Ipssm pentru periodicitatea instruirii

Ipssm pentru periodicitatea instruirii1. SCOP 

Prezenta procedură reprezinta cadrul metodologic de efectuare a instruirilor de  securitate si sanatate in munca (instruire introductiv-generala,instruire la locul de  munca,instruire periodica) in vederea insusirii cunostintelor si a formarii deprinderilor  de securitate si sanatate in munca.  

2. DOMENIU 

Procedura se aplică la toate locurile de munca organizate de XXXX XXXX SRL 

3. DEFINIŢII SI ABREVIERI 

3.1. Definiţii  

3.1.1. Instruire: ansamblu de activitati organizate, parte a pregatirii profesionale a  lucratorilor, care au ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de  securitate a muncii. Instruirea reprezinta principala masura organizatorica de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Prin instruire se urmareste formarea  deprinderilor de securitate si sanatate in munca si dezvoltarea capacitatii de reactie in  raport cu riscurile. 

3.1.2. Securitatea muncii: stare a elementelor implicate in realizarea procesului de  munca (mijloace de productie, executant, sarcina de munca si mediul de munca) in  care este exclusa actiunea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala  asupra executantilor. 

3.1.3. Conducator al locului de munca: persoana competenta, desemnata sa  supravegheze si sa indrume activitatea la un loc de munca, care raspunde inclusiv de  indeplinirea cerintelor de securitate si sanatate in munca. 

3.1.4. Loc de munca: locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situate in cladirile  unde isi desfasoara activitatea,inclusiv orice alt loc din aria intreprinderiisi/sau unitatii  la care lucratorul are acces in cadrul activitatii desfasurate. 

3.1.5. Pericol grav si iminent de accidentare: situatie concreta, reala si actuala  careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment 

3.2. Abrevieri 

3.2.1. SSM – Securitate si sanatate in munca; 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

4.1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 

4.2. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006  

4.3. Procedura privind efectuarea instructajului la locul de munca, instructajului  periodic de securitatea si sanatatea muncii 

4.4. Regulament intern 

5. PROCEDURA 

5.1. INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA 

5.1.1. Se face in mod obligatoriu urmatoarelor categorii de lucratori: 

a) persoanelor nou angajate ; 

b) elevilor, studentilor, ucenicilor care vor efectua practica profesionala ; c) persoanelor venite in unitate prin delegare; 

d) persoanelor venite prin detasare;  

e) persoanelor aflate in perioada de proba in vederea angajarii; 

f) persoanelor puse la dispozitie de catre un agent de munca temporar; 

5.1.2. Instruirea introductive generala se realizeaza in baza tematicii de instruire  aprobata de administratorul societatii;

5.1.3. Instruirea introductiv generala se face de prestatorul de servicii de SSM. 

5.1.4. La instruirea introductiv generala pot participa grupuri de cel mult 20 persoane. 5.1.5. Durata instruirii introductiv generala este stabilita la 2 ore. Aceasta durata poate fi mai mare daca persoanele participante la faza intruirii introductiv generala nu au  dovedit prin testul completat ca si-au insusit cunostintele necesare. Daca dupa o noua  testare persoanele participante la instruire nu si-au insusit cunostinele necesare  desfasurarii activitatii, aceste persoane nu vor fi angajate si nu vor primi documentele  specifice persoanelor angajate. 

5.1.6. Instruirea introductiv generala se finalizeaza cu completarea, de catre fiecare  persoana instruita, a unui test de verificare.  

5.1.7. Rezultatul verificarii prin test scris se va consemna in fisa de instruire. 

5.1.8. Toate persoanele care parcurg instruirea introductiv generala vor fi inregistrate  in registrul de evidenta a angajatilor noi. 

5.1.10. Registrul de evidenta a angajatilor noi se completeaza si se pastreaza la  angajator. 

5.1.11. Persoanele care nu au aviz favorabil de la medic pentru desfasurarea activitatii  pentru care au fost repartizate nu vor parcurge instruirea introductiv generala si nu vor primi documente care sa le dea dreptul de a fi angajate. 

 5.2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA 

 5.2.1.Instruirea la locul de munca se face in mod obligatoriu urmatoarelor categorii de  personal: 

- persoanelor nou angajate in munca, indiferent de forma contractelor de munca;  - persoanelor venite prin delegare;  

- persoanelor venite prin detasare;  

- elevilor si studentilor pentru practica profesionala;  

- persoanelor aflate in perioada de proba in vederea angajarii; 

- persoanelor puse la dispozitie de catre un agent de munca temporar; - persoanelor transferate de la un loc de munca la altul; 

5.2.2. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala. 5.2.3. Instruireal la locul de munca se face de conducatorul direct al locului de munca  respectiv. O grupa de instruire nu poate depasi 20 persoane. 

5.2.4. Durata instruirii se stabileste in functie de riscurile de accidentare si/sau  imbolnavire profesionala, de masurile de prevenire si protectie asociate riscurilor  evaluate precum si complexitatea echipamentelor de munca si modul de organizare a  locului de munca la minim 2 ore. Pentru locurile de munca cu pericol grav si iminent de  accidentare sau cel putin un risc identificat are nivelul 6 sau 7, administratorul  societatii poate mari durata instruirii la locul de munca.  

5.2.5. In cadrul instruirii la locul de munca se prezinta urmatoarele: 

a. activitatea in care va fi implicata persoana instruita; 

b. riscurile de accidentare si/sau imbolnavire profesionala specifice locului de munca  sau postului; 

c. masurile de prevenire a accidentelor si/sau imbolnavirilor, corespunzator  prevederilor instructiunilor proprii sau altor reglementari aplicabile (CCM, planuri pentru situatii de urgenta aplicabile locului de munca); 

d. prevederile instructiunilor proprii de SSM; 

e. masurile de prim ajutor in caz de accidentare, stingere incendii si evacuare  lucratori; 

f. demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura  si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a  mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si acordare a primului ajutor 

5.2.6. Prezentarea se va face pe baza tematicii intocmita de prestator de servicii de  SSM, impreuna cu conducatorul locului de munca. Tematica de instruire se pastreaza  la persoana care efectueaza instruirea.  

5.2.7. Completarea fisei de instruire se va face imediat dupa efectuarea instruirii, de  persoana care a facut instruirea.  

5.2.8. Admiterea definitiva la lucru se face de catre administratorul Intreprinderii  Individuale care a facut instruirea, prin semnarea fisei individuale de instruire, numai 

dupa ce a verificat ca persoana instruita corespunde din punct de vedere al cerintelor  de sanatate si securitate a muncii.  

5.3. INSTRUIREA PERIODICA 

5.3.1. Instruirea periodica se face urmatoarelor categorii de personal: - personalului angajat din cadrul XXXXXXX XXXX SRL, indiferent de forma juridica a relatiei de munca; 

- personalului venit prin delegare; 

- personalului venit prin detasare; 

- lucratorilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar. 

5.3.2. Aceasta instruire are scopul de a actualiza cunoasterea reglementarilor in  domeniul securitatii si sanatatii in munca, respectiv prezentarea riscurilor la care sunt  expuse persoanele participante la procesul de munca si a masurilor de prevenire  stabilite. Instruirea trebuie completata in mod obligatoriu si cu demonstratii practice  (se aplica la Instruirea personalului de executie). 

5.3.3. Instruirea periodica se face de conducatorul locului de munca, pe baza unei  tematici scrise, care se intocmeste prestatorul de servicii de SSM, se completeaza de  conducatorul locului de munca si se pastreaza la persoana care face instruirea.  

5.3.4. Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele situatii: - cand salariatul a lipsit mai mult de 30 zile lucratoare; 

- la modificarea tehnologiei de fabricatie, procedurilor de lucru, schimbarea  echipamentelor tehnice sau modificarea celor existente; 

- la modificarea prevederilor referitoare la securitatea muncii aplicabile locului de  munca sau postului de lucru,dupa reevaluarea riscurilor ori modificarea instructiunilor  proprii de SSM ; 

- inainte de reluarea activitatii dupa accident de munca; 

- inainte de executarea unor lucrari speciale; 

5.3.5. Tematica pentru instruirea periodica suplimentara prevazuta la art. 5.3.4. se  intocmeste de prestatorul de servicii de SSM,se completeaza de conducatorul locului de munca si se pastreaza la persoana care face instruirea.  

5.3.6. Periodicitatea instruirii: 

 a) instruirea periodica a personalului de executie se face la 3 luni, pe parcursul a  minim 1 ora. Durata instruirii poate fi marita de conducatorul locului de munca in  functie de complexitatea activitatii. 

 b) instruirea periodica a personalului tehnic se face la 3 luni, pe parcursul a minim 1 oae, de catre conducatorul locului de munca. 

5.4. MODUL DE EVIDENTA IN FISA DE INSTRUIRE 

5.4.1. Instruirea introductiv generala, la locul de munca si instruirea periodica se  consemneaza obligatoriu in fisele individuale de instruire, cu pix sau cerneala, in  rubricile corespunzatoare, imediat dupa efectuarea instruirii, de catre cel care a  efectuat instruirea. 

5.4.2. Materialul prelucrat la instruire (conform tematicii pentru perioada respectiva)  se inscrie in fisa de instruire. Se interzice instruirea in baza procesului verbal si  consemnarea acestuia in fisa de instruire. 

5.4.3. Fisele de instruire se semneaza de instructor si de persoana instruita imediat  dupa terminarea instruirii. 

5.4.4. Verificarea modului cum s-a efectuat instruirea se face de catre prestatorul de  servicii de SSM. Verificarea se face dupa fiecare instruire si se confirma prin semnatura. 5.4.5. Fisa de instruire va fi insotita permanent de copia fisei de aptitudini, intocmita  de medicul de medicina muncii.  

5.4.6. Fisa de instruire se intocmeste pentru personalul nominalizat la pct. 5.1.1.,  5.2.1., 5.3.1. si se pastreaza de persoana care efectueaza instruirea periodica. 

5.4.7. In cazul inlocuirii sau distrugerii fisei de instruire, pe prima pagina din noua fisa  se trec datele de identificare ale angajatului. Fisa se semneaza de angajat la pozitiile  corespunzatoare din prima pagina. 

5.4.8. Fisele de instruire se pastreaza la persoana care face instruirea. 

5.4.9. Urmatoarele pozitii din fisa de instruire se completeaza dupa cum urmeaza: 

a) instruirea introductiv generala - de catre prestator de servicii de SSM;

b) Instruirea la locul de munca, periodica si periodica suplimentara – de conducatorul  locului de munca; 

c) Rezultatele testarilor – de catre prestator de servicii de SSM; 

d) Accidente de munca suferite sau imbolnaviri profesionale – de catre prestator de  servicii de SSM 

e) Sanctiuni aplicate – de conducatorul locului de munca; 

f) Control medical periodic – de medicul de intreprindere 

5.4.10. La toate controalele medicale (periodice ori la executarea unor lucrari),  angajatul se va prezenta la cabinetul medical cu fisa de instruire 

6. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE 

6.1. Administrator 

6.1.1. stabileste necesitatea ca instruirea la locul de munca sa fie cu o durata mai  mare de 8 ore, in functie de locurile de munca identificate cu pericol deosebit sau de  riscurile cu nivel 6 – 7 evaluate la locurile de munca; 

6.1.2. face instruirea la locul de munca, periodica si a personalului direct subordonat; 

6.1.3. completeaza fisele de instruire ale persoanelor pe care le instruieste; 

6.1.4. verifica daca persoana care a parcurs instruirea la locul de munca are  cunostintele si deprinderile necesare si o admite la lucru, prin completarea fisei de  instruire; 

6.1.5. semneaza fisele de instruire la rubricile corespunzatoare; 

6.1.6. completeaza fisele de instruire ale personalului direct subordonat la rubricile  “instruire periodica suplimentara” si “sanctiuni aplicate”; 

6.1.7. pastreaza si arhiveaza fisele de instruire; 

6.1.8. completeaza registrul de evidenta a noilor angajati. 

6.2. Prestator de servicii de SSM  

6.2.1. verifica avizul medicului/avizul psihologic pentru locul de munca in care se va  angaja fiecare persoana; 

6.2.2. efectueaza instruirea introductiv- generala si o finalizeaza prin test scris de  evaluare; 

6.2.3. completeaza fisa de instruire la pozitiile corespunztoare din pagina de  identificare si rezultatul testului; 

6.2.4. elaboreaza toate tematicile de instruire; 

6.2.5. completeaza fisele de instruire la rubricile “rezultatele testarilor” si “accidente de munca’; 

6.2.6. verifica prin sondaj modul de efectuare a instruirii periodice si a corectitudinii  inregistrarilor din fisele de instruire si consemneaza in fise data verificarii; 

6.3. Medic  

6.3.1. completeaza fisele de instruire la rubrica “control medical periodic”; 

6.3.2. transmite la toate locurile de munca copii ale fiselor de aptitudini. 

6.4. Angajati  

6.4.1. participa la instruirile de SSM; 

6.4.2. participa la controlul medical periodic si testarile psihologice programate. 

7. INREGISTRARI 

7.1. Fisa individuala de instruire; 

7.2. Tematica aprobata pentru instruirea introductive generala; 

7.3. Test scris completat in cadrul instruirii introductive generala; 

7.4. Tematica pentru instruirea la locul de munca; 

7.5. Tematica pentru instruirea periodica; 

7.6. Registrul de evidenta anoilor angajati