi 25-30 kg (funcţie de  vârstă) pentru bărbaţi şi 12 kg pentru femei. 

Art. 64 

Suprafeţele căilor de circulaţie pentru lucrători trebuie să fie netede şi nealunecoase. 

SECTIUNEA 8: Ecranul de vizualizare 

Art. 65 

Caracterele de pe ecran trebuie să fie bine definite şi distincte, de dimensiuni  corespunzătoare şi cu spaţiu suficient între caractere şi între rânduri. Imaginea de pe ecran  trebuie să fie stabilă, fără fenomene de scânteiere sau alte forme de instabilitate. Art. 66 

Strălucirea şi/sau contrastul dintre caractere şi fondul ecranului trebuie să poată fi uşor de  reglat de către operator şi uşor de adaptat condiţiilor ambiante. Pentru a se adapta nevoilor  operatorului, ecranul trebuie să poată fi orientat şi înclinat cu uşurinţă.  Art. 67 

Trebuie să fie posibilă utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru  ecran. Ecranul nu trebuie să prezinte străluciri supărătoare sau reflexii care ar putea deranja  utilizatorul. 

SECTIUNEA 9: Tastatura 

Art. 68 

Tastatura trebuie să fie înclinabilă şi separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului  găsirea unei poziţii de lucru confortabile, care să evite oboseala braţelor şi a mâinilor. Art. 69 

Spaţiul din faţa tastaturii trebuie să fie suficient pentru a permite sprijinirea mâinilor şi  braţelor operatorului. Pentru a evita reflexiile, suprafaţa tastaturii trebuie să fie mată. Art. 70 

Poziţia tastaturii şi caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea tastaturii.  Simbolurile tastelor trebuie să prezinte contrast suficient şi să fie lizibile din poziţia normală  de lucru. 

SECTIUNEA 10: Masa sau suprafaţa de lucru 

Art. 71 

Masa sau suprafaţa de lucru trebuie să aibă o suprafaţă puţin reflectantă, să aibă dimensiuni  suficiente şi să permită o amplasare flexibilă a ecranului, tastaturii, documentelor şi a  echipamentului auxiliar. 

Art. 72 

Reglarea înălţimii biroului trebuie să se facă fără risc de coborâre bruscă sau de basculare  pentru evitarea riscurilor de accidentare. Suprafaţa de lucru trebuie să fie mată pentru a se  evita reflexiile şi pentru a nu antrena o conductivitate excesivă a căldurii sau frigului către  corpul utilizatorului. 

Art. 73 

Suportul pentru documente trebuie să fie stabil şi uşor de reglat şi trebuie poziţionat astfel  încât să diminueze mişcările incomode ale capului şi ochilor. 

Art. 74 

Trebuie să existe spaţiu suficient pentru a permite lucrătorilor o poziţie confortabilă. 

SECTIUNEA 11: Scaunul de lucru 

Art. 75 

(1) Scaunul de lucru trebuie să fie stabil şi să asigure operatorului libertate de mişcare şi o  poziţie confortabilă. 

(2) Scaunul trebuie să poată fi reglat pe verticală. 

(3) Spătarul scaunului trebuie să poată fi înclinat şi reglat pe verticală.  (4) Spătarul trebuie sa fie convex şi să sprijine zona lombară, pentru a deveni plat sau  concav în zona umerilor şi în partea superioară a toracelui. Suprafaţa de şedere trebuie să  fie antiderapantă şi să aibă o mărime suficientă (minimum 45 cm lăţime şi adâncime de  minimum 35 cm). 

(5) Un reazem pentru picioare va fi pus la dispoziţia celor care îl doresc.

SECTIUNEA 12: Mediul de muncă 

Art. 76 

Instalaţiile de ventilare a aerului nu trebuie să antreneze o creştere peste 3 dB a nivelurilor  sonore din încăpere. 

Art. 77 

Resturile menajere sau rezultate în urma operaţiilor de igienizare a spaţiilor se vor colecta în  saci din material plastic, în recipiente etanşe, confecţionate din materiale rezistente,  evacuarea făcându-se de o unitate de specialitate, agreată de Primărie, înainte ca acestea  să depăşească capacitatea de depozitare şi să intre în descompunere. 

SECTIUNEA 13: UTIL 

Spaţiu – prin dimensiunile şi amenajarea sa, postul de lucru trebuie să asigure utilizatorului  un spaţiu suficient, care să îi permită să îşi schimbe poziţia şi să varieze mişcările. 

Iluminat – iluminatul general şi iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiţii  de iluminat satisfăcătoare şi un contrast corespunzător între ecran şi mediul înconjurător,  ţinând seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale utilizatorului. Art. 78 

Strălucirile şi reflexiile supărătoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate  prin amenajarea locului de muncă şi a postului de lucru în funcţie de amplasarea şi  caracteristicile tehnice ale surselor de lumină artificială. 

SECTIUNEA 14: Reflexiile şi strălucirile 

Art. 79 

(1) Posturile de lucru vor fi amenajate astfel încât sursele de lumină, cum ar fi ferestrele şi  alte deschideri, pereţii transparenţi sau translucizi, precum şi echipamentele şi pereţii de  culori deschise, să nu provoace străluciri orbitoare directe şi să antreneze cât mai puţin  posibil reflexii pe ecran. 

(2) Ferestrele trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilităţi de reglare  pentru a atenua lumina naturală la postul de lucru. 

SECTIUNEA 15: Zgomotul 

Art. 80 

La amenajarea postului/posturilor de lucru trebuie să se ţină seama de zgomotul emis de  echipamentul care aparţine postului/posturilor de lucru, în special pentru a se evita  distragerea atenţiei sau perturbarea comunicării verbale. 

SECTIUNEA 16: Căldura 

Art. 81 

Echipamentele care aparţin postului/posturilor de lucru nu trebuie să creeze disconfort  lucrătorilor prin producerea de căldură în exces. 

SECTIUNEA 17: Radiaţiile 

Art. 82 

Toate radiaţiile, cu excepţia părţii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la  niveluri neglijabile în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor. 

SECTIUNEA 18: Umiditatea 

Art. 83 

Trebuie să fie atins şi menţinut un nivel de umiditate corespunzător. Microclimatul va fi strict  controlat (să nu se creeze curenţi de aer supărători, umiditate mai mare de 40% pentru  evitarea uscării mucoaselor). În cazul în care în spatiile de lucru, temperatura depăşeşte  valoarea de 250 C, se va asigura o viteză de mişcare a aerului de cel puţin 0,5 m/s,  indiferent de intensitatea efortului fizic. 

SECTIUNEA 19: Interfaţa operator – computer 

Art. 84 

La elaborarea, alegerea, achiziţionarea şi modificarea programelor, precum şi pentru  definirea sarcinilor care implică utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare,  angajatorul trebuie să ţină seama de următoarele principii:

a) programul trebuie adaptat sarcinii de muncă; 

b) programul trebuie să fie uşor de folosit şi, dacă este cazul, să poată fi adaptat nivelului  de cunoştinţe sau experienţei operatorului; niciun dispozitiv de verificare calitativă sau  cantitativă nu poate fi folosit fără ştirea lucrătorilor; 

c) sistemele trebuie să furnizeze lucrătorilor indicaţii cu privire la derularea operaţiunilor; d) sistemele trebuie să afişeze informaţiile într-un format şi într-un ritm adaptate  operatorilor; 

e) trebuie aplicate principii de ergonomie informatică, în special în cazul operaţiilor de  prelucrare a datelor de către operator.

 

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru depanator - model actualizat la data de 11 Iulie 2024